Poeme : Sophie Ou Mariam

A Propos du Poeme

Sophie Petronin est une femme d’exception. Pendant des années au Mali elle a mis toutes ses forces pour venir en aide aux plus défavorisés et aux enfants abandonnés Nous applaudissons son retour, mais une libérations d’otages suscite toujours beaucoup de questions

Sophie Ou Mariam

25 ans au Mali, le combat d’une vie
Au profit des enfants et des plus démunis.
De ce pays tant aimé elle a adopté
Les us et coutumes, même la religion.
Par respect ou par conviction
Sophie devint Mariam et fit ses ablutions.
Prise en otage, avec intelligence et courage
Elle a su s’adapter, faire face
Grâce à sa force de caractère,
Et grâce à ses prières
D’apprendre nous avons même été interloqués
Que pendant 4 ans elle dormit comme un bébé
Alors que son fils se rongeait le sang
Et retenait ses pleurs devant ses enfants
Parti au Mali, il remua ciel et terre
Au mépris de sa propre sécurité
Pour sauver sa mère des griffes de ses geôliers.
De nos gouvernants, la première chose que l on attend
C’est qu ils prennent soin de leurs ressortissants
Quel qu’en soit le prix
Après maints atermoiements il n’ont pas failli
Mais toute libération a un prix.

A son arrivée l ’otage libérée a déclaré
Qu’elle avait été bien traitée
Qu’un jour au Mali elle reviendrait
Continuer sa mission de paix.
De son fils on a entendu les hurlements
Au milieu des sanglots s’écrier Maman ! Maman !
Tous saisis d’émotion
On a applaudi la libération.
Mais c est tout le problème de l’engagement
Au profit d’une belle cause on fait fi
De son bonheur, peut être celui de ses enfants
Si par malheur une prise d’otages se produit
On engage aussi son pays et autrui.
Certains le paieront peut être de leurs vies.
Pour l instant ne boudons pas notre plaisir
De voir en France la dernière otage revenir
Sophie Petronin a forcé notre admiration
Par son abnégation, sa détermination
Sophie ou Mariam qu’importe
Ne laissons pas la haine frapper à notre porte
L’admirable c ’est le don de soi
Que l’on soit athée, chrétien, musulman, ou pas.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Sophie Ou Mariam

  vingt=cinq=ans=au=ma=li=le=com=bat=du=ne=vie 12
  au=pro=fit=des=en=fants=et=des=plus=dé=mu=nis 12
  de=ce=pa=ys=tant=ai=mé=elle=a=a=dop=té 12
  les=us=et=cou=tu=mes=mê=me=la=re=li=gion 12
  par=res=pect=ou=par=con=vic=ti=on 9
  so=phie=de=vint=ma=riam=et=fit=ses=a=blu=tions 12
  priseen=o=tage=a=vec=in=tel=li=gen=ceet=cou=rage 12
  el=le=a=su=sa=dap=ter=fai=re=fa=ce 11
  grâ=ce=à=sa=for=ce=de=ca=rac=tè=re 11
  et=grâ=ce=à=ses=pri=è=res 8
  dap=prendre=nous=a=vons=mê=meé=té=in=ter=lo=qués 12
  que=pen=dant=quatreans=elle=dor=mit=com=me=un=bé=bé 12
  a=lors=que=son=fils=se=ron=geait=le=sang 10
  et=re=te=nait=ses=pleurs=de=vant=ses=en=fants 11
  par=ti=au=ma=li=il=re=mua=ciel=et=ter=re 12
  au=mé=pris=de=sa=pro=pre=sé=cu=ri=té 11
  pour=sau=ver=sa=mère=des=grif=fes=de=ses=geô=liers 12
  de=nos=gou=ver=nants=la=pre=mière=chose=que=l=on=at=tend 14
  cest=qu=ils=pren=nent=soin=de=leurs=res=sor=tis=sants 12
  quel=quen=soit=le=prix 5
  après=maints=a=ter=moie=ments=il=nont=pas=fail=li 11
  mais=tou=te=li=bé=ra=ti=on=a=un=prix 11

  a=son=ar=ri=vée=lo=tage=li=bé=rée=a=dé=cla=ré 14
  quel=le=a=vait=é=té=bien=trai=tée 9
  quun=jour=au=ma=li=el=le=re=vien=drait 10
  conti=nuer=sa=mis=si=on=de=paix 8
  de=son=fils=on=a=en=ten=du=les=hur=le=ments 12
  au=mi=lieu=des=san=glots=sé=crier=ma=man=ma=man 12
  tous=sai=sis=dé=mo=ti=on 7
  on=a=ap=plau=di=la=li=bé=ra=ti=on 11
  mais=c=est=tout=le=pro=blème=de=len=ga=ge=ment 12
  au=pro=fit=du=ne=bel=le=cau=se=on=fait=fi 12
  de=son=bon=heur=peut=être=ce=lui=de=ses=en=fants 12
  si=par=malheur=une=pri=se=do=ta=ges=se=pro=duit 12
  on=en=ga=ge=aus=si=son=pa=ys=et=au=trui 12
  cer=tains=le=paie=ront=peut=ê=tre=de=leurs=vies 11
  pour=l=ins=tant=ne=bou=dons=pas=no=tre=plai=sir 12
  de=voir=en=france=la=der=niè=reo=tage=re=ve=nir 12
  so=phie=pe=tro=nin=a=for=cé=notread=mi=ra=tion 12
  par=son=ab=né=ga=tion=sa=dé=ter=mi=na=tion 12
  so=phie=ou=ma=ri=am=quim=por=te 9
  ne=lais=sons=pas=la=haine=frap=per=à=no=tre=porte 12
  lad=mi=ra=ble=cest=le=don=de=soi 9
  que=lon=soit=a=thée=chré=tien=mu=sul=man=ou=pas 12
 • Phonétique : Sophie Ou Mariam

  vɛ̃t- sɛ̃k ɑ̃ o mali, lə kɔ̃ba dynə vi
  o pʁɔfi dεz- ɑ̃fɑ̃z- e dε plys demyni.
  də sə pεi tɑ̃ εme εllə a adɔpte
  lεz- ys e kutymə, mεmə la ʁəliʒjɔ̃.
  paʁ ʁεspε u paʁ kɔ̃viksjɔ̃
  sɔfi dəvɛ̃ maʁjam e fi sεz- ablysjɔ̃.
  pʁizə ɑ̃n- ɔtaʒə, avεk ɛ̃tεlliʒɑ̃sə e kuʁaʒə
  εllə a sy sadapte, fεʁə fasə
  ɡʁasə a sa fɔʁsə də kaʁaktεʁə,
  e ɡʁasə a sε pʁjεʁə
  dapʁɑ̃dʁə nuz- avɔ̃ mεmə ete ɛ̃tεʁlɔke
  kə pɑ̃dɑ̃ katʁə ɑ̃ εllə dɔʁmi kɔmə œ̃ bebe
  alɔʁ kə sɔ̃ fis sə ʁɔ̃ʒε lə sɑ̃
  e ʁətənε sε plœʁ dəvɑ̃ sεz- ɑ̃fɑ̃
  paʁti o mali, il ʁəmɥa sjεl e teʁə
  o mepʁi də sa pʁɔpʁə sekyʁite
  puʁ sove sa mεʁə dε ɡʁifə də sε ʒolje.
  də no ɡuvεʁnɑ̃, la pʁəmjεʁə ʃozə kə εl ɔ̃n- atɑ̃
  sε k il pʁεne swɛ̃ də lœʁ ʁəsɔʁtisɑ̃
  kεl kɑ̃ swa lə pʁi
  apʁε mɛ̃z- atεʁmwaəmɑ̃z- il nɔ̃ pa faji
  mε tutə libeʁasjɔ̃ a œ̃ pʁi.

  a sɔ̃n- aʁive lɔtaʒə libeʁe a deklaʁe
  kεllə avε ete bjɛ̃ tʁεte
  kœ̃ ʒuʁ o mali εllə ʁəvjɛ̃dʁε
  kɔ̃tinɥe sa misjɔ̃ də pε.
  də sɔ̃ fisz- ɔ̃n- a ɑ̃tɑ̃dy lεz- yʁləmɑ̃
  o miljø dε sɑ̃ɡlo sekʁje mamɑ̃ ! mamɑ̃ !
  tus sεzi demɔsjɔ̃
  ɔ̃n- a aplodi la libeʁasjɔ̃.
  mε se ε tu lə pʁɔblεmə də lɑ̃ɡaʒəmɑ̃
  o pʁɔfi dynə bεllə kozə ɔ̃ fε fi
  də sɔ̃ bɔnœʁ, pø εtʁə səlɥi də sεz- ɑ̃fɑ̃
  si paʁ malœʁ ynə pʁizə dɔtaʒə sə pʁɔdɥi
  ɔ̃n- ɑ̃ɡaʒə osi sɔ̃ pεiz- e otʁɥi.
  sεʁtɛ̃ lə pεəʁɔ̃ pø εtʁə də lœʁ vi.
  puʁ εl ɛ̃stɑ̃ nə budɔ̃ pa nɔtʁə plεziʁ
  də vwaʁ ɑ̃ fʁɑ̃sə la dεʁnjεʁə ɔtaʒə ʁəvəniʁ
  sɔfi pεtʁɔnɛ̃ a fɔʁse nɔtʁə admiʁasjɔ̃
  paʁ sɔ̃n- abneɡasjɔ̃, sa detεʁminasjɔ̃
  sɔfi u maʁjam kɛ̃pɔʁtə
  nə lεsɔ̃ pa la-εnə fʁape a nɔtʁə pɔʁtə
  ladmiʁablə sε lə dɔ̃ də swa
  kə lɔ̃ swa ate, kʁetjɛ̃, myzylmɑ̃, u pa.
 • Syllabes Phonétique : Sophie Ou Mariam

  vɛ̃t=sɛ̃k=ɑ̃=o=ma=li=lə=kɔ̃=ba=dy=nə=vi 12
  o=pʁɔ=fi=dε=zɑ̃=fɑ̃=ze=dε=plys=de=my=ni 12
  də=sə=pε=i=tɑ̃=ε=me=εllə=a=a=dɔp=te 12
  lε=zys=e=ku=ty=mə=mε=mə=la=ʁə=li=ʒjɔ̃ 12
  paʁ=ʁεs=pε=u=paʁ=kɔ̃=vik=sj=ɔ̃ 9
  sɔ=fi=də=vɛ̃=ma=ʁjam=e=fi=sε=za=bly=sjɔ̃ 12
  pʁizəɑ̃=nɔ=taʒə=a=vεk=ɛ̃=tεl=li=ʒɑ̃=sə=e=kuʁaʒə 12
  εl=lə=a=sy=sa=dap=te=fε=ʁə=fa=sə 11
  ɡʁa=sə=a=sa=fɔʁ=sə=də=ka=ʁak=tεʁ=ə 11
  e=ɡʁa=sə=a=sε=pʁi=jεʁ 7
  da=pʁɑ̃dʁə=nu=za=vɔ̃=mε=məe=te=ɛ̃=tεʁ=lɔ=ke 12
  kə=pɑ̃=dɑ̃=katʁəɑ̃=εllə=dɔʁ=mi=kɔ=mə=œ̃=be=be 12
  a=lɔʁ=kə=sɔ̃=fis=sə=ʁɔ̃=ʒε=lə=sɑ̃ 10
  e=ʁə=tə=nε=sε=plœ=ʁə=də=vɑ̃=sε=zɑ̃=fɑ̃ 12
  paʁ=ti=o=ma=li=il=ʁəm=ɥa=sjεl=e=te=ʁə 12
  o=me=pʁi=də=sa=pʁɔ=pʁə=se=ky=ʁi=te 11
  puʁ=so=ve=sa=mεʁə=dε=ɡʁi=fə=də=sε=ʒo=lje 12
  də=no=ɡu=vεʁ=nɑ̃=lapʁə=mjεʁə=ʃozə=kəεl=ɔ̃=na=tɑ̃ 12
  sε=k=il=pʁε=ne=swɛ̃=də=lœʁ=ʁə=sɔʁ=ti=sɑ̃ 12
  kεl=kɑ̃=swa=lə=pʁi 5
  a=pʁε=mɛ̃=za=tεʁ=mwaə=mɑ̃=zil=nɔ̃=pa=fa=ji 12
  mε=tu=tə=li=be=ʁa=sj=ɔ̃=a=œ̃=pʁi 11

  a=sɔ̃=na=ʁi=ve=lɔtaʒə=li=be=ʁe=a=de=kla=ʁe 13
  kεl=lə=a=vε=e=te=bj=ɛ̃=tʁε=te 10
  kœ̃=ʒuʁ=o=ma=li=εl=lə=ʁə=vj=ɛ̃=dʁε 11
  kɔ̃=tin=ɥe=sa=mi=sj=ɔ̃=də=pε 9
  də=sɔ̃=fis=zɔ̃=na=ɑ̃=tɑ̃=dy=lε=zyʁ=lə=mɑ̃ 12
  o=mi=ljø=dε=sɑ̃=ɡlo=se=kʁje=ma=mɑ̃=ma=mɑ̃ 12
  tus=sε=zi=de=mɔ=sj=ɔ̃ 7
  ɔ̃=na=a=plo=di=la=li=be=ʁa=sj=ɔ̃ 11
  mεse=ε=tu=lə=pʁɔ=blε=mə=də=lɑ̃=ɡa=ʒə=mɑ̃ 12
  o=pʁɔ=fi=dy=nə=bεl=lə=ko=zə=ɔ̃=fε=fi 12
  də=sɔ̃=bɔ=nœʁ=pø=εtʁə=səl=ɥi=də=sε=zɑ̃=fɑ̃ 12
  si=paʁ=ma=lœʁ=ynə=pʁizə=dɔ=ta=ʒə=sə=pʁɔd=ɥi 12
  ɔ̃=nɑ̃=ɡa=ʒə=o=si=sɔ̃=pε=i=ze=ot=ʁɥi 12
  sεʁ=tɛ̃=lə=pε=ə=ʁɔ̃=pø=ε=tʁə=də=lœʁ=vi 12
  puʁ=εl=ɛ̃s=tɑ̃=nə=bu=dɔ̃=pa=nɔ=tʁə=plε=ziʁ 12
  də=vwaʁ=ɑ̃fʁɑ̃sə=la=dεʁ=njε=ʁəɔ=ta=ʒə=ʁə=və=niʁ 12
  sɔ=fi=pε=tʁɔ=nɛ̃=a=fɔʁse=nɔ=tʁəad=mi=ʁa=sjɔ̃ 12
  paʁ=sɔ̃=nab=ne=ɡa=sjɔ̃=sa=de=tεʁ=mi=na=sjɔ̃ 12
  sɔ=fi=u=ma=ʁjam=kɛ̃=pɔʁ=tə 8
  nə=lε=sɔ̃=pa=la-εnə=fʁa=pe=a=nɔ=tʁə=pɔʁtə 12
  lad=mi=ʁa=blə=sε=lə=dɔ̃=də=swa 9
  kə=lɔ̃=swa=a=te=kʁe=tjɛ̃=my=zyl=mɑ̃=u=pa 12

Récompense

3
3
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
11/10/2020 21:49Naturelle

Sophie ou Mariam lisant ce poème, vous dirait qu’elle a eu la vie qu’elle souhaitait, avec ses difficultés, ses bonnes et moins bonnes surprises. Elle serait sans doute heureuse de vous lire, car vous la décrivez si bien. Elle respire l’humilité. Elle a trouvé le positif dans les pires instants, qui lui ont permis de gagner de la force. Elle vous dirait merci, retournant à l’ouvrage. J’aime beaucoup ce que vous avez écrit !

Auteur de Poésie
12/10/2020 11:22Saber Lahmidi

C’est merveilleux ! La grande tolérance

Auteur de Poésie
12/10/2020 12:13Printemps

Bel hommage à Sophie ou Mariam qui a vécu au Mali, par sa mission de paix! Merci du partage!

Auteur de Poésie
13/10/2020 21:15Hassan Hyjazi

Un bel hommage qui devrait être lu par celle qui a combattu durement pour avoir le droit à la liberté, la paix, tant de mérite et de félicité aujourd’hui ! Merci du partage.

Auteur de Poésie
14/10/2020 15:25Barrymoussa180

Oui. je partage votre point de vue, remercions ceux
qui ont œuvré pour sa libération, et respectons sa
conviction. Beau poème, Merci Anya, bonne journée à vous.

Auteur de Poésie
14/10/2020 20:04Tulipe Noire

Un joli hommage à cette courageuse femme qui à beaucoup donné à tous les enfants démunis et orphelins du Mali et sacrifié sa vie à leur cause, merci du partage et plaisir de lecture.