Prose : De Nos Mots Imparfaits,

De Nos Mots Imparfaits,

L’histoire est une dame
accouchant de tourments,
d’un vêtement la trame
fait retouche bien souvent…
Si ce n’est d’abandon,
de quoi mes jours sont fait ?
de quoi sont-ils le nom ?
si ma vie se défait ? !
Je lus jusqu’à connaître
entièrement écrites
en mon cœur les lettres
par des larmes transcrites,
J’ai fini par offrir
Ce qui me plaît le plus
Une joie, un sourire
et là je me déplus !
Donner sans gratuité
l’amour se prostitue
devenant viduité
notre âme se destitue…
La course de l’inconduite
par les vicissitudes
faisait que sont déduites
mêmes nos sollicitudes !
Que s’égare la raison
Que s’échouent le courage
que s’étiole en prison
la fine fleur de l’âge…
Plus de je, plus de rire !
un mental contrefait
et pourtant le soupir
de nos maux imparfaits
nous lance cette diatribe
qui nous semble justifiée,
Ne laissant que les bribes
d’un monde démystifié,
conduit de l’intérieur
vers la pire des contraintes,
Par la main de la peur
nos passions sont éteintes,
le froid de nos silences
s’invente un territoire
où seule la patience
peut écrire une Histoire,
quand le rêve éveillé
d’un ivrogne notoire
Ne cherche qu’à se saouler,
De ces tristes alcools
Qui enfoncent dans la tête
Comme une leçon d’école
Répétée à tue-tête
des phrases de morale
improvisant la scène
en écho de ses râles
de sa dernière peine.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: De Nos Mots Imparfaits,

  lhis=toire=est=u=ne=dame 6
  ac=cou=chant=de=tour=ments 6
  dun=vê=te=ment=la=trame 6
  fait=re=tou=che=bien=souvent 6
  si=ce=nest=da=ban=don 6
  de=quoi=mes=jours=sont=fait 6
  de=quoi=sont=tils=le=nom 6
  si=ma=vie=se=dé=fait 6
  je=lus=jus=quà=con=naître 6
  en=tiè=re=ment=é=crites 6
  en=mon=cœur=les=let=tres 6
  par=des=lar=mes=trans=crites 6
  jai=fi=ni=par=of=frir 6
  ce=qui=me=plaît=le=plus 6
  u=ne=joie=un=sou=rire 6
  et=là=je=me=dé=plus 6
  don=ner=sans=gra=tui=té 6
  la=mour=se=pros=ti=tue 6
  de=ve=nant=vi=dui=té 6
  notre=â=me=se=des=ti=tue 7
  la=course=de=lin=con=duite 6
  par=les=vi=cis=si=tudes 6
  fai=sait=que=sont=dé=duites 6
  mêmes=nos=sol=li=ci=tudes 6
  que=sé=gare=la=rai=son 6
  que=sé=chouent=le=cou=rage 6
  que=sé=tiole=en=pri=son 6
  la=fine=fleur=de=lâ=ge 6
  plus=de=je=plus=de=rire 6
  un=men=tal=con=tre=fait 6
  et=pour=tant=le=sou=pir 6
  de=nos=maux=im=par=faits 6
  nous=lance=cet=te=dia=tribe 6
  qui=nous=sem=ble=jus=ti=fi=ée 8
  ne=lais=sant=que=les=bribes 6
  dun=monde=dé=mys=ti=fié 6
  conduit=de=lin=té=ri=eur 6
  vers=la=pire=des=con=traintes 6
  par=la=main=de=la=peur 6
  nos=pas=sions=sont=é=teintes 6
  le=froid=de=nos=si=lences 6
  sinven=te=un=ter=ri=toire 6
  où=seu=le=la=pa=tience 6
  peut=é=crireu=ne=his=toire 6
  quand=le=rê=ve=é=veillé 6
  dun=i=vro=gne=no=toire 6
  ne=cherche=quà=se=saou=ler 6
  de=ces=tris=tes=al=cools 6
  qui=en=foncent=dans=la=tête 6
  commeu=ne=le=çon=dé=cole 6
  ré=pé=tée=à=tue=tête 6
  des=phra=ses=de=mo=rale 6
  im=pro=vi=sant=la=s=cène 7
  en=é=cho=de=ses=râles 6
  de=sa=der=niè=re=peine 6
 • Phonétique : De Nos Mots Imparfaits,

  listwaʁə εt- ynə damə
  akuʃɑ̃ də tuʁmɑ̃,
  dœ̃ vεtəmɑ̃ la tʁamə
  fε ʁətuʃə bjɛ̃ suvɑ̃…
  si sə nε dabɑ̃dɔ̃,
  də kwa mε ʒuʁ sɔ̃ fε ?
  də kwa sɔ̃ til lə nɔ̃ ?
  si ma vi sə defε ? !
  ʒə ly ʒyska kɔnεtʁə
  ɑ̃tjεʁəmɑ̃ ekʁitə
  ɑ̃ mɔ̃ kœʁ lε lεtʁə
  paʁ dε laʁmə- tʁɑ̃skʁitə,
  ʒε fini paʁ ɔfʁiʁ
  sə ki mə plε lə plys
  ynə ʒwa, œ̃ suʁiʁə
  e la ʒə mə deplys !
  dɔne sɑ̃ ɡʁatɥite
  lamuʁ sə pʁɔstitɥ
  dəvənɑ̃ vidɥite
  nɔtʁə amə sə dεstitɥ…
  la kuʁsə də lɛ̃kɔ̃dɥitə
  paʁ lε visisitydə
  fəzε kə sɔ̃ dedɥitə
  mεmə no sɔlisitydə !
  kə seɡaʁə la ʁεzɔ̃
  kə seʃue lə kuʁaʒə
  kə sesjɔlə ɑ̃ pʁizɔ̃
  la finə flœʁ də laʒə…
  plys də ʒə, plys də ʁiʁə !
  œ̃ mɑ̃tal kɔ̃tʁəfε
  e puʁtɑ̃ lə supiʁ
  də no moz- ɛ̃paʁfε
  nu lɑ̃sə sεtə djatʁibə
  ki nu sɑ̃blə ʒystifje,
  nə lεsɑ̃ kə lε bʁibə
  dœ̃ mɔ̃də demistifje,
  kɔ̃dɥi də lɛ̃teʁjœʁ
  vεʁ la piʁə dε kɔ̃tʁɛ̃tə,
  paʁ la mɛ̃ də la pœʁ
  no pasjɔ̃ sɔ̃t- etɛ̃tə,
  lə fʁwa də no silɑ̃sə
  sɛ̃vɑ̃tə œ̃ teʁitwaʁə
  u sələ la pasjɑ̃sə
  pø ekʁiʁə ynə istwaʁə,
  kɑ̃ lə ʁεvə evεje
  dœ̃n- ivʁɔɲə nɔtwaʁə
  nə ʃεʁʃə ka sə saule,
  də sε tʁistəz- alkɔl
  ki ɑ̃fɔ̃se dɑ̃ la tεtə
  kɔmə ynə ləsɔ̃ dekɔlə
  ʁepete a tɥ tεtə
  dε fʁazə də mɔʁalə
  ɛ̃pʁɔvizɑ̃ la sεnə
  ɑ̃n- eʃo də sε ʁalə
  də sa dεʁnjεʁə pεnə.
 • Syllabes Phonétique : De Nos Mots Imparfaits,

  lis=twaʁə=ε=ty=nə=damə 6
  a=ku=ʃɑ̃=də=tuʁ=mɑ̃ 6
  dœ̃=vε=tə=mɑ̃=la=tʁamə 6
  fεʁə=tu=ʃə=bjɛ̃=su=vɑ̃ 6
  si=sə=nε=da=bɑ̃=dɔ̃ 6
  də=kwa=mε=ʒuʁ=sɔ̃=fε 6
  də=kwa=sɔ̃=til=lə=nɔ̃ 6
  si=ma=vi=sə=de=fε 6
  ʒə=ly=ʒys=ka=kɔ=nεtʁə 6
  ɑ̃=tjε=ʁə=mɑ̃=e=kʁitə 6
  ɑ̃=mɔ̃=kœʁ=lε=lε=tʁə 6
  paʁ=dε=laʁ=mə=tʁɑ̃s=kʁitə 6
  ʒε=fi=ni=paʁ=ɔ=fʁiʁ 6
  sə=ki=mə=plε=lə=plys 6
  y=nə=ʒwa=œ̃=su=ʁiʁə 6
  e=la=ʒə=mə=de=plys 6
  dɔ=ne=sɑ̃=ɡʁat=ɥi=te 6
  la=muʁ=sə=pʁɔs=titɥ 5
  də=və=nɑ̃=vid=ɥi=te 6
  nɔtʁə=a=mə=sə=dεs=titɥ 6
  la=kuʁsə=də=lɛ̃=kɔ̃d=ɥitə 6
  paʁ=lε=vi=si=si=tydə 6
  fə=zε=kə=sɔ̃=ded=ɥitə 6
  mεmə=no=sɔ=li=si=tydə 6
  kə=se=ɡaʁə=la=ʁε=zɔ̃ 6
  kə=se=ʃu=e=lə=kuʁaʒə 6
  kə=se=sjɔlə=ɑ̃=pʁi=zɔ̃ 6
  la=fi=nə=flœʁ=də=laʒə 6
  plys=də=ʒə=plys=də=ʁiʁə 6
  œ̃=mɑ̃=tal=kɔ̃=tʁə=fε 6
  e=puʁ=tɑ̃=lə=su=piʁ 6
  də=no=mo=zɛ̃=paʁ=fε 6
  nu=lɑ̃sə=sε=tə=dja=tʁibə 6
  ki=nu=sɑ̃blə=ʒys=ti=fje 6
  nə=lε=sɑ̃=kə=lε=bʁibə 6
  dœ̃=mɔ̃də=de=mis=ti=fje 6
  kɔ̃d=ɥi=də=lɛ̃=te=ʁjœʁ 6
  vεʁ=la=piʁə=dε=kɔ̃=tʁɛ̃tə 6
  paʁ=la=mɛ̃=də=la=pœʁ 6
  no=pa=sjɔ̃=sɔ̃=te=tɛ̃tə 6
  lə=fʁwa=də=no=si=lɑ̃sə 6
  sɛ̃=vɑ̃tə=œ̃=te=ʁi=twaʁə 6
  u=sə=lə=la=pa=sjɑ̃sə 6
  pø=e=kʁiʁəy=nə=is=twaʁə 6
  kɑ̃lə=ʁε=və=e=vε=je 6
  dœ̃=ni=vʁɔ=ɲə=nɔ=twaʁə 6
  nə=ʃεʁʃə=kasə=sa=u=le 6
  də=sε=tʁis=tə=zal=kɔl 6
  ki=ɑ̃=fɔ̃se=dɑ̃=la=tεtə 6
  kɔməy=nə=lə=sɔ̃=de=kɔlə 6
  ʁe=pe=te=a=tɥ=tεtə 6
  dε=fʁa=zə=də=mɔ=ʁalə 6
  ɛ̃=pʁɔ=vi=zɑ̃=la=sεnə 6
  ɑ̃=ne=ʃo=də=sε=ʁalə 6
  də=sa=dεʁ=njε=ʁə=pεnə 6

Historique des Modifications

02/06/2022 12:03
02/06/2022 11:54

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
25/09/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.