Poeme : La Sieste

La Sieste

Sur la table
Une rose se penche hors de son cristal
A sa propre rencontre

Reflets de bois à l’odeur d’encaustique

Frôlant le sol
Une boule de laine à roulé
S’échappant d’un jeu d’aiguilles
Abandonné
Pour des rêves en pleine lumière

Devant la fenêtre
Ouverte à la fraîcheur des arbres de juin
Un vieux fauteuil alourdi
Se balance encore un peu
Au diapason de chants d’oiseaux
Qui veillent
Sur une branche.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: La Sieste

  sur=la=ta=ble 4
  une=ro=se=se=pen=che=hors=de=son=cris=tal 11
  a=sa=propre=ren=contre 5

  re=flets=de=bois=à=lo=deur=den=caus=tique 10

  frô=lant=le=sol 4
  une=bou=le=de=lai=neà=rou=lé 8
  sé=chap=pant=dun=jeu=dai=guilles 7
  aban=don=né 3
  pour=des=rêves=en=plei=ne=lu=mière 8

  de=vant=la=fe=nêtre 5
  ou=verteà=la=fraî=cheur=des=ar=bres=de=juin 10
  un=vieux=fau=teuil=a=lour=di 7
  se=ba=lance=en=co=re=un=peu 8
  au=dia=pa=son=de=chants=doi=seaux 8
  qui=veil=lent 3
  sur=u=ne=bran=che 5
 • Phonétique : La Sieste

  syʁ la tablə
  ynə ʁozə sə pɑ̃ʃə ɔʁ də sɔ̃ kʁistal
  a sa pʁɔpʁə ʁɑ̃kɔ̃tʁə

  ʁəflε də bwaz- a lɔdœʁ dɑ̃kostikə

  fʁolɑ̃ lə sɔl
  ynə bulə də lεnə a ʁule
  seʃapɑ̃ dœ̃ ʒø dεɡɥjə
  abɑ̃dɔne
  puʁ dε ʁεvəz- ɑ̃ plεnə lymjεʁə

  dəvɑ̃ la fənεtʁə
  uvεʁtə a la fʁεʃœʁ dεz- aʁbʁə- də ʒɥɛ̃
  œ̃ vjø fotəj aluʁdi
  sə balɑ̃sə ɑ̃kɔʁə œ̃ pø
  o djapazɔ̃ də ʃɑ̃ dwazo
  ki vεje
  syʁ ynə bʁɑ̃ʃə.
 • Syllabes Phonétique : La Sieste

  syʁ=la=ta=blə 4
  ynə=ʁo=zə=sə=pɑ̃=ʃəɔʁ=də=sɔ̃=kʁis=tal 10
  a=sa=pʁɔpʁə=ʁɑ̃=kɔ̃tʁə 5

  ʁə=flε=də=bwa=za=lɔ=dœʁ=dɑ̃=kos=tikə 10

  fʁo=lɑ̃=lə=sɔl 4
  y=nə=bu=lə=də=lε=nə=a=ʁu=le 10
  se=ʃa=pɑ̃=dœ̃=ʒø=dεɡ=ɥj=ə 8
  a=bɑ̃=dɔ=ne 4
  puʁ=dε=ʁε=və=zɑ̃=plε=nə=ly=mjε=ʁə 10

  də=vɑ̃=la=fə=nε=tʁə 6
  u=vεʁtəa=la=fʁε=ʃœʁ=dε=zaʁ=bʁə=də=ʒɥɛ̃ 10
  œ̃=vj=ø=fo=təj=a=luʁ=di 8
  sə=ba=lɑ̃=sə=ɑ̃=kɔ=ʁə=œ̃=pø 9
  o=dj=a=pa=zɔ̃=də=ʃɑ̃=dwa=zo 9
  ki=vε=j=e 4
  syʁ=y=nə=bʁɑ̃=ʃə 5

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
19/07/2011 21:30Petite Muse

très joli , et très apaisant surtout

Poème - Sans Thème -
Publié le 18/07/2011 16:17

L'écrit contient 77 mots qui sont répartis dans 4 strophes.

Poete : Bérège

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs