Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Ce Samedi Tu Te Maries

Poème Amour
Publié le 04/01/2019 12:02

L'écrit contient 159 mots qui sont répartis dans 3 strophes.

Poete : Bakean

A Propos du Poeme

Pour Romane

Ce Samedi Tu Te Maries

Ce samedi tu te maries
Les profondeurs de mon cœur rient
Dans le calme bleu du monde
Ma petite fille blonde
Tu ne le crois pas et pourtant
Je t’aime les vides errants
De l’incompréhension planent
Dans les corrélations vaines

Les yeux d’iode de la mer m’abandonnent
Je renonce à l’argent roi et ses chaines
Perdu je m’accroche à mes vieilles valeurs
Dans l’espérance des demains et leurs lueurs
Tu ne crois plus que tu existes dans mon moi
Sans vouloir le reconnaitre mon cœur larmoie
De ne pas te voir devenir indépendante
Prisonnière des rancœurs les plus funestes
Des mésententes qui rompent la compréhension
Surgit la lumière des hallucinations
L’intelligence pénétrante du hasard
Rattrape sans impatience tous les retards

L’Amour est hégémonique
Indéfectible baroque
Des croyances éternelles
Des promesses rituelles
Petite fille tu restes
Adorée absolutiste
Que me supplicient tous les torts
Parce que je t’aime si fort
 • Pieds Hyphénique: Ce Samedi Tu Te Maries

  ce=sa=me=di=tu=te=ma=ries 8
  les=pro=fon=deurs=de=mon=cœur=rient 8
  dans=le=cal=me=bleu=du=mon=de 8
  ma=pe=ti=te=fi=lle=blon=de 8
  tu=ne=le=crois=pas=et=pour=tant 8
  je=tai=me=les=vi=des=er=rants 8
  de=lin=com=pré=hen=sion=pla=nent 8
  dans=les=cor=ré=la=tions=vai=nes 8

  les=yeux=diode=de=la=mer=ma=ban=donnent 9
  je=re=nonceà=lar=gent=roi=et=ses=chaines 9
  per=du=je=mac=crocheà=mes=vieilles=va=leurs 9
  dans=les=pé=rance=des=de=mains=et=leurs=lueurs 10
  tu=ne=crois=plus=que=tu=existes=dans=mon=moi 10
  sans=vou=loir=le=re=con=naitre=mon=cœur=lar=moie 11
  de=ne=pas=te=voir=de=ve=nir=in=dépen=dante 11
  pri=son=nière=des=ran=cœurs=les=plus=fu=nestes 10
  des=mésententes=qui=rom=pent=la=com=pré=hen=sion 10
  sur=git=la=lu=mière=des=hal=lu=ci=na=tions 11
  lin=tel=ligence=pé=né=trante=du=ha=sard 9
  rat=trape=sans=im=pa=tience=tous=les=re=tards 10

  la=mour=est=hé=gé=mo=nique 7
  in=dé=fec=ti=ble=ba=roque 7
  des=croy=an=ces=é=ter=nelles 7
  des=pro=mes=ses=ri=tuelles 6
  pe=ti=te=fi=lle=tu=restes 7
  ado=rée=ab=so=lu=tis=te 7
  que=me=sup=pli=cient=tous=les=torts 8
  par=ce=que=je=tai=me=si=fort 8
 • Phonétique : Ce Samedi Tu Te Maries

  sə samədi ty tə maʁi
  lε pʁɔfɔ̃dœʁ də mɔ̃ kœʁ ʁje
  dɑ̃ lə kalmə blø dy mɔ̃də
  ma pətitə fijə blɔ̃də
  ty nə lə kʁwa pa e puʁtɑ̃
  ʒə tεmə lε vidəz- eʁɑ̃
  də lɛ̃kɔ̃pʁeɑ̃sjɔ̃ plane
  dɑ̃ lε kɔʁelasjɔ̃ vεnə

  lεz- iø djɔdə də la mεʁ mabɑ̃dɔne
  ʒə ʁənɔ̃sə a laʁʒe ʁwa e sε ʃεnə
  pεʁdy ʒə makʁoʃə a mε vjεjə valœʁ
  dɑ̃ lεspeʁɑ̃sə dε dəmɛ̃z- e lœʁ lɥœʁ
  ty nə kʁwa plys kə ty εɡzistə dɑ̃ mɔ̃ mwa
  sɑ̃ vulwaʁ lə ʁəkɔnεtʁə mɔ̃ kœʁ laʁmwa
  də nə pa tə vwaʁ dəvəniʁ ɛ̃depɑ̃dɑ̃tə
  pʁizɔnjεʁə dε ʁɑ̃kœʁ lε plys fynεstə
  dε mezɑ̃tɑ̃tə ki ʁɔ̃pe la kɔ̃pʁeɑ̃sjɔ̃
  syʁʒi la lymjεʁə dεz- alysinasjɔ̃
  lɛ̃tεlliʒɑ̃sə penetʁɑ̃tə dy-azaʁ
  ʁatʁapə sɑ̃z- ɛ̃pasjɑ̃sə tus lε ʁətaʁd

  lamuʁ ε eʒemɔnikə
  ɛ̃defεktiblə baʁɔkə
  dε kʁwajɑ̃səz- etεʁnεllə
  dε pʁɔmesə ʁitɥεllə
  pətitə fijə ty ʁεstə
  adɔʁe absɔlytistə
  kə mə syplisjɑ̃ tus lε tɔʁ
  paʁsə kə ʒə tεmə si fɔʁ
 • Pieds Phonétique : Ce Samedi Tu Te Maries

  sə=sa=mə=di=ty=tə=ma=ʁi 8
  lε=pʁɔ=fɔ̃=dœʁ=də=mɔ̃=kœʁ=ʁje 8
  dɑ̃=lə=kal=mə=blø=dy=mɔ̃=də 8
  ma=pə=ti=tə=fi=jə=blɔ̃=də 8
  ty=nə=lə=kʁwa=pa=e=puʁ=tɑ̃ 8
  ʒə=tε=mə=lε=vi=də=ze=ʁɑ̃ 8
  də=lɛ̃=kɔ̃=pʁe=ɑ̃=sjɔ̃=pla=ne 8
  dɑ̃=lε=kɔ=ʁe=la=sjɔ̃=vε=nə 8

  lε=ziø=djɔdə=də=la=mεʁ=ma=bɑ̃=dɔ=ne 10
  ʒə=ʁə=nɔ̃səa=laʁ=ʒe=ʁwa=e=sεʃεnə 8
  pεʁdyʒə=ma=kʁo=ʃəa=mε=vjεjə=va=lœʁ 8
  dɑ̃=lεs=pe=ʁɑ̃sə=dεdə=mɛ̃=ze=lœʁ=lɥœʁ 9
  tynə=kʁwa=plys=kə=ty=εɡ=zistə=dɑ̃=mɔ̃=mwa 10
  sɑ̃=vu=lwaʁləʁə=kɔnεtʁə=mɔ̃=kœʁ=laʁ=mwa 8
  də=nə=patə=vwaʁdə=və=niʁ=ɛ̃=de=pɑ̃dɑ̃tə 9
  pʁi=zɔ=njεʁə=dε=ʁɑ̃=kœʁ=lε=plys=fynεstə 9
  dε=me=zɑ̃tɑ̃tə=ki=ʁɔ̃=pe=la=kɔ̃=pʁe=ɑ̃=s=jɔ̃ 12
  syʁ=ʒi=la=ly=mjεʁə=dε=za=ly=si=na=sjɔ̃ 11
  lɛ̃=tεl=liʒɑ̃sə=pe=ne=tʁɑ̃tə=dy-a=zaʁ 9
  ʁatʁapə=sɑ̃=zɛ̃=pa=sjɑ̃sə=tus=lε=ʁə=taʁd 9

  la=muʁ=ε=e=ʒe=mɔ=ni=kə 8
  ɛ̃=de=fεk=ti=blə=ba=ʁɔ=kə 8
  dε=kʁwa=jɑ̃=sə=ze=tεʁ=nεl=lə 8
  dε=pʁɔ=me=sə=ʁit=ɥεl=lə 7
  pə=ti=tə=fi=jə=ty=ʁεs=tə 8
  a=dɔ=ʁe=ab=sɔ=ly=tis=tə 8
  kə=mə=sy=pli=sjɑ̃=tus=lε=tɔʁ 8
  paʁ=sə=kə=ʒə=tε=mə=si=fɔʁ 8

PostScriptum

Bakean « Souhaits occultes » 02/01/2018/19

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
10/07/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.