Poeme : Love Story

Love Story

It exists in the turns and twists of my poem,
The beauty, the charms, the essence of a woman.
Here are written some lines to tell our life’s proem
And wish us fate like the Cupid and Psyche’s one.

I remember, she came via the mysterious stairs
Through which Heaven influences the heart of men.
At first hesitating, but resistance was vain.
Drunken, I could not stay indifferent to her airs.

Like a moon attracting the oceans of my veins,
The tide of my feelings got higher and higher.
In Paris we did love each over, in the rain.
In Moscow, I got it, nothing else could matter.

The sun of our love, vanished in a sea of tears,
Was lost in the daedal of her mind ; then came night.
In the mean time an angel is born ; as sweet as pears.
Then we went to Birmingham in the Cupid’s sight.

The phoenix lives again from our reminiscences.
The « will » are being changed in « are », where are the Norns ?
A new thread’s coming and lives are taking new senses.
An Eden will be created and also beautiful morns.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Love Story

  it=exists=in=the=turns=and=t=wists=of=my=poem 11
  the=beau=ty=the=charm=s=the=es=sen=ce=of=a=wo=man 14
  he=reare=writ=ten=so=me=li=nes=to=tell=our=li=fes=proem 14
  and=wi=sh=us=fate=li=ke=the=cu=pid=and=psy=ches=one 14

  i=re=mem=ber=she=ca=me=vi=a=the=mys=te=rious=stairs 14
  through=w=hi=ch=hea=ven=in=fluen=ces=the=heart=of=men 13
  at=first=he=si=ta=ting=but=re=sis=tan=ce=was=vain 13
  drun=ken=i=could=not=stay=in=dif=fe=rent=to=her=airs 13

  li=ke=a=mo=on=at=trac=ting=the=o=ceans=of=my=veins 14
  the=ti=de=of=my=fee=lings=got=hi=gher=and=hi=gher 13
  in=pa=ris=we=did=lo=ve=ea=ch=o=ver=in=the=rain 14
  in=mos=cow=i=got=it=no=thing=el=se=could=mat=ter 13

  the=sun=of=our=lo=ve=va=ni=shed=in=a=sea=of=tears 14
  was=lost=in=the=dae=dal=of=her=mind=then=ca=me=night 13
  in=the=mean=time=an=an=gel=is=born=as=s=weet=as=pears 14
  then=we=went=to=bir=min=gham=in=the=cu=pids=sight 12

  the=phoe=nix=li=ves=a=gain=from=our=re=mi=nis=cen=ces 14
  the=will=are=being=chan=ged=in=a=re=w=he=rea=re=the=norns 15
  a=new=threads=co=ming=and=li=ves=a=re=ta=king=new=senses 14
  an=e=den=will=be=crea=ted=and=al=so=beau=ti=ful=morns 14
 • Phonétique : Love Story

  it εɡzistz- ɛ̃ tə tyʁnz- ɑ̃d twistz- ɔf mi poεm,
  tə boti, tə ʃaʁm, tə esɑ̃sə ɔf a wɔmɑ̃.
  əʁə aʁə wʁitɛ̃ sɔmə linə to tεll uʁ lifəεs pʁoεm
  ɑ̃d wiʃ ys fatə likə tə kypid ɑ̃d psikəεs ɔnə.

  i ʁəmɑ̃be, ʃə kamə vja tə mistəʁjus stεʁ
  tʁuɡ wik əavɛ̃ ɛ̃flɥɑ̃sə tə əaʁ ɔf mεn.
  a fiʁst əzitatiŋ, byt ʁəsistɑ̃sə was vɛ̃.
  dʁœ̃kɛ̃, i kuld no stε ɛ̃difəʁe to εʁ εʁ.

  likə a mun atʁaktiŋ tə ɔsəɑ̃z- ɔf mi vɛ̃,
  tə tidə ɔf mi filiŋ ɡo iɡe ɑ̃d iɡe.
  ɛ̃ paʁi wə did lɔvə əak ɔve, ɛ̃ tə ʁɛ̃.
  ɛ̃ mɔskɔw, i ɡo it, nɔtiŋ εlsə kuld mate.

  tə sœ̃ ɔf uʁ lɔvə, vaniʃεd ɛ̃ a səa ɔf təaʁ,
  was lɔst ɛ̃ tə daedal ɔf εʁ mɛ̃d, tɛ̃ kamə niɡt.
  ɛ̃ tə məɑ̃ timə ɑ̃ ɑ̃ʒεl is bɔʁn, a swi a pəaʁ.
  tɛ̃ wə wɑ̃ to biʁmɛ̃ɡam ɛ̃ tə kypidεs siɡt.

  tə foəniks livəz- aɡɛ̃ fʁɔm uʁ ʁəminisɑ̃sə.
  tə « wij » aʁə bɛ̃ɡ ʃɑ̃ʒεd in « aʁə », wəʁə aʁə tə nɔʁn ?
  a nεw tʁəadεs kɔmiŋ ɑ̃d livəz- aʁə takiŋ nεw sɑ̃sə.
  ɑ̃ ədɛ̃ wij bə kʁəatεd ɑ̃d also botifyl mɔʁn.
 • Syllabes Phonétique : Love Story

  it=εɡ=zis=tzɛ̃=tə=tyʁ=nzɑ̃d=twis=tzɔf=mi=po=εm 12
  tə=bo=ti=tə=ʃaʁm=tə=e=sɑ̃=sə=ɔf=a=wɔ=mɑ̃ 13
  ə=ʁəaʁə=wʁi=tɛ̃=sɔ=mə=li=nə=to=tεll=uʁ=li=fə=ε=sə=pʁo=εm 17
  ɑ̃d=wiʃ=ys=fa=tə=li=kə=tə=ky=pid=ɑ̃d=psi=kə=ε=sə=ɔnə 16

  i=ʁə=mɑ̃=be=ʃə=ka=mə=vj=a=tə=mis=tə=ʁjus=stεʁ 14
  tʁuɡ=wik=ə=a=vɛ̃=ɛ̃f=lɥɑ̃=sə=tə=ə=aʁ=ɔf=mεn 13
  a=fiʁst=ə=zi=ta=tiŋ=byt=ʁə=sis=tɑ̃=sə=was=vɛ̃ 13
  dʁœ̃=kɛ̃=i=kuld=no=stε=ɛ̃=di=fə=ʁe=to=εʁ=εʁ 13

  li=kə=a=mun=a=tʁak=tiŋ=tə=ɔ=sə=ɑ̃=zɔf=mi=vɛ̃ 14
  tə=ti=də=ɔf=mi=fi=liŋ=ɡo=i=ɡe=ɑ̃d=i=ɡe 13
  ɛ̃=pa=ʁi=wə=did=lɔ=və=ə=ak=ɔ=ve=ɛ̃=tə=ʁɛ̃ 14
  ɛ̃=mɔs=kɔw=i=ɡo=it=nɔ=tiŋ=εl=sə=kuld=ma=te 13

  tə=sœ̃=ɔf=uʁ=lɔvə=va=ni=ʃεd=ɛ̃=a=səa=ɔf=tə=aʁ 14
  was=lɔst=ɛ̃=tə=da=e=dal=ɔf=εʁ=mɛ̃d=tɛ̃=ka=mə=niɡt 14
  ɛ̃tə=məɑ̃=ti=mə=ɑ̃=ɑ̃=ʒεl=is=bɔʁn=a=swi=a=pə=aʁ 14
  tɛ̃=wə=wɑ̃=to=biʁ=mɛ̃=ɡam=ɛ̃=tə=ky=pi=dε=sə=siɡt 14

  tə=fo=ə=niks=li=və=za=ɡɛ̃=fʁɔm=uʁ=ʁə=mi=ni=sɑ̃sə 14
  tə=wij=aʁə=bɛ̃ɡ=ʃɑ̃=ʒεd=in=a=ʁə=wəʁə=a=ʁə=tə=nɔʁn 14
  a=nεw=tʁəa=dεsə=kɔ=miŋ=ɑ̃d=li=və=za=ʁə=ta=kiŋ=nεw=sɑ̃sə 15
  ɑ̃ə=dɛ̃=wij=bə=kʁə=a=tεd=ɑ̃d=al=so=bo=ti=fyl=mɔʁn 14

PostScriptum

Il existe dans les méandres de mon poème
La beauté, les charmes et l’essence d’une femme.
Voici quelques vers pour raconter la préface de notre vie
Et nous souhaiter un destin comme celui de Cupidon et Psychée.

Je me souviens, elle est venue par le mystérieux escalier
A travers lequel le paradis influence le coeur des hommes.
En premier hésitant, mais toute résistance était vaine.
Ivre, Je ne pouvais pas rester indifférent à ses airs.

Comme une Lune attractant les océans de mes veines
La marée de mes sentiments monta encore et encore
A Paris nous nous sommes tant aimés sous la pluie
A Moscou, je l’ai compris, aucune autre ne pouvait avoir d’importance

Le soleil de notre amour, s’évanouit dans une mer de larmes,
Fut perdu dans le dédale de sont esprit ; puis vint la nuit.
En même temps un ange est né ; aussi délicieuse qu’une poire.
Puis nous sommes venu à Birmingham dans le champ de vision de Cupidon.

Le phoenix renaît de nos notre passé
Le future en train d’être changer en présent, mais où sont les Nornes ? (cf Mythologie de Norse)
Une nouvelle corde (cf Mythologie de Norse) est en train de naître et nos vies prennent un sens nouveau.
Un Eden sera créé ainsi que de beaux matins.

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
08/10/2005 13:02Arth

Aujourd’hui j’ai changer deux trois trucs sur la forme qui ne me plaisait pas.

Poème Amour
Publié le 04/10/2005 01:06

L'écrit contient 192 mots qui sont répartis dans 5 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Arth

Récompense

0
0
0