Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Rêverie

Poème - Sans Thème -
Publié le 25/10/2015 13:19

L'écrit contient 137 mots qui sont répartis dans 8 strophes.

Poete : Willy25

Rêverie

J’ai encore rêvé de toi
Ça m’arrive souvent je crois,
J’imagine percer l’écran
Et toi tu es là m’accueillant.

Je me blottirais dans tes bras
Avant de glisser sous des draps,
Pouvoir me perdre dans ta couche
Pour me retrouver sur ta bouche.

En ayant nos deux corps lové
Dans une douce volupté,
Je te caresserai tes formes
Pour ne pas quelles s’endorment.

Je suis dans ce rêve humide
Avec plein de pensée torride,
Entre songe et réalité
Pour un orgasme je suis prêt.

Voudras tu bien m’accompagnè

Dans cette folle intimité,
De présenté dans ma superbe
Ou l’acte remplace le verbe.

J’ai encore rêvé de toi
Ça m’arrive souvent je crois,
Je n’ai nul envie de lutter
Contre cette félicité.

W. L.
23/10/2015
 • Pieds Hyphénique: Rêverie

  jai=en=co=re=rê=vé=de=toi 8
  ça=mar=ri=ve=sou=vent=je=crois 8
  ji=ma=gi=ne=per=cer=lé=cran 8
  et=toi=tu=es=là=mac=cueillant 7

  je=me=blot=ti=rais=dans=tes=bras 8
  avant=de=glis=ser=sous=des=draps 7
  pou=voir=me=per=dre=dans=ta=couche 8
  pour=me=re=trou=ver=sur=ta=bouche 8

  en=ay=ant=nos=deux=corps=lo=vé 8
  dans=u=ne=dou=ce=vo=lup=té 8
  je=te=ca=res=se=rai=tes=formes 8
  pour=ne=pas=quel=les=sen=dorment 7

  je=suis=dans=ce=rê=ve=hu=mide 8
  a=vec=plein=de=pen=sée=tor=ride 8
  entre=son=ge=et=ré=a=li=té 8
  pour=un=or=gas=me=je=suis=prêt 8

  vou=dras=tu=bien=mac=com=pa=gnè 8

  dans=cette=fol=le=in=ti=mi=té 8
  de=pré=sen=té=dans=ma=su=perbe 8
  ou=lac=te=rem=pla=ce=le=verbe 8

  jai=en=co=re=rê=vé=de=toi 8
  ça=mar=ri=ve=sou=vent=je=crois 8
  je=nai=nul=en=vie=de=lut=ter 8
  con=tre=cet=te=fé=li=ci=té 8

  w=l 2
  vingt=trois=s=la=sh=dix=s=la=sh=deux=mille=quinze 12
 • Phonétique : Rêverie

  ʒε ɑ̃kɔʁə ʁεve də twa
  sa maʁivə suvɑ̃ ʒə kʁwa,
  ʒimaʒinə pεʁse lekʁɑ̃
  e twa ty ε la makœjɑ̃.

  ʒə mə blɔtiʁε dɑ̃ tε bʁa
  avɑ̃ də ɡlise su dε dʁa,
  puvwaʁ mə pεʁdʁə dɑ̃ ta kuʃə
  puʁ mə ʁətʁuve syʁ ta buʃə.

  ɑ̃n- εjɑ̃ no dø kɔʁ lɔve
  dɑ̃z- ynə dusə vɔlypte,
  ʒə tə kaʁesəʁε tε fɔʁmə
  puʁ nə pa kεllə sɑ̃dɔʁme.

  ʒə sɥi dɑ̃ sə ʁεvə ymidə
  avεk plɛ̃ də pɑ̃se tɔʁidə,
  ɑ̃tʁə sɔ̃ʒə e ʁealite
  puʁ œ̃n- ɔʁɡasmə ʒə sɥi pʁε.

  vudʁa ty bjɛ̃ makɔ̃paɲε

  dɑ̃ sεtə fɔlə ɛ̃timite,
  də pʁezɑ̃te dɑ̃ ma sypεʁbə
  u laktə ʁɑ̃plasə lə vεʁbə.

  ʒε ɑ̃kɔʁə ʁεve də twa
  sa maʁivə suvɑ̃ ʒə kʁwa,
  ʒə nε nyl ɑ̃vi də lyte
  kɔ̃tʁə sεtə felisite.

  dubləve. εl.
  vɛ̃t- tʁwa slaʃ di- slaʃ dø milə kɛ̃zə
 • Pieds Phonétique : Rêverie

  ʒε=ɑ̃=kɔ=ʁə=ʁε=ve=də=twa 8
  sa=ma=ʁi=və=su=vɑ̃=ʒə=kʁwa 8
  ʒi=ma=ʒi=nə=pεʁ=se=le=kʁɑ̃ 8
  e=twa=ty=ε=la=ma=kœj=ɑ̃ 8

  ʒə=mə=blɔ=ti=ʁε=dɑ̃=tε=bʁa 8
  a=vɑ̃=də=ɡli=se=su=dε=dʁa 8
  pu=vwaʁ=mə=pεʁ=dʁə=dɑ̃=ta=kuʃə 8
  puʁ=mə=ʁə=tʁu=ve=syʁ=ta=buʃə 8

  ɑ̃=nε=jɑ̃=no=dø=kɔʁ=lɔ=ve 8
  dɑ̃=zy=nə=du=sə=vɔ=lyp=te 8
  ʒə=tə=ka=ʁe=sə=ʁε=tε=fɔʁmə 8
  puʁ=nə=pa=kεl=lə=sɑ̃=dɔʁ=me 8

  ʒə=sɥi=dɑ̃=sə=ʁε=və=y=midə 8
  a=vεk=plɛ̃=də=pɑ̃=se=tɔ=ʁidə 8
  ɑ̃tʁə=sɔ̃=ʒə=e=ʁe=a=li=te 8
  puʁ=œ̃=nɔʁ=ɡas=mə=ʒə=sɥi=pʁε 8

  vu=dʁa=ty=bjɛ̃=ma=kɔ̃=pa=ɲε 8

  dɑ̃=sε=tə=fɔlə=ɛ̃=ti=mi=te 8
  də=pʁe=zɑ̃=te=dɑ̃=ma=sy=pεʁbə 8
  u=lak=tə=ʁɑ̃=pla=sə=lə=vεʁbə 8

  ʒε=ɑ̃=kɔ=ʁə=ʁε=ve=də=twa 8
  sa=ma=ʁi=və=su=vɑ̃=ʒə=kʁwa 8
  ʒə=nε=nyl=ɑ̃=vi=də=ly=te 8
  kɔ̃=tʁə=sε=tə=fe=li=si=te 8

  du=blə=ve=εl 4
  vɛ̃t=tʁwa=slaʃ=di=slaʃ=dø=milə=kɛ̃zə 8

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
25/10/2015 13:41Claude408

Un magnifique rêve bien mis en page. Bravo Willy

Auteur de Poésie
25/10/2015 16:01Mistou

Envie de te dire, invite moi dans ton rêve...

Auteur de Poésie
26/10/2015 06:24Daniel

Des rêves que l’on aimerait voir se réaliser.....
DAN

Auteur de Poésie
26/10/2015 19:55Willy25

bravo Snow pour ces vers transformé en verres.