Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Marre De Ces Incertitudes…

Poème Amour
Publié le 23/12/2004 19:12

L'écrit contient 226 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Wondermimi

Marre De Ces Incertitudes…

Marre de ces incertitudes
Fatigué de ses aller venu de ton cœur
Perdu, mon cœur ne sait plus
Ce qu’il doit te dire, comment il doit réagir
Chaque jour tu es différent
Chaque nuit tu changes de sentiments
Je ne sais plus ce que tu veux me dire
Veux tu me voir partir, me voir mentir
Me voir souffrir ou bien me voir sourire.
Je ne crois plus tes mots d’amour
Ils disparaissent bien trop vite.
Ils sont bien trop éphémères,
Pour que je puisse m’en contenter.
J’aimerais comprendre,
J’aimerais savoir
Ce que nous vivons.
Je veux juste quelques mots qui restent
Un « je t’aime » et deux trois caresses
Mes yeux se ferment, ils ne veulent plus te voir
Ces changements incessants sont bien trop fatiguant
Mon cœur se meurt dans cette absence de vérité
Dans cette absence de réalité
Je veux arrêter de rêver
Même si le goût des rêves est parfois si doux
Je veux en finir, le temps ne me laisse pas le droit au rêve éternel
Je dois me réveiller, je dois te questionner
T’ensevelir sous le poids de mes questions
Pour me délivrer des ces chaînes de mensonges
Ces chaînes, enroulés autour de moi
Prés a étouffé ma soif de vérité
J’ai perdu ma vie, mon âme
Quand j’ai perdu ton cœur
 • Pieds Hyphénique: Marre De Ces Incertitudes…

  mar=re=de=ces=in=cer=ti=tudes 8
  fa=ti=gué=de=ses=al=ler=ve=nu=de=ton=cœur 12
  per=du=mon=cœur=ne=sait=plus 7
  ce=quil=doit=te=dire=com=ment=il=doit=ré=a=gir 12
  cha=que=jour=tu=es=dif=fé=rent 8
  cha=que=nuit=tu=changes=de=sen=timents 8
  je=ne=sais=plus=ce=que=tu=veux=me=dire 10
  veux=tu=me=voir=par=tir=me=voir=men=tir 10
  me=voir=souf=frir=ou=bien=me=voir=sou=rire 10
  je=ne=crois=plus=tes=mots=da=mour 8
  ils=dis=pa=rais=sent=bien=trop=vite 8
  ils=sont=bien=trop=é=phé=mè=res 8
  pour=que=je=puisse=men=con=ten=ter 8
  jai=me=rais=com=pren=dre 6
  jai=me=rais=sa=voir 5
  ce=que=nous=vi=vons 5
  je=veux=jus=te=quel=ques=mots=qui=restent 9
  un=je=taime=et=deux=trois=ca=resses 8
  mes=yeux=se=ferment=ils=ne=veu=lent=plus=te=voir 11
  ces=change=ments=in=ces=sants=sont=bien=trop=fa=ti=guant 12
  mon=cœur=se=meurt=dans=cetteab=sen=ce=de=vé=ri=té 12
  dans=cetteab=sence=de=ré=a=li=té 8
  je=veux=ar=rê=ter=de=rê=ver 8
  même=si=le=goût=des=rê=ves=est=par=fois=si=doux 12
  je=veux=en=fi=nir=le=temps=ne=me=laisse=pas=le=droit=au=rê=veé=ter=nel 18
  je=dois=me=ré=vei=ller=je=dois=te=ques=tion=ner 12
  tense=ve=lir=sous=le=poids=de=mes=ques=tions 10
  pour=me=dé=li=vrer=des=ces=chaînes=de=men=songes 11
  ces=chaînes=en=rou=lés=au=tour=de=moi 9
  prés=a=é=touf=fé=ma=soif=de=vé=ri=té 11
  jai=per=du=ma=vie=mon=âme 7
  quand=jai=per=du=ton=cœur 6
 • Phonétique : Marre De Ces Incertitudes…

  maʁə də sεz- ɛ̃sεʁtitydə
  fatiɡe də sεz- ale vəny də tɔ̃ kœʁ
  pεʁdy, mɔ̃ kœʁ nə sε plys
  sə kil dwa tə diʁə, kɔmɑ̃ il dwa ʁeaʒiʁ
  ʃakə ʒuʁ ty ε difeʁɑ̃
  ʃakə nɥi ty ʃɑ̃ʒə də sɑ̃timɑ̃
  ʒə nə sε plys sə kə ty vø mə diʁə
  vø ty mə vwaʁ paʁtiʁ, mə vwaʁ mɑ̃tiʁ
  mə vwaʁ sufʁiʁ u bjɛ̃ mə vwaʁ suʁiʁə.
  ʒə nə kʁwa plys tε mo damuʁ
  il dispaʁεse bjɛ̃ tʁo vitə.
  il sɔ̃ bjɛ̃ tʁo efemεʁə,
  puʁ kə ʒə pɥisə mɑ̃ kɔ̃tɑ̃te.
  ʒεməʁε kɔ̃pʁɑ̃dʁə,
  ʒεməʁε savwaʁ
  sə kə nu vivɔ̃.
  ʒə vø ʒystə kεlk mo ki ʁεste
  yn « ʒə tεmə » εt dø tʁwa kaʁesə
  mεz- iø sə fεʁme, il nə vəle plys tə vwaʁ
  sε ʃɑ̃ʒəmɑ̃z- ɛ̃sesɑ̃ sɔ̃ bjɛ̃ tʁo fatiɡɑ̃
  mɔ̃ kœʁ sə məʁ dɑ̃ sεtə absɑ̃sə də veʁite
  dɑ̃ sεtə absɑ̃sə də ʁealite
  ʒə vøz- aʁεte də ʁεve
  mεmə si lə ɡu dε ʁεvəz- ε paʁfwa si du
  ʒə vøz- ɑ̃ finiʁ, lə tɑ̃ nə mə lεsə pa lə dʁwa o ʁεvə etεʁnεl
  ʒə dwa mə ʁevεje, ʒə dwa tə kεstjɔne
  tɑ̃səvəliʁ su lə pwa də mε kεstjɔ̃
  puʁ mə delivʁe dε sε ʃεnə də mɑ̃sɔ̃ʒə
  sε ʃεnə, ɑ̃ʁulez- otuʁ də mwa
  pʁez- a etufe ma swaf də veʁite
  ʒε pεʁdy ma vi, mɔ̃n- amə
  kɑ̃ ʒε pεʁdy tɔ̃ kœʁ
 • Pieds Phonétique : Marre De Ces Incertitudes…

  ma=ʁə=də=sε=zɛ̃=sεʁ=ti=tydə 8
  fa=ti=ɡe=də=sε=za=le=və=nydə=tɔ̃=kœʁ 11
  pεʁ=dy=mɔ̃=kœ=ʁə=nə=sε=plys 8
  sə=kil=dwatə=di=ʁə=kɔ=mɑ̃=il=dwa=ʁe=a=ʒiʁ 12
  ʃa=kə=ʒuʁ=ty=ε=di=fe=ʁɑ̃ 8
  ʃakə=nɥi=ty=ʃɑ̃=ʒə=də=sɑ̃=ti=mɑ̃ 9
  ʒə=nə=sε=plys=sə=kə=ty=vømə=diʁə 9
  vø=tymə=vwaʁ=paʁ=tiʁ=mə=vwaʁ=mɑ̃=tiʁ 9
  mə=vwaʁ=su=fʁiʁ=u=bjɛ̃mə=vwaʁ=suʁiʁə 8
  ʒə=nə=kʁwa=plys=tε=mo=da=muʁ 8
  il=dis=pa=ʁε=se=bjɛ̃=tʁo=vitə 8
  il=sɔ̃=bjɛ̃=tʁo=e=fe=mε=ʁə 8
  puʁ=kə=ʒə=pɥisə=mɑ̃=kɔ̃=tɑ̃=te 8
  ʒε=mə=ʁε=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə 6
  ʒε=mə=ʁε=sa=vwaʁ 5
  sə=kə=nu=vi=vɔ̃ 5
  ʒə=vø=ʒys=tə=kεl=kə=mo=ki=ʁεs=te 10
  yn=ʒə=tεmə=εt=dø=tʁwa=ka=ʁe=sə 9
  mε=zi=øsə=fεʁ=me=il=nə=və=le=plys=tə=vwaʁ 12
  sε=ʃɑ̃ʒə=mɑ̃=zɛ̃=se=sɑ̃=sɔ̃=bjɛ̃=tʁo=fa=ti=ɡɑ̃ 12
  mɔ̃=kœʁ=sə=məʁ=dɑ̃=sεtəab=sɑ̃=sə=də=ve=ʁi=te 12
  dɑ̃=sεtəab=sɑ̃sə=də=ʁe=a=li=te 8
  ʒə=vø=za=ʁε=te=də=ʁε=ve 8
  mεmə=si=lə=ɡu=dε=ʁε=və=zε=paʁ=fwa=si=du 12
  ʒə=vø=zɑ̃=fi=niʁ=lə=tɑ̃nə=mə=lε=sə=pa=lə=dʁwa=o=ʁε=vəe=tεʁ=nεl 18
  ʒə=dwamə=ʁe=vε=je=ʒə=dwa=tə=kεs=tjɔ=ne 11
  tɑ̃sə=və=liʁ=sulə=pwa=də=mε=kεs=tjɔ̃ 9
  puʁmə=de=li=vʁe=dε=sε=ʃε=nə=də=mɑ̃sɔ̃ʒə 10
  sε=ʃεnə=ɑ̃=ʁu=le=zo=tuʁ=də=mwa 9
  pʁe=za=e=tu=fe=ma=swaf=də=ve=ʁi=te 11
  ʒε=pεʁ=dy=ma=vi=mɔ̃=na=mə 8
  kɑ̃=ʒε=pεʁ=dy=tɔ̃=kœ=ʁə 7

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
03/04/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.