Poeme-France : Lecture Écrit Reve

Poeme : Imagine

Poème Reve
Publié le 04/10/2005 01:13

L'écrit contient 131 mots qui sont répartis dans 3 strophes.

Poete : Arth

Imagine

Imagine a world where everything is magic,
Maybe a bit oneiric, it’s calm and honest,
A bunch of flowers spreading complex flagrances,
Gabbling bébinous are heard all over the place,
In the slow hours there are thoughts of love,
Nobody complains, bells are ringing happiness,
Eastern woman, in my dreams, this world is all you.

----
I Imagine un monde où tout est magique,
M Peut-être un peu onirique, il est calme et honnête,
A D’un bouquet de fleurs émanent de complexes senteurs,
G Des bébés gazouilleurs sont entendus partout ici et encore là,
I Dans les lentes heures il y a des pensées d’amours,
N Personne ne se plaint, les cloches sonnent le bonheur,
E Femme de l’Est, dans mes rêves, ce monde est tout toi.
 • Pieds Hyphénique: Imagine

  ima=gine=a=world=w=he=re=e=ve=ry=thing=is=ma=gic 14
  may=be=a=bit=o=nei=ric=its=calm=and=ho=nest 12
  a=bun=ch=of=flo=wers=s=prea=ding=com=plex=fla=gran=ces 14
  gab=bling=bé=bi=nous=a=re=heard=all=o=ver=the=pla=ce 14
  in=the=s=low=hours=the=re=a=re=thoughts=of=lo=ve 13
  no=bo=dy=com=plains=bells=a=re=rin=ging=hap=pi=ness 13
  eas=tern=wo=man=in=my=dream=s=this=world=is=all=you 13


  i=i=ma=gi=ne=un=mon=de=où=tout=est=ma=gi=que 14
  m=peut=têtreun=peu=o=ni=ri=que=il=est=cal=me=et=hon=nête 15
  a=dun=bou=quet=de=fleurs=é=ma=nent=de=com=plexes=sen=teurs 14
  g=des=bé=bés=ga=zouilleurs=sont=enten=dus=par=tout=i=ci=et=en=co=re=là 18
  i=dans=les=lentes=heu=res=il=y=a=des=pen=sées=da=mours 14
  n=per=sonne=ne=se=plaint=les=clo=ches=son=nent=le=bon=heur 14
  e=fem=me=de=lèst=dans=mes=rêves=ce=mon=de=est=tout=toi 14
 • Phonétique : Imagine

  imaʒinə a wɔʁld wəʁə əvəʁitiŋ is maʒik,
  mεbə a bit ɔnεʁik, itεs kalm ɑ̃d ɔnεst,
  a bœ̃ʃ ɔf flɔwœʁ spʁəadiŋ kɔ̃plεks flaɡʁɑ̃sə,
  ɡabliŋ bebinusz- aʁə əaʁ al ɔve tə plasə,
  ɛ̃ tə slɔw uʁ təʁə aʁə tuɡtz- ɔf lɔvə,
  nɔbɔdi kɔ̃plɛ̃, bεllz- aʁə ʁɛ̃ʒiŋ-apinεs,
  əastεʁn wɔmɑ̃, ɛ̃ mi dʁəam, ti wɔʁld is al iu.

  i imaʒinə œ̃ mɔ̃də u tut- ε maʒikə,
  εm pø tεtʁə œ̃ pø ɔniʁikə, il ε kalmə e ɔnεtə,
  a dœ̃ bukε də flœʁz- emane də kɔ̃plεksə sɑ̃tœʁ,
  ʒe dε bebe ɡazujœʁ sɔ̃t- ɑ̃tɑ̃dys paʁtu isi e ɑ̃kɔʁə la,
  i dɑ̃ lε lɑ̃təz- œʁz- il i a dε pɑ̃se damuʁ,
  εn pεʁsɔnə nə sə plɛ̃, lε kloʃə sɔne lə bɔnœʁ,
  ə famə də lεst, dɑ̃ mε ʁεvə, sə mɔ̃də ε tu twa.
 • Pieds Phonétique : Imagine

  i=ma=ʒinə=a=wɔʁld=wə=ʁə=ə=və=ʁi=tiŋ=is=ma=ʒik 14
  mε=bə=a=bit=ɔ=nε=ʁik=i=tε=sə=kalm=ɑ̃d=ɔ=nεst 14
  a=bœ̃ʃ=ɔf=flɔ=wœ=ʁə=spʁə=a=diŋ=kɔ̃=plεks=fla=ɡʁɑ̃=sə 14
  ɡa=bliŋ=be=bi=nus=za=ʁə=ə=aʁ=al=ɔ=ve=tə=plasə 14
  ɛ̃=tə=slɔw=uʁ=tə=ʁə=a=ʁə=tuɡ=tzɔf=lɔ=və 12
  nɔ=bɔ=di=kɔ̃=plɛ̃=bεl=lza=ʁə=ʁɛ̃=ʒiŋ-a=pi=nεs 13
  ə=as=tεʁn=wɔ=mɑ̃=ɛ̃=midʁə=am=ti=wɔʁld=is=al=i=u 14


  i=i=ma=ʒi=nə=œ̃=mɔ̃=də=u=tu=tε=ma=ʒi=kə 14
  εm=pø=tεtʁəœ̃=pø=ɔ=ni=ʁi=kə=il=ε=kal=mə=e=ɔ=nεtə 15
  a=dœ̃=bu=kεdə=flœʁ=ze=ma=ne=də=kɔ̃=plεk=sə=sɑ̃=tœʁ 14
  ʒe=dε=be=be=ɡa=zu=jœʁ=sɔ̃=tɑ̃=tɑ̃=dys=paʁ=tu=i=si=e=ɑ̃=kɔʁə=la 19
  i=dɑ̃=lε=lɑ̃=tə=zœʁ=zil=i=a=dε=pɑ̃=se=da=muʁ 14
  εn=pεʁ=sɔnə=nə=sə=plɛ̃=lε=klo=ʃə=sɔ=ne=lə=bɔ=nœʁ 14
  ə=famə=də=lεst=dɑ̃=mε=ʁε=və=sə=mɔ̃=də=ε=tu=twa 14

PostScriptum

mes rimes ont pris leurs pieds à leur cou. Rêvons encore et toujours.

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
04/10/2005 17:16Undomielfe

Moi j’aime bien rêver mais désolée là j’ai pas tout compris,
avec une ptite traduction (juste en dessous, lol) çà me serait
peut-être plus facile.

Auteur de Poésie
04/10/2005 23:09Undomielfe

Merci c’est gentil d’avoir fait l’effort.