Poeme-France : Lecture Écrit Mère

Poeme : Et Mon Coeur Saigne Encore

Poème Mère
Publié le 26/10/2004 11:34

L'écrit contient 449 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Angel-Of-The-Dark

Et Mon Coeur Saigne Encore

J’ai entendu une chanson une fois
L’air était entrainant, les paroles douces
« Besoin de rien, envie de toi »
Est-ce que tu reconnais cette ballade douce ?
Mon cœur chantait cet air de bonheur
Mais maintenant, sans cesse, il pleure
On me dit : « Ce n’était que des mots »
Oui, mais pour moi, c’était des mots de trop
Et mon cœur saigne encore
Et il saignera jusqu’à ma mort
Tu m’as fait du mal comme personne
A l’heure où les cloches sonnent
Je me demande toujours pourquoi
Pourquoi est-ce que tu m’as fait ça
Moi qui aie tout accepter pour toi
Et toi, tu me lâche comme cela
J’avais envie de te suivre
Mais maintenant, je veux juste mourir
Et mon cœur saigne encore
Et il saignera jusqu’à ma mort
Je ne veux plus pleurer pour un garçon
J’aurais vraiment du te dire non
Je t’ai tout donné sans compter
Je t’ai laissé prendre ma virginité
Je ne pensais pas me retrouver avec un bébé
Quand je l’ai appris, j’étais contente mais appeurée
Appeurée de ta réaction
Et si tu me disais non
Et mon cœur saigne encore
Et il saignera jusqu’à ma mort
Je n’aurais pas du te le dire, j’ai eu tort
Tu t’es énervé, tu as claqué la porte
Et maintenant, oui, j’en ai des remords
Et je préfererais me voir morte
Je suis restée seule jusqu’à la fin
Attendant en vain, la fin du chemin
Et ce jour est arrivé, j’ai mal, j’ai peur
Je ne ressent rien à par de la douleur
Et mon cœur saigne encore
Et il saignera jusqu’à ma mort
Voilà, il ou elle est là, je l’entends
Tout le monde semble content
J’entends juste : C’est une fille
Et je revois ma vie de fil en aiguille
Qu’est ce qui se passe ? Les médecins s’agitent
Une infirmière dit : Elle nous quitte
Non, non, pitié, je ne veux plus partir
Je veux juste rester là et vivre
Et mon cœur saigne encore
Et il saignera jusqu’à ma mort
Non vous ne pouvez pas me faire ça
J’en ai trop endurer pour en finir comme cela
Je disais que je voulais mourire
Mais à présent, je veux sourire
Sourire à ma petite fille qui est là
Pouvoir la serrer fort dans mes bras
Je reviens à moi tranquillement
Les médecins poussent un soupir de soulagement
Et mon cœur ne saigne plus
Et mon cœur ne se meurs plus
J’avais besoin d’une raison pour vivre
Je l’ai trouvé en restant libre
 • Pieds Hyphénique: Et Mon Coeur Saigne Encore

  jai=en=ten=du=une=chan=son=u=ne=fois 10
  lair=é=tait=en=trai=nant=les=pa=roles=douces 10
  be=soin=de=rien=en=vie=de=toi 9
  est=ce=que=tu=re=con=nais=cette=bal=la=de=douce 12
  mon=cœur=chan=tait=cet=air=de=bon=heur 9
  mais=main=te=nant=sans=ces=se=il=pleu=re 10
  on=me=dit=ce=né=tait=que=des=mots 9
  oui=mais=pour=moi=cé=tait=des=mots=de=trop 10
  et=mon=cœur=sai=gne=en=co=re 8
  et=il=sai=gne=ra=jus=quà=ma=mort 9
  tu=mas=fait=du=mal=com=me=per=son=ne 10
  a=l=heu=re=où=les=clo=ches=sonnent 9
  je=me=de=man=de=tou=jours=pour=quoi 9
  pour=quoi=est=ce=que=tu=mas=fait=ça 9
  moi=qui=aie=tout=ac=cep=ter=pour=toi 9
  et=toi=tu=me=lâ=che=com=me=ce=la 10
  ja=vais=en=vie=de=te=sui=vre 8
  mais=main=te=nant=je=veux=jus=te=mou=rir 10
  et=mon=cœur=sai=gne=en=co=re 8
  et=il=sai=gne=ra=jus=quà=ma=mort 9
  je=ne=veux=plus=pleu=rer=pour=un=gar=çon 10
  jau=rais=vrai=ment=du=te=di=re=non 9
  je=tai=tout=don=né=sans=comp=ter 8
  je=tai=lais=sé=prendre=ma=vir=gi=ni=té 10
  je=ne=pen=sais=pas=me=re=trou=ver=a=vec=un=bé=bé 14
  quand=je=lai=ap=pris=jé=tais=conten=te=mais=ap=peu=rée 13
  ap=peu=rée=de=ta=ré=ac=ti=on 9
  et=si=tu=me=di=sais=non 7
  et=mon=cœur=sai=gne=en=co=re 8
  et=il=sai=gne=ra=jus=quà=ma=mort 9
  je=nau=rais=pas=du=te=le=dire=jai=eu=tort 11
  tu=tes=é=ner=vé=tu=as=cla=qué=la=porte 11
  et=main=te=nant=oui=jen=ai=des=re=mords 10
  et=je=pré=fe=re=rais=me=voir=mor=te 10
  je=suis=res=tée=seu=le=jus=quà=la=fin 10
  at=ten=dant=en=vain=la=fin=du=che=min 10
  et=ce=jour=est=ar=ri=vé=jai=mal=jai=peur 11
  je=ne=res=sent=rien=à=par=de=la=dou=leur 11
  et=mon=cœur=sai=gne=en=co=re 8
  et=il=sai=gne=ra=jus=quà=ma=mort 9
  voi=là=il=ou=elle=est=là=je=len=tends 10
  tout=le=mon=de=sem=ble=content 7
  jen=tends=jus=te=cest=u=ne=fi=lle 9
  et=je=re=vois=ma=vie=de=fil=en=ai=guille 11
  quest=ce=qui=se=passe=les=mé=de=cins=sa=gitent 11
  u=ne=in=fir=mière=dit=el=le=nous=quitte 10
  non=non=pi=tié=je=ne=veux=plus=par=tir 10
  je=veux=jus=te=res=ter=là=et=vi=vre 10
  et=mon=cœur=sai=gne=en=co=re 8
  et=il=sai=gne=ra=jus=quà=ma=mort 9
  non=vous=ne=pou=vez=pas=me=fai=re=ça 10
  jen=ai=trop=en=du=rer=pour=en=fi=nir=comme=ce=la 13
  je=di=sais=que=je=vou=lais=mou=ri=re 10
  mais=à=pré=sent=je=veux=sou=ri=re 9
  sou=rireà=ma=pe=ti=te=fille=qui=est=là 10
  pou=voir=la=ser=rer=fort=dans=mes=bras 9
  je=re=viens=à=moi=tran=qui=lle=ment 9
  les=méde=cins=pous=sent=un=sou=pir=de=sou=la=ge=ment 13
  et=mon=cœur=ne=sai=gne=plus 7
  et=mon=cœur=ne=se=meurs=plus 7
  ja=vais=be=soin=du=ne=rai=son=pour=vivre 10
  je=lai=trou=vé=en=res=tant=li=bre 9
 • Phonétique : Et Mon Coeur Saigne Encore

  ʒε ɑ̃tɑ̃dy ynə ʃɑ̃sɔ̃ ynə fwa
  lεʁ etε ɑ̃tʁεnɑ̃, lε paʁɔlə dusə
  « bəzwɛ̃ də ʁjɛ̃, ɑ̃vi də twa »
  ε sə kə ty ʁəkɔnε sεtə baladə dusə ?
  mɔ̃ kœʁ ʃɑ̃tε sεt εʁ də bɔnœʁ
  mε mɛ̃tənɑ̃, sɑ̃ sεsə, il plœʁə
  ɔ̃ mə di : « sə netε kə dε mɔts »
  ui, mε puʁ mwa, setε dε mo də tʁo
  e mɔ̃ kœʁ sεɲə ɑ̃kɔʁə
  e il sεɲəʁa ʒyska ma mɔʁ
  ty ma fε dy mal kɔmə pεʁsɔnə
  a lœʁ u lε kloʃə sɔne
  ʒə mə dəmɑ̃də tuʒuʁ puʁkwa
  puʁkwa ε sə kə ty ma fε sa
  mwa ki ε tut- aksεpte puʁ twa
  e twa, ty mə laʃə kɔmə səla
  ʒavεz- ɑ̃vi də tə sɥivʁə
  mε mɛ̃tənɑ̃, ʒə vø ʒystə muʁiʁ
  e mɔ̃ kœʁ sεɲə ɑ̃kɔʁə
  e il sεɲəʁa ʒyska ma mɔʁ
  ʒə nə vø plys pləʁe puʁ œ̃ ɡaʁsɔ̃
  ʒoʁε vʁεmɑ̃ dy tə diʁə nɔ̃
  ʒə tε tu dɔne sɑ̃ kɔ̃te
  ʒə tε lεse pʁɑ̃dʁə ma viʁʒinite
  ʒə nə pɑ̃sε pa mə ʁətʁuve avεk œ̃ bebe
  kɑ̃ ʒə lε apʁi, ʒetε kɔ̃tɑ̃tə mεz- apəʁe
  apəʁe də ta ʁeaksjɔ̃
  e si ty mə dizε nɔ̃
  e mɔ̃ kœʁ sεɲə ɑ̃kɔʁə
  e il sεɲəʁa ʒyska ma mɔʁ
  ʒə noʁε pa dy tə lə diʁə, ʒε y tɔʁ
  ty tε enεʁve, ty a klake la pɔʁtə
  e mɛ̃tənɑ̃, ui, ʒɑ̃n- ε dε ʁəmɔʁd
  e ʒə pʁefəʁəʁε mə vwaʁ mɔʁtə
  ʒə sɥi ʁεste sələ ʒyska la fɛ̃
  atɑ̃dɑ̃ ɑ̃ vɛ̃, la fɛ̃ dy ʃəmɛ̃
  e sə ʒuʁ εt- aʁive, ʒε mal, ʒε pœʁ
  ʒə nə ʁəse ʁjɛ̃ a paʁ də la dulœʁ
  e mɔ̃ kœʁ sεɲə ɑ̃kɔʁə
  e il sεɲəʁa ʒyska ma mɔʁ
  vwala, il u εllə ε la, ʒə lɑ̃tɑ̃
  tu lə mɔ̃də sɑ̃blə kɔ̃tɑ̃
  ʒɑ̃tɑ̃ ʒystə : sεt- ynə fijə
  e ʒə ʁəvwa ma vi də fil ɑ̃n- εɡɥjə
  kε sə ki sə pasə ? lε medəsɛ̃ saʒite
  ynə ɛ̃fiʁmjεʁə di : εllə nu kitə
  nɔ̃, nɔ̃, pitje, ʒə nə vø plys paʁtiʁ
  ʒə vø ʒystə ʁεste la e vivʁə
  e mɔ̃ kœʁ sεɲə ɑ̃kɔʁə
  e il sεɲəʁa ʒyska ma mɔʁ
  nɔ̃ vu nə puve pa mə fεʁə sa
  ʒɑ̃n- ε tʁo ɑ̃dyʁe puʁ ɑ̃ finiʁ kɔmə səla
  ʒə dizε kə ʒə vulε muʁiʁə
  mεz- a pʁezɑ̃, ʒə vø suʁiʁə
  suʁiʁə a ma pətitə fijə ki ε la
  puvwaʁ la seʁe fɔʁ dɑ̃ mε bʁa
  ʒə ʁəvjɛ̃z- a mwa tʁɑ̃kjmɑ̃
  lε medəsɛ̃ puse œ̃ supiʁ də sulaʒəmɑ̃
  e mɔ̃ kœʁ nə sεɲə plys
  e mɔ̃ kœʁ nə sə mœʁ plys
  ʒavε bəzwɛ̃ dynə ʁεzɔ̃ puʁ vivʁə
  ʒə lε tʁuve ɑ̃ ʁεstɑ̃ libʁə
 • Pieds Phonétique : Et Mon Coeur Saigne Encore

  ʒε=ɑ̃=tɑ̃=dy=ynə=ʃɑ̃=sɔ̃=y=nə=fwa 10
  lεʁ=e=tε=ɑ̃=tʁε=nɑ̃=lε=pa=ʁɔlə=dusə 10
  bə=zwɛ̃=də=ʁj=ɛ̃=ɑ̃=vi=də=twa 10
  εsə=kə=ty=ʁə=kɔ=nε=sε=tə=ba=la=də=dusə 12
  mɔ̃=kœ=ʁə=ʃɑ̃=tε=sεt=εʁ=də=bɔ=nœʁ 10
  mε=mɛ̃=tə=nɑ̃=sɑ̃=sε=sə=il=plœ=ʁə 10
  ɔ̃=mə=di=sə=ne=tε=kə=dε=mɔts 9
  u=i=mε=puʁ=mwa=se=tε=dε=modə=tʁo 10
  e=mɔ̃=kœ=ʁə=sε=ɲə=ɑ̃=kɔ=ʁə 9
  e=il=sε=ɲə=ʁa=ʒys=ka=ma=mɔʁ 9
  ty=ma=fε=dy=mal=kɔ=mə=pεʁ=sɔ=nə 10
  a=lœ=ʁə=u=lε=klo=ʃə=sɔ=ne 9
  ʒə=mə=də=mɑ̃=də=tu=ʒuʁ=puʁ=kwa 9
  puʁ=kwa=ε=sə=kə=ty=ma=fε=sa 9
  mwa=ki=ε=tu=tak=sεp=te=puʁ=twa 9
  e=twa=ty=mə=la=ʃə=kɔ=mə=sə=la 10
  ʒa=vε=zɑ̃=vi=də=tə=sɥi=vʁə 8
  mε=mɛ̃=tə=nɑ̃=ʒə=vø=ʒys=tə=mu=ʁiʁ 10
  e=mɔ̃=kœ=ʁə=sε=ɲə=ɑ̃=kɔ=ʁə 9
  e=il=sε=ɲə=ʁa=ʒys=ka=ma=mɔʁ 9
  ʒə=nə=vø=plys=plə=ʁe=puʁ=œ̃=ɡaʁ=sɔ̃ 10
  ʒo=ʁε=vʁε=mɑ̃=dy=tə=di=ʁə=nɔ̃ 9
  ʒə=tε=tu=dɔ=ne=sɑ̃=kɔ̃=te 8
  ʒə=tε=lε=se=pʁɑ̃dʁə=ma=viʁ=ʒi=ni=te 10
  ʒə=nə=pɑ̃=sε=pamə=ʁə=tʁu=ve=a=vεk=œ̃=be=be 13
  kɑ̃ʒə=lε=a=pʁi=ʒe=tε=kɔ̃=tɑ̃=tə=mε=za=pə=ʁe 13
  a=pə=ʁe=də=ta=ʁe=ak=sj=ɔ̃ 9
  e=si=ty=mə=di=zε=nɔ̃ 7
  e=mɔ̃=kœ=ʁə=sε=ɲə=ɑ̃=kɔ=ʁə 9
  e=il=sε=ɲə=ʁa=ʒys=ka=ma=mɔʁ 9
  ʒə=no=ʁε=pa=dytə=lə=di=ʁə=ʒε=y=tɔʁ 11
  ty=tε=e=nεʁ=ve=ty=a=kla=ke=la=pɔʁtə 11
  e=mɛ̃tə=nɑ̃=u=i=ʒɑ̃=nε=dε=ʁə=mɔʁd 10
  e=ʒə=pʁe=fə=ʁə=ʁε=mə=vwaʁ=mɔʁ=tə 10
  ʒə=sɥi=ʁεs=te=sə=lə=ʒys=ka=la=fɛ̃ 10
  a=tɑ̃=dɑ̃=ɑ̃=vɛ̃=la=fɛ̃=dy=ʃə=mɛ̃ 10
  e=sə=ʒuʁ=ε=ta=ʁi=ve=ʒε=mal=ʒε=pœʁ 11
  ʒə=nə=ʁə=se=ʁjɛ̃=a=paʁdə=la=du=lœʁ 10
  e=mɔ̃=kœ=ʁə=sε=ɲə=ɑ̃=kɔ=ʁə 9
  e=il=sε=ɲə=ʁa=ʒys=ka=ma=mɔʁ 9
  vwa=la=il=u=εllə=ε=la=ʒə=lɑ̃=tɑ̃ 10
  tu=lə=mɔ̃=də=sɑ̃=blə=kɔ̃=tɑ̃ 8
  ʒɑ̃=tɑ̃=ʒys=tə=sε=ty=nə=fij=ə 9
  e=ʒə=ʁə=vwa=ma=vidə=fil=ɑ̃=nεɡ=ɥjə 10
  kεsə=ki=sə=pa=sə=lε=me=də=sɛ̃=sa=ʒite 11
  y=nə=ɛ̃=fiʁ=mjεʁə=di=εl=lə=nu=kitə 10
  nɔ̃=nɔ̃=pi=tje=ʒə=nə=vø=plys=paʁ=tiʁ 10
  ʒə=vø=ʒys=tə=ʁεs=te=la=e=vi=vʁə 10
  e=mɔ̃=kœ=ʁə=sε=ɲə=ɑ̃=kɔ=ʁə 9
  e=il=sε=ɲə=ʁa=ʒys=ka=ma=mɔʁ 9
  nɔ̃=vu=nə=pu=ve=pa=mə=fε=ʁə=sa 10
  ʒɑ̃=nε=tʁo=ɑ̃=dyʁe=puʁ=ɑ̃=fi=niʁ=kɔmə=sə=la 12
  ʒə=di=zε=kə=ʒə=vu=lε=mu=ʁi=ʁə 10
  mε=za=pʁe=zɑ̃=ʒə=vø=su=ʁi=ʁə 9
  su=ʁiʁəa=ma=pə=ti=tə=fi=jə=ki=ε=la 11
  pu=vwaʁ=la=se=ʁe=fɔʁ=dɑ̃=mε=bʁa 9
  ʒə=ʁə=vj=ɛ̃=za=mwa=tʁɑ̃k=jmɑ̃ 8
  lε=me=də=sɛ̃=puse=œ̃=su=piʁ=də=su=la=ʒə=mɑ̃ 13
  e=mɔ̃=kœ=ʁə=nə=sε=ɲə=plys 8
  e=mɔ̃=kœ=ʁə=nə=sə=mœʁ=plys 8
  ʒa=vε=bə=zwɛ̃=dy=nə=ʁε=zɔ̃=puʁ=vivʁə 10
  ʒə=lε=tʁu=ve=ɑ̃=ʁεs=tɑ̃=li=bʁə 9

PostScriptum

Ce n’est pas une histoire vécue. . . en tout cas pas par moi. . . mais ça arrive a d’autre fille. . . .

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
26/10/2004 00:00Michemai

en tout cas c’est l’un des plus touchant que j’ai lu
que rajouter d’autre que d’aimer c’est le beau
et que quand on aime on a toujours envi de vivre

Auteur de Poésie
26/10/2004 00:00Moonlight Shadow

très beau poème ! sur out ceux que tu as déjà fait s’est l’un de mes préférés !

Auteur de Poésie
26/10/2004 00:00Angel-Of-The-Dark

Merci tout le monde! J’ai écris ca pendant les cours. . . faut dire que je m’embetais. . . .

Auteur de Poésie
27/10/2004 00:00Emyraud

connais ca l’embetement en cours ^^
j’espere que tu t’embeteras souvent pour refaire d’aussi beaux poemes!!!

Auteur de Poésie
27/10/2004 00:00Dreamofblood

franchement tu es de loin ma preférée tu fait passé enormement de sentiment a traver tes poeme. jadore

Auteur de Poésie
27/10/2004 00:00Doux Cheval

wow il est si beau et il est venue chercher mon coeur direct. . . magnifique
merci pour ton comm
amitié
sweet horse