Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Play-Boy

Poème Amour
Publié le 02/05/2019 16:13

L'écrit contient 398 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Al-Khazar

Play-Boy

’Ai 30 ans et on pourrait croire que…
Je suis en pleine crise de la trentaine.
Je frôle même la quarantaine.
Le temps me marque et le son de la fin en moi résonne
Mes cheveux grisonnent tandis qu’on me raisonne
Que la mort n’a pas encore arrivé à bon port
Que je suis encore en plein âge d’or
Mais j’ai beau avoir 30 ans, j’ai tout le temps.
D’écouter les murs et les murmures du vent
D’incarné le fameux Barbe bleu moderne
D’être l’homme qui tue l’amour lorsqu’elle germe
Car mon ego, mon âme de mégalomane
Fait de moi le plus grand chasseur de Paname
J’arpente Paris et ses quartiers chics.
Je n’ai pas de carte seulement l’appli Meetic
Non, je ne suis pas un détraqué, je traque juste ma proie.
Je marche encore et c’est là que je la vois.
Qu’elle me remarque qu’elle se détache de ses compères
En silence, elle s’élance vers moi avec méfiance.
Je m’avance doucement pour avoir sa confiance.
Je tends la main, mais bien trop vite car elle l’évite.
Et elle garde ses distances à cause de mes insistances.
Je tente une nouvelle approche, avant qu’elle ne décroche
J’attends qu’elle baisse la garde, au vu des circonstances.
Afin que quoi qu’il arrive Cupidon la fauche
La voilà qui se détend après plusieurs heures
À la bonne heure, ses yeux scintillent, rutilent, brillent de bonheur.
Et elle se lance, en silence vers moi avec confiance.
Je décoche une flèche qui blesse son cœur en silence.
Elle s’écroule sans se faire prier devant mes pieds.
Et de doux mensonge, je suis en train de la bercer.
Armé des flèches d’Eros, je la cueille comme une rose.
Je lui déclame des proses et elle voit la vie en rose.
Quand sa présence m’agace, j’la quitt’avec aisance
Car l’amour à des raisons qui n’ont pas de sens
Et je regarde cette colombe happée par l’océan.
Engloutis dans le royaume du dieu aux yeux cyans.
Alors d’un unique trait, je tire un trait sur elle.
Sans aucune pitié, je lui arrache ses ailes.
Et c’est ainsi que sans savoir si j’avais tort.
Je livre encore l’amour à la mort.
 • Pieds Hyphénique: Play-Boy

  ai=tren=te=ans=et=on=pour=rait=croi=re=que 11
  je=suis=en=plei=ne=cri=se=de=la=tren=tai=ne 12
  je=frô=le=mê=me=la=qua=ran=tai=ne 10
  le=temps=me=mar=queet=le=son=de=la=fin=en=moi=ré=sonne 14
  mes=che=veux=gri=son=nent=tan=dis=quon=me=rai=son=ne 13
  que=la=mort=na=pas=en=co=re=ar=ri=vé=à=bon=port 14
  que=je=suis=en=co=re=en=plein=â=ge=dor 11
  mais=jai=beau=a=voir=tren=te=ans=jai=tout=le=temps 12
  dé=cou=ter=les=murs=et=les=mur=mu=res=du=vent 12
  din=car=né=le=fa=meux=bar=be=bleu=mo=der=ne 12
  dê=tre=l=hom=me=qui=tue=la=mour=lors=quel=le=ger=me 14
  car=mon=e=go=mon=â=me=de=mé=ga=lo=ma=ne 13
  fait=de=moi=le=plus=grand=chas=seur=de=pa=na=me 12
  jar=pen=te=pa=ris=et=ses=quar=ti=ers=chics 11
  je=nai=pas=de=car=te=seu=le=ment=lap=pli=mee=tic 13
  non=je=ne=suis=pas=un=dé=tra=qué=je=tra=que=jus=te=ma=proie 16
  je=mar=che=en=co=re=et=cest=là=que=je=la=vois 13
  quel=le=me=re=mar=que=quel=le=se=dé=tache=de=ses=com=pères 15
  en=si=len=ce=el=le=sé=lance=vers=moi=a=vec=mé=fiance 14
  je=ma=van=ce=dou=ce=ment=pour=a=voir=sa=con=fian=ce 14
  je=tends=la=main=mais=bien=trop=vi=te=car=el=le=lé=vite 14
  et=elle=gar=de=ses=dis=tances=à=cause=de=mes=in=sis=tances 14
  je=tenteune=nou=vel=leap=pro=che=a=vant=quel=le=ne=dé=croche 14
  jat=tends=quel=le=baisse=la=gar=de=au=vu=des=cir=cons=tances 14
  a=fin=que=quoi=quil=ar=ri=ve=cu=pi=don=la=fau=che 14
  la=voi=là=qui=se=dé=tend=a=près=plu=si=eurs=heu=res 14
  à=la=bonne=heure=ses=yeux=s=cin=tillent=ru=tilent=brillent=de=bon=heur 15
  et=elle=se=lance=en=si=len=ce=vers=moi=a=vec=con=fiance 14
  je=dé=cocheu=ne=flè=che=qui=bles=se=son=cœur=en=si=lence 14
  el=le=sé=crou=le=sans=se=fai=re=prier=de=vant=mes=pieds 14
  et=de=doux=men=son=ge=je=suis=en=train=de=la=ber=cer 14
  ar=mé=des=flèches=de=ros=je=la=cuei=lle=com=meu=ne=rose 14
  je=lui=dé=clame=des=pro=ses=et=elle=voit=la=vie=en=rose 14
  quand=sa=pré=sen=ce=ma=gace=j=la=quit=ta=vec=ai=sance 14
  car=la=mour=à=des=rai=sons=qui=nont=pas=de=sens 12
  et=je=re=gar=de=cette=co=lombe=hap=pée=par=lo=cé=an 14
  en=glou=tis=dans=le=ro=yau=me=du=dieu=aux=y=eux=cyans 14
  a=lors=dun=u=ni=que=trait=je=ti=re=un=trait=sur=elle 14
  sans=au=cu=ne=pi=ti=é=je=lui=ar=ra=che=ses=ailes 14
  et=cest=ain=si=que=sans=sa=voir=si=ja=vais=tort 12
  je=li=vre=en=co=re=la=mour=à=la=mort 11
 • Phonétique : Play-Boy

  ε tʁɑ̃tə ɑ̃ e ɔ̃ puʁʁε kʁwaʁə kə…
  ʒə sɥiz- ɑ̃ plεnə kʁizə də la tʁɑ̃tεnə.
  ʒə fʁolə mεmə la kaʁɑ̃tεnə.
  lə tɑ̃ mə maʁkə e lə sɔ̃ də la fɛ̃ ɑ̃ mwa ʁezɔnə
  mε ʃəvø ɡʁizɔne tɑ̃di kɔ̃ mə ʁεzɔnə
  kə la mɔʁ na pa ɑ̃kɔʁə aʁive a bɔ̃ pɔʁ
  kə ʒə sɥiz- ɑ̃kɔʁə ɑ̃ plɛ̃ aʒə dɔʁ
  mε ʒε bo avwaʁ tʁɑ̃tə ɑ̃, ʒε tu lə tɑ̃.
  dekute lε myʁz- e lε myʁmyʁə dy vɑ̃
  dɛ̃kaʁne lə famø baʁbə blø mɔdεʁnə
  dεtʁə lɔmə ki tɥ lamuʁ lɔʁskεllə ʒεʁmə
  kaʁ mɔ̃n- əɡo, mɔ̃n- amə də meɡalɔmanə
  fε də mwa lə plys ɡʁɑ̃ ʃasœʁ də panamə
  ʒaʁpɑ̃tə paʁiz- e sε kaʁtje ʃik.
  ʒə nε pa də kaʁtə sələmɑ̃ lapli mitik
  nɔ̃, ʒə nə sɥi pa œ̃ detʁake, ʒə tʁakə ʒystə ma pʁwa.
  ʒə maʁʃə ɑ̃kɔʁə e sε la kə ʒə la vwa.
  kεllə mə ʁəmaʁkə kεllə sə detaʃə də sε kɔ̃pεʁə
  ɑ̃ silɑ̃sə, εllə selɑ̃sə vεʁ mwa avεk mefjɑ̃sə.
  ʒə mavɑ̃sə dusəmɑ̃ puʁ avwaʁ sa kɔ̃fjɑ̃sə.
  ʒə tɑ̃ la mɛ̃, mε bjɛ̃ tʁo vitə kaʁ εllə levitə.
  e εllə ɡaʁdə sε distɑ̃səz- a kozə də mεz- ɛ̃sistɑ̃sə.
  ʒə tɑ̃tə ynə nuvεllə apʁoʃə, avɑ̃ kεllə nə dekʁoʃə
  ʒatɑ̃ kεllə bεsə la ɡaʁdə, o vy dε siʁkɔ̃stɑ̃sə.
  afɛ̃ kə kwa kil aʁivə kypidɔ̃ la foʃə
  la vwala ki sə detɑ̃t- apʁε plyzjœʁz- œʁ
  a la bɔnə œʁ, sεz- iø sɛ̃tije, ʁytile, bʁije də bɔnœʁ.
  e εllə sə lɑ̃sə, ɑ̃ silɑ̃sə vεʁ mwa avεk kɔ̃fjɑ̃sə.
  ʒə dekoʃə ynə flεʃə ki blεsə sɔ̃ kœʁ ɑ̃ silɑ̃sə.
  εllə sekʁulə sɑ̃ sə fεʁə pʁje dəvɑ̃ mε pje.
  e də du mɑ̃sɔ̃ʒə, ʒə sɥiz- ɑ̃ tʁɛ̃ də la bεʁse.
  aʁme dε flεʃə dəʁo, ʒə la kœjə kɔmə ynə ʁozə.
  ʒə lɥi deklamə dε pʁozəz- e εllə vwa la vi ɑ̃ ʁozə.
  kɑ̃ sa pʁezɑ̃sə maɡasə, ʒla kitavεk εzɑ̃sə
  kaʁ lamuʁ a dε ʁεzɔ̃ ki nɔ̃ pa də sɑ̃s
  e ʒə ʁəɡaʁdə sεtə kɔlɔ̃bə-ape paʁ lɔseɑ̃.
  ɑ̃ɡluti dɑ̃ lə ʁwajomə dy djø oz- iø siɑ̃.
  alɔʁ dœ̃n- ynikə tʁε, ʒə tiʁə œ̃ tʁε syʁ εllə.
  sɑ̃z- okynə pitje, ʒə lɥi aʁaʃə sεz- εlə.
  e sεt- ɛ̃si kə sɑ̃ savwaʁ si ʒavε tɔʁ.
  ʒə livʁə ɑ̃kɔʁə lamuʁ a la mɔʁ.
 • Pieds Phonétique : Play-Boy

  ε=tʁɑ̃=tə=ɑ̃=e=ɔ̃=puʁ=ʁε=kʁwa=ʁə=kə 11
  ʒə=sɥi=zɑ̃=plε=nə=kʁi=zə=də=la=tʁɑ̃=tε=nə 12
  ʒə=fʁo=lə=mε=mə=la=ka=ʁɑ̃=tε=nə 10
  lə=tɑ̃mə=maʁ=kəe=lə=sɔ̃də=la=fɛ̃=ɑ̃=mwa=ʁe=zɔnə 12
  mε=ʃə=vø=ɡʁi=zɔ=ne=tɑ̃=di=kɔ̃=mə=ʁε=zɔnə 12
  kə=la=mɔʁ=na=pa=ɑ̃=kɔʁəa=ʁi=ve=a=bɔ̃=pɔʁ 12
  kə=ʒə=sɥi=zɑ̃=kɔʁ=ə=ɑ̃=plɛ̃=a=ʒə=dɔʁ 11
  mε=ʒε=bo=a=vwaʁ=tʁɑ̃=tə=ɑ̃=ʒε=tu=lə=tɑ̃ 12
  de=ku=te=lε=myʁ=ze=lε=myʁ=my=ʁə=dy=vɑ̃ 12
  dɛ̃=kaʁ=ne=lə=fa=mø=baʁ=bə=blø=mɔ=dεʁ=nə 12
  dε=tʁə=lɔ=mə=ki=tɥ=la=muʁ=lɔʁ=skεl=lə=ʒεʁmə 12
  kaʁ=mɔ̃=nə=ɡo=mɔ̃=na=mə=də=me=ɡa=lɔ=manə 12
  fε=də=mwa=lə=plys=ɡʁɑ̃=ʃa=sœʁ=də=pa=na=mə 12
  ʒaʁ=pɑ̃=tə=pa=ʁi=ze=sε=kaʁ=tj=e=ʃik 11
  ʒə=nε=padə=kaʁ=tə=sə=lə=mɑ̃=la=pli=mi=tik 12
  nɔ̃=ʒə=nə=sɥi=pa=œ̃=de=tʁa=ke=ʒə=tʁakə=ʒys=tə=ma=pʁwa 15
  ʒə=maʁʃə=ɑ̃=kɔ=ʁə=e=sε=la=kə=ʒə=la=vwa 12
  kεllə=mə=ʁə=maʁkə=kεl=lə=sə=de=taʃə=də=sε=kɔ̃pεʁə 12
  ɑ̃silɑ̃sə=εl=lə=se=lɑ̃=sə=vεʁ=mwa=a=vεk=me=fjɑ̃sə 12
  ʒə=ma=vɑ̃sə=du=sə=mɑ̃=puʁ=a=vwaʁ=sa=kɔ̃=fjɑ̃sə 12
  ʒə=tɑ̃=la=mɛ̃=mε=bjɛ̃=tʁo=vitə=kaʁ=εllə=le=vitə 12
  e=εllə=ɡaʁdə=sε=dis=tɑ̃sə=za=ko=zə=də=mε=zɛ̃sistɑ̃sə 12
  ʒə=tɑ̃təynə=nu=vεlləa=pʁo=ʃə=a=vɑ̃=kεllə=nə=de=kʁoʃə 12
  ʒa=tɑ̃kεllə=bεsə=la=ɡaʁ=də=o=vy=dε=siʁ=kɔ̃s=tɑ̃sə 12
  a=fɛ̃kə=kwa=kil=a=ʁi=və=ky=pi=dɔ̃=la=foʃə 12
  la=vwa=la=ki=sə=de=tɑ̃=ta=pʁε=ply=zjœʁ=zœʁ 12
  alabɔnə=œʁ=sε=ziø=sɛ̃=ti=je=ʁy=ti=le=bʁi=je=də=bɔ=nœʁ 15
  e=εllə=sə=lɑ̃sə=ɑ̃=silɑ̃sə=vεʁ=mwa=a=vεk=kɔ̃=fjɑ̃sə 12
  ʒə=de=koʃəynə=flε=ʃə=ki=blε=sə=sɔ̃=kœʁ=ɑ̃=silɑ̃sə 12
  εllə=se=kʁulə=sɑ̃=sə=fε=ʁə=pʁje=də=vɑ̃=mε=pje 12
  e=də=du=mɑ̃=sɔ̃ʒə=ʒə=sɥi=zɑ̃=tʁɛ̃=də=la=bεʁse 12
  aʁ=me=dε=flεʃə=də=ʁoʒə=la=kœjə=kɔ=məy=nə=ʁozə 12
  ʒə=lɥi=de=klamə=dε=pʁozə=ze=εllə=vwa=la=vi=ɑ̃ʁozə 12
  kɑ̃=sa=pʁe=zɑ̃sə=ma=ɡa=sə=ʒla=ki=ta=vεk=εzɑ̃sə 12
  kaʁ=la=muʁ=a=dε=ʁε=zɔ̃=ki=nɔ̃=pa=də=sɑ̃s 12
  e=ʒəʁə=ɡaʁdə=sεtə=kɔ=lɔ̃=bə-a=pe=paʁ=lɔse=ɑ̃ 12
  ɑ̃=ɡlu=ti=dɑ̃lə=ʁwa=jomə=dy=djø=o=ziø=si=ɑ̃ 12
  a=lɔʁ=dœ̃=ny=nikə=tʁεʒə=ti=ʁə=œ̃=tʁε=syʁ=εllə 12
  sɑ̃=zo=kynə=pi=tje=ʒə=lɥi=a=ʁa=ʃə=sε=zεlə 12
  e=sε=tɛ̃=si=kə=sɑ̃=sa=vwaʁ=si=ʒa=vε=tɔʁ 12
  ʒə=li=vʁə=ɑ̃=kɔʁ=ə=la=muʁ=a=la=mɔʁ 11

Historique des Modifications

04/05/2019 11:04

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
06/05/2019 15:08Louise Hudon

Je n’aime pas le thème et les quelques fautes de français mais très bien écrit et qui intéresse à la lecture jusqu’à la fin. Pour cela, je vous félicite.