Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : La Beauté Est Une Douce Torture…

Poème - Sans Thème -
Publié le 24/09/2005 11:43

L'écrit contient 150 mots qui sont répartis dans 3 strophes.

Poete : Assouan

La Beauté Est Une Douce Torture…

Des milliers de parfums
Parcourent ce monde, se laissant glisser
En effluves delicates sur leurs seins.
Des millions de mots
Designent ces déesses que nul ne peut atteindre
Et qu’aucun ne vaux.
Tous ces petits cœurs
Battant au rythme insensé de l’amour
Chantant son Ode en chœur ;

Amour, Amour
Regarde ces milliers de corps et de sourires
Et mon cœur, mon cœur
S’echine a aimer celles qui le font souffrir
Désir, Désir
Toutes sont là, sous mes yeux
Que je ne peux carresser plus que d’un regard.

S’il y a des choses simple
Comme de tendre une main secourable,
Tendre celle-ci vers l’objet d’un amour incertain
Est plus que souvent chose inosable…
Force est de constater que ne demeure que la voix
Pour faire entendre passion au sinistre désarrois
D’une union en apparence condamnée
Mais que notre cœur ne peut oublier.
 • Pieds Hyphénique: La Beauté Est Une Douce Torture…

  des=mil=li=ers=de=par=fum=s 8
  par=cou=rent=ce=mon=de=se=lais=sant=glis=ser 11
  en=ef=flu=ves=de=li=ca=tes=sur=leurs=seins 11
  des=mil=li=ons=de=mots 6
  de=si=gnent=ces=dées=ses=que=nul=ne=peut=at=teindre 12
  et=quau=cun=ne=vaux 5
  tous=ces=pe=tits=cœurs 5
  bat=tant=au=ryth=me=in=sen=sé=de=la=mour 11
  chan=tant=son=o=de=en=chœur 7

  amour=a=mour 3
  re=gar=de=ces=mil=liers=de=corps=et=de=sou=rires 12
  et=mon=cœur=mon=cœur 5
  se=chine=a=ai=mer=cel=les=qui=le=font=souf=frir 12
  dé=si=r=dé=sir 5
  tou=tes=sont=là=sous=mes=y=eux 8
  que=je=ne=peux=car=res=ser=plus=que=dun=re=gard 12

  sil=y=a=des=cho=ses=sim=ple 8
  com=me=de=ten=dre=u=ne=main=se=cou=ra=ble 12
  tendre=cel=le=ci=vers=lob=jet=dun=a=mour=in=cer=tain 13
  est=plus=que=sou=vent=cho=se=i=no=sa=ble 11
  forceest=de=cons=ta=ter=que=ne=de=meu=re=que=la=voix 13
  pour=faireen=ten=dre=pas=sion=au=si=nis=tre=dé=sar=rois 13
  du=ne=u=nion=en=ap=pa=ren=ce=con=dam=née 12
  mais=que=no=tre=cœur=ne=peut=ou=bli=er 10
 • Phonétique : La Beauté Est Une Douce Torture…

  dε milje də paʁfœ̃
  paʁkuʁe sə mɔ̃də, sə lεsɑ̃ ɡlise
  ɑ̃n- eflyvə dəlikatə syʁ lœʁ sɛ̃.
  dε miljɔ̃ də mo
  dəziɲe sε deesə kə nyl nə pø atɛ̃dʁə
  e kokœ̃ nə vo.
  tus sε pəti kœʁ
  batɑ̃ o ʁitmə ɛ̃sɑ̃se də lamuʁ
  ʃɑ̃tɑ̃ sɔ̃n- ɔdə ɑ̃ ʃœʁ,

  amuʁ, amuʁ
  ʁəɡaʁdə sε milje də kɔʁz- e də suʁiʁə
  e mɔ̃ kœʁ, mɔ̃ kœʁ
  sεʃinə a εme sεllə ki lə fɔ̃ sufʁiʁ
  deziʁ, deziʁ
  tutə sɔ̃ la, su mεz- iø
  kə ʒə nə pø kaʁese plys kə dœ̃ ʁəɡaʁ.

  sil i a dε ʃozə sɛ̃plə
  kɔmə də tɑ̃dʁə ynə mɛ̃ səkuʁablə,
  tɑ̃dʁə sεllə si vεʁ lɔbʒε dœ̃n- amuʁ ɛ̃sεʁtɛ̃
  ε plys kə suvɑ̃ ʃozə inozablə…
  fɔʁsə ε də kɔ̃state kə nə dəməʁə kə la vwa
  puʁ fεʁə ɑ̃tɑ̃dʁə pasjɔ̃ o sinistʁə dezaʁwa
  dynə ynjɔ̃ ɑ̃n- apaʁɑ̃sə kɔ̃damne
  mε kə nɔtʁə kœʁ nə pø ublje.
 • Pieds Phonétique : La Beauté Est Une Douce Torture…

  dε=mi=lj=e=də=paʁ=fœ̃ 7
  paʁ=ku=ʁe=sə=mɔ̃də=sə=lε=sɑ̃=ɡli=se 10
  ɑ̃=ne=flyvə=də=li=ka=tə=syʁ=lœʁ=sɛ̃ 10
  dε=mi=lj=ɔ̃=də=mo 6
  də=zi=ɲe=sε=de=e=sə=kə=nyl=nə=pø=a=tɛ̃dʁə 13
  e=ko=kœ̃=nə=vo 5
  tus=sε=pə=ti=kœ=ʁə 6
  ba=tɑ̃=o=ʁit=mə=ɛ̃=sɑ̃se=də=la=muʁ 10
  ʃɑ̃=tɑ̃=sɔ̃=nɔ=də=ɑ̃=ʃœ=ʁə 8

  a=muʁ=a=muʁ 4
  ʁə=ɡaʁdə=sε=mi=lje=də=kɔʁ=ze=də=suʁiʁə 10
  e=mɔ̃=kœ=ʁə=mɔ̃=kœʁ 6
  sε=ʃinəa=ε=me=sεllə=ki=lə=fɔ̃=su=fʁiʁ 10
  de=ziʁ=de=ziʁ 4
  tu=tə=sɔ̃=la=su=mε=zi=ø 8
  kə=ʒə=nə=pø=ka=ʁe=se=plys=kə=dœ̃=ʁə=ɡaʁ 12

  sil=i=a=dε=ʃo=zə=sɛ̃=plə 8
  kɔmə=də=tɑ̃=dʁə=y=nə=mɛ̃=sə=ku=ʁablə 10
  tɑ̃dʁə=sεllə=si=vεʁ=lɔb=ʒε=dœ̃=na=muʁ=ɛ̃=sεʁ=tɛ̃ 12
  ε=plys=kə=su=vɑ̃=ʃo=zə=i=no=zablə 10
  fɔʁsəε=də=kɔ̃s=ta=te=kə=nə=də=mə=ʁə=kə=la=vwa 13
  puʁ=fεʁəɑ̃=tɑ̃=dʁə=pa=sjɔ̃=o=si=nis=tʁə=de=za=ʁwa 13
  dynə=y=njɔ̃=ɑ̃=na=pa=ʁɑ̃=sə=kɔ̃=dan 10
  mε=kə=nɔ=tʁə=kœʁ=nə=pø=u=blj=e 10

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
24/09/2005 15:35Rêve Éveiller

très très beau!!
j’aime beaucoup ton poème!
bravo;)