Poeme-France : Lecture Écrit Violence

Slam : Killer

Slam Violence
Publié le 27/03/2017 21:45

L'écrit contient 174 mots qui sont répartis dans 10 strophes.

Poete : Zoé Lavy

Killer

Accroches toi à l ’analyse quand
Les pedales s ’enlisent
Tous ces toxiques à portée de main
Les exces tu retiens

Garder le controle mieux vaut
Ne sait on jamais si
Se reveille le dragon

Mon ça est habité d’un peuple etrange
Où regnent des pulsions démentes
Qu’un Surmoi colossal
Canalise le jour
Censure le bestial

L ’animal brutal que
J’heberge en moi
Toute cette violence prete à surgir
Telle une bombe
Grenade dégoupillée
Ma nitro réagit

J ’ai en tete des scenes où
Mon psychopathe tire sur
Tout ce qui le perturbe

J ’elimine les irrespectueux
Qui me reveillent violemment le matin
Descendant cet escalier
Au bruit aberrant

Sortir equipé d’un bazooka
Ou d’un fusil mitrailleur
A la rotation efficace
Pour ramener le silence

Face à ce qui surgit
Je fais l’ effort d ’analyse
Desamorce et neutralise l ’explosif

Mon univers inconscient
Se remplit les narines de coco
Et libere l ’energie

Catharsis
Donner libre cours à ses pensées
Defouler son agressivité
Et analyser pour se calmer.
 • Pieds Hyphénique: Killer

  ac=croches=toi=à=la=na=ly=se=quand 9
  les=pe=da=les=sen=lisent 6
  tous=ces=toxi=ques=à=por=tée=de=main 9
  les=ex=ces=tu=re=tiens 6

  gar=der=le=con=trole=mieux=vaut 7
  ne=sait=on=ja=mais=si 6
  se=re=veille=le=dra=gon 6

  mon=ça=est=ha=bi=té=dun=peuple=e=trange 10
  où=re=gnent=des=pul=sions=dé=mentes 8
  quun=sur=moi=co=los=sal 6
  ca=na=li=se=le=jour 6
  cen=su=re=le=bes=tial 6

  la=ni=mal=bru=tal=que 6
  jhe=ber=ge=en=moi 5
  toute=cet=te=vio=len=ce=pre=teà=sur=gir 10
  tel=le=u=ne=bom=be 6
  gre=na=de=dé=gou=pillée 6
  ma=ni=tro=ré=a=git 6

  jai=en=te=te=des=s=ce=nes=où 9
  mon=psy=cho=pathe=ti=re=sur 7
  tout=ce=qui=le=per=turbe 6

  je=li=mine=les=ir=res=pec=tueux 8
  qui=me=re=veillent=vio=lem=ment=le=ma=tin 10
  des=cen=dant=cet=es=ca=lier 7
  au=bruit=a=ber=rant 5

  sor=tir=e=qui=pé=dun=ba=zoo=ka 9
  ou=dun=fu=sil=mi=trailleur 6
  a=la=ro=ta=tion=ef=fi=cace 8
  pour=rame=ner=le=si=lence 6

  face=à=ce=qui=sur=git 6
  je=fais=lef=fort=da=na=lyse 7
  de=sa=morceet=neu=tra=li=se=lex=plo=sif 10

  mon=u=ni=vers=in=cons=cient 7
  se=rem=plit=les=na=rines=de=co=co 9
  et=libe=re=le=ner=gie 6

  ca=thar=sis 3
  don=ner=libre=cours=à=ses=pen=sées 8
  de=fou=ler=son=agres=si=vi=té 8
  et=a=na=ly=ser=pour=se=cal=mer 9
 • Phonétique : Killer

  akʁoʃə twa a lanalizə kɑ̃
  lε pədalə sɑ̃lize
  tus sε tɔksikz- a pɔʁte də mɛ̃
  lεz- εksə ty ʁətjɛ̃

  ɡaʁde lə kɔ̃tʁɔlə mjø vo
  nə sε ɔ̃ ʒamε si
  sə ʁəvεjə lə dʁaɡɔ̃

  mɔ̃ sa ε-abite dœ̃ pəplə εtʁɑ̃ʒə
  u ʁεɲe dε pylsjɔ̃ demɑ̃tə
  kœ̃ syʁmwa kɔlɔsal
  kanalizə lə ʒuʁ
  sɑ̃syʁə lə bεstjal

  lanimal bʁytal kə
  ʒəbεʁʒə ɑ̃ mwa
  tutə sεtə vjɔlɑ̃sə pʁətə a syʁʒiʁ
  tεllə ynə bɔ̃bə
  ɡʁənadə deɡupije
  ma nitʁo ʁeaʒi

  ʒε ɑ̃ tətə dε sənəz- u
  mɔ̃ psikɔpatə tiʁə syʁ
  tu sə ki lə pεʁtyʁbə

  ʒəliminə lεz- iʁεspεktɥø
  ki mə ʁəvεje vjɔlamɑ̃ lə matɛ̃
  desɑ̃dɑ̃ sεt εskalje
  o bʁɥi abeʁɑ̃

  sɔʁtiʁ əkipe dœ̃ bazoka
  u dœ̃ fyzil mitʁajœʁ
  a la ʁɔtasjɔ̃ efikasə
  puʁ ʁaməne lə silɑ̃sə

  fasə a sə ki syʁʒi
  ʒə fε lefɔʁ danalizə
  dəzamɔʁsə e nøtʁalizə lεksplozif

  mɔ̃n- ynivez- ɛ̃kɔ̃sjɑ̃
  sə ʁɑ̃pli lε naʁinə də kɔko
  e libəʁə lɑ̃nεʁʒi

  kataʁsi
  dɔne libʁə kuʁz- a sε pɑ̃se
  dəfule sɔ̃n- aɡʁesivite
  e analize puʁ sə kalme.
 • Pieds Phonétique : Killer

  a=kʁoʃə=twa=a=la=na=li=zə=kɑ̃ 9
  lεpə=da=lə=sɑ̃=li=ze 6
  tus=sε=tɔk=sik=za=pɔʁ=te=də=mɛ̃ 9
  lε=zεk=sə=tyʁə=tj=ɛ̃ 6

  ɡaʁ=de=lə=kɔ̃=tʁɔlə=mjø=vo 7
  nə=sε=ɔ̃=ʒa=mε=si 6
  səʁə=vε=jə=lə=dʁa=ɡɔ̃ 6

  mɔ̃=sa=ε-a=bi=te=dœ̃=pə=pləε=tʁɑ̃ʒə 10
  u=ʁε=ɲe=dε=pyl=sjɔ̃=de=mɑ̃tə 8
  kœ̃=syʁ=mwa=kɔ=lɔ=sal 6
  ka=na=li=zə=lə=ʒuʁ 6
  sɑ̃=sy=ʁə=lə=bεs=tjal 6

  la=ni=mal=bʁy=tal=kə 6
  ʒə=bεʁ=ʒə=ɑ̃=mwa 5
  tutə=sε=tə=vjɔ=lɑ̃=sə=pʁə=təa=syʁ=ʒiʁ 10
  tεl=lə=y=nə=bɔ̃=bə 6
  ɡʁə=nadə=de=ɡu=pi=je 6
  ma=ni=tʁo=ʁe=a=ʒi 6

  ʒε=ɑ̃tə=tə=dε=sə=nə=zu 7
  mɔ̃=psi=kɔ=patə=ti=ʁə=syʁ 7
  tusə=ki=lə=pεʁ=tyʁ=bə 6

  ʒə=li=minə=lε=zi=ʁεs=pεk=tɥø 8
  kimə=ʁə=vε=je=vjɔ=la=mɑ̃=lə=ma=tɛ̃ 10
  de=sɑ̃=dɑ̃=sεt=εs=ka=lje 7
  o=bʁɥi=a=be=ʁɑ̃ 5

  sɔʁ=tiʁ=ə=ki=pe=dœ̃=ba=zo=ka 9
  u=dœ̃=fy=zil=mi=tʁa=jœʁ 7
  a=la=ʁɔ=ta=sjɔ̃=e=fikasə 7
  puʁ=ʁamə=ne=lə=si=lɑ̃sə 6

  fasə=a=sə=ki=syʁ=ʒi 6
  ʒə=fε=le=fɔʁ=da=na=lizə 7
  də=za=mɔʁsəe=nø=tʁa=li=zə=lεk=splo=zif 10

  mɔ̃=ny=ni=ve=zɛ̃=kɔ̃=sjɑ̃ 7
  sə=ʁɑ̃=pli=lε=na=ʁinə=də=kɔ=ko 9
  e=libə=ʁə=lɑ̃=nεʁ=ʒi 6

  ka=taʁ=si 3
  dɔ=ne=libʁə=kuʁ=za=sε=pɑ̃se 7
  də=fu=le=sɔ̃=na=ɡʁe=si=vi=te 9
  e=a=na=li=ze=puʁsə=kal=me 8

Récompense

0
1
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
18/01/2019Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.