Poeme-France : Lecture Écrit Détresse

Poeme : Détresse

Poème Détresse
Publié le 11/02/2012 22:07

L'écrit contient 188 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Échorchée

Détresse

La vie me paraît si triste
Alors pourquoi j’existe…
Je ne me sens vraiment pas bien
Je veux juste rejoindre les miens.
Je suis tanné, si fatigué
Que je ne veux plus m’accrocher.
En ce moment, je dois avouer
Que je n’ai plus envie de lutter
Je me sens triste et pleine de larmes
La vie perd son sens et me désarme.
Que vous vous fassiez du soucie
Alors que je veux partir d’ici.
Personne ne semble comprendre
Que mon mal-être ne fait que s’étendre
Tant pis pour eux, ils ne verront bientôt plus que des cendres.
Je soulage mes peines en gardant pour moi que je ne suis pas sereine…
Pourtant, depuis mon enfance… j’ai toujours fait preuve de persévérance.
Mais aujourd’hui, je veux abondonner tellement je suis déprimé
Je déteste ceux qui me font douter sur le mouvement de tout quitter.
Ceux qui disent que je dramatise, je prouverai que vous disiez des bêtises
On critique ma vision, on dit que je veux l’attention.
J’ai juste une certaine mladresse
À montrer que je suis en détresse…
 • Pieds Hyphénique: Détresse

  la=vie=me=pa=raît=si=tris=te 8
  a=lors=pour=quoi=jexis=te 6
  je=ne=me=sens=vrai=ment=pas=bien 8
  je=veux=jus=te=re=joindre=les=miens 8
  je=suis=tan=né=si=fa=ti=gué 8
  que=je=ne=veux=plus=mac=cro=cher 8
  en=ce=mo=ment=je=dois=a=vouer 8
  que=je=nai=plus=en=vie=de=lut=ter 9
  je=me=sens=tristeet=plei=ne=de=larmes 8
  la=vie=perd=son=sens=et=me=dé=sarme 9
  que=vous=vous=fas=siez=du=sou=cie 8
  a=lors=que=je=veux=par=tir=di=ci 9
  per=son=ne=ne=sem=ble=com=prendre 8
  que=mon=mal=être=ne=fait=que=sé=tendre 9
  tant=pis=pour=eux=ils=ne=ver=ront=bien=tôt=plus=que=des=cendres 14
  je=sou=lage=mes=pei=nes=en=gar=dant=pour=moi=que=je=ne=suis=pas=se=reine 18
  pour=tant=de=puis=mon=en=fance=jai=tou=jours=fait=preu=ve=de=per=sé=vé=rance 18
  mais=au=jourdhui=je=veux=a=bon=don=ner=tel=le=ment=je=suis=dé=pri=mé 17
  je=détes=te=ceux=qui=me=font=dou=ter=sur=le=mou=ve=ment=de=tout=quit=ter 18
  ceux=qui=disent=que=je=dra=ma=ti=se=je=prou=ve=rai=que=vous=di=siez=des=bê=tises 20
  on=cri=ti=que=ma=vi=sion=on=dit=que=je=veux=lat=ten=tion 15
  jai=jus=teune=cer=taine=m=la=dresse 8
  à=mon=trer=que=je=suis=en=détres=se 9
 • Phonétique : Détresse

  la vi mə paʁε si tʁistə
  alɔʁ puʁkwa ʒεɡzistə…
  ʒə nə mə sɑ̃s vʁεmɑ̃ pa bjɛ̃
  ʒə vø ʒystə ʁəʒwɛ̃dʁə lε mjɛ̃.
  ʒə sɥi tane, si fatiɡe
  kə ʒə nə vø plys makʁoʃe.
  ɑ̃ sə mɔmɑ̃, ʒə dwaz- avue
  kə ʒə nε plysz- ɑ̃vi də lyte
  ʒə mə sɑ̃s tʁistə e plεnə də laʁmə
  la vi pεʁ sɔ̃ sɑ̃sz- e mə dezaʁmə.
  kə vu vu fasje dy susi
  alɔʁ kə ʒə vø paʁtiʁ disi.
  pεʁsɔnə nə sɑ̃blə kɔ̃pʁɑ̃dʁə
  kə mɔ̃ mal εtʁə nə fε kə setɑ̃dʁə
  tɑ̃ pi puʁ ø, il nə veʁɔ̃ bjɛ̃to plys kə dε sɑ̃dʁə.
  ʒə sulaʒə mε pεnəz- ɑ̃ ɡaʁdɑ̃ puʁ mwa kə ʒə nə sɥi pa səʁεnə…
  puʁtɑ̃, dəpɥi mɔ̃n- ɑ̃fɑ̃sə… ʒε tuʒuʁ fε pʁəvə də pεʁseveʁɑ̃sə.
  mεz- oʒuʁdɥi, ʒə vøz- abɔ̃dɔne tεllmɑ̃ ʒə sɥi depʁime
  ʒə detεstə sø ki mə fɔ̃ dute syʁ lə muvəmɑ̃ də tu kite.
  sø ki dize kə ʒə dʁamatizə, ʒə pʁuvəʁε kə vu dizje dε bεtizə
  ɔ̃ kʁitikə ma vizjɔ̃, ɔ̃ di kə ʒə vø latɑ̃sjɔ̃.
  ʒε ʒystə ynə sεʁtεnə mladʁεsə
  a mɔ̃tʁe kə ʒə sɥiz- ɑ̃ detʁεsə…
 • Pieds Phonétique : Détresse

  la=vi=mə=pa=ʁε=si=tʁis=tə 8
  a=lɔʁ=puʁ=kwa=ʒεɡ=zis=tə 7
  ʒə=nə=mə=sɑ̃s=vʁε=mɑ̃=pa=bjɛ̃ 8
  ʒə=vø=ʒys=tə=ʁə=ʒwɛ̃dʁə=lε=mjɛ̃ 8
  ʒə=sɥi=ta=ne=si=fa=ti=ɡe 8
  kə=ʒə=nə=vø=plys=ma=kʁo=ʃe 8
  ɑ̃=sə=mɔ=mɑ̃ʒə=dwa=za=vu=e 8
  kə=ʒə=nε=plys=zɑ̃=vidə=ly=te 8
  ʒə=mə=sɑ̃s=tʁistəe=plε=nə=də=laʁmə 8
  la=vi=pεʁ=sɔ̃=sɑ̃s=ze=mə=de=zaʁmə 9
  kə=vu=vu=fa=sje=dy=su=si 8
  a=lɔʁkə=ʒə=vø=paʁ=tiʁ=di=si 8
  pεʁ=sɔ=nə=nə=sɑ̃=blə=kɔ̃=pʁɑ̃dʁə 8
  kə=mɔ̃=mal=εtʁə=nə=fε=kə=se=tɑ̃dʁə 9
  tɑ̃=pi=puʁ=ø=il=nə=ve=ʁɔ̃=bjɛ̃=to=plys=kə=dεsɑ̃dʁə 13
  ʒə=su=laʒə=mε=pε=nə=zɑ̃=ɡaʁ=dɑ̃=puʁ=mwa=kə=ʒə=nə=sɥi=pa=sə=ʁεnə 18
  puʁ=tɑ̃=dəp=ɥi=mɔ̃=nɑ̃=fɑ̃sə=ʒε=tu=ʒuʁ=fε=pʁə=və=də=pεʁ=se=ve=ʁɑ̃sə 18
  mε=zo=ʒuʁ=dɥi=ʒə=vø=za=bɔ̃=dɔ=ne=tεl=lmɑ̃ʒə=sɥi=de=pʁi=me 16
  ʒə=de=tεstə=sø=ki=mə=fɔ̃=du=te=syʁ=lə=mu=və=mɑ̃=də=tu=ki=te 18
  sø=ki=di=ze=kə=ʒə=dʁa=ma=tizə=ʒə=pʁu=və=ʁε=kə=vu=di=zje=dε=bε=tizə 20
  ɔ̃=kʁi=tikə=ma=vi=zjɔ̃=ɔ̃=di=kə=ʒə=vø=la=tɑ̃=sjɔ̃ 14
  ʒε=ʒys=tə=ynə=sεʁ=tε=nə=mladʁεsə 8
  a=mɔ̃=tʁe=kə=ʒə=sɥi=zɑ̃=de=tʁεsə 9

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
12/02/2012 11:11Moz

La détresse s’emmêle souvent de maladresse Quand le regard des autres refuse d’accepter qu’un être puisse se fragiliser Toute vision a pourtant le droit à l’expression….
C’est une détresse bien écrite..
Courage...
Amicalement Moz…