Prose : Mal De Toi

Mal De Toi

Le cœur noir de regret,
Le corps rouge de chagrin,
L’âme blanche de terreur.
L’esprit épris de cette berceuse,
Le cœur amoureux du néant.
Et puis ?
Quoi,
Rien !

Le rien de ta froideur,
Ta glaciale rancœur,
La haine de ton silence
Sous cette pierre tombale.

Des écrits qui s’envolent
Dans un azur de sang,
Des mots en linceul
Pour ne pas être seul.

Sur ces vers de tragédie
Je tangue et chavire,
Mon cœur s’est noyé
Sur cette folle partition
Aux accords qui sonnent faux.

Une plume jetée à terre
Au milieu des chrysanthèmes,
Mes ongles grattent ta tombe
Ne ramenant que du vide.

Le sang coule des blessures
Mais rien n’étanche le mal,
C’est un sentiment malsain
Qui étreint tout mon cœur.

Les battements de ma peine
Au rythme d’un cœur détruit,
Espère sans y croire
Mais que me reste-t-il ?

Tu ne reviendras pas
Je le sais au fond de moi,
Alors je souris
Une grimace qui annonce la mort.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Mal De Toi

  le=cœur=noir=de=re=gret 6
  le=corps=rouge=de=cha=grin 6
  lâ=me=blanche=de=ter=reur 6
  les=prit=é=pris=de=cette=ber=ceuse 8
  le=cœur=a=mou=reux=du=né=ant 8
  et=puis 2
  quoi 1
  rien 1

  le=rien=de=ta=froi=deur 6
  ta=gla=cia=le=ran=cœur 6
  la=haine=de=ton=si=lence 6
  sous=cette=pier=re=tom=bale 6

  des=é=crits=qui=sen=volent 6
  dans=un=a=zur=de=sang 6
  des=mots=en=lin=ceul 5
  pour=ne=pas=ê=tre=seul 6

  sur=ces=vers=de=tra=gé=die 7
  je=tan=gue=et=cha=vire 6
  mon=cœur=sest=noy=é 5
  sur=cette=fol=le=par=ti=tion 7
  aux=ac=cords=qui=sonnent=faux 6

  une=plume=je=tée=à=terre 6
  au=mi=lieu=des=chry=san=thèmes 7
  mes=ongles=grat=tent=ta=tombe 6
  ne=rame=nant=que=du=vide 6

  le=sang=coule=des=bles=sures 6
  mais=rien=né=tanche=le=mal 6
  cest=un=sen=timent=mal=sain 6
  qui=é=treint=tout=mon=cœur 6

  les=bat=te=ments=de=ma=peine 7
  au=ryth=me=dun=cœur=dé=truit 7
  es=pè=re=sans=y=croire 6
  mais=que=me=res=te=til 6

  tu=ne=re=vien=dras=pas 6
  je=le=sais=au=fond=de=moi 7
  a=lors=je=sou=ris 5
  une=gri=mace=qui=an=nonce=la=mort 8
 • Phonétique : Mal De Toi

  lə kœʁ nwaʁ də ʁəɡʁε,
  lə kɔʁ ʁuʒə də ʃaɡʁɛ̃,
  lamə blɑ̃ʃə də teʁœʁ.
  lεspʁi epʁi də sεtə bεʁsøzə,
  lə kœʁ amuʁø dy neɑ̃.
  e pɥi ?
  kwa,
  ʁjɛ̃ !

  lə ʁjɛ̃ də ta fʁwadœʁ,
  ta ɡlasjalə ʁɑ̃kœʁ,
  la-εnə də tɔ̃ silɑ̃sə
  su sεtə pjeʁə tɔ̃balə.

  dεz- ekʁi ki sɑ̃vɔle
  dɑ̃z- œ̃n- azyʁ də sɑ̃,
  dε moz- ɑ̃ lɛ̃səl
  puʁ nə pa εtʁə səl.

  syʁ sε vεʁ də tʁaʒedi
  ʒə tɑ̃ɡ e ʃaviʁə,
  mɔ̃ kœʁ sε nwaje
  syʁ sεtə fɔlə paʁtisjɔ̃
  oz- akɔʁd ki sɔne fo.

  ynə plymə ʒəte a teʁə
  o miljø dε kʁizɑ̃tεmə,
  mεz- ɔ̃ɡlə ɡʁate ta tɔ̃bə
  nə ʁamənɑ̃ kə dy vidə.

  lə sɑ̃ kulə dε blesyʁə
  mε ʁjɛ̃ netɑ̃ʃə lə mal,
  sεt- œ̃ sɑ̃timɑ̃ malsɛ̃
  ki etʁɛ̃ tu mɔ̃ kœʁ.

  lε batəmɑ̃ də ma pεnə
  o ʁitmə dœ̃ kœʁ detʁɥi,
  εspεʁə sɑ̃z- i kʁwaʁə
  mε kə mə ʁεstə til ?

  ty nə ʁəvjɛ̃dʁa pa
  ʒə lə sεz- o fɔ̃ də mwa,
  alɔʁ ʒə suʁi
  ynə ɡʁimasə ki anɔ̃sə la mɔʁ.
 • Syllabes Phonétique : Mal De Toi

  lə=kœʁ=nwaʁ=də=ʁə=ɡʁε 6
  lə=kɔʁ=ʁuʒə=də=ʃa=ɡʁɛ̃ 6
  lamə=blɑ̃=ʃə=də=te=ʁœʁ 6
  lεs=pʁi=e=pʁidə=sεtə=bεʁsøzə 6
  lə=kœʁ=a=mu=ʁø=dy=ne=ɑ̃ 8
  e=pɥi 2
  kwa 1
  ʁj=ɛ̃ 2

  lə=ʁjɛ̃=də=ta=fʁwa=dœʁ 6
  ta=ɡla=sja=lə=ʁɑ̃=kœʁ 6
  la-εnə=də=tɔ̃=si=lɑ̃sə 6
  su=sεtə=pje=ʁə=tɔ̃=balə 6

  dε=ze=kʁi=ki=sɑ̃=vɔ=le 7
  dɑ̃=zœ̃=na=zyʁ=də=sɑ̃ 6
  dε=mo=zɑ̃=lɛ̃=səl 5
  puʁ=nə=pa=ε=tʁə=səl 6

  syʁ=sε=vεʁdə=tʁa=ʒe=di 6
  ʒə=tɑ̃ɡ=e=ʃa=vi=ʁə 6
  mɔ̃=kœʁ=sε=nwa=j=e 6
  syʁ=sεtə=fɔlə=paʁ=ti=sjɔ̃ 6
  o=za=kɔʁd=ki=sɔ=ne=fo 7

  ynə=plymə=ʒə=te=a=teʁə 6
  o=mi=ljø=dε=kʁi=zɑ̃tεmə 6
  mε=zɔ̃ɡlə=ɡʁa=te=ta=tɔ̃bə 6
  nə=ʁamə=nɑ̃=kə=dy=vidə 6

  lə=sɑ̃=kulə=dε=ble=syʁə 6
  mε=ʁjɛ̃=ne=tɑ̃ʃə=lə=mal 6
  sε=tœ̃=sɑ̃=ti=mɑ̃=mal=sɛ̃ 7
  ki=e=tʁɛ̃=tu=mɔ̃=kœʁ 6

  lε=batə=mɑ̃=də=ma=pεnə 6
  o=ʁit=mə=dœ̃=kœʁ=det=ʁɥi 7
  εs=pε=ʁə=sɑ̃=zi=kʁwaʁə 6
  mε=kə=mə=ʁεs=tə=til 6

  ty=nə=ʁə=vjɛ̃=dʁa=pa 6
  ʒə=lə=sε=zo=fɔ̃də=mwa 6
  a=lɔʁ=ʒə=su=ʁi 5
  ynə=ɡʁimasə=ki=a=nɔ̃sə=la=mɔʁ 7

Récompense

2
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
24/06/2021 11:32Mémo

Beau et cruel à la fois

Auteur de Poésie
24/06/2021 12:34Coeurdefee

Très sombre... Mais très beau

Auteur de Poésie
24/06/2021 19:12Tom Astral

"Seule la mort n’a pas de remède." Proverbe guadeloupéen