Chanson : Ils Étaient D’erythrée…

A Propos de cette Chanson

(sur l’air de « Nuit et brouillard »)

Ils Étaient D’erythrée…

Ils étaient d’Erythrée, la Méditerranée franchissant,
Pauvres vies d’êtres, souffrantes, dans ces bateaux secouées
Languissant dans la nuit une éventuelle arrivée
Ils étaient bien trop nombreux, d’Erythrée provenant…

Ils se noyaient près de Rome, dans leurs rafiots qui sombrent
Depuis que leurs passeurs les y avaient jetés
Dès que l’un atteint sa tombe, il n’en reste qu’un nombre
Limité se disant adieu reverrons-nous jamais l’Erythrée ?

Les combats, les canons qui tonnent au loin à présent
Résonnent toujours, dans leurs têtes de géants
Combien de coups de rames et de pieds, en plein désespoir
Dans les côtes et les flancs, distillés de toutes parts ?

Ils s’appelaient Youssouf, Melina ou Kamel
Certains n’avaient jamais quitté Keren ou Kerou
D’autres ne le savaient pas, mais au pays de là où vivent les abeilles
Le miel consommé ailleurs n’est ni meilleur ni plus doux

Peu d’entre eux voient se profiler la fin du voyage
Ceux, qui en reviendront, pourront-ils être heureux ?
Pensant sans cesse à oublier les méfaits du carnage
Des lames et des vagues, qu’enfants, ils voyaient si bleues

Les sauveteurs guettaient encore et encore
Tout Lampedusa vivait en comptant bras et pieds
Extirpés du néant, quelques survivants à bord
Qui, par l’odeur, attiraient les chiens policiers…

On ne dira plus que ces mots n’ont plus cours
Les malheurs n’ont que trop tué les romances d’amour
Et si le sang coule dans les veines de l’histoire
Ceux qui l’ont faite ont vécu soit trop tôt, soit trop tard !

Mais qui donc serait de taille à pouvoir l’arrêter ?
La vie est si cruelle, même lorsque revient l’été…
J’ai changé chaque mot, parce qu’il fallait tout changer,
Pour qu’un jour les Nations sachent qu’ils avaient existé…

Vous étiez, fait poignant, des migrants par milliers
Nus et maigres, tremblants, dans ces rafiots percés
Les yeux exorbités dans la nuit, torses et corps pantelants,
Vous étiez tant et tant, qui êtes plus qu’un mythe, à présent…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Ils Étaient D’erythrée…

  ils=é=taient=de=ry=thrée=la=mé=di=ter=ra=née=fran=chis=sant 15
  pau=vres=vies=dê=tres=souf=fran=tes=dans=ces=ba=teaux=se=couées 14
  lan=guis=sant=dans=la=nuit=une=é=ven=tuel=le=ar=ri=vée 14
  ils=é=taient=bien=trop=nom=breux=de=ry=thrée=pro=ve=nant 13

  ils=se=no=yaient=près=de=ro=me=dans=leurs=ra=fiots=qui=sombrent 14
  de=puis=que=leurs=pas=seurs=les=y=a=vaient=je=tés 12
  dès=que=lun=at=teint=sa=tom=be=il=nen=res=te=quun=nombre 14
  li=mi=té=se=di=sant=a=dieu=re=ver=rons=nous=ja=mais=le=ry=thrée 17

  les=com=bats=les=ca=nons=qui=ton=nent=au=loin=à=pré=sent 14
  ré=son=nent=tou=jours=dans=leurs=tê=tes=de=gé=ants 12
  com=bien=de=coups=de=rames=et=de=pieds=en=plein=dé=ses=poir 14
  dans=les=cô=tes=et=les=flancs=dis=til=lés=de=tou=tes=parts 14

  ils=sap=pe=laient=yous=souf=me=li=na=ou=ka=mel 12
  cer=tains=na=vaient=ja=mais=quit=té=ke=ren=ou=ke=rou 13
  dautres=ne=le=sa=vaient=pas=mais=au=pa=ys=de=là=où=vi=vent=les=a=beilles 18
  le=miel=con=som=mé=ail=leurs=nest=ni=meil=leur=ni=plus=doux 14

  peu=den=tre=eux=voient=se=pro=fi=ler=la=fin=du=voya=ge 14
  ceux=qui=en=re=vien=dront=pour=ront=tils=ê=tre=heu=reux 13
  pen=sant=sans=ces=se=à=ou=blier=les=mé=faits=du=car=nage 14
  des=la=mes=et=des=va=gues=quen=fants=ils=vo=yaient=si=bleues 14

  les=sau=ve=teurs=guet=taient=en=co=re=et=en=co=re 13
  tout=lam=pe=du=sa=vi=vait=en=comp=tant=bras=et=pieds 13
  ex=tir=pés=du=né=ant=quel=ques=sur=vi=vants=à=bord 13
  qui=par=lo=deur=at=ti=raient=les=chiens=po=li=ci=ers 13

  on=ne=di=ra=plus=que=ces=mots=nont=plus=cours 11
  les=mal=heurs=nont=que=trop=tué=les=ro=man=ces=da=mour 13
  et=si=le=sang=cou=le=dans=les=vei=nes=de=l=his=toire 14
  ceux=qui=lont=fai=te=ont=vé=cu=soit=trop=tôt=soit=trop=tard 14

  mais=qui=donc=se=rait=de=tail=le=à=pou=voir=lar=rê=ter 14
  la=vie=est=si=cruel=le=mê=me=lors=que=re=vient=lé=té 14
  jai=chan=gé=cha=que=mot=par=ce=quil=fal=lait=tout=chan=ger 14
  pour=quun=jour=les=na=ti=ons=sa=chent=quils=a=vaient=exis=té 14

  vous=é=tiez=fait=poi=gnant=des=mi=grants=par=mil=li=ers 13
  nus=et=mai=gres=trem=blants=dans=ces=ra=fi=ots=per=cés 13
  les=yeux=exor=bi=tés=dans=la=nuit=torses=et=corps=pan=te=lants 14
  vous=é=tiez=tant=et=tant=qui=êtes=plus=quun=my=the=à=présent 14
 • Phonétique : Ils Étaient D’erythrée…

  ilz- etε dəʁitʁe, la mediteʁane fʁɑ̃ʃisɑ̃,
  povʁə- vi dεtʁə, sufʁɑ̃tə, dɑ̃ sε bato səkue
  lɑ̃ɡisɑ̃ dɑ̃ la nɥi ynə evɑ̃tɥεllə aʁive
  ilz- etε bjɛ̃ tʁo nɔ̃bʁø, dəʁitʁe pʁɔvənɑ̃…

  il sə nwajε pʁε də ʁɔmə, dɑ̃ lœʁ ʁafjo ki sɔ̃bʁe
  dəpɥi kə lœʁ pasœʁ lεz- i avε ʒəte
  dε kə lœ̃n- atɛ̃ sa tɔ̃bə, il nɑ̃ ʁεstə kœ̃ nɔ̃bʁə
  limite sə dizɑ̃ adjø ʁəveʁɔ̃ nu ʒamε ləʁitʁe ?

  lε kɔ̃ba, lε kanɔ̃ ki tɔne o lwɛ̃ a pʁezɑ̃
  ʁezɔne tuʒuʁ, dɑ̃ lœʁ tεtə də ʒeɑ̃
  kɔ̃bjɛ̃ də ku də ʁaməz- e də pje, ɑ̃ plɛ̃ dezεspwaʁ
  dɑ̃ lε kotəz- e lε flɑ̃k, distije də tutə paʁ ?

  il sapəlε iusuf, məlina u kamεl
  sεʁtɛ̃ navε ʒamε kite kəʁɛ̃ u kəʁu
  dotʁə- nə lə savε pa, mεz- o pεi də la u vive lεz- abεjə
  lə mjεl kɔ̃sɔme ajœʁ nε ni mεjœʁ ni plys du

  pø dɑ̃tʁə ø vwae sə pʁɔfile la fɛ̃ dy vwajaʒə
  sø, ki ɑ̃ ʁəvjɛ̃dʁɔ̃, puʁʁɔ̃ tilz- εtʁə œʁø ?
  pɑ̃sɑ̃ sɑ̃ sεsə a ublje lε mefε dy kaʁnaʒə
  dε laməz- e dε vaɡ, kɑ̃fɑ̃, il vwajε si blø

  lε sovətœʁ ɡεtε ɑ̃kɔʁə e ɑ̃kɔʁə
  tu lɑ̃pədyza vivε ɑ̃ kɔ̃tɑ̃ bʁaz- e pje
  εkstiʁpe dy neɑ̃, kεlk syʁvivɑ̃z- a bɔʁ
  ki, paʁ lɔdœʁ, atiʁε lε ʃjɛ̃ pɔlisje…

  ɔ̃ nə diʁa plys kə sε mo nɔ̃ plys kuʁ
  lε malœʁ nɔ̃ kə tʁo tye lε ʁɔmɑ̃sə damuʁ
  e si lə sɑ̃ kulə dɑ̃ lε vεnə də listwaʁə
  sø ki lɔ̃ fεtə ɔ̃ veky swa tʁo to, swa tʁo taʁ !

  mε ki dɔ̃k səʁε də tajə a puvwaʁ laʁεte ?
  la vi ε si kʁyεllə, mεmə lɔʁskə ʁəvjɛ̃ lete…
  ʒε ʃɑ̃ʒe ʃakə mo, paʁsə kil falε tu ʃɑ̃ʒe,
  puʁ kœ̃ ʒuʁ lε nasjɔ̃ saʃe kilz- avε εɡziste…

  vuz- etje, fε pwaɲɑ̃, dε miɡʁɑ̃ paʁ milje
  nys e mεɡʁə, tʁɑ̃blɑ̃, dɑ̃ sε ʁafjo pεʁse
  lεz- iøz- εɡzɔʁbite dɑ̃ la nɥi, tɔʁsəz- e kɔʁ pɑ̃təlɑ̃,
  vuz- etje tɑ̃ e tɑ̃, ki εtə plys kœ̃ mitə, a pʁezɑ̃…
 • Syllabes Phonétique : Ils Étaient D’erythrée…

  il=ze=tεdə=ʁi=tʁe=la=me=di=te=ʁa=ne=fʁɑ̃=ʃi=sɑ̃ 14
  po=vʁə=vi=dε=tʁə=su=fʁɑ̃tə=dɑ̃=sε=ba=to=sə=ku=e 14
  lɑ̃=ɡi=sɑ̃=dɑ̃=la=nɥi=ynə=e=vɑ̃t=ɥεl=lə=a=ʁi=ve 14
  il=ze=tε=bj=ɛ̃=tʁo=nɔ̃=bʁø=də=ʁi=tʁe=pʁɔ=və=nɑ̃ 14

  il=sə=nwa=jε=pʁε=də=ʁɔmə=dɑ̃=lœʁ=ʁa=fjo=ki=sɔ̃=bʁe 14
  dəp=ɥi=kə=lœ=ʁə=pa=sœʁ=lε=zi=a=vε=ʒə=te 13
  dε=kə=lœ̃=na=tɛ̃=sa=tɔ̃=bə=il=nɑ̃=ʁεs=tə=kœ̃=nɔ̃bʁə 14
  li=mi=te=sə=di=zɑ̃=a=djøʁə=ve=ʁɔ̃=nu=ʒa=mε=lə=ʁi=tʁe 16

  lε=kɔ̃=ba=lε=ka=nɔ̃=ki=tɔ=ne=o=lwɛ̃=a=pʁe=zɑ̃ 14
  ʁe=zɔ=ne=tu=ʒuʁ=dɑ̃=lœ=ʁə=tε=tə=də=ʒe=ɑ̃ 13
  kɔ̃=bjɛ̃də=ku=də=ʁa=mə=ze=də=pje=ɑ̃=plɛ̃=de=zεs=pwaʁ 14
  dɑ̃=lε=ko=tə=ze=lε=flɑ̃k=dis=ti=je=də=tu=tə=paʁ 14

  il=sa=pə=lε=i=u=suf=mə=li=na=u=ka=mεl 13
  sεʁ=tɛ̃=na=vε=ʒa=mε=ki=te=kə=ʁɛ̃=u=kə=ʁu 13
  dotʁə=nə=lə=sa=vε=pa=mε=zo=pε=i=də=la=u=vi=ve=lε=za=bεjə 18
  lə=mjεl=kɔ̃=sɔ=me=a=jœʁ=nε=ni=mε=jœʁ=ni=plys=du 14

  pø=dɑ̃=tʁə=ø=vwa=sə=pʁɔ=fi=le=la=fɛ̃=dy=vwa=jaʒə 14
  sø=ki=ɑ̃=ʁə=vj=ɛ̃=dʁɔ̃=puʁ=ʁɔ̃=til=zε=tʁə=œ=ʁø 14
  pɑ̃=sɑ̃=sɑ̃=sε=sə=a=u=blje=lε=me=fε=dy=kaʁ=naʒə 14
  dε=la=mə=ze=dε=va=ɡə=kɑ̃=fɑ̃=il=vwa=jε=si=blø 14

  lε=so=və=tœ=ʁə=ɡε=tε=ɑ̃=kɔ=ʁə=e=ɑ̃=kɔʁ=ə 14
  tu=lɑ̃=pə=dy=za=vi=vε=ɑ̃=kɔ̃=tɑ̃=bʁa=ze=pj=e 14
  εk=stiʁ=pe=dy=ne=ɑ̃=kεlk=syʁ=vi=vɑ̃=za=bɔʁ 12
  ki=paʁ=lɔ=dœʁ=a=ti=ʁε=lε=ʃj=ɛ̃=pɔ=li=sj=e 14

  ɔ̃=nə=di=ʁa=plys=kə=sε=mo=nɔ̃=plys=kuʁ 11
  lε=ma=lœʁ=nɔ̃=kə=tʁo=ty=e=lε=ʁɔ=mɑ̃=sə=da=muʁ 14
  e=si=lə=sɑ̃=ku=lə=dɑ̃=lε=vε=nə=də=lis=twa=ʁə 14
  sø=ki=lɔ̃=fε=tə=ɔ̃=ve=ky=swa=tʁo=to=swa=tʁo=taʁ 14

  mε=ki=dɔ̃k=sə=ʁε=də=ta=jə=a=pu=vwaʁ=la=ʁε=te 14
  la=vi=ε=si=kʁy=εl=lə=mεmə=lɔʁ=skə=ʁə=vjɛ̃=le=te 14
  ʒε=ʃɑ̃=ʒe=ʃa=kə=mo=paʁ=sə=kil=fa=lε=tu=ʃɑ̃=ʒe 14
  puʁ=kœ̃=ʒuʁ=lε=na=sjɔ̃=sa=ʃe=kil=za=vε=εɡ=zis=te 14

  vu=ze=tj=e=fε=pwa=ɲɑ̃=dε=mi=ɡʁɑ̃=paʁ=mi=lj=e 14
  nys=e=mε=ɡʁə=tʁɑ̃=blɑ̃=dɑ̃=sε=ʁa=fj=o=pεʁ=se 13
  lε=ziø=zεɡ=zɔʁ=bi=te=dɑ̃=la=nɥi=tɔʁsə=ze=kɔʁ=pɑ̃=tə=lɑ̃ 15
  vu=ze=tje=tɑ̃=e=tɑ̃=ki=εtə=plys=kœ̃=mi=tə=a=pʁe=zɑ̃ 15

Récompense

1
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
09/01/2017 20:32Sétarcos L'Hérétique

j’ai lu tes couplets sur la chanson de "nuit et brouillard", en effet on a plein d’image d’actualité et de l’histoire, qui s’entrechoquent et qui s’assemblent... j’ai bien aimé - merci du partage

Chanson Admiration
Publié le 09/01/2017 15:37

L'écrit contient 347 mots qui sont répartis dans 9 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Amireal

Texte des commentateurs