Poeme-France : Lecture Écrit Souvenir

Poeme : A Fougerolles

Poème Souvenir
Publié le 06/05/2012 15:18

L'écrit contient 200 mots qui sont répartis dans 4 strophes.

Poete : Air Du Temps

A Fougerolles

A FOUGEROLLES

Le vieux petit pont de pierre
De mes jeunes années
Enjambait une rivière
Du nom de Combeauté
Assise sur la margelle
Où d’avenir, j’allais rêver
D’un destin exceptionnel !
Mais à 10 ans, qu’imaginer ?
Je revois ces galets moussus
Sur lesquels glissait en bruisselant
L’eau claire que rien n’avait pu
Retenir en ce lieu plaisant !
En amont elle semble patiente
Mais en aval fuit vivement,
Cours, sauves toi ma charmante
Je te regarde, j’ai tout mon temps !

Aujourd’hui quand je reviens sur mes pas
Je prends le chemin, tu es toujours là,
Je te vois et je revois mon enfance
Je suis sur le pont tu poursuis ton errance
Moi j’ai vieilli, tu n’as pas changé
Je suis partie et j’ai beaucoup rêvé
En d’autres lieux d’autres circonstances,
Je reviens vers toi, dans le silence
J’entends les voix des amies d’autrefois
Les fous rires, les chansons et les joies
Je me penche et vois mon reflet
Visage jeune ? Vieux ? Qui m’apparaît ?
Je ferme les yeux j’ai 10, 12 ou 15 ans
Pour toi je les aurai éternellement

Marie-Jo 5 avril 2006
 • Pieds Hyphénique: A Fougerolles

  a=fou=ge=ro=lles 5

  le=vieux=pe=tit=pont=de=pier=re 8
  de=mes=jeu=nes=an=nées 6
  en=jam=bait=u=ne=ri=viè=re 8
  du=nom=de=com=beau=té 6
  as=si=se=sur=la=mar=gelle 7
  où=da=ve=nir=jal=lais=rê=ver 8
  dun=des=tin=ex=cep=ti=on=nel 8
  mais=à=dix=ans=qui=ma=gi=ner 8
  je=re=vois=ces=ga=lets=mous=sus 8
  sur=les=quels=glis=sait=en=bruisse=lant 8
  leau=clai=re=que=rien=na=vait=pu 8
  re=te=nir=en=ce=lieu=plai=sant 8
  en=a=mont=elle=sem=ble=pa=tiente 8
  mais=en=a=val=fuit=vi=ve=ment 8
  cours=sau=ves=toi=ma=char=man=te 8
  je=te=re=gar=de=jai=tout=mon=temps 9

  au=jourdhui=quand=je=re=viens=sur=mes=pas 9
  je=prends=le=che=min=tu=es=tou=jours=là 10
  je=te=vois=et=je=re=vois=mon=en=fance 10
  je=suis=sur=le=pont=tu=pour=suis=ton=er=rance 11
  moi=jai=vieilli=tu=nas=pas=chan=gé 8
  je=suis=par=tieet=jai=beau=coup=rê=vé 9
  en=dau=tres=lieux=dautres=cir=cons=tances 8
  je=re=viens=vers=toi=dans=le=si=lence 9
  jen=tends=les=voix=des=a=mies=dautre=fois 9
  les=fous=rires=les=chan=sons=et=les=joies 9
  je=me=penche=et=vois=mon=re=flet 8
  vi=sage=jeu=ne=vieux=qui=map=pa=raît 9
  je=ferme=les=yeux=jai=dix=vir=gu=le=dou=zeou=quin=ze=ans 14
  pour=toi=je=les=au=rai=é=ter=nel=le=ment 11

  ma=rie=jo=cinq=a=vril=deux=mille=six 9
 • Phonétique : A Fougerolles

  a fuʒəʁɔlə

  lə vjø pəti pɔ̃ də pjeʁə
  də mε ʒənəz- ane
  ɑ̃ʒɑ̃bε ynə ʁivjεʁə
  dy nɔ̃ də kɔ̃bote
  asizə syʁ la maʁʒεllə
  u davəniʁ, ʒalε ʁεve
  dœ̃ dεstɛ̃ εksεpsjɔnεl !
  mεz- a diz- ɑ̃, kimaʒine ?
  ʒə ʁəvwa sε ɡalε musys
  syʁ lekεl ɡlisε ɑ̃ bʁɥisəlɑ̃
  lo klεʁə kə ʁjɛ̃ navε py
  ʁətəniʁ ɑ̃ sə ljø plεzɑ̃ !
  ɑ̃n- amɔ̃ εllə sɑ̃blə pasjɑ̃tə
  mεz- ɑ̃n- aval fɥi vivəmɑ̃,
  kuʁ, sovə twa ma ʃaʁmɑ̃tə
  ʒə tə ʁəɡaʁdə, ʒε tu mɔ̃ tɑ̃ !

  oʒuʁdɥi kɑ̃ ʒə ʁəvjɛ̃ syʁ mε pa
  ʒə pʁɑ̃ lə ʃəmɛ̃, ty ε tuʒuʁ la,
  ʒə tə vwaz- e ʒə ʁəvwa mɔ̃n- ɑ̃fɑ̃sə
  ʒə sɥi syʁ lə pɔ̃ ty puʁsɥi tɔ̃n- eʁɑ̃sə
  mwa ʒε vjεji, ty na pa ʃɑ̃ʒe
  ʒə sɥi paʁti e ʒε boku ʁεve
  ɑ̃ dotʁə- ljø dotʁə- siʁkɔ̃stɑ̃sə,
  ʒə ʁəvjɛ̃ vεʁ twa, dɑ̃ lə silɑ̃sə
  ʒɑ̃tɑ̃ lε vwa dεz- ami dotʁəfwa
  lε fus ʁiʁə, lε ʃɑ̃sɔ̃z- e lε ʒwa
  ʒə mə pɑ̃ʃə e vwa mɔ̃ ʁəflε
  vizaʒə ʒənə ? vjø ? ki mapaʁε ?
  ʒə fεʁmə lεz- iø ʒε di- viʁɡylə duzə u kɛ̃zə ɑ̃
  puʁ twa ʒə lεz- oʁε etεʁnεllmɑ̃

  maʁi ʒo sɛ̃k avʁil dø milə sis
 • Pieds Phonétique : A Fougerolles

  a=fu=ʒə=ʁɔ=lə 5

  lə=vj=ø=pə=ti=pɔ̃=də=pj=e=ʁə 10
  də=mε=ʒə=nə=za=ne 6
  ɑ̃=ʒɑ̃=bε=y=nə=ʁi=vj=ε=ʁə 9
  dy=nɔ̃=də=kɔ̃=bo=te 6
  a=si=zə=syʁ=la=maʁ=ʒεl=lə 8
  u=da=və=niʁ=ʒa=lε=ʁε=ve 8
  dœ̃=dεs=tɛ̃=εk=sεp=sj=ɔ=nεl 8
  mε=za=di=zɑ̃=ki=ma=ʒi=ne 8
  ʒə=ʁə=vwa=sε=ɡa=lε=mu=sys 8
  syʁ=le=kεl=ɡli=sε=ɑ̃=bʁɥi=sə=lɑ̃ 9
  lo=klε=ʁə=kə=ʁj=ɛ̃=na=vε=py 9
  ʁə=tə=niʁ=ɑ̃=sə=lj=ø=plε=zɑ̃ 9
  ɑ̃=na=mɔ̃=εl=lə=sɑ̃=blə=pa=sjɑ̃=tə 10
  mε=zɑ̃=na=val=fɥi=vi=və=mɑ̃ 8
  kuʁ=so=və=twa=ma=ʃaʁ=mɑ̃=tə 8
  ʒə=tə=ʁə=ɡa=ʁdə=ʒε=tu=mɔ̃=tɑ̃ 9

  o=ʒuʁ=dɥi=kɑ̃=ʒə=ʁə=vjɛ̃=syʁ=mε=pa 10
  ʒə=pʁɑ̃=lə=ʃə=mɛ̃=ty=ε=tu=ʒuʁ=la 10
  ʒə=tə=vwa=ze=ʒə=ʁə=vwa=mɔ̃=nɑ̃=fɑ̃sə 10
  ʒə=sɥi=syʁ=lə=pɔ̃=ty=puʁ=sɥi=tɔ̃=ne=ʁɑ̃sə 11
  mwa=ʒε=vj=ε=ji=ty=na=pa=ʃɑ̃=ʒe 10
  ʒə=sɥi=paʁ=ti=e=ʒε=bo=ku=ʁε=ve 10
  ɑ̃=do=tʁə=ljø=do=tʁə=siʁ=kɔ̃s=tɑ̃=sə 10
  ʒə=ʁə=vjɛ̃=vεʁ=twa=dɑ̃=lə=si=lɑ̃=sə 10
  ʒɑ̃=tɑ̃=lε=vwa=dε=za=mi=do=tʁə=fwa 10
  lε=fus=ʁi=ʁə=lε=ʃɑ̃=sɔ̃=ze=lε=ʒwa 10
  ʒə=mə=pɑ̃=ʃə=e=vwa=mɔ̃=ʁə=flε 9
  vi=za=ʒə=ʒə=nə=vjø=ki=ma=pa=ʁε 10
  ʒə=fεʁmə=lε=ziø=ʒε=di=viʁ=ɡy=lə=du=zəu=kɛ̃=zə=ɑ̃ 14
  puʁ=twa=ʒə=lε=zo=ʁε=e=tεʁ=nεl=lmɑ̃ 10

  ma=ʁi=ʒo=sɛ̃k=a=vʁil=dø=mi=lə=sis 10

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
06/05/2012 19:28Ancien Membre

Quand on se souvient du temps jadis,on a toujours 10 ans.
Un temps où tronait l’insouciance, c’était le temps de notre enfance.

Quelle belle façon de nous la raconter, il suffit de fermer les yeux pour entendre l’eau couler.
Merci.

Auteur de Poésie
07/05/2012 14:35Tulipe Noire

Très joli poème plein de nostalgie et que j’ai aimé.