Poeme-France : Lecture Écrit Insécurité

Poeme : Hideurs

Poème Insécurité
Publié le 29/01/2018 15:16

L'écrit contient 314 mots qui sont répartis dans 11 strophes.

Poete : Souleyjpb

Hideurs

Le drame survint à l’heure crépusculaire
Au moment où l ’imam de sa voix claire
Et chantante récitait les versets de la prière
Du soleil couchant qui est l’avant-dernière.

L’homme se fit une place entre les fidèles
Qui se tenaient debout en rangs parallèles
Tout en observant un silence révérencieux
Comme il convient dans ce genre de lieux.

À sa droite un garçon d’une dizaine d’années
Et à sa gauche un vieillard au teint basané
Se poussèrent pour lui faire plus de place
En ce vendredi saint, jour d’actions de grâce.

Il glissa d’un geste lent la main gauche
Dans la fente de sa djellaba blanche
C’est alors que le garçon aperçut l’objet
Une charge d’explosif qu’il sortit d’un jet.

Leurs regards se croisèrent, le sien glacé
Cruel, portant toute la rancune du monde
Celui de l’enfant rivé sur l’arme immonde
L’implorant d’éviter de faire le geste déplacé.

Instant pathétique où le destin de l’innocent
Qui rêve de mordre à pleines dents
Dans la belle et généreuse vie dépend
Absurdement du dessein macabre d’un dément !

Soudain une colombe traversa la salle
Se posa sur la fenêtre comme sur un piédestal.
Les pratiquants plongèrent dans la prosternation
Au moment où retentit l’horrible déflagration.

Maux terribles d’une époque malsaine
Sous l’emprise des démons de la haine
Le radicalisme, l’extrémisme, le fanatisme
Sont des hideurs poussées à leur paroxysme.

Toutes les formes d’intolérance mènent à l’abîme
Il en est une, implacable, l’obscurantisme,
Qui revêtu du manteau d’éternel insoumis
Ignore le pardon et n’admet nul compromis.

Sa faux aveugle décime sur son chemin
Les familles en faisant de pauvres orphelins
Elle sème désarroi, désespoir et terreur
Et transforme les cités en champs d’horreur.

Souleymane Yacouba Sidibé
(29 Janvier 2018)
 • Pieds Hyphénique: Hideurs

  le=drame=sur=vint=à=l=heu=re=cré=pus=cu=laire 12
  au=mo=ment=où=li=mam=de=sa=voix=clai=re 11
  et=chan=tante=ré=ci=tait=les=ver=sets=de=la=pri=ère 13
  du=so=leil=cou=chant=qui=est=la=vant=der=niè=re 12

  lhomme=se=fit=u=ne=pla=ce=en=tre=les=fi=dèles 12
  qui=se=te=naient=de=bout=en=rangs=pa=ral=lè=les 12
  tout=en=ob=ser=vant=un=silen=ce=ré=vé=ren=cieux 12
  com=me=il=con=vient=dans=ce=gen=re=de=lieux 11

  à=sa=droiteun=gar=çon=du=ne=di=zai=ne=dan=nées 12
  et=à=sa=gauche=un=vieil=lard=au=teint=ba=sa=né 12
  se=pous=sè=rent=pour=lui=fai=re=plus=de=pla=ce 12
  en=ce=ven=dre=di=saint=jour=dac=ti=ons=de=grâce 12

  il=glis=sa=dun=ges=te=lent=la=main=gau=che 11
  dans=la=fen=te=de=sa=d=jel=la=ba=blan=che 12
  cest=a=lors=que=le=gar=çon=a=per=çut=lob=jet 12
  u=ne=char=ge=dex=plo=sif=quil=sor=tit=dun=jet 12

  leurs=re=gards=se=croi=sè=rent=le=sien=gla=cé 11
  cruel=por=tant=tou=te=la=ran=cu=ne=du=mon=de 12
  ce=lui=de=len=fant=ri=vé=sur=lar=me=im=monde 12
  lim=plo=rant=dé=vi=ter=de=faire=le=ges=te=dé=pla=cé 14

  ins=tant=pa=thé=ti=queoù=le=des=tin=de=lin=nocent 12
  qui=rê=ve=de=mor=dre=à=plei=nes=dents 10
  dans=la=bel=le=et=gé=né=reu=se=vie=dé=pend 12
  ab=sur=de=ment=du=des=sein=ma=ca=bre=dun=dément 12

  sou=dain=u=ne=co=lom=be=tra=ver=sa=la=salle 12
  se=po=sa=sur=la=fe=nêtre=com=me=sur=un=pié=des=tal 14
  les=pra=ti=quants=plon=gèrent=dans=la=pros=ter=na=tion 12
  au=moment=où=re=ten=tit=lhor=ri=ble=dé=fla=gra=tion 13

  maux=ter=ri=bles=du=ne=é=po=que=mal=sai=ne 12
  sous=lem=pri=se=des=dé=mons=de=la=hai=ne 11
  le=ra=di=ca=lisme=lex=tré=mis=me=le=fa=na=tisme 13
  sont=des=hi=deurs=pous=sées=à=leur=pa=roxysme 10

  toutes=les=for=mes=din=to=lé=ran=ce=mè=nent=à=la=bîme 14
  il=en=est=une=im=pla=ca=ble=lobs=cu=ran=tisme 12
  qui=re=vê=tu=du=man=teau=dé=ter=nel=in=sou=mis 13
  igno=re=le=par=don=et=nad=met=nul=com=pro=mis 12

  sa=faux=a=veu=gle=dé=ci=me=sur=son=che=min 12
  les=fa=mil=les=en=fai=sant=de=pauvres=or=phe=lins 12
  el=le=sème=dé=sar=roi=dé=ses=poir=et=ter=reur 12
  et=trans=for=me=les=ci=tés=en=champs=d=hor=reur 12

  sou=ley=ma=ne=ya=cou=ba=si=di=bé 10
  vingt=neuf=jan=vi=er=deux=mil=le=dix=hu=it 12
 • Phonétique : Hideurs

  lə dʁamə syʁvɛ̃ a lœʁ kʁepyskylεʁə
  o mɔmɑ̃ u limam də sa vwa klεʁə
  e ʃɑ̃tɑ̃tə ʁesitε lε vεʁsε də la pʁjεʁə
  dy sɔlεj kuʃɑ̃ ki ε lavɑ̃ dεʁnjεʁə.

  lɔmə sə fi ynə plasə ɑ̃tʁə lε fidεlə
  ki sə tənε dəbu ɑ̃ ʁɑ̃ɡ paʁalεlə
  tut- ɑ̃n- ɔpsεʁvɑ̃ œ̃ silɑ̃sə ʁeveʁɑ̃sjø
  kɔmə il kɔ̃vjɛ̃ dɑ̃ sə ʒɑ̃ʁə də ljø.

  a sa dʁwatə œ̃ ɡaʁsɔ̃ dynə dizεnə dane
  e a sa ɡoʃə œ̃ vjεjaʁ o tɛ̃ bazane
  sə pusεʁe puʁ lɥi fεʁə plys də plasə
  ɑ̃ sə vɑ̃dʁədi sɛ̃, ʒuʁ daksjɔ̃ də ɡʁasə.

  il ɡlisa dœ̃ ʒεstə lɑ̃ la mɛ̃ ɡoʃə
  dɑ̃ la fɑ̃tə də sa dʒεllaba blɑ̃ʃə
  sεt- alɔʁ kə lə ɡaʁsɔ̃ apεʁsy lɔbʒε
  ynə ʃaʁʒə dεksplozif kil sɔʁti dœ̃ ʒεt.

  lœʁ ʁəɡaʁd sə kʁwazεʁe, lə sjɛ̃ ɡlase
  kʁyεl, pɔʁtɑ̃ tutə la ʁɑ̃kynə dy mɔ̃də
  səlɥi də lɑ̃fɑ̃ ʁive syʁ laʁmə imɔ̃də
  lɛ̃plɔʁɑ̃ devite də fεʁə lə ʒεstə deplase.

  ɛ̃stɑ̃ patetikə u lə dεstɛ̃ də linɔse
  ki ʁεvə də mɔʁdʁə a plεnə dɑ̃
  dɑ̃ la bεllə e ʒeneʁøzə vi depɑ̃
  absyʁdəmɑ̃ dy desɛ̃ makabʁə dœ̃ demɑ̃ !

  sudɛ̃ ynə kɔlɔ̃bə tʁavεʁsa la salə
  sə poza syʁ la fənεtʁə kɔmə syʁ œ̃ pjedεstal.
  lε pʁatikɑ̃ plɔ̃ʒεʁe dɑ̃ la pʁɔstεʁnasjɔ̃
  o mɔmɑ̃ u ʁətɑ̃ti lɔʁiblə deflaɡʁasjɔ̃.

  mo teʁiblə dynə epɔkə malsεnə
  su lɑ̃pʁizə dε demɔ̃ də la-εnə
  lə ʁadikalismə, lεkstʁemismə, lə fanatismə
  sɔ̃ dεz- idœʁ pusez- a lœʁ paʁɔksismə.

  tutə lε fɔʁmə- dɛ̃tɔleʁɑ̃sə mεne a labimə
  il ɑ̃n- εt- ynə, ɛ̃plakablə, lɔpskyʁɑ̃tismə,
  ki ʁəvεty dy mɑ̃to detεʁnεl ɛ̃sumi
  iɲɔʁə lə paʁdɔ̃ e nadmε nyl kɔ̃pʁɔmi.

  sa foz- avøɡlə desimə syʁ sɔ̃ ʃəmɛ̃
  lε famijəz- ɑ̃ fəzɑ̃ də povʁəz- ɔʁfəlɛ̃
  εllə sεmə dezaʁwa, dezεspwaʁ e teʁœʁ
  e tʁɑ̃sfɔʁmə lε sitez- ɑ̃ ʃɑ̃ dɔʁœʁ.

  sulemanə iakuba sidibe
  (vɛ̃t- nəf ʒɑ̃vje dø milə diz- ɥit)
 • Pieds Phonétique : Hideurs

  lə=dʁa=mə=syʁ=vɛ̃=a=lœʁ=kʁe=pys=ky=lε=ʁə 12
  o=mɔ=mɑ̃=u=li=mam=də=sa=vwa=klεʁ=ə 11
  e=ʃɑ̃=tɑ̃tə=ʁe=si=tε=lε=vεʁ=sε=də=la=pʁi=jεʁ 13
  dy=sɔ=lεj=ku=ʃɑ̃=ki=ε=la=vɑ̃=dεʁ=njε=ʁə 12

  lɔmə=sə=fi=y=nə=pla=sə=ɑ̃=tʁə=lε=fi=dεlə 12
  ki=sə=tə=nε=də=bu=ɑ̃=ʁɑ̃ɡ=pa=ʁa=lε=lə 12
  tu=tɑ̃=nɔp=sεʁ=vɑ̃=œ̃=si=lɑ̃sə=ʁe=ve=ʁɑ̃=sjø 12
  kɔ=mə=il=kɔ̃=vjɛ̃=dɑ̃=sə=ʒɑ̃=ʁə=də=lj=ø 12

  a=sa=dʁwatəœ̃=ɡaʁ=sɔ̃=dy=nə=di=zε=nə=da=ne 12
  e=a=sa=ɡoʃə=œ̃=vjε=jaʁ=o=tɛ̃=ba=za=ne 12
  sə=pu=sε=ʁe=puʁ=lɥi=fε=ʁə=plys=də=pla=sə 12
  ɑ̃=sə=vɑ̃=dʁə=di=sɛ̃=ʒuʁ=dak=sjɔ̃=də=ɡʁa=sə 12

  il=ɡli=sa=dœ̃=ʒεs=tə=lɑ̃=la=mɛ̃=ɡo=ʃə 11
  dɑ̃=la=fɑ̃=tə=də=sa=dʒεl=la=ba=blɑ̃=ʃə 11
  sε=ta=lɔʁ=kə=lə=ɡaʁ=sɔ̃=a=pεʁ=sy=lɔb=ʒε 12
  y=nə=ʃaʁ=ʒə=dεk=splo=zif=kil=sɔʁ=ti=dœ̃=ʒεt 12

  lœʁ=ʁə=ɡaʁd=sə=kʁwa=zε=ʁe=lə=sj=ɛ̃=ɡla=se 12
  kʁy=εl=pɔʁ=tɑ̃=tu=tə=la=ʁɑ̃=ky=nə=dy=mɔ̃də 12
  səl=ɥi=də=lɑ̃=fɑ̃=ʁi=ve=syʁ=laʁ=mə=i=mɔ̃də 12
  lɛ̃=plɔ=ʁɑ̃=de=vi=te=də=fεʁə=lə=ʒεs=tə=de=plase 13

  ɛ̃s=tɑ̃=pa=te=tikə=u=lə=dεs=tɛ̃=də=li=nɔse 12
  ki=ʁε=və=də=mɔʁ=dʁə=a=plε=nə=dɑ̃ 10
  dɑ̃=la=bεl=lə=e=ʒe=ne=ʁø=zə=vi=de=pɑ̃ 12
  ab=syʁ=də=mɑ̃=dy=de=sɛ̃=ma=kabʁə=dœ̃=de=mɑ̃ 12

  su=dɛ̃=y=nə=kɔ=lɔ̃=bə=tʁa=vεʁ=sa=la=salə 12
  sə=po=za=syʁ=lafə=nεtʁə=kɔ=mə=syʁ=œ̃=pje=dεs=tal 13
  lε=pʁa=ti=kɑ̃=plɔ̃=ʒε=ʁe=dɑ̃=la=pʁɔs=tεʁ=na=s=jɔ̃ 14
  o=mɔ=mɑ̃=uʁə=tɑ̃=ti=lɔ=ʁi=blə=de=fla=ɡʁa=sjɔ̃ 13

  mo=te=ʁi=blə=dy=nə=e=pɔ=kə=mal=sε=nə 12
  su=lɑ̃=pʁi=zə=dε=de=mɔ̃=də=la-ε=nə 11
  lə=ʁa=di=ka=lismə=lεk=stʁe=mis=mə=lə=fa=natismə 12
  sɔ̃=dε=zi=dœʁ=pu=se=za=lœʁ=pa=ʁɔk=sis=mə 12

  tutə=lε=fɔʁ=mə=dɛ̃=tɔ=le=ʁɑ̃=sə=mε=ne=a=la=bimə 14
  il=ɑ̃=nε=tynə=ɛ̃=pla=ka=blə=lɔp=sky=ʁɑ̃=tismə 12
  kiʁə=vε=ty=dy=mɑ̃=to=de=tεʁ=nεl=ɛ̃=su=mi 12
  i=ɲɔʁə=lə=paʁ=dɔ̃=e=nad=mε=nyl=kɔ̃=pʁɔ=mi 12

  sa=fo=za=vø=ɡlə=de=si=mə=syʁ=sɔ̃=ʃə=mɛ̃ 12
  lε=fa=mi=jə=zɑ̃fə=zɑ̃=də=po=vʁə=zɔʁ=fə=lɛ̃ 12
  εl=lə=sεmə=de=za=ʁwa=de=zεs=pwaʁ=e=te=ʁœʁ 12
  e=tʁɑ̃s=fɔʁ=mə=lε=si=te=zɑ̃=ʃɑ̃=dɔ=ʁœ=ʁə 12

  su=le=ma=nə=i=a=ku=ba=si=di=be 11
  vɛ̃t=nəf=ʒɑ̃=vj=e=dø=mi=lə=diz=ɥ=it 12

Récompense

0
1
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
14/12/2019Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.