Poeme : In The Turns And Twist Of My Dreams

In The Turns And Twist Of My Dreams

Yesterday, sat down on this cliff, I thought at her,
So deep that, at twilight, lands were impregnated.
Some crickets and cicadas, with romance, started
To sing what I could not say ; I’m mad about her.

There, reality was decorating my dreams,
Shall you see a sketch of her personality ?
In the heaven, a quarrel with titanic means,
Between the deep dark blue of her serenity,
And the flaming red dressing her burning passion.
Perhaps a divine game between Shou and Hâpy :
A tender breeze undulating with attention,
The river of her temper, adding sensuality.
Sometimes as regular and deep as the
Posseidon’s flapping tempo between reefs.
Often as spontaneous and light as the
Djinn’s whistling melody coming out cliffs.
Her soul is similar to this moon shining :
Lighting a world, a muse making people dreaming,
Just the sensation of a look brushing against me.
So far away, sometimes she must feel lonely
Sometimes, feeling insecure, lacking confidence
Feeding her thirst of mathematical evidence.
Quiet, and mysterious, those are her defence,
Some people dislike it but she’s my preference.

Like an oneiric world of magic and beauty
Falling into my head like a new emotion,
She is for me what the others call great passion.
I call her mon Amour.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: In The Turns And Twist Of My Dreams

  yes=ter=day=sat=down=on=this=cliff=i=thought=at=her 12
  so=deep=that=at=t=wi=light=lands=we=re=im=pre=gna=ted 14
  some=cri=ckets=and=ci=ca=das=wi=th=ro=man=ce=s=tar=ted 15
  to=sing=w=hat=i=could=not=say=im=mad=a=bout=her 13

  the=re=rea=li=ty=was=de=co=ra=ting=my=dream=s 13
  shall=you=see=a=s=ket=ch=of=her=per=so=na=li=ty 14
  in=the=hea=ven=a=quar=rel=wi=th=ti=ta=nic=means 13
  bet=we=en=the=deep=dark=blue=of=her=se=re=ni=ty 13
  and=the=fla=ming=red=dres=sing=her=bur=ning=pas=si=on 13
  per=haps=a=di=vi=ne=ga=me=bet=ween=shou=and=hâ=py 14
  a=ten=der=bree=ze=un=du=la=ting=wi=th=at=ten=tion 14
  the=ri=ver=of=her=tem=per=ad=ding=sen=sua=li=ty 13
  so=me=ti=mes=as=re=gu=lar=and=de=ep=as=the 13
  pos=sei=dons=flap=ping=tem=po=bet=we=en=reef=s 12
  of=ten=as=s=pon=ta=neous=and=light=as=the 11
  djinns=w=hist=ling=me=lo=dy=co=ming=out=cliff=s 12
  her=soul=is=si=mi=lar=to=this=mo=on=shi=ning 12
  ligh=ting=a=world=a=mu=se=ma=king=peo=ple=drea=ming 13
  just=the=sen=sa=ti=on=of=a=look=bru=shing=a=gainst=me 14
  so=far=a=way=so=me=ti=mes=she=must=feel=lo=ne=ly 14
  some=ti=mes=fee=ling=in=se=cu=re=la=cking=con=fi=dence 14
  fee=ding=her=thirst=of=ma=the=ma=ti=cal=e=vi=den=ce 14
  quiet=and=mys=te=rious=tho=se=a=re=her=de=fen=ce 13
  so=me=peo=ple=dis=li=ke=it=but=shes=my=pre=fe=rence 14

  li=ke=an=o=nei=ric=world=of=ma=gic=and=beau=ty 13
  fal=ling=in=to=my=head=li=ke=a=new=e=mo=ti=on 14
  she=is=for=me=w=hat=the=o=thers=call=great=pas=si=on 14
  i=call=her=mon=a=mour 6
 • Phonétique : In The Turns And Twist Of My Dreams

  iεstεʁdε, sa dɔwn ɔ̃ ti klif, i tuɡt a εʁ,
  so dip ta, a twiliɡt, lɑ̃d wəʁə ɛ̃pʁεɲatεd.
  sɔmə kʁikεz- ɑ̃d sikada, wit ʁɔmɑ̃sə, staʁtεd
  to siŋ wa i kuld no sε, iεm mad abu εʁ.

  təʁə, ʁəaliti was dəkɔʁatiŋ mi dʁəam,
  ʃal iu si a skεtʃ ɔf εʁ pεʁsɔnaliti ?
  ɛ̃ tə əavɛ̃, a kaʁεl wit titanik məɑ̃,
  bεtwin tə dip daʁk blɥ ɔf εʁ səʁəniti,
  ɑ̃d tə flamiŋ ʁεd dʁesiŋ εʁ byʁniŋ pasjɔ̃.
  pεʁapz- a divinə ɡamə bεtwin ʃu ɑ̃d api :
  a tɑ̃de bʁizə œ̃dylatiŋ wit atɑ̃sjɔ̃,
  tə ʁive ɔf εʁ tɑ̃pe, adiŋ sɑ̃sɥaliti.
  sɔmətiməz- a ʁəɡylaʁ ɑ̃d dip a tə
  pɔsεdɔnεs flapiŋ tɑ̃po bεtwin ʁif.
  ɔftɛ̃ a spɔ̃tanəusz- ɑ̃d liɡt a tə
  dʒinεs wistliŋ məlɔdi kɔmiŋ u klif.
  εʁ sul is similaʁ to ti mun ʃiniŋ :
  liɡtiŋ a wɔʁld, a myzə makiŋ pəɔplə dʁəamiŋ,
  ʒyst tə sɑ̃sasjɔ̃ ɔf a luk bʁyʃiŋ aɡɛ̃st mə.
  so faʁ awε, sɔmətimə ʃə myst fil lɔnəli
  sɔmətimə, filiŋ ɛ̃səkyʁə, lakiŋ kɔ̃fidɑ̃sə
  fidiŋ εʁ tiʁst ɔf matəmatikal əvidɑ̃sə.
  kjε, ɑ̃d mistəʁjus, tozə aʁə εʁ dəfɑ̃sə,
  sɔmə pəɔplə dislikə it byt ʃəεs mi pʁəfəʁɑ̃sə.

  likə ɑ̃ ɔnεʁik wɔʁld ɔf maʒik ɑ̃d boti
  faliŋ ɛ̃to mi əad likə a nεw əmɔsjɔ̃,
  ʃə is fɔʁ mə wa tə ɔtœʁ kal ɡʁəa pasjɔ̃.
  i kal εʁ mɔ̃n- amuʁ.
 • Syllabes Phonétique : In The Turns And Twist Of My Dreams

  i=εs=tεʁ=dε=sa=dɔwn=ɔ̃=ti=klif=i=tuɡt=a=εʁ 13
  so=dip=ta=a=twi=liɡt=lɑ̃d=wə=ʁə=ɛ̃=pʁε=ɲa=tεd 13
  sɔ=mə=kʁi=kε=zɑ̃d=si=ka=da=wit=ʁɔ=mɑ̃=sə=staʁ=tεd 14
  to=siŋ=wa=i=kuld=no=sε=i=εm=mad=a=bu=εʁ 13

  tə=ʁə=ʁə=a=li=ti=was=də=kɔ=ʁa=tiŋ=mi=dʁə=am 14
  ʃal=i=u=si=a=skεtʃ=ɔf=εʁ=pεʁ=sɔ=na=li=ti 13
  ɛ̃=tə=ə=a=vɛ̃=a=ka=ʁεl=wit=ti=ta=nik=mə=ɑ̃ 14
  bε=twin=tə=dip=daʁk=blɥ=ɔf=εʁ=sə=ʁə=ni=ti 12
  ɑ̃d=tə=fla=miŋ=ʁεd=dʁe=siŋ=εʁ=byʁ=niŋ=pa=sj=ɔ̃ 13
  pε=ʁap=za=di=vi=nə=ɡa=mə=bε=twin=ʃu=ɑ̃d=a=pi 14
  a=tɑ̃=de=bʁi=zə=œ̃=dy=la=tiŋ=wit=a=tɑ̃=s=jɔ̃ 14
  tə=ʁi=ve=ɔf=εʁ=tɑ̃=pe=a=diŋ=sɑ̃s=ɥa=li=ti 13
  sɔ=mə=ti=mə=za=ʁə=ɡy=laʁ=ɑ̃d=dip=a=tə 12
  pɔ=sε=dɔ=nε=sə=fla=piŋ=tɑ̃=po=bε=twin=ʁif 12
  ɔf=tɛ̃=a=spɔ̃=ta=nə=us=zɑ̃d=liɡt=a=tə 11
  dʒi=nε=sə=wis=tliŋ=mə=lɔ=di=kɔ=miŋ=u=klif 12
  εʁ=sul=is=si=mi=laʁ=to=ti=mun=ʃi=niŋ 11
  liɡ=tiŋ=a=wɔʁld=a=myzə=ma=kiŋ=pə=ɔ=plə=dʁə=a=miŋ 14
  ʒyst=tə=sɑ̃=sa=sj=ɔ̃=ɔf=a=luk=bʁy=ʃiŋ=a=ɡɛ̃st=mə 14
  so=faʁ=a=wε=sɔ=mə=ti=mə=ʃə=myst=fil=lɔ=nə=li 14
  sɔ=mə=ti=mə=fi=liŋ=ɛ̃sə=ky=ʁə=la=kiŋ=kɔ̃=fi=dɑ̃sə 14
  fi=diŋ=εʁ=tiʁst=ɔf=ma=tə=ma=ti=kal=ə=vi=dɑ̃=sə 14
  kj=ε=ɑ̃d=mis=tə=ʁjus=to=zə=a=ʁə=εʁ=də=fɑ̃=sə 14
  sɔmə=pəɔ=plə=di=sli=kə=it=byt=ʃə=ε=sə=mi=pʁə=fə=ʁɑ̃sə 15

  li=kə=ɑ̃=ɔ=nε=ʁik=wɔʁld=ɔf=ma=ʒik=ɑ̃d=bo=ti 13
  fa=liŋ=ɛ̃=to=mi=ə=ad=li=kə=a=nεw=ə=mɔ=sjɔ̃ 14
  ʃə=is=fɔʁ=mə=wa=tə=ɔ=tœʁ=kal=ɡʁə=a=pa=s=jɔ̃ 14
  i=kal=εʁ=mɔ̃=na=muʁ 6

PostScriptum

Mon premier poeme. J’ai eu beaucoup de mal avec les pieds. Pouvez-vous me dire où sont les fautes ? Qu’est-ce que vous en pensez ?
Hier, assis sur cette falaise, j’ai pensé à elle,
Si fort, qu’au crépuscule, la terre en était imprégnée.
Quelques cric

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
25/01/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Amour
Publié le 23/09/2005 15:14

L'écrit contient 214 mots qui sont répartis dans 3 strophes.

Poete : Arth

Récompense

0
0
0