Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : L’Air Du Temps Amoureux…

Poème - Sans Thème -
Publié le 20/10/2012 13:55

L'écrit contient 116 mots qui sont répartis dans 4 strophes. La composition des vers de ce poème suivent la forme classique du Sonnet.

Forme poétique utilisée

Sonnet

Poete : Bratiska

L’Air Du Temps Amoureux…

Elle est de ces roses qui alors que douces,
D’un air gêné au vent, parfois se trémoussent.
C’est que lorsque troublée, l’onde de son parfum
Envoie dans l’inconnu du cœur le destin.

Le frottement de l’air sur l’épine muette
Te laisse deviner, belle silhouette.
Le sang flotte alors dans un temps indolore.
Avec ta compagnie, joyeuse serait la mort.

Ma soif d’existence ne peut pourtant cesser,
Car de ta couleur intense, jamais assez !
Cependant une journée me vint le plus grand mal.

Que de larmes avec une de tes pétales
Firent une chute mortelle à Terre ou en Enfers !
Aucune raison dès lors, je ne puis m’en faire…
 • Pieds Hyphénique: L’Air Du Temps Amoureux…

  el=le=est=de=ces=ro=ses=qui=a=lors=que=douces 12
  dun=air=gê=né=au=vent=par=fois=se=tré=moussent 11
  cest=que=lors=que=trou=blée=lon=de=de=son=par=fum 12
  en=voie=dans=lin=con=nu=du=cœur=le=des=tin 11

  le=frot=te=ment=de=lair=sur=lé=pi=ne=muet=te 12
  te=lais=se=de=vi=ner=bel=le=sil=houet=te 11
  le=sang=flot=te=a=lors=dans=un=temps=in=do=lore 12
  a=vec=ta=com=pa=gnie=joyeu=se=se=rait=la=mort 12

  ma=soif=dexis=ten=ce=ne=peut=pour=tant=ces=ser 11
  car=de=ta=cou=leur=in=ten=se=ja=mais=as=sez 12
  ce=pen=dant=une=jour=née=me=vint=le=plus=grand=mal 12

  que=de=lar=mes=a=vec=u=ne=de=tes=pé=tales 12
  firent=u=ne=chu=te=mor=tel=leà=ter=re=ou=en=en=fers 14
  au=cu=ne=rai=son=dès=lors=je=ne=puis=men=faire 12
 • Phonétique : L’Air Du Temps Amoureux…

  εllə ε də sε ʁozə ki alɔʁ kə dusə,
  dœ̃n- εʁ ʒεne o vɑ̃, paʁfwa sə tʁemuse.
  sε kə lɔʁskə tʁuble, lɔ̃də də sɔ̃ paʁfœ̃
  ɑ̃vwa dɑ̃ lɛ̃kɔny dy kœʁ lə dεstɛ̃.

  lə fʁɔtəmɑ̃ də lεʁ syʁ lepinə mɥεtə
  tə lεsə dəvine, bεllə siluεtə.
  lə sɑ̃ flɔtə alɔʁ dɑ̃z- œ̃ tɑ̃z- ɛ̃dɔlɔʁə.
  avεk ta kɔ̃paɲi, ʒwajøzə səʁε la mɔʁ.

  ma swaf dεɡzistɑ̃sə nə pø puʁtɑ̃ sese,
  kaʁ də ta kulœʁ ɛ̃tɑ̃sə, ʒamεz- ase !
  səpɑ̃dɑ̃ ynə ʒuʁne mə vɛ̃ lə plys ɡʁɑ̃ mal.

  kə də laʁməz- avεk ynə də tε petalə
  fiʁe ynə ʃytə mɔʁtεllə a teʁə u ɑ̃n- ɑ̃fe !
  okynə ʁεzɔ̃ dε lɔʁ, ʒə nə pɥi mɑ̃ fεʁə…
 • Pieds Phonétique : L’Air Du Temps Amoureux…

  εl=lə=ε=də=sε=ʁo=zə=ki=a=lɔʁ=kə=dusə 12
  dœ̃=nεʁ=ʒε=ne=o=vɑ̃=paʁ=fwa=sə=tʁe=mu=se 12
  sε=kə=lɔʁ=skə=tʁu=ble=lɔ̃=də=də=sɔ̃=paʁ=fœ̃ 12
  ɑ̃=vwa=dɑ̃=lɛ̃=kɔ=ny=dy=kœ=ʁə=lə=dεs=tɛ̃ 12

  lə=fʁɔ=tə=mɑ̃=də=lεʁ=syʁ=le=pi=nə=mɥε=tə 12
  tə=lε=sə=də=vi=ne=bεl=lə=si=lu=ε=tə 12
  lə=sɑ̃=flɔ=tə=a=lɔʁ=dɑ̃=zœ̃=tɑ̃=zɛ̃=dɔ=lɔʁə 12
  a=vεk=ta=kɔ̃=pa=ɲi=ʒwa=jøzə=sə=ʁε=la=mɔʁ 12

  ma=swaf=dεɡ=zis=tɑ̃=sə=nə=pø=puʁ=tɑ̃=se=se 12
  kaʁ=də=ta=ku=lœʁ=ɛ̃=tɑ̃=sə=ʒa=mε=za=se 12
  sə=pɑ̃=dɑ̃=ynə=ʒuʁ=ne=mə=vɛ̃=lə=plys=ɡʁɑ̃=mal 12

  kə=də=laʁ=mə=za=vεk=y=nə=də=tε=pe=talə 12
  fi=ʁe=ynə=ʃy=tə=mɔʁ=tεlləa=te=ʁə=u=ɑ̃=nɑ̃=fe 13
  o=ky=nə=ʁε=zɔ̃=dε=lɔʁ=ʒə=nə=pɥi=mɑ̃=fεʁə 12

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
06/09/2014 11:07Rudi

Très jolie, j’ai bien aimé ce sonnet.
Amicalement