Poeme : Le Jardin

Le Jardin

LE JARDIN

Au jardin de mon père
Où personne ne vient plus
Je pense à mes chimères
A mes rêves perdus,
Je revois ma mère
Bien trop tôt disparue
Assise tout près de mon père
Sur le banc de bois vermoulu,
Plus de cinquante ans ils s’aimèrent
Mais ce merveilleux temps n’est plus.
Le jardin de mon père
Où dansent les herbes folles
Etait si beau naguère
Son abandon me désole,
Le vent se lève, les oiseaux s’agitent
La nuit va descendre bien vite,
En ce lieu abandonné comme endormi
Sur l ’histoire de toute une vie,
Tel un livre que je refuse de fermer
Je me sens si seule au jardin du passé.

Marie-Jo
8/2/07

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Le Jardin

  le=jar=din 3

  au=jar=din=de=mon=père 6
  où=per=sonne=ne=vient=plus 6
  je=pense=à=mes=chi=mères 6
  a=mes=rê=ves=per=dus 6
  je=re=vois=ma=mè=re 6
  bien=trop=tôt=dis=pa=rue 6
  as=sise=tout=près=de=mon=père 7
  sur=le=banc=de=bois=ver=mou=lu 8
  plus=de=cin=quanteans=ils=sai=mèrent 7
  mais=ce=mer=veilleux=temps=nest=plus 7
  le=jar=din=de=mon=père 6
  où=dansent=les=her=bes=folles 6
  etait=si=beau=na=guè=re 6
  son=a=ban=don=me=dé=sole 7
  le=vent=se=lève=les=oi=seaux=sa=gitent 9
  la=nuit=va=des=cendre=bien=vite 7
  en=ce=lieu=a=ban=don=né=commeen=dor=mi 10
  sur=lhis=toire=de=touteu=ne=vie 7
  tel=un=livre=que=je=re=fu=se=de=fer=mer 11
  je=me=sens=si=seuleau=jar=din=du=pas=sé 10

  ma=rie=jo 3
  hu=it=s=la=sh=deux=s=la=sh=zé=ro=sept 12
 • Phonétique : Le Jardin

  lə ʒaʁdɛ̃

  o ʒaʁdɛ̃ də mɔ̃ pεʁə
  u pεʁsɔnə nə vjɛ̃ plys
  ʒə pɑ̃sə a mε ʃimεʁə
  a mε ʁεvə pεʁdys,
  ʒə ʁəvwa ma mεʁə
  bjɛ̃ tʁo to dispaʁy
  asizə tu pʁε də mɔ̃ pεʁə
  syʁ lə bɑ̃ də bwa vεʁmuly,
  plys də sɛ̃kɑ̃tə ɑ̃ il sεmεʁe
  mε sə mεʁvεjø tɑ̃ nε plys.
  lə ʒaʁdɛ̃ də mɔ̃ pεʁə
  u dɑ̃se lεz- εʁbə- fɔlə
  ətε si bo naɡεʁə
  sɔ̃n- abɑ̃dɔ̃ mə dezɔlə,
  lə vɑ̃ sə lεvə, lεz- wazo saʒite
  la nɥi va desɑ̃dʁə bjɛ̃ vitə,
  ɑ̃ sə ljø abɑ̃dɔne kɔmə ɑ̃dɔʁmi
  syʁ listwaʁə də tutə ynə vi,
  tεl œ̃ livʁə kə ʒə ʁəfyzə də fεʁme
  ʒə mə sɑ̃s si sələ o ʒaʁdɛ̃ dy pase.

  maʁi ʒo
  ɥi slaʃ dø slaʃ zeʁo sεt
 • Syllabes Phonétique : Le Jardin

  lə=ʒaʁ=dɛ̃ 3

  o=ʒaʁ=dɛ̃=də=mɔ̃=pε=ʁə 7
  u=pεʁ=sɔ=nə=nə=vj=ɛ̃=plys 8
  ʒə=pɑ̃=sə=a=mε=ʃi=mε=ʁə 8
  a=mε=ʁε=və=pεʁ=dys 6
  ʒə=ʁə=vwa=ma=mε=ʁə 6
  bj=ɛ̃=tʁo=to=dis=pa=ʁy 7
  a=si=zə=tu=pʁε=də=mɔ̃=pεʁə 8
  syʁ=lə=bɑ̃=də=bwa=vεʁ=mu=ly 8
  plys=də=sɛ̃=kɑ̃təɑ̃=il=sε=mε=ʁe 8
  mε=sə=mεʁ=vε=jø=tɑ̃=nε=plys 8
  lə=ʒaʁ=dɛ̃=də=mɔ̃=pε=ʁə 7
  u=dɑ̃=se=lε=zεʁ=bə=fɔ=lə 8
  ə=tε=si=bo=na=ɡε=ʁə 7
  sɔ̃=na=bɑ̃=dɔ̃=mə=de=zɔ=lə 8
  lə=vɑ̃sə=lε=və=lε=zwa=zo=sa=ʒite 9
  la=nɥi=va=de=sɑ̃=dʁə=bjɛ̃=vitə 8
  ɑ̃sə=ljø=a=bɑ̃=dɔ=ne=kɔ=məɑ̃=dɔʁ=mi 10
  syʁ=lis=twaʁə=də=tu=təy=nə=vi 8
  tεl=œ̃=livʁə=kə=ʒə=ʁə=fy=zə=də=fεʁ=me 11
  ʒə=mə=sɑ̃s=sisə=ləo=ʒaʁ=dɛ̃=dy=pase 9

  ma=ʁi=ʒo 3
  ɥi=slaʃ=dø=slaʃ=ze=ʁo=sεt 7

Récompense

1
1
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
05/05/2012 13:59Tulipe Noire

très joli poème bravo.