Poeme : Espérance

Espérance

Espérance
J’aimerais voir la vie en rose
Mais ell n’est pour moi qu’une prose.
Un élément sans couleur qui ne me procure aucun bonheur.
J’aimerais pouvoir voler comme un oiseaux
Pour pouvoir recoller tous les morceaux.
J’aimerais pouvoir dire « J’ai une rêve ! »
Mais dans ma vie, tout s’achève.
J’aimerais pouvoir enticiper ce que je voudrais recevoir
Mais au final, ce n’est qu’illusoire.
J’aimerais que le monde comprenne la vraie vie
Il serait peut-être moins entêté à se cacher dans leur lit.
J’aimerais croire en quelque chose qui ne serait tout simplement pas morose
J’aimerais combler les lacunes dans mes journées
Je n’ai aucune idée de comment y arriver.
J’aimerais trouver pour une fois quelqu’un de réellement sensé
Qui se serait pas aveuglé par sa propre sensibilité.
J’aimerais tant avoir de l’espérance
Mais je me contente d’espérer…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Espérance

  es=pé=ran=ce 4
  jai=me=rais=voir=la=vie=en=rose 8
  mais=ell=nest=pour=moi=quu=ne=prose 8
  un=élément=sans=cou=leur=qui=ne=me=pro=cu=reau=cun=bon=heur 14
  jaime=rais=pou=voir=vo=ler=com=meun=oi=seaux 10
  pour=pou=voir=re=col=ler=tous=les=mor=ceaux 10
  jaime=rais=pou=voir=di=re=jai=u=ne=rê=ve 11
  mais=dans=ma=vie=tout=sa=chè=ve 8
  jaime=rais=pou=voir=en=ti=ci=per=ce=que=je=vou=drais=re=ce=voir 16
  mais=au=fi=nal=ce=nest=quillu=soire 8
  jaime=rais=que=le=monde=com=pren=ne=la=vraie=vie 11
  il=se=rait=peut=têtre=moins=en=tê=té=à=se=ca=cher=dans=leur=lit 16
  jaime=rais=croi=reen=quel=que=cho=se=qui=ne=se=rait=tout=sim=ple=ment=pas=mo=rose 19
  jaime=rais=com=bler=les=la=cu=nes=dans=mes=jour=nées 12
  je=nai=au=cune=i=dée=de=com=ment=y=ar=ri=ver 13
  jaime=rais=trou=ver=pour=u=ne=fois=quel=quun=de=réel=le=ment=sen=sé 16
  qui=se=se=rait=pas=a=veu=glé=par=sa=propre=sen=si=bi=li=té 16
  jaime=rais=tant=a=voir=de=les=pé=rance 9
  mais=je=me=con=tente=des=pé=rer 8
 • Phonétique : Espérance

  εspeʁɑ̃sə
  ʒεməʁε vwaʁ la vi ɑ̃ ʁozə
  mεz- εll nε puʁ mwa kynə pʁozə.
  œ̃n- elemɑ̃ sɑ̃ kulœʁ ki nə mə pʁɔkyʁə okœ̃ bɔnœʁ.
  ʒεməʁε puvwaʁ vɔle kɔmə œ̃n- wazo
  puʁ puvwaʁ ʁəkɔle tus lε mɔʁso.
  ʒεməʁε puvwaʁ diʁə « ʒε ynə ʁεvə ! »
  mε dɑ̃ ma vi, tu saʃεvə.
  ʒεməʁε puvwaʁ ɑ̃tisipe sə kə ʒə vudʁε ʁəsəvwaʁ
  mεz- o final, sə nε kilyzwaʁə.
  ʒεməʁε kə lə mɔ̃də kɔ̃pʁεnə la vʁε vi
  il səʁε pø tεtʁə mwɛ̃z- ɑ̃tεte a sə kaʃe dɑ̃ lœʁ li.
  ʒεməʁε kʁwaʁə ɑ̃ kεlkə ʃozə ki nə səʁε tu sɛ̃pləmɑ̃ pa mɔʁozə
  ʒεməʁε kɔ̃ble lε lakynə dɑ̃ mε ʒuʁne
  ʒə nε okynə ide də kɔmɑ̃ i aʁive.
  ʒεməʁε tʁuve puʁ ynə fwa kεlkœ̃ də ʁeεllmɑ̃ sɑ̃se
  ki sə səʁε pa avøɡle paʁ sa pʁɔpʁə sɑ̃sibilite.
  ʒεməʁε tɑ̃ avwaʁ də lεspeʁɑ̃sə
  mε ʒə mə kɔ̃tɑ̃tə dεspeʁe…
 • Syllabes Phonétique : Espérance

  εs=pe=ʁɑ̃=sə 4
  ʒε=mə=ʁε=vwaʁ=la=vi=ɑ̃=ʁozə 8
  mε=zεll=nε=puʁ=mwa=ky=nə=pʁozə 8
  œ̃=ne=le=mɑ̃=sɑ̃=ku=lœʁ=kinə=mə=pʁɔ=ky=ʁəo=kœ̃=bɔ=nœʁ 15
  ʒεmə=ʁε=pu=vwaʁ=vɔ=le=kɔ=məœ̃=nwa=zo 10
  puʁ=pu=vwaʁʁə=kɔ=le=tus=lε=mɔʁ=so 9
  ʒεmə=ʁε=pu=vwaʁ=di=ʁə=ʒε=y=nə=ʁε=və 11
  mε=dɑ̃=ma=vi=tu=sa=ʃε=və 8
  ʒεmə=ʁε=pu=vwaʁ=ɑ̃=ti=si=pe=sə=kə=ʒə=vu=dʁε=ʁə=sə=vwaʁ 16
  mε=zo=fi=nal=sə=nε=ki=ly=zwaʁə 9
  ʒεmə=ʁε=kə=lə=mɔ̃də=kɔ̃=pʁε=nə=la=vʁε=vi 11
  il=sə=ʁε=pø=tεtʁə=mwɛ̃=zɑ̃=tε=te=a=sə=ka=ʃe=dɑ̃=lœʁ=li 16
  ʒεmə=ʁε=kʁwa=ʁəɑ̃=kεl=kə=ʃo=zə=ki=nə=sə=ʁε=tu=sɛ̃=plə=mɑ̃=pa=mɔ=ʁozə 19
  ʒεmə=ʁε=kɔ̃=ble=lε=la=ky=nə=dɑ̃=mε=ʒuʁ=ne 12
  ʒə=nε=o=kynə=i=de=də=kɔ=mɑ̃=i=a=ʁi=ve 13
  ʒεmə=ʁε=tʁu=ve=puʁ=y=nə=fwa=kεl=kœ̃=də=ʁe=εl=lmɑ̃=sɑ̃se 15
  kisə=sə=ʁε=pa=a=vø=ɡle=paʁ=sa=pʁɔ=pʁə=sɑ̃=si=bi=li=te 16
  ʒεmə=ʁε=tɑ̃=a=vwaʁ=də=lεs=pe=ʁɑ̃sə 9
  mεʒə=mə=kɔ̃=tɑ̃=tə=dεs=pe=ʁe 8

Récompense

0
1
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
12/02/2012 00:05Colorblock

J’en Est Des Frisson C’est Poème Tellement Vrai ....

Auteur de Poésie
12/02/2012 01:00Skrame2014

On aimerais bien tous avoir une vie en rose...Beau poème!
Amicalement,
Skrame

Auteur de Poésie
12/02/2012 01:24Échorchée

Merci beaucoup!