Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Deuil Privé.

Poème - Sans Thème -
Publié le 28/01/2007 16:07

L'écrit contient 359 mots qui sont répartis dans 19 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Aquhydro

Deuil Privé.

Si j’écris cette lettre,
Si je prend mon stylo,
SI je noirci l’en-tête,
Et que je couche mes mots,

C’est pas pour vous comprendre,
Ni que vous me plaignez,
Car quand vous vouliez prendre,
Moi j’était partagé.

Si dans le noir je pleur,
Si sur le blanc je cris,
C’est pas pour vous faire peur,
C’est pour que ce soit dit,

Monsieur, veuillez entendre,
Mes regrets les plus chers,
Pour votre fils tendre,
Soutenez bien sa mère,

Elle qui pour le comprendre,
N’avais besoin d’ouvrire,
Une croix dans son ombre,
Une fêlure dans son rire,

Monsieur veuillez entendre,
Combien comptais votre fils,
J’habille de ses cendres,
Tellement de sacrifices,

Des pardons, j’n’en veux plus,
Ce serait dérisoire,
Si j’ai changé de rue,
Comment changer d’histoire ?

Vous m’avez reconnu,
Sinon a l’écriture,
Au moins a mon vécu,
Au moins a la tournure,

Monsieur, vous m’en croirez,
Amant de votre enfant,
Lui, tellement partagé,
Il m’avais donné tant…

Monsieur, vous me chassiez,
Alors que comme lui,
Je n’étais que brisé,
Madame l’avais compris,

Monsieur, si je partage,
Les larmes qui coulent en vous,
Elle nettoient mon visage,
Et vous couvre de boue…

Monsieur, je serait là,
A l’aube mercredi,
Pour suivre le cercueil,
Et pleurer sans un bruit,

Je n’vous laisse pas le choix,
Votre fils l’aurais voulu,
Et je lirais cela,
Puis, je n’écrirais plus…

Monsieur, oui, je l’aimais,
Et qu’importait son sexe ?
Les anges se l’ont ôtée,
Vous n’aurez ce complexe,

Monsieur, oui, je le dis,
Je l’aimais comme un fou,
Un amour masculin,
Mais l’amour, ça fait tout,

Monsieur est enchanté,
Qu’il soit mort ainsi ?
Vous le vouliez mari,
Il vous quitte PD,

Soyez heureux monsieur,
Vous avez tout fait pour,
J’espère que sa bravoure,
Fera briller vos yeux !

Soyez heureux monsieur,
De faire couler mes larmes,
Que vous jugiez infâmes,
Mais dites lui adieux,

Et puis, pour le défendre,
L’amour défait aussi,
Monsieur, si vous l’aviez compris,
Il n’aurais du se pendre…
 • Pieds Hyphénique: Deuil Privé.

  si=jé=cris=cet=te=lettre 6
  si=je=prend=mon=sty=lo 6
  si=je=noir=ci=len=tête 6
  et=que=je=couche=mes=mots 6

  cest=pas=pour=vous=com=prendre 6
  ni=que=vous=me=plai=gnez 6
  car=quand=vous=vou=liez=prendre 6
  moi=jé=tait=par=ta=gé 6

  si=dans=le=noir=je=pleur 6
  si=sur=le=blanc=je=cris 6
  cest=pas=pour=vous=faire=peur 6
  cest=pour=que=ce=soit=dit 6

  mon=sieur=veuillez=en=ten=dre 6
  mes=re=grets=les=plus=chers 6
  pour=vo=tre=fils=ten=dre 6
  sou=te=nez=bien=sa=mère 6

  elle=qui=pour=le=com=prendre 6
  na=vais=be=soin=dou=vrire 6
  u=ne=croix=dans=son=ombre 6
  une=fê=lu=re=dans=son=rire 7

  mon=sieur=veuillez=en=ten=dre 6
  com=bien=comp=tais=votre=fils 6
  jha=bille=de=ses=cen=dres 6
  tel=le=ment=de=sa=cri=fices 7

  des=par=dons=j=nen=veux=plus 7
  ce=se=rait=dé=ri=soire 6
  si=jai=chan=gé=de=rue 6
  comment=chan=ger=d=his=toire 6

  vous=ma=vez=re=con=nu 6
  si=non=a=lé=cri=ture 6
  au=moins=a=mon=vé=cu 6
  au=moins=a=la=tour=nure 6

  mon=sieur=vous=men=croi=rez 6
  amant=de=vo=tre=en=fant 6
  lui=tel=le=ment=par=ta=gé 7
  il=ma=vais=don=né=tant 6

  mon=sieur=vous=me=chas=siez 6
  a=lors=que=com=me=lui 6
  je=né=tais=que=bri=sé 6
  ma=dame=la=vais=com=pris 6

  mon=sieur=si=je=par=tage 6
  les=lar=mes=qui=coulent=en=vous 7
  elle=net=toient=mon=vi=sage 6
  et=vous=cou=vre=de=boue 6

  mon=sieur=je=se=rait=là 6
  a=lau=be=mer=cre=di 6
  pour=sui=vre=le=cer=cueil 6
  et=pleu=rer=sans=un=bruit 6

  je=n=vous=laisse=pas=le=choix 7
  votre=fils=lau=rais=vou=lu 6
  et=je=li=rais=ce=la 6
  puis=je=né=cri=rais=plus 6

  mon=sieur=oui=je=lai=mais 6
  et=quim=por=tait=son=sexe 6
  les=anges=se=lont=ô=tée 6
  vous=nau=rez=ce=com=plexe 6

  mon=sieur=oui=je=le=dis 6
  je=lai=mais=comme=un=fou 6
  un=a=mour=mas=cu=lin 6
  mais=la=mour=ça=fait=tout 6

  mon=sieur=est=en=chan=té 6
  quil=soit=mort=ain=si 5
  vous=le=vou=liez=ma=ri 6
  il=vous=quit=te=p=d 6

  soyez=heu=reux=mon=si=eur 6
  vous=a=vez=tout=fait=pour 6
  jes=père=que=sa=bra=voure 6
  fe=ra=briller=vos=y=eux 6

  soyez=heu=reux=mon=si=eur 6
  de=faire=cou=ler=mes=lar=mes 7
  que=vous=ju=giez=in=fâ=mes 7
  mais=di=tes=lui=a=dieux 6

  et=puis=pour=le=dé=fendre 6
  la=mour=dé=fait=aus=si 6
  mon=sieur=si=vous=la=viez=com=pris 8
  il=nau=rais=du=se=pendre 6
 • Phonétique : Deuil Privé.

  si ʒekʁi sεtə lεtʁə,
  si ʒə pʁɑ̃ mɔ̃ stilo,
  si ʒə nwaʁsi lɑ̃ tεtə,
  e kə ʒə kuʃə mε mo,

  sε pa puʁ vu kɔ̃pʁɑ̃dʁə,
  ni kə vu mə plεɲe,
  kaʁ kɑ̃ vu vulje pʁɑ̃dʁə,
  mwa ʒetε paʁtaʒe.

  si dɑ̃ lə nwaʁ ʒə plœʁ,
  si syʁ lə blɑ̃ ʒə kʁi,
  sε pa puʁ vu fεʁə pœʁ,
  sε puʁ kə sə swa di,

  məsjø, vœjez- ɑ̃tɑ̃dʁə,
  mε ʁəɡʁε lε plys ʃεʁ,
  puʁ vɔtʁə fis tɑ̃dʁə,
  sutəne bjɛ̃ sa mεʁə,

  εllə ki puʁ lə kɔ̃pʁɑ̃dʁə,
  navε bəzwɛ̃ duvʁiʁə,
  ynə kʁwa dɑ̃ sɔ̃n- ɔ̃bʁə,
  ynə fεlyʁə dɑ̃ sɔ̃ ʁiʁə,

  məsjø vœjez- ɑ̃tɑ̃dʁə,
  kɔ̃bjɛ̃ kɔ̃tε vɔtʁə fis,
  ʒabijə də sε sɑ̃dʁə,
  tεllmɑ̃ də sakʁifisə,

  dε paʁdɔ̃, ʒnɑ̃ vø plys,
  sə səʁε deʁizwaʁə,
  si ʒε ʃɑ̃ʒe də ʁy,
  kɔmɑ̃ ʃɑ̃ʒe distwaʁə ?

  vu mave ʁəkɔny,
  sinɔ̃ a lekʁityʁə,
  o mwɛ̃z- a mɔ̃ veky,
  o mwɛ̃z- a la tuʁnyʁə,

  məsjø, vu mɑ̃ kʁwaʁe,
  amɑ̃ də vɔtʁə ɑ̃fɑ̃,
  lɥi, tεllmɑ̃ paʁtaʒe,
  il mavε dɔne tɑ̃…

  məsjø, vu mə ʃasje,
  alɔʁ kə kɔmə lɥi,
  ʒə netε kə bʁize,
  madamə lavε kɔ̃pʁi,

  məsjø, si ʒə paʁtaʒə,
  lε laʁmə- ki kule ɑ̃ vu,
  εllə nεtwae mɔ̃ vizaʒə,
  e vu kuvʁə də bu…

  məsjø, ʒə səʁε la,
  a lobə mεʁkʁədi,
  puʁ sɥivʁə lə sεʁkœj,
  e pləʁe sɑ̃z- œ̃ bʁɥi,

  ʒə nvu lεsə pa lə ʃwa,
  vɔtʁə fis loʁε vuly,
  e ʒə liʁε səla,
  pɥi, ʒə nekʁiʁε plys…

  məsjø, ui, ʒə lεmε,
  e kɛ̃pɔʁtε sɔ̃ sεksə ?
  lεz- ɑ̃ʒə sə lɔ̃ ote,
  vu noʁe sə kɔ̃plεksə,

  məsjø, ui, ʒə lə di,
  ʒə lεmε kɔmə œ̃ fu,
  œ̃n- amuʁ maskylɛ̃,
  mε lamuʁ, sa fε tu,

  məsjø εt- ɑ̃ʃɑ̃te,
  kil swa mɔʁ ɛ̃si ?
  vu lə vulje maʁi,
  il vu kitə pe de,

  swajez- œʁø məsjø,
  vuz- ave tu fε puʁ,
  ʒεspεʁə kə sa bʁavuʁə,
  fəʁa bʁije voz- iø !

  swajez- œʁø məsjø,
  də fεʁə kule mε laʁmə,
  kə vu ʒyʒjez- ɛ̃famə,
  mε ditə lɥi adjø,

  e pɥi, puʁ lə defɑ̃dʁə,
  lamuʁ defε osi,
  məsjø, si vu lavje kɔ̃pʁi,
  il noʁε dy sə pɑ̃dʁə…
 • Pieds Phonétique : Deuil Privé.

  si=ʒe=kʁi=sε=tə=lεtʁə 6
  si=ʒə=pʁɑ̃=mɔ̃=sti=lo 6
  si=ʒə=nwaʁ=si=lɑ̃=tεtə 6
  e=kə=ʒə=kuʃə=mε=mo 6

  sε=pa=puʁ=vu=kɔ̃=pʁɑ̃dʁə 6
  ni=kə=vu=mə=plε=ɲe 6
  kaʁ=kɑ̃=vu=vu=lje=pʁɑ̃dʁə 6
  mwa=ʒe=tε=paʁ=ta=ʒe 6

  si=dɑ̃=lə=nwaʁ=ʒə=plœʁ 6
  si=syʁ=lə=blɑ̃=ʒə=kʁi 6
  sε=pa=puʁ=vu=fεʁə=pœʁ 6
  sε=puʁ=kə=sə=swa=di 6

  mə=sjø=vœje=zɑ̃=tɑ̃=dʁə 6
  mε=ʁə=ɡʁε=lε=plys=ʃεʁ 6
  puʁ=vɔ=tʁə=fis=tɑ̃=dʁə 6
  su=tə=ne=bjɛ̃=sa=mεʁə 6

  εl=lə=ki=puʁlə=kɔ̃=pʁɑ̃dʁə 6
  na=vε=bə=zwɛ̃=du=vʁiʁə 6
  y=nə=kʁwa=dɑ̃=sɔ̃=nɔ̃bʁə 6
  ynə=fε=ly=ʁə=dɑ̃=sɔ̃ʁiʁə 6

  mə=sjø=vœje=zɑ̃=tɑ̃=dʁə 6
  kɔ̃=bjɛ̃=kɔ̃=tε=vɔtʁə=fis 6
  ʒa=bi=jə=də=sε=sɑ̃dʁə 6
  tεl=lmɑ̃=də=sa=kʁi=fisə 6

  dε=paʁ=dɔ̃=ʒnɑ̃=vø=plys 6
  sə=sə=ʁε=de=ʁi=zwaʁə 6
  si=ʒε=ʃɑ̃=ʒe=də=ʁy 6
  kɔ=mɑ̃=ʃɑ̃=ʒe=dis=twaʁə 6

  vu=ma=ve=ʁə=kɔ=ny 6
  si=nɔ̃=a=le=kʁi=tyʁə 6
  o=mwɛ̃=za=mɔ̃=ve=ky 6
  o=mwɛ̃=za=la=tuʁ=nyʁə 6

  mə=sjø=vu=mɑ̃=kʁwa=ʁe 6
  a=mɑ̃də=vɔ=tʁə=ɑ̃=fɑ̃ 6
  lɥi=tεl=lmɑ̃=paʁ=ta=ʒe 6
  il=ma=vε=dɔ=ne=tɑ̃ 6

  mə=sjø=vu=mə=ʃa=sje 6
  a=lɔʁ=kə=kɔ=mə=lɥi 6
  ʒə=ne=tε=kə=bʁi=ze 6
  ma=damə=la=vε=kɔ̃=pʁi 6

  mə=sjø=si=ʒə=paʁ=taʒə 6
  lε=laʁmə=ki=ku=le=ɑ̃=vu 7
  εl=lə=nε=twa=mɔ̃=vizaʒə 6
  e=vu=ku=vʁə=də=bu 6

  mə=sjø=ʒə=sə=ʁε=la 6
  a=lo=bə=mεʁ=kʁə=di 6
  puʁ=sɥi=vʁə=lə=sεʁ=kœj 6
  e=plə=ʁe=sɑ̃=zœ̃=bʁɥi 6

  ʒə=nvu=lεsə=pa=lə=ʃwa 6
  vɔtʁə=fis=lo=ʁε=vu=ly 6
  e=ʒə=li=ʁε=sə=la 6
  pɥi=ʒə=ne=kʁi=ʁε=plys 6

  mə=sjø=ui=ʒə=lε=mε 6
  e=kɛ̃=pɔʁ=tε=sɔ̃=sεk=sə 7
  lε=zɑ̃ʒə=sə=lɔ̃=o=te 6
  vu=no=ʁe=sə=kɔ̃=plεk=sə 7

  mə=sjø=ui=ʒə=lə=di 6
  ʒə=lε=mε=kɔmə=œ̃=fu 6
  œ̃=na=muʁ=mas=ky=lɛ̃ 6
  mε=la=muʁ=sa=fε=tu 6

  mə=sjø=ε=tɑ̃=ʃɑ̃=te 6
  kil=swa=mɔʁ=ɛ̃=si 5
  vu=lə=vu=lje=ma=ʁi 6
  il=vu=ki=tə=pe=de 6

  swa=je=zœ=ʁø=mə=sjø 6
  vu=za=ve=tu=fε=puʁ 6
  ʒεs=pεʁə=kə=sa=bʁa=vuʁə 6
  fə=ʁa=bʁi=je=vo=ziø 6

  swa=je=zœ=ʁø=mə=sjø 6
  də=fεʁə=ku=le=mε=laʁmə 6
  kə=vu=ʒy=ʒje=zɛ̃=famə 6
  mε=di=tə=lɥi=a=djø 6

  e=pɥi=puʁ=lə=de=fɑ̃dʁə 6
  la=muʁ=de=fε=o=si 6
  mə=sjø=si=vu=la=vje=kɔ̃=pʁi 8
  il=no=ʁε=dy=sə=pɑ̃dʁə 6

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
28/01/2007 16:12Toxic
😢

sache que je serai a tes cotés si jamais tu te sentais mal
amitiés (k) bien triste poème........

Auteur de Poésie
28/01/2007 16:52Aquhydro

Merci, ça me touche, mais je ne suis aps concerné par ce texte.
Amitiés.

Auteur de Poésie
28/01/2007 20:42(F)Fleurlune Mimi(F)

touchant ...(k)(k)

Auteur de Poésie
29/01/2007 08:46Aquhydro

Merci