Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Se Meurt Mon Amour Lorsque Nait Ta Haine

Poème Amour
Publié le 29/09/2005 19:28

L'écrit contient 241 mots qui sont répartis dans 6 strophes.

Poete : Assouan

Se Meurt Mon Amour Lorsque Nait Ta Haine

Silence,
Je sais que c’est a moi que tu penses
Toutes ces blessures que je panse
Celles d’un amour denué de sens
Qui apres l’euphorie me condamne au silence.

Murmure,
Je reprend vie entre quatre murs
Prisonnier de l’affront d’un amour impure
Le souffle court et le cœur dur
Je respire a nouveau, et murmure…

Parole,
Je te parle et m’excuse, cette raison folle
Que j’ai cru suivre le long de ce col
Qui relie mon amour a ta haine qui me colle
Comme une glue qui m’englue et etouffe mes paroles…

Hurlement,
Pitié, pardonne moi d’etre ignorant
Que ta main angevine me preserve du chatiment
Que ton cœur me sauve du malefice sanglant,
Je hurle ton nom dans un dernier hurlement…

Larmes,
Je pleurs devant toi qui depose les armes
On m’entend sanglotter de New-York a Parme,
Cet amour que je t’ai volé la honte m’en accable
C’est en un torrent dechainé que s’évanouissent mes larmes…

Je suis la en face de toi
Tu me regardes de tes yeux froids
Aucune expression sur ton visage si ferme
Comme aucun relief dans ma vie si terne
Je t’aime et toi ne me hais pas
L’Amour n’est pas en toi autant qu’il est en moi
Tes yeux s’embrasent et vacille mon cœur,
Je t’aime si fort et ton couroux m’apeure…
 • Pieds Hyphénique: Se Meurt Mon Amour Lorsque Nait Ta Haine

  si=len=ce 3
  je=sais=que=cest=a=moi=que=tu=pen=ses 10
  tou=tes=ces=bles=su=res=que=je=pan=se 10
  cel=les=dun=a=mour=de=nué=de=sens 9
  qui=apres=leu=pho=rie=me=con=dam=ne=au=si=lence 12

  mur=mu=re 3
  je=re=prend=vie=en=tre=qua=tre=murs 9
  pri=son=nier=de=laf=front=dun=a=mour=im=pu=re 12
  le=souf=fle=court=et=le=cœur=dur 8
  je=res=pi=re=a=nou=veau=et=mur=mu=re 11

  pa=ro=le 3
  je=te=par=le=et=mex=cuse=cet=te=rai=son=folle 12
  que=jai=cru=sui=vre=le=long=de=ce=col 10
  qui=re=lie=mon=a=mour=a=ta=haine=qui=me=colle 12
  commeu=ne=glue=qui=men=glue=et=e=touf=fe=mes=pa=roles 13

  hur=le=ment 3
  pi=ti=é=par=don=ne=moi=de=tre=i=gno=rant 12
  que=ta=main=ange=vi=ne=me=pre=ser=ve=du=cha=timent 13
  que=ton=cœur=me=sauve=du=ma=le=fi=ce=san=glant 12
  je=hur=le=ton=nom=dans=un=der=nier=hur=le=ment 12

  lar=mes 2
  je=pleurs=de=vant=toi=qui=de=po=se=les=a=rmes 12
  on=men=tend=san=glot=ter=de=new=york=a=par=me 12
  cet=a=mour=que=je=tai=vo=lé=la=honte=men=ac=cable 13
  cest=en=un=torrent=de=chai=né=que=sé=va=nouis=sent=mes=lar=mes 15

  je=suis=la=en=fa=ce=de=toi 8
  tu=me=re=gar=des=de=tes=y=eux=froids 10
  au=cune=ex=pres=sion=sur=ton=vi=sa=ge=si=ferme 12
  com=me=au=cun=re=lief=dans=ma=vie=si=ter=ne 12
  je=tai=me=et=toi=ne=me=hais=pas 9
  la=mour=nest=pas=en=toi=au=tant=quil=est=en=moi 12
  tes=y=eux=sem=bra=sent=et=va=ci=lle=mon=cœur 12
  je=tai=me=si=fort=et=ton=cou=roux=ma=peu=re 12
 • Phonétique : Se Meurt Mon Amour Lorsque Nait Ta Haine

  silɑ̃sə,
  ʒə sε kə sεt- a mwa kə ty pɑ̃sə
  tutə sε blesyʁə kə ʒə pɑ̃sə
  sεllə dœ̃n- amuʁ dənye də sɑ̃s
  ki apʁə- ləfɔʁi mə kɔ̃damnə o silɑ̃sə.

  myʁmyʁə,
  ʒə ʁəpʁɑ̃ vi ɑ̃tʁə katʁə myʁ
  pʁizɔnje də lafʁɔ̃ dœ̃n- amuʁ ɛ̃pyʁə
  lə suflə kuʁ e lə kœʁ dyʁ
  ʒə ʁεspiʁə a nuvo, e myʁmyʁə…

  paʁɔlə,
  ʒə tə paʁlə e mεkskyzə, sεtə ʁεzɔ̃ fɔlə
  kə ʒε kʁy sɥivʁə lə lɔ̃ də sə kɔl
  ki ʁəli mɔ̃n- amuʁ a ta-εnə ki mə kɔlə
  kɔmə ynə ɡlɥ ki mɑ̃ɡlɥ e ətufə mε paʁɔlə…

  yʁləmɑ̃,
  pitje, paʁdɔnə mwa dεtʁə iɲɔʁɑ̃
  kə ta mɛ̃ ɑ̃ʒəvinə mə pʁəzεʁvə dy ʃatime
  kə tɔ̃ kœʁ mə sovə dy maləfisə sɑ̃ɡlɑ̃,
  ʒə yʁlə tɔ̃ nɔ̃ dɑ̃z- œ̃ dεʁnje yʁləmɑ̃…

  laʁmə,
  ʒə plœʁ dəvɑ̃ twa ki dəpozə lεz- aʁmə
  ɔ̃ mɑ̃tɑ̃ sɑ̃ɡlɔte də nεw iɔʁk a paʁmə,
  sεt amuʁ kə ʒə tε vɔle la ɔ̃tə mɑ̃n- akablə
  sεt- ɑ̃n- œ̃ tɔʁe dəʃεne kə sevanuise mε laʁmə…

  ʒə sɥi la ɑ̃ fasə də twa
  ty mə ʁəɡaʁdə- də tεz- iø fʁwa
  okynə εkspʁesjɔ̃ syʁ tɔ̃ vizaʒə si fεʁmə
  kɔmə okœ̃ ʁəljεf dɑ̃ ma vi si tεʁnə
  ʒə tεmə e twa nə mə-ε pa
  lamuʁ nε pa ɑ̃ twa otɑ̃ kil εt- ɑ̃ mwa
  tεz- iø sɑ̃bʁaze e vasijə mɔ̃ kœʁ,
  ʒə tεmə si fɔʁ e tɔ̃ kuʁu mapəʁə…
 • Pieds Phonétique : Se Meurt Mon Amour Lorsque Nait Ta Haine

  si=lɑ̃=sə 3
  ʒə=sε=kə=sε=ta=mwa=kə=ty=pɑ̃=sə 10
  tu=tə=sε=ble=sy=ʁə=kə=ʒə=pɑ̃=sə 10
  sεl=lə=dœ̃=na=muʁ=də=ny=e=də=sɑ̃s 10
  ki=a=pʁə=lə=fɔ=ʁimə=kɔ̃=dam=nə=o=si=lɑ̃sə 12

  myʁ=my=ʁə 3
  ʒə=ʁə=pʁɑ̃=vi=ɑ̃=tʁə=ka=tʁə=myʁ 9
  pʁi=zɔ=nje=də=la=fʁɔ̃=dœ̃=na=muʁ=ɛ̃=py=ʁə 12
  lə=su=flə=kuʁ=e=lə=kœ=ʁə=dyʁ 9
  ʒə=ʁεs=pi=ʁə=a=nu=vo=e=myʁ=my=ʁə 11

  pa=ʁɔ=lə 3
  ʒə=tə=paʁlə=e=mεk=sky=zə=sε=tə=ʁε=zɔ̃=fɔlə 12
  kə=ʒε=kʁy=sɥi=vʁə=lə=lɔ̃=də=sə=kɔl 10
  kiʁə=li=mɔ̃=na=muʁ=a=ta-ε=nə=ki=mə=kɔlə 12
  kɔmə=y=nə=ɡlɥ=ki=mɑ̃ɡlɥ=e=ə=tu=fə=mε=paʁɔlə 12

  yʁ=lə=mɑ̃ 3
  pi=tj=e=paʁ=dɔ=nə=mwa=dε=tʁə=i=ɲɔ=ʁɑ̃ 12
  kə=ta=mɛ̃=ɑ̃ʒə=vi=nə=mə=pʁə=zεʁ=və=dy=ʃa=ti=me 14
  kə=tɔ̃=kœʁ=mə=sovə=dy=ma=lə=fi=sə=sɑ̃=ɡlɑ̃ 12
  ʒə=yʁ=lə=tɔ̃=nɔ̃=dɑ̃=zœ̃=dεʁ=nje=yʁ=lə=mɑ̃ 12

  laʁ=mə 2
  ʒə=plœʁ=də=vɑ̃=twa=ki=də=po=zə=lε=zaʁ=mə 12
  ɔ̃=mɑ̃=tɑ̃=sɑ̃=ɡlɔ=te=də=nεw=i=ɔʁk=a=paʁmə 12
  sεt=a=muʁkə=ʒə=tε=vɔ=le=la=ɔ̃=tə=mɑ̃=nakablə 12
  sε=tɑ̃=nœ̃=tɔ=ʁe=də=ʃε=ne=kə=se=va=nu=ise=mε=laʁmə 15

  ʒə=sɥi=la=ɑ̃=fa=sə=də=twa 8
  ty=mə=ʁə=ɡaʁ=də=də=tε=zi=ø=fʁwa 10
  o=kynə=εk=spʁe=sjɔ̃=syʁ=tɔ̃=vi=za=ʒə=si=fεʁmə 12
  kɔ=mə=o=kœ̃=ʁə=ljεf=dɑ̃=ma=vi=si=tεʁ=nə 12
  ʒə=tε=mə=e=twa=nə=mə-ε=pa 9
  la=muʁ=nε=pa=ɑ̃=twa=o=tɑ̃=kil=ε=tɑ̃=mwa 12
  tε=zi=ø=sɑ̃=bʁa=ze=e=va=si=jə=mɔ̃=kœʁ 12
  ʒə=tε=mə=si=fɔʁ=e=tɔ̃=ku=ʁu=ma=pə=ʁə 12

PostScriptum

Ce mur qui nous sépare
Cette soumission que je déclare
Cette cruauté qui nous accable
Ce Destin d’incompris est ineffable…

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
20/10/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.