Poeme-France : Lecture Écrit Absurde

Poeme : Plus Rien À Prouver

Poème Absurde
Publié le 06/02/2020 02:52

L'écrit contient 103 mots qui sont répartis dans 4 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Anthony Vance

Plus Rien À Prouver

Plus rien à faire, plus rien à prouver
Pourtant juste une envie de broder
Sur ce vulgaire sujet, ce vulgaire thème
Oui je t’ai eu sans problème

Ne cherche pas le sens, cherche toi
Je m’ennuie en écrivant ce texte
Les ailes de ma lassitude devant moi
Se déploient sans cesse, sans paresse

Mais c’est si beau ce sentiment
J’ai froid dans le désert
J’ai chaud, je transpire pourtant
Je crois que c’est nécessaire

Mais qu’as tu à comprendre
De paroles subtiles, subjectives
Que tu écoutes sans entendre
Crois en elles, pas qu’elles sont nocives
 • Pieds Hyphénique: Plus Rien À Prouver

  plus=rien=à=fai=re=plus=rien=à=prou=ver 10
  pour=tant=jus=te=une=en=vie=de=bro=der 10
  sur=ce=vul=gaire=sujet=ce=vul=gai=re=thème 10
  oui=je=tai=eu=sans=pro=blè=me 8

  ne=cher=che=pas=le=sens=cher=che=toi 9
  je=men=nuie=en=é=cri=vant=ce=texte 9
  les=ailes=de=ma=las=si=tude=de=vant=moi 10
  se=dé=ploient=sans=ces=se=sans=pa=resse 9

  mais=cest=si=beau=ce=sen=ti=ment 8
  jai=froid=dans=le=dé=sert 6
  jai=chaud=je=trans=pi=re=pour=tant 8
  je=crois=que=cest=né=ces=sai=re 8

  mais=quas=tu=à=com=pren=dre 7
  de=pa=ro=les=sub=ti=les=sub=jec=tives 10
  que=tu=é=cou=tes=sans=en=ten=dre 9
  crois=en=el=les=pas=quel=les=sont=no=cives 10
 • Phonétique : Plus Rien À Prouver

  plys ʁjɛ̃ a fεʁə, plys ʁjɛ̃ a pʁuve
  puʁtɑ̃ ʒystə ynə ɑ̃vi də bʁɔde
  syʁ sə vylɡεʁə syʒε, sə vylɡεʁə tεmə
  ui ʒə tε y sɑ̃ pʁɔblεmə

  nə ʃεʁʃə pa lə sɑ̃s, ʃεʁʃə twa
  ʒə mɑ̃nɥi ɑ̃n- ekʁivɑ̃ sə tεkstə
  lεz- εlə də ma lasitydə dəvɑ̃ mwa
  sə deplwae sɑ̃ sεsə, sɑ̃ paʁεsə

  mε sε si bo sə sɑ̃timɑ̃
  ʒε fʁwa dɑ̃ lə dezεʁ
  ʒε ʃo, ʒə tʁɑ̃spiʁə puʁtɑ̃
  ʒə kʁwa kə sε nesesεʁə

  mε ka ty a kɔ̃pʁɑ̃dʁə
  də paʁɔlə sybtilə, sybʒεktivə
  kə ty ekutə sɑ̃z- ɑ̃tɑ̃dʁə
  kʁwaz- ɑ̃n- εllə, pa kεllə sɔ̃ nɔsivə
 • Pieds Phonétique : Plus Rien À Prouver

  plys=ʁjɛ̃=a=fε=ʁə=plys=ʁjɛ̃=a=pʁu=ve 10
  puʁ=tɑ̃=ʒys=tə=ynə=ɑ̃=vi=də=bʁɔ=de 10
  syʁ=sə=vyl=ɡεʁə=sy=ʒε=sə=vyl=ɡεʁə=tεmə 10
  u=i=ʒə=tε=y=sɑ̃=pʁɔ=blε=mə 9

  nə=ʃεʁ=ʃə=pa=lə=sɑ̃s=ʃεʁ=ʃə=twa 9
  ʒə=mɑ̃n=ɥi=ɑ̃=ne=kʁi=vɑ̃=sə=tεk=stə 10
  lεzεlə=də=ma=la=si=ty=də=də=vɑ̃=mwa 10
  sə=de=plwa=sɑ̃=sε=sə=sɑ̃=pa=ʁε=sə 10

  mε=sε=si=bo=sə=sɑ̃=ti=mɑ̃ 8
  ʒε=fʁwa=dɑ̃=lə=de=zεʁ 6
  ʒε=ʃo=ʒə=tʁɑ̃s=pi=ʁə=puʁ=tɑ̃ 8
  ʒə=kʁwa=kə=sε=ne=se=sε=ʁə 8

  mε=ka=ty=a=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə 7
  də=pa=ʁɔ=lə=syb=ti=lə=syb=ʒεk=tivə 10
  kə=ty=e=ku=tə=sɑ̃=zɑ̃=tɑ̃=dʁə 9
  kʁwa=zɑ̃=nεl=lə=pa=kεl=lə=sɔ̃=nɔ=sivə 10

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
06/02/2020 11:44Alma

Très jolis vers…

Auteur de Poésie
06/02/2020 12:47Karl Vance

Moi j’aime bien comme quoi tu n’as rien perdu.

Auteur de Poésie
06/02/2020 12:58Âme Perdue

On ressent vraiment cet ennuis 😅

Auteur de Poésie
07/02/2020 22:04Maelys

Joli moi j’aime.

Auteur de Poésie
08/02/2020 23:51Nadja Dream

Oula... quelle est cette langueur qui te blesse le coeur ?