Poeme : Bruxelles 22 Mars 2016.

Bruxelles 22 Mars 2016.

Annegarn l’a chantée comme étant sa belle,
La ville ou attendait la Madeleine de Brel,
Là ou le manneken pisse sans gêne aucune,
Ou les buveurs de gueuze ne tiennent pas rancune,
En ces lieux ou l’archange de Dieu tue le démon,
Ils ont versé en son nom le sang des innocents sous les néons,
Sbires de Daesh, satans égorgeurs, tueurs vomissant la haine,
Répandant la terreur, croyant mettre l’occident sous les chaînes,
Sur Bruxelles, comme Paris, et tant d’autres cités martyres,
Ne savent ils pas qu’ils ne pourront jamais « Liberté » détruire ?

Morts et victimes obtiendront justice sur terre et dans les cieux !

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Bruxelles 22 Mars 2016.

  an=ne=garn=la=chan=tée=com=me=é=tant=sa=bel=le 13
  la=vil=le=ou=at=ten=dait=la=ma=de=lei=ne=de=brel 14
  là=ou=le=man=ne=ken=pis=se=sans=gê=ne=au=cu=ne 14
  ou=les=bu=veurs=de=gueu=ze=ne=tien=nent=pas=ran=cu=ne 14
  en=ces=lieux=ou=lar=chan=ge=de=dieu=tue=le=dé=mon 13
  ils=ont=ver=sé=en=son=nom=le=sang=des=in=nocents=sous=les=néons 15
  sbires=de=dae=sh=sa=tans=é=gor=geurs=tueurs=vo=mis=sant=la=haine 15
  ré=pan=dant=la=ter=reur=croyant=mettre=loc=ci=dent=sous=les=chaînes 14
  sur=bruxel=les=comme=pa=ris=et=tant=dau=tres=ci=tés=mar=ty=res 15
  ne=savent=ils=pas=quils=ne=pour=ront=ja=mais=li=ber=té=dé=truire 15

  morts=et=vic=times=ob=tien=dront=jus=ti=ce=sur=ter=reet=dans=les=cieux 16
 • Phonétique : Bruxelles 22 Mars 2016.

  anəɡaʁn la ʃɑ̃te kɔmə etɑ̃ sa bεllə,
  la vilə u atɑ̃dε la madəlεnə də bʁεl,
  la u lə manəkɛ̃ pisə sɑ̃ ʒεnə okynə,
  u lε byvœʁ də ɡøzə nə tjεne pa ʁɑ̃kynə,
  ɑ̃ sε ljøz- u laʁʃɑ̃ʒə də djø tɥ lə demɔ̃,
  ilz- ɔ̃ vεʁse ɑ̃ sɔ̃ nɔ̃ lə sɑ̃ dεz- inɔsɑ̃ su lε neɔ̃,
  zbiʁə də daeʃ, satɑ̃z- eɡɔʁʒœʁ, tɥœʁ vɔmisɑ̃ la-εnə,
  ʁepɑ̃dɑ̃ la teʁœʁ, kʁwajɑ̃ mεtʁə lɔksidɑ̃ su lε ʃεnə,
  syʁ bʁyksεllə, kɔmə paʁi, e tɑ̃ dotʁə- site maʁtiʁə,
  nə save il pa kil nə puʁʁɔ̃ ʒamεs « libεʁte » detʁɥiʁə ?

  mɔʁz- e viktiməz- ɔptjɛ̃dʁɔ̃ ʒystisə syʁ teʁə e dɑ̃ lε sjø !
 • Syllabes Phonétique : Bruxelles 22 Mars 2016.

  a=nə=ɡaʁn=la=ʃɑ̃=te=kɔ=mə=e=tɑ̃=sa=bεl=lə 13
  la=vi=lə=u=a=tɑ̃=dε=la=ma=də=lε=nə=də=bʁεl 14
  la=u=lə=ma=nə=kɛ̃=pi=sə=sɑ̃=ʒε=nə=o=ky=nə 14
  u=lε=by=vœʁ=də=ɡø=zə=nə=tjε=ne=pa=ʁɑ̃=ky=nə 14
  ɑ̃=sε=lj=ø=zu=laʁ=ʃɑ̃=ʒə=də=djø=tɥ=lə=de=mɔ̃ 14
  il=zɔ̃=vεʁse=ɑ̃=sɔ̃=nɔ̃=lə=sɑ̃=dε=zi=nɔ=sɑ̃=su=lε=ne=ɔ̃ 16
  zbiʁə=də=da=eʃ=sa=tɑ̃=ze=ɡɔʁ=ʒœʁ=tɥœʁ=vɔ=mi=sɑ̃=la-εnə 15
  ʁe=pɑ̃=dɑ̃=la=te=ʁœʁ=kʁwa=jɑ̃=mεtʁə=lɔk=si=dɑ̃=su=lε=ʃεnə 15
  syʁ=bʁyk=sεllə=kɔmə=pa=ʁi=e=tɑ̃=do=tʁə=si=te=maʁ=tiʁə 14
  nə=sa=ve=il=pa=kil=nə=puʁ=ʁɔ̃=ʒa=mεs=li=bεʁ=te=det=ʁɥiʁə 16

  mɔʁ=ze=vik=timə=zɔp=tjɛ̃=dʁɔ̃=ʒys=ti=sə=syʁ=te=ʁəe=dɑ̃=lε=sjø 16

Récompense

0
5
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
26/03/2016 16:52Leni

le ton est juste sans éclats de voix Belle écriture

Auteur de Poésie
27/03/2016 09:05Lemmiath

Paris et Bruxelles unies dans une seule et même prière. Notre seule arme "Christ ressuscité "