Poeme-France : Lecture Écrit Enigme

Poeme : Enigma

Poème Enigme
Publié le 12/09/2016 21:28

L'écrit contient 310 mots qui sont répartis dans 10 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Aldébaran

Enigma

Les roches se contractent avec délectation,
Dévorées par le rêve trouble d’un magma,
Enceintes de ces brûlantes imprécations,
Les fractures dévoilent la lettre énigma,

Tu sais pourtant bien que tout naît d’une rupture,
Alors pourquoi toutes ces larmes vaporeuses ?
Ton rêve sur le cœur est un point de suture,
Un îlot perdu sur une mer folle furieuse,

Notre crâne emprunte sa forme à la terre,
Aux continents disloqués après la naissance,
Et unie peu à peu par les pensées premières,
La tête presqu’île s’accorde la présence,

Nous portons haut une chevauchée tectonique,
Aux languissantes éruptions des profondeurs,
Et le cœur puissant de ces rêves volcaniques,
Enfante les failles des abîmes songeurs,

Nous parcourons les dédales des cavernes,
Nous cherchons les âmes brillantes des étoiles,
Nous prolongeons le plaisir au fond des tavernes,
Sans savoir que c’est nous même que l’on dévoile,

Le bleu de nos fleuves est rouge dans nos bras,
Et dans ce remous verveine à saveur de siècle,
Se murmurent d’obscurs secrets de cobras,
Éveillant le désir quand la nuit nous encercle,

Se prélassent, rutilants, les reflets topazes,
Les paroles améthystes du sein s’éteignant,
Au sommet de ces antres où s’affirme l’extase,
Le rubis s’émerveille en des yeux de diamants,

Sur les prairies empourprées de coquelicots,
Tournent les fleurs bleues dans l’effusion du thé noir,
Bourdonnantes brûlées au parfum de l’écho,
Rivales du café à couleur d’éteignoir,

Et nous aussi nous connaissons les promontoires,
Sur les façades édifiées de nos visages,
La terre s’est ouverte et nous fermons des grimoires,
Toujours au sommet, dans le velours d’un voyage,

Nous sommes les frères de l’astre au sédiments,
Je suis dévoré par le rêve d’un magma,
Et sur le grand horizon paisible et dormant,
Je vois la présence de la lettre énigma…
 • Pieds Hyphénique: Enigma

  les=roches=se=con=trac=tent=a=vec=dé=lec=ta=tion 12
  dé=vo=rées=par=le=rê=ve=trou=ble=dun=mag=ma 12
  en=cein=tes=de=ces=brû=lan=tes=im=pré=ca=tions 12
  les=frac=tures=dé=voi=lent=la=let=tre=é=nig=ma 12

  tu=sais=pour=tant=bien=que=tout=naît=du=ne=rup=ture 12
  a=lors=pour=quoi=tou=tes=ces=lar=mes=va=po=reuses 12
  ton=rê=ve=sur=le=cœur=est=un=point=de=su=ture 12
  un=î=lot=per=du=sur=une=mer=fol=le=fu=rieuse 12

  notre=crâ=ne=em=prun=te=sa=for=me=à=la=terre 12
  aux=con=ti=nents=dis=lo=qués=a=près=la=nais=sance 12
  et=u=nie=peu=à=peu=par=les=pen=sées=pre=mières 12
  la=tê=te=pres=quî=le=sac=cor=de=la=pré=sence 12

  nous=por=tons=haut=une=che=vau=chée=tec=to=ni=que 12
  aux=lan=guis=san=tes=é=rup=tions=des=pro=fon=deurs 12
  et=le=cœur=puis=sant=de=ces=rêves=vol=ca=ni=ques 12
  en=fan=te=les=fail=les=des=a=bî=mes=son=geurs 12

  nous=par=cou=rons=les=dé=da=les=des=ca=ver=nes 12
  nous=cher=chons=les=â=mes=brillan=tes=des=é=toi=les 12
  nous=pro=lon=geons=le=plai=sir=au=fond=des=ta=vernes 12
  sans=sa=voir=que=cest=nous=mê=me=que=lon=dé=voile 12

  le=bleu=de=nos=fleu=ves=est=rou=ge=dans=nos=bras 12
  et=dans=ce=re=mous=ver=veine=à=sa=veur=de=siècle 12
  se=mur=mu=rent=dobs=curs=se=crets=de=co=bras 11
  éveillant=le=dé=sir=quand=la=nuit=nous=en=cer=cle 11

  se=pré=las=sent=ru=ti=lants=les=re=flets=to=pazes 12
  les=pa=roles=a=mé=thys=tes=du=sein=sé=tei=gnant 12
  au=som=met=de=ces=antres=où=saf=fir=me=lex=tase 12
  le=ru=bis=sé=mer=veille=en=des=yeux=de=dia=mants 12

  sur=les=prai=ries=em=pour=prées=de=co=que=li=cots 12
  tour=nent=les=fleurs=bleues=dans=lef=fu=sion=du=thé=noir 12
  bour=don=nan=tes=brû=lées=au=par=fum=de=lé=cho 12
  ri=va=les=du=ca=fé=à=cou=leur=dé=tei=gnoir 12

  et=nous=aus=si=nous=con=nais=sons=les=pro=mon=toires 12
  sur=les=fa=çades=é=di=fi=ées=de=nos=vi=sages 12
  la=terre=sest=ou=ver=teet=nous=fer=mons=des=gri=moires 12
  tou=jours=au=som=met=dans=le=ve=lours=dun=voy=age 12

  nous=som=mes=les=frè=res=de=las=tre=au=sé=diments 12
  je=suis=dé=vo=ré=par=le=rê=ve=dun=mag=ma 12
  et=sur=le=grand=ho=ri=zon=pai=sible=et=dor=mant 12
  je=vois=la=présen=ce=de=la=let=tre=é=nig=ma 12
 • Phonétique : Enigma

  lε ʁoʃə sə kɔ̃tʁakte avεk delεktasjɔ̃,
  devɔʁe paʁ lə ʁεvə tʁublə dœ̃ maɡma,
  ɑ̃sɛ̃tə də sε bʁylɑ̃təz- ɛ̃pʁekasjɔ̃,
  lε fʁaktyʁə devwale la lεtʁə eniɡma,

  ty sε puʁtɑ̃ bjɛ̃ kə tu nε dynə ʁyptyʁə,
  alɔʁ puʁkwa tutə sε laʁmə- vapɔʁøzə ?
  tɔ̃ ʁεvə syʁ lə kœʁ εt- œ̃ pwɛ̃ də sytyʁə,
  œ̃n- ilo pεʁdy syʁ ynə mεʁ fɔlə fyʁjøzə,

  nɔtʁə kʁanə ɑ̃pʁœ̃tə sa fɔʁmə a la teʁə,
  o kɔ̃tinɑ̃ dislɔkez- apʁε la nεsɑ̃sə,
  e yni pø a pø paʁ lε pɑ̃se pʁəmjεʁə,
  la tεtə pʁεskilə sakɔʁdə la pʁezɑ̃sə,

  nu pɔʁtɔ̃-o ynə ʃəvoʃe tεktɔnikə,
  o lɑ̃ɡisɑ̃təz- eʁypsjɔ̃ dε pʁɔfɔ̃dœʁ,
  e lə kœʁ pɥisɑ̃ də sε ʁεvə vɔlkanik,
  ɑ̃fɑ̃tə lε fajə dεz- abimə sɔ̃ʒœʁ,

  nu paʁkuʁɔ̃ lε dedalə dε kavεʁnə,
  nu ʃεʁʃɔ̃ lεz- amə bʁijɑ̃tə dεz- etwalə,
  nu pʁɔlɔ̃ʒɔ̃ lə plεziʁ o fɔ̃ dε tavεʁnə,
  sɑ̃ savwaʁ kə sε nu mεmə kə lɔ̃ devwalə,

  lə blø də no fləvəz- ε ʁuʒə dɑ̃ no bʁa,
  e dɑ̃ sə ʁəmu vεʁvεnə a savœʁ də sjεklə,
  sə myʁmyʁe dɔpskyʁ sεkʁε də kɔbʁa,
  evεjɑ̃ lə deziʁ kɑ̃ la nɥi nuz- ɑ̃sεʁklə,

  sə pʁelase, ʁytilɑ̃, lε ʁəflε tɔpazə,
  lε paʁɔləz- ametistə dy sɛ̃ setεɲɑ̃,
  o sɔmε də sεz- ɑ̃tʁəz- u safiʁmə lεkstazə,
  lə ʁybi semεʁvεjə ɑ̃ dεz- iø də djamɑ̃,

  syʁ lε pʁεʁiz- ɑ̃puʁpʁe də kɔkəliko,
  tuʁne lε flœʁ blø dɑ̃ lefyzjɔ̃ dy te nwaʁ,
  buʁdɔnɑ̃tə bʁylez- o paʁfœ̃ də leʃo,
  ʁivalə dy kafe a kulœʁ detεɲwaʁ,

  e nuz- osi nu kɔnεsɔ̃ lε pʁomɔ̃twaʁə,
  syʁ lε fasadəz- edifje də no vizaʒə,
  la teʁə sεt- uvεʁtə e nu fεʁmɔ̃ dε ɡʁimwaʁə,
  tuʒuʁz- o sɔmε, dɑ̃ lə vəluʁ dœ̃ vwajaʒə,

  nu sɔmə lε fʁεʁə də lastʁə o sedimɑ̃,
  ʒə sɥi devɔʁe paʁ lə ʁεvə dœ̃ maɡma,
  e syʁ lə ɡʁɑ̃t- ɔʁizɔ̃ pεziblə e dɔʁmɑ̃,
  ʒə vwa la pʁezɑ̃sə də la lεtʁə eniɡma…
 • Pieds Phonétique : Enigma

  lε=ʁoʃə=sə=kɔ̃=tʁak=te=a=vεk=de=lεk=ta=s=jɔ̃ 13
  de=vɔ=ʁe=paʁ=lə=ʁε=və=tʁu=blə=dœ̃=maɡ=ma 12
  ɑ̃=sɛ̃=tə=də=sε=bʁy=lɑ̃=tə=zɛ̃=pʁe=ka=sjɔ̃ 12
  lε=fʁak=tyʁə=de=vwa=le=la=lε=tʁə=e=niɡ=ma 12

  ty=sε=puʁ=tɑ̃=bjɛ̃=kə=tu=nε=dy=nə=ʁyp=tyʁə 12
  a=lɔʁ=puʁ=kwa=tu=tə=sε=laʁ=mə=va=pɔ=ʁøzə 12
  tɔ̃=ʁε=və=syʁ=lə=kœʁ=ε=tœ̃=pwɛ̃=də=sy=tyʁə 12
  œ̃=ni=lo=pεʁ=dy=syʁ=ynə=mεʁ=fɔ=lə=fy=ʁjøzə 12

  nɔtʁə=kʁa=nə=ɑ̃=pʁœ̃=tə=sa=fɔʁ=mə=a=la=teʁə 12
  o=kɔ̃=ti=nɑ̃=di=slɔ=ke=za=pʁε=la=nε=sɑ̃sə 12
  e=y=ni=pø=a=pø=paʁ=lε=pɑ̃=se=pʁə=mjεʁə 12
  la=tε=tə=pʁεs=ki=lə=sa=kɔʁ=də=la=pʁe=zɑ̃sə 12

  nu=pɔʁ=tɔ̃-o=y=nə=ʃə=vo=ʃe=tεk=tɔ=nikə 12
  o=lɑ̃=ɡi=sɑ̃=tə=ze=ʁyp=sjɔ̃=dε=pʁɔ=fɔ̃=dœʁ 12
  e=lə=kœʁ=pɥi=sɑ̃=də=sε=ʁε=və=vɔl=ka=nik 12
  ɑ̃=fɑ̃=tə=lε=fa=jə=dε=za=bi=mə=sɔ̃=ʒœʁ 12

  nu=paʁ=ku=ʁɔ̃=lε=de=da=lə=dε=ka=vεʁ=nə 12
  nu=ʃεʁ=ʃɔ̃=lε=za=mə=bʁi=jɑ̃=tə=dε=ze=twalə 12
  nu=pʁɔ=lɔ̃=ʒɔ̃=lə=plε=ziʁ=o=fɔ̃=dε=ta=vεʁnə 12
  sɑ̃=sa=vwaʁ=kə=sε=nu=mε=mə=kə=lɔ̃=de=vwalə 12

  lə=blø=də=no=flə=və=zε=ʁu=ʒə=dɑ̃=no=bʁa 12
  e=dɑ̃sə=ʁə=mu=vεʁ=vε=nə=a=sa=vœʁ=də=sjεklə 12
  sə=myʁ=my=ʁe=dɔp=skyʁ=sε=kʁε=də=kɔ=bʁa 11
  e=vε=jɑ̃=lə=de=ziʁ=kɑ̃=la=nɥi=nu=zɑ̃=sεʁklə 12

  sə=pʁe=la=se=ʁy=ti=lɑ̃=lε=ʁə=flε=tɔ=pazə 12
  lε=pa=ʁɔlə=za=me=tis=tə=dy=sɛ̃=se=tε=ɲɑ̃ 12
  o=sɔ=mε=də=sε=zɑ̃tʁə=zu=sa=fiʁ=mə=lεk=stazə 12
  lə=ʁy=bise=mεʁ=vεjə=ɑ̃=dε=zi=ø=də=dja=mɑ̃ 12

  syʁ=lε=pʁε=ʁi=zɑ̃=puʁ=pʁe=də=kɔ=kə=li=ko 12
  tuʁ=ne=lε=flœʁ=blø=dɑ̃=le=fy=zjɔ̃=dy=te=nwaʁ 12
  buʁ=dɔ=nɑ̃=tə=bʁy=le=zo=paʁ=fœ̃=də=le=ʃo 12
  ʁi=va=lə=dy=ka=fe=a=ku=lœʁ=de=tε=ɲwaʁ 12

  e=nu=zo=si=nu=kɔ=nε=sɔ̃=lε=pʁo=mɔ̃=twaʁə 12
  syʁ=lε=fa=sa=də=ze=di=fje=də=no=vi=zaʒə 12
  la=teʁə=sε=tu=vεʁtə=e=nu=fεʁ=mɔ̃=dε=ɡʁi=mwaʁə 12
  tu=ʒuʁ=zo=sɔ=mε=dɑ̃=lə=və=luʁ=dœ̃=vwa=jaʒə 12

  nu=sɔmə=lε=fʁε=ʁə=də=las=tʁə=o=se=di=mɑ̃ 12
  ʒə=sɥi=de=vɔ=ʁe=paʁ=lə=ʁε=və=dœ̃=maɡ=ma 12
  e=syʁ=lə=ɡʁɑ̃=tɔ=ʁi=zɔ̃=pε=ziblə=e=dɔʁ=mɑ̃ 12
  ʒə=vwa=la=pʁe=zɑ̃sə=də=la=lε=tʁə=e=niɡ=ma 12

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
13/09/2016 02:33Sétarcos L'Hérétique

Sacrée énigme mon ami, style plein de couleur avec plein de référence... merci du partage j’adore