Poeme-France : Lecture Écrit Vengeance

Poeme : Mégalomanie

Poème Vengeance
Publié le 04/04/2017 00:08

L'écrit contient 203 mots qui sont répartis dans 12 strophes.

Poete : Zoé Lavy

Mégalomanie

En ce temps là
Sa mégalo s ’amplifie

Elle est la fleur exotique carnivore
Une sirène irrésistible qui attire
De nombreux naufrages sur sa route

Son attitude déroute
Mais sa logique
Ne doute pas

Infaillible machinerie de guerre justicière
Qu’elle porte en son sexe comprends la. .
.
Le feu aux fesses
Elle punit les pécheurs
Fait souffrir les traitres
Amateurs d’enfants innocents les brule

L’enfer est sur terre
Entre ses cuisses amères
Son sadisme est immense
Quand tu penses
A ceux qui l’ont salie

Torturée par les visions
A présent leur dessein
Entre ses mains fais les courir
A l’époque l ’homme est un monstre
Qu’elle prend puis jette et dont elle jouit

Comprends la
Elle consomme les hommes les méprise
Se moque de leur faiblesse aime les anéantir
Donne tout et déçue reprends tout cruelle, elle l’est

Comprends la
Son âme souffre
Elle attend celui
Qui enfin l’aimera

Personne n’effacera le père manquant
Personne ne comblera le trou béant

Toutes ces bites n’y suffiront pas
La nympho confond
Le trou sans fond
Sans affection avec son con.

Guéris la, guéris la dedans et aimes l’enfant en manque Comprends la et prends la.
 • Pieds Hyphénique: Mégalomanie

  en=ce=temps=là 4
  sa=mé=ga=lo=sam=pli=fie 7

  elleest=la=fleur=exo=ti=que=car=ni=vore 9
  une=si=rè=ne=ir=ré=sis=ti=ble=qui=at=tire 12
  de=nom=breux=nau=frages=sur=sa=route 8

  son=at=ti=tude=dé=route 6
  mais=sa=lo=gique 4
  ne=dou=te=pas 4

  in=faillible=ma=chi=ne=rie=de=guer=re=jus=ti=cière 12
  quel=le=porteen=son=sexe=com=prends=la 8
  1
  le=feu=aux=fesses 4
  elle=pu=nit=les=pé=cheurs 6
  fait=souf=frir=les=traitres 5
  ama=teurs=den=fants=in=nocents=les=brule 8

  len=fer=est=sur=terre 5
  entre=ses=cuis=ses=a=mères 6
  son=sa=disme=est=im=mense 6
  quand=tu=pen=ses 4
  a=ceux=qui=lont=sa=lie 6

  tor=tu=rée=par=les=vi=sions 7
  a=pré=sent=leur=des=sein 6
  entre=ses=mains=fais=les=cou=rir 7
  a=lé=po=que=lhommeest=un=monstre 7
  quel=le=prend=puis=jetteet=dont=elle=jouit 8

  com=prends=la 3
  elle=con=somme=les=hommes=les=mé=prise 8
  se=mo=que=de=leur=faibles=seai=me=les=a=né=an=tir 13
  donne=tout=et=dé=çue=re=prends=tout=cruel=le=el=le=lest 13

  com=prends=la 3
  son=â=me=sou=ffre 5
  el=le=at=tend=ce=lui 6
  qui=en=fin=lai=me=ra 6

  per=sonne=nef=fa=ce=ra=le=pè=re=man=quant 11
  per=sonne=ne=com=ble=ra=le=trou=bé=ant 10

  toutes=ces=bi=tes=ny=suf=fi=ront=pas 9
  la=nym=pho=con=fond 5
  le=trou=sans=fond 4
  sans=af=fec=tion=a=vec=son=con 8

  gué=ris=la=gué=ris=la=de=dans=et=aimes=len=fant=en=man=que=com=prends=la=et=prends=la 21
 • Phonétique : Mégalomanie

  ɑ̃ sə tɑ̃ la
  sa meɡalo sɑ̃plifi

  εllə ε la flœʁ εɡzɔtikə kaʁnivɔʁə
  ynə siʁεnə iʁezistiblə ki atiʁə
  də nɔ̃bʁø nofʁaʒə syʁ sa ʁutə

  sɔ̃n- atitydə deʁutə
  mε sa lɔʒikə
  nə dutə pa

  ɛ̃fajiblə maʃinəʁi də ɡeʁə ʒystisjεʁə
  kεllə pɔʁtə ɑ̃ sɔ̃ sεksə kɔ̃pʁɑ̃ la.
  .
  lə fø o fesə
  εllə pyni lε peʃœʁ
  fε sufʁiʁ lε tʁεtʁə
  amatœʁ dɑ̃fɑ̃z- inɔsɑ̃ lε bʁylə

  lɑ̃fe ε syʁ teʁə
  ɑ̃tʁə sε kɥisəz- amεʁə
  sɔ̃ sadismə εt- imɑ̃sə
  kɑ̃ ty pɑ̃sə
  a sø ki lɔ̃ sali

  tɔʁtyʁe paʁ lε vizjɔ̃
  a pʁezɑ̃ lœʁ desɛ̃
  ɑ̃tʁə sε mɛ̃ fε lε kuʁiʁ
  a lepɔkə lɔmə εt- œ̃ mɔ̃stʁə
  kεllə pʁɑ̃ pɥi ʒεtə e dɔ̃ εllə ʒui

  kɔ̃pʁɑ̃ la
  εllə kɔ̃sɔmə lεz- ɔmə lε mepʁizə
  sə mɔkə də lœʁ fεblεsə εmə lεz- aneɑ̃tiʁ
  dɔnə tut- e desɥ ʁəpʁɑ̃ tu kʁyεllə, εllə lε

  kɔ̃pʁɑ̃ la
  sɔ̃n- amə sufʁə
  εllə atɑ̃ səlɥi
  ki ɑ̃fɛ̃ lεməʁa

  pεʁsɔnə nefasəʁa lə pεʁə mɑ̃kɑ̃
  pεʁsɔnə nə kɔ̃bləʁa lə tʁu beɑ̃

  tutə sε bitə ni syfiʁɔ̃ pa
  la nɛ̃fo kɔ̃fɔ̃
  lə tʁu sɑ̃ fɔ̃
  sɑ̃z- afεksjɔ̃ avεk sɔ̃ kɔ̃.

  ɡeʁi la, ɡeʁi la dədɑ̃z- e εmə lɑ̃fɑ̃ ɑ̃ mɑ̃kə kɔ̃pʁɑ̃ la e pʁɑ̃ la.
 • Pieds Phonétique : Mégalomanie

  ɑ̃=sə=tɑ̃=la 4
  sa=me=ɡa=lo=sɑ̃=pli=fi 7

  εlləε=la=flœʁ=εɡ=zɔ=tikə=kaʁ=nivɔʁə 8
  ynə=si=ʁε=nə=i=ʁe=zis=ti=blə=ki=a=tiʁə 12
  də=nɔ̃=bʁø=no=fʁaʒə=syʁ=sa=ʁutə 8

  sɔ̃=na=ti=ty=də=de=ʁu=tə 8
  mε=sa=lɔ=ʒi=kə 5
  nə=du=tə=pa 4

  ɛ̃=fa=jiblə=ma=ʃi=nə=ʁi=də=ɡe=ʁə=ʒys=ti=sjεʁə 13
  kεllə=pɔʁtəɑ̃=sɔ̃=sεk=sə=kɔ̃=pʁɑ̃=la 8
  1
  lə=fø=o=fe=sə 5
  εl=lə=py=ni=lε=pe=ʃœ=ʁə 8
  fε=su=fʁiʁ=lε=tʁε=tʁə 6
  a=ma=tœʁ=dɑ̃=fɑ̃=zi=nɔ=sɑ̃=lεbʁylə 9

  lɑ̃=fe=ε=syʁ=te=ʁə 6
  ɑ̃=tʁə=sε=kɥi=sə=za=mε=ʁə 8
  sɔ̃=sa=dis=mə=ε=ti=mɑ̃=sə 8
  kɑ̃=ty=pɑ̃=sə 4
  a=sø=ki=lɔ̃=sa=li 6

  tɔʁ=ty=ʁe=paʁ=lε=vi=zj=ɔ̃ 8
  a=pʁe=zɑ̃=lœ=ʁə=de=sɛ̃ 7
  ɑ̃=tʁə=sε=mɛ̃=fε=lε=ku=ʁiʁ 8
  a=le=pɔkə=lɔ=məε=tœ̃=mɔ̃s=tʁə 8
  kεllə=pʁɑ̃=pɥiʒεtə=e=dɔ̃=εl=lə=ʒui 8

  kɔ̃=pʁɑ̃=la 3
  εllə=kɔ̃=sɔmə=lε=zɔ=mə=lε=me=pʁizə 9
  sə=mɔkə=də=lœʁ=fε=blεsəε=mə=lε=za=ne=ɑ̃=tiʁ 12
  dɔnə=tu=te=desɥ=ʁə=pʁɑ̃=tu=kʁy=εllə=εl=lə=lε 12

  kɔ̃=pʁɑ̃=la 3
  sɔ̃=na=mə=su=fʁə 5
  εl=lə=a=tɑ̃=səl=ɥi 6
  ki=ɑ̃=fɛ̃=lε=mə=ʁa 6

  pεʁ=sɔnə=ne=fa=sə=ʁa=lə=pε=ʁə=mɑ̃=kɑ̃ 11
  pεʁ=sɔnə=nə=kɔ̃blə=ʁa=lə=tʁu=be=ɑ̃ 9

  tutə=sε=bi=tə=ni=sy=fi=ʁɔ̃=pa 9
  la=nɛ̃=fo=kɔ̃=fɔ̃ 5
  lə=tʁu=sɑ̃=fɔ̃ 4
  sɑ̃=za=fεk=sjɔ̃=a=vεk=sɔ̃=kɔ̃ 8

  ɡe=ʁi=la=ɡe=ʁi=ladə=dɑ̃=ze=ε=mə=lɑ̃=fɑ̃=ɑ̃=mɑ̃=kə=kɔ̃=pʁɑ̃=la=e=pʁɑ̃=la 21

Récompense

0
1
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
17/01/2019Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.