Poeme : Son Nom Est Sarah

Son Nom Est Sarah

Mon nom est Sarah
J’ai 3 ans
Mes yeux sont enflés
Je ne peux pas voir,

Je dois etre bête
Je dois etre méchante,
Quoi d’autre aurait pu mettre
Mon père dans un tel état ?
Je souhaiterais etre meilleure
Je souhaiterais etre moins moche
Alors peut-être que ma mère
Voudrais toujours me faire des calins.
Je ne peux pas parler
Je ne peux pas faire de bétises
Sinon je suis enfermée
Toute la journée.
Quand je me réveille je suis
Toute seule
La maison est noire
Mes parents ne sont pas chez moi.
Quand ma mère vient
J’essaye d’etre gentille,
Sinon j’aurais peut etre
Un coup de fouet ce soir.

Ne fais pas de bruit !
Je viens juste d’entendre une voiture
Mon père revient
Du bar de Charlie.

Je l’entends jurer
Il m’appelle
Je me sers
Contre le mur.

J’essaye de me cacher
De ses yeux démoniaques
J’ai tellement peur maintenant
Je commence à pleurer.

Il me trouve en train de
Pleurer
Il me lance des mots méchants,
Il dit que c’est de ma faute
Qu’il souffre au travail.
Il me claque et me tape
Et me crie dessus encore plus,
Je me libère enfin
Et je cours jusqu’à la porte.

Il l’a déjà fermé
Je me met en boule,
Il me prend et me lance
Contre le mur.
Je tombe par terre
Avec mes os
Presque cassés,
Et me journée
Continue
Avec des méchancetés dites…

Je suis désolé ! ", je crie
Mais c’est déjà bcp trop tard
Son visage a tourné
Dans une haine inimaginable.
Le mal et les blessures
Encore et encore
Mon dieu s’il te plait, aie pitié !
Fais que ca s’arrête s’il te plait !

Et enfin il arrête
Et va vers la porte,
Pendant que je suis allongée,
Immobile par terre.

Mon nom est Sarah
J’ai 3 ans,
Ce soir mon père
M’a tué.


Il existe des millions d’enfants qui comme Sarah se font tués et tu
Peux les aider. Je suis dégouté au plus profond de moi-même

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Son Nom Est Sarah

  as=té=ris=queas=té=ris=que=as=té=ris=que=mon=nom=est=sa=rah 16
  jai=trois=ans 3
  mes=y=eux=sont=en=flés 6
  je=ne=peux=pas=voir 5

  je=dois=e=tre=bê=te 6
  je=dois=e=tre=mé=chante 6
  quoi=dautre=au=rait=pu=mettre 6
  mon=père=dans=un=tel=é=tat 7
  je=sou=haite=rais=e=tre=meilleure 7
  je=sou=haite=rais=e=tre=moins=moche 8
  a=lors=peut=têtre=que=ma=mère 7
  vou=drais=tou=jours=me=faire=des=ca=lins 9
  je=ne=peux=pas=par=ler 6
  je=ne=peux=pas=faire=de=bé=tises 8
  si=non=je=suis=en=fer=mée 7
  tou=te=la=jour=née 5
  quand=je=me=ré=veille=je=suis 7
  tou=te=seu=le 4
  la=mai=son=est=noi=re 6
  mes=parents=ne=sont=pas=chez=moi 7
  quand=ma=mè=re=vient 5
  jes=saye=de=tre=gen=tille 6
  si=non=jau=rais=peut=etre 6
  un=coup=de=fouet=ce=soir 6

  ne=fais=pas=de=bruit 5
  je=viens=jus=te=denten=dreu=ne=voi=ture 9
  mon=pè=re=re=vient 5
  du=bar=de=char=lie 5

  je=len=tends=ju=rer 5
  il=map=pelle 3
  je=me=sers 3
  con=tre=le=mur 4

  jes=saye=de=me=ca=cher 6
  de=ses=yeux=dé=mo=niaques 6
  jai=tel=le=ment=peur=mainte=nant 7
  je=commen=ce=à=pleu=rer 6

  il=me=trouve=en=train=de 6
  pleu=rer 2
  il=me=lance=des=mots=mé=chants 7
  il=dit=que=cest=de=ma=faute 7
  quil=souf=fre=au=tra=vail 6
  il=me=cla=queet=me=tape 6
  et=me=crie=des=sus=en=core=plus 8
  je=me=li=bère=en=fin 6
  et=je=cours=jus=quà=la=porte 7

  il=la=dé=jà=fer=mé 6
  je=me=met=en=bou=le 6
  il=me=prend=et=me=lance 6
  con=tre=le=mur 4
  je=tom=be=par=ter=re 6
  a=vec=mes=os 4
  pres=que=cas=sés 4
  et=me=jour=née 4
  conti=nue 2
  a=vec=des=mé=chance=tés=dites 7

  je=suis=dé=so=lé=guille=met=je=crie 9
  mais=cest=dé=jà=b=c=p=trop=tard 9
  son=vi=sage=a=tour=né 6
  dans=une=hai=ne=i=ni=ma=gi=nable 9
  le=mal=et=les=bles=sures 6
  en=co=re=et=en=core 6
  mon=dieu=sil=te=plait=aie=pi=tié 8
  fais=que=ca=sar=rête=sil=te=plait 8

  et=en=fin=il=ar=rête 6
  et=va=vers=la=por=te 6
  pen=dant=que=je=suis=al=lon=gée 8
  im=mo=bi=le=par=terre 6

  mon=nom=est=sa=rah 5
  jai=trois=ans 3
  ce=soir=mon=pè=re 5
  ma=tué=as=té=ris=queas=té=ris=que=as=té=risque 12

  il=existe=des=millions=den=fants=qui=com=me=sa=rah=se=font=tués=et=tu 16
  peux=les=ai=der=je=suis=dé=gou=té=au=plus=pro=fond=de=moi=même 16
 • Phonétique : Son Nom Est Sarah

  asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə mɔ̃ nɔ̃ ε saʁa
  ʒε tʁwaz- ɑ̃
  mεz- iø sɔ̃t- ɑ̃fle
  ʒə nə pø pa vwaʁ,

  ʒə dwaz- εtʁə bεtə
  ʒə dwaz- εtʁə meʃɑ̃tə,
  kwa dotʁə oʁε py mεtʁə
  mɔ̃ pεʁə dɑ̃z- œ̃ tεl eta ?
  ʒə suεtəʁεz- εtʁə mεjəʁə
  ʒə suεtəʁεz- εtʁə mwɛ̃ moʃə
  alɔʁ pø tεtʁə kə ma mεʁə
  vudʁε tuʒuʁ mə fεʁə dε kalɛ̃.
  ʒə nə pø pa paʁle
  ʒə nə pø pa fεʁə də betizə
  sinɔ̃ ʒə sɥiz- ɑ̃fεʁme
  tutə la ʒuʁne.
  kɑ̃ ʒə mə ʁevεjə ʒə sɥi
  tutə sələ
  la mεzɔ̃ ε nwaʁə
  mε paʁɑ̃ nə sɔ̃ pa ʃe mwa.
  kɑ̃ ma mεʁə vjɛ̃
  ʒesεj dεtʁə ʒɑ̃tijə,
  sinɔ̃ ʒoʁε pø εtʁə
  œ̃ ku də fuε sə swaʁ.

  nə fε pa də bʁɥi !
  ʒə vjɛ̃ ʒystə dɑ̃tɑ̃dʁə ynə vwatyʁə
  mɔ̃ pεʁə ʁəvjɛ̃
  dy baʁ də ʃaʁli.

  ʒə lɑ̃tɑ̃ ʒyʁe
  il mapεllə
  ʒə mə sεʁ
  kɔ̃tʁə lə myʁ.

  ʒesεj də mə kaʃe
  də sεz- iø demɔnjak
  ʒε tεllmɑ̃ pœʁ mɛ̃tənɑ̃
  ʒə kɔmɑ̃sə a pləʁe.

  il mə tʁuvə ɑ̃ tʁɛ̃ də
  pləʁe
  il mə lɑ̃sə dε mo meʃɑ̃,
  il di kə sε də ma fotə
  kil sufʁə o tʁavaj.
  il mə klakə e mə tapə
  e mə kʁi dəsyz- ɑ̃kɔʁə plys,
  ʒə mə libεʁə ɑ̃fɛ̃
  e ʒə kuʁ ʒyska la pɔʁtə.

  il la deʒa fεʁme
  ʒə mə mεt ɑ̃ bulə,
  il mə pʁɑ̃t- e mə lɑ̃sə
  kɔ̃tʁə lə myʁ.
  ʒə tɔ̃bə paʁ teʁə
  avεk mεz- os
  pʁεskə kase,
  e mə ʒuʁne
  kɔ̃tinɥ
  avεk dε meʃɑ̃səte ditə…

  ʒə sɥi dezɔle ! ɡjmε, ʒə kʁi
  mε sε deʒa be se pe tʁo taʁ
  sɔ̃ vizaʒə a tuʁne
  dɑ̃z- ynə-εnə inimaʒinablə.
  lə mal e lε blesyʁə
  ɑ̃kɔʁə e ɑ̃kɔʁə
  mɔ̃ djø sil tə plε, ε pitje !
  fε kə ka saʁεtə sil tə plε !

  e ɑ̃fɛ̃ il aʁεtə
  e va vεʁ la pɔʁtə,
  pɑ̃dɑ̃ kə ʒə sɥiz- alɔ̃ʒe,
  imɔbilə paʁ teʁə.

  mɔ̃ nɔ̃ ε saʁa
  ʒε tʁwaz- ɑ̃,
  sə swaʁ mɔ̃ pεʁə
  ma tye. asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə

  il εɡzistə dε miljɔ̃ dɑ̃fɑ̃ ki kɔmə saʁa sə fɔ̃ tyez- e ty
  pø lεz- εde. ʒə sɥi deɡute o plys pʁɔfɔ̃ də mwa mεmə
 • Syllabes Phonétique : Son Nom Est Sarah

  as=te=ʁiskəas=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=mɔ̃=nɔ̃=ε=sa=ʁa 15
  ʒε=tʁwa=zɑ̃ 3
  mε=zi=ø=sɔ̃=tɑ̃=fle 6
  ʒə=nə=pø=pa=vwaʁ 5

  ʒə=dwa=zε=tʁə=bε=tə 6
  ʒə=dwa=zε=tʁə=me=ʃɑ̃=tə 7
  kwa=do=tʁə=o=ʁε=py=mε=tʁə 8
  mɔ̃=pε=ʁə=dɑ̃=zœ̃=tεl=e=ta 8
  ʒə=su=εtə=ʁε=zε=tʁə=mε=jəʁə 8
  ʒə=su=εtə=ʁε=zε=tʁə=mwɛ̃=moʃə 8
  a=lɔʁ=pø=tε=tʁə=kə=ma=mεʁə 8
  vu=dʁε=tu=ʒuʁmə=fε=ʁə=dε=ka=lɛ̃ 9
  ʒə=nə=pø=pa=paʁ=le 6
  ʒə=nə=pø=pa=fεʁə=də=be=tizə 8
  si=nɔ̃=ʒə=sɥi=zɑ̃=fεʁ=me 7
  tu=tə=la=ʒuʁ=ne 5
  kɑ̃=ʒə=mə=ʁe=vε=jə=ʒə=sɥi 8
  tu=tə=sə=lə 4
  la=mε=zɔ̃=ε=nwa=ʁə 6
  mε=pa=ʁɑ̃=nə=sɔ̃=pa=ʃe=mwa 8
  kɑ̃=ma=mε=ʁə=vj=ɛ̃ 6
  ʒe=sεj=dε=tʁə=ʒɑ̃=ti=jə 7
  si=nɔ̃=ʒo=ʁε=pø=ε=tʁə 7
  œ̃=ku=də=fu=ε=sə=swaʁ 7

  nə=fε=pa=də=bʁɥi 5
  ʒə=vjɛ̃=ʒys=tə=dɑ̃=tɑ̃dʁəy=nə=vwa=tyʁə 9
  mɔ̃=pε=ʁə=ʁə=vj=ɛ̃ 6
  dy=baʁ=də=ʃaʁ=li 5

  ʒə=lɑ̃=tɑ̃=ʒy=ʁe 5
  il=ma=pεl=lə 4
  ʒə=mə=sεʁ 3
  kɔ̃=tʁə=lə=myʁ 4

  ʒe=sεj=də=mə=ka=ʃe 6
  də=sε=zi=ø=de=mɔ=njak 7
  ʒε=tεl=lmɑ̃=pœ=ʁə=mɛ̃=tə=nɑ̃ 8
  ʒə=kɔ=mɑ̃=sə=a=plə=ʁe 7

  il=mə=tʁu=və=ɑ̃=tʁɛ̃=də 7
  plə=ʁe 2
  il=mə=lɑ̃=sə=dε=mo=me=ʃɑ̃ 8
  il=di=kə=sε=də=ma=fo=tə 8
  kil=su=fʁə=o=tʁa=vaj 6
  il=mə=kla=kə=e=mə=ta=pə 8
  e=mə=kʁidə=sy=zɑ̃=kɔ=ʁə=plys 8
  ʒə=mə=li=bε=ʁə=ɑ̃=fɛ̃ 7
  e=ʒə=kuʁ=ʒys=ka=la=pɔʁ=tə 8

  il=la=de=ʒa=fεʁ=me 6
  ʒə=mə=mεt=ɑ̃=bu=lə 6
  il=mə=pʁɑ̃=te=mə=lɑ̃=sə 7
  kɔ̃=tʁə=lə=myʁ 4
  ʒə=tɔ̃=bə=paʁ=te=ʁə 6
  a=vεk=mε=zos 4
  pʁεs=kə=ka=se 4
  e=mə=ʒuʁ=ne 4
  kɔ̃=tinɥ 2
  a=vεk=dε=me=ʃɑ̃=sə=te=ditə 8

  ʒə=sɥi=de=zɔ=le=ɡjmε=ʒə=kʁi 8
  mε=sε=de=ʒa=be=se=pe=tʁo=taʁ 9
  sɔ̃=vi=za=ʒə=a=tuʁ=ne 7
  dɑ̃=zy=nə-εnə=i=ni=ma=ʒi=nablə 9
  lə=mal=e=lε=ble=sy=ʁə 7
  ɑ̃=kɔ=ʁə=e=ɑ̃=kɔ=ʁə 7
  mɔ̃=djø=sil=tə=plε=ε=pi=tje 8
  fεkə=ka=sa=ʁε=tə=sil=tə=plε 8

  e=ɑ̃=fɛ̃=il=a=ʁε=tə 7
  e=va=vεʁ=la=pɔʁ=tə 6
  pɑ̃=dɑ̃=kə=ʒə=sɥi=za=lɔ̃=ʒe 8
  i=mɔ=bi=lə=paʁ=te=ʁə 7

  mɔ̃=nɔ̃=ε=sa=ʁa 5
  ʒε=tʁwa=zɑ̃ 3
  sə=swaʁ=mɔ̃=pε=ʁə 5
  ma=ty=e=as=te=ʁiskəas=te=ʁis=kə=as=te=ʁiskə 12

  il=εɡ=zistə=dε=mi=ljɔ̃=dɑ̃=fɑ̃=ki=kɔ=mə=sa=ʁa=sə=fɔ̃=ty=e=ze=ty 19
  pø=lε=zε=de=ʒə=sɥi=de=ɡu=te=o=plys=pʁɔ=fɔ̃də=mwa=mεmə 15

PostScriptum

si vs connaissez kel kun ki agis comme le père de sarah
faite lui lire ceci p-e k’il arretera et se rendra compte
du mal kil fait a sa fille/son fils,

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
08/09/2005 11:36(Bf) Thea (Bf)

Très touchant, merci pour cet appel!

Poème Violence
Publié le 07/09/2005 03:31

L'écrit contient 354 mots qui sont répartis dans 11 strophes.

Poete : Baby-Girl

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs