Univers de poésie d'un auteur

Poème:La Méchanceté Gratuite

Le Poème

Une seule amie véritable qui s’accroche à vous.
Vous l’adorez mais jour après jour, elle vous déçoit…
Vous pensez qu’elle vous aime mais parfois elle semble être jalouse de vous.
Pourquoi m’imposer son amie chez moi ?
C’est moi qui invite pas elle !
J’ai passé la journée avec elle, je l’invite à une soirée et en plus elle se permet de me traiter de petite fille capricieuse parce que je ne souhaite pas inviter sa copine ?
C blessant, dans la vie je donne mais parfois on en profite.
Et bien cette fois ci j’ai dis non.
Il faut apprendre à dire non pour se préserver. Son amie n’est pas mon ami, j’invite qui je veux ! !

Je suis heureuse de savoir ce que que je veux et de savoir maintenant dire non pour ne plus jamais me faire manipuler.
Je ne vois plus cet ordure, cet homme qui m’a fait tant de mal et qui était un pervers narcissique. Je m’en suis rendue compte grace à cette amie justement et à moi même.
J’ai beaucoup souffert, beaucoup culpabiliser à cause de ce malade qui me prenait et me jettait comme une chose, comme si j’étais un animal voire pire. Il me disait des choses du genre fous le camp salope ou alors des paroles tendres comme tu es belle, pourquoi je t’ai plaqué^^ comme s’il n’yavait que la beauté qui compte dans la vie pour aimer une femme…

Je fais un long travail avec cette psychologue, j’apprends à me préserver, à m’affirmer, à oser dire ce que je pense quitte à blesser certains. Je cherche à être quelqu’un. De ce véritable calvaire que j’ai vécue j’en ressors malgré un visage fatigué plus forte. Le piano, l’écriture, mes parents ont été ma plus belle ressource. Ma mère cette femme formidable se bat chaque jour pour ses enfants. C’est elle qui m’a sauvé de ce bourreau. C’est elle mon ange gardien, ma meilleure amie, ma confidente, ma mère. Je pensais que c’était un homme bon mais blessé de l’intérieur mais il est comme un fruit gâté, pourri qui ne pense qu’à lui et qui écrase tous les autres pour se rassurer et se dire qu’il n’est pas vraiment la merde qu’il est véritablement, au bas du caniveau, c’est un diable déguisé en ange qui ne pense qu’à détruire les êtres qui savent aimer, contrairement à lui.
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Camillou

Poète Camillou

Camillou a publié sur le site 39 écrits. Camillou est membre du site depuis l'année 2008.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: La Méchanceté Gratuiteu=ne=seu=le=a=mie=vé=ri=ta=ble=qui=sac=cro=che=à=vous 16
vous=la=do=rez=mais=jour=a=près=jour=el=le=vous=dé=çoit 14
vous=pen=sez=quel=le=vous=aime=mais=par=fois=elle=sem=ble=ê=tre=ja=lou=se=de=vous 20
pour=quoi=mim=po=ser=son=a=mie=chez=moi 10
cest=moi=qui=in=vi=te=pas=el=le 9
jai=pas=sé=la=jour=née=a=vec=elle=je=lin=viteà=u=ne=soi=rée=et=en=plus=el=le=se=per=met=de=me=trai=ter=de=pe=ti=te=fille=ca=pri=cieu=se=par=ce=que=je=ne=sou=hai=te=pas=in=vi=ter=sa=co=pine 52
c=bles=sant=dans=la=vie=je=don=ne=mais=par=fois=on=en=pro=fite 16
et=bien=cet=te=fois=ci=jai=dis=non 9
il=faut=ap=prendreà=di=re=non=pour=se=pré=ser=ver=son=a=mie=nest=pas=mon=a=mi=jin=vi=te=qui=je=veux 26

je=suis=heu=reuse=de=sa=voir=ce=que=que=je=veux=et=de=sa=voir=main=te=nant=di=re=non=pour=ne=plus=ja=mais=me=fai=re=ma=ni=pu=ler 34
je=ne=vois=plus=cet=or=dure=cet=hom=me=qui=ma=fait=tant=de=mal=et=qui=é=tait=un=per=vers=nar=cis=sique=je=men=suis=ren=due=comp=te=gra=ceà=cet=te=a=mie=jus=te=ment=et=à=moi=même 46
jai=beau=coup=souf=fert=beau=coup=cul=pa=bi=li=ser=à=cause=de=ce=ma=la=de=qui=me=pre=nait=et=me=jet=tait=com=meu=ne=cho=se=com=me=si=jé=tais=un=a=ni=mal=voi=re=pire=il=me=di=sait=des=cho=ses=du=gen=re=fous=le=camp=sa=lo=pe=ou=a=lors=des=pa=ro=les=ten=dres=com=me=tu=es=bel=le=pour=quoi=je=tai=pla=qué=cir=con=flexe=cir=con=flexe=com=me=sil=nya=vait=que=la=beau=té=qui=comp=te=dans=la=vie=pour=ai=mer=u=ne=fem=me 109

je=fais=un=long=tra=vail=a=vec=cette=psy=cho=lo=gue=jap=prends=à=me=pré=ser=ver=à=maf=fir=mer=à=o=ser=di=re=ce=que=je=pen=se=quit=teà=bles=ser=cer=tains=je=cher=che=à=ê=tre=quel=quun=de=ce=vé=ri=ta=ble=cal=vai=re=que=jai=vé=cue=jen=res=sors=mal=gré=un=vi=sa=ge=fa=ti=gué=plus=forte=le=pia=no=lé=cri=tu=re=mes=pa=rents=ont=é=té=ma=plus=bel=le=res=source=ma=mè=re=cet=te=fem=me=for=mi=da=ble=se=bat=cha=que=jour=pour=ses=en=fants=cest=elle=qui=ma=sau=vé=de=ce=bour=reau=cest=el=le=mon=an=ge=gar=dien=ma=meilleu=re=a=mie=ma=con=fi=den=te=ma=mère=je=pen=sais=que=cé=tait=un=hom=me=bon=mais=bles=sé=de=lin=té=rieur=mais=il=est=com=me=un=fruit=gâ=té=pour=ri=qui=ne=pen=se=quà=lui=et=qui=é=cra=se=tous=les=au=tres=pour=se=ras=su=rer=et=se=di=re=quil=nest=pas=vrai=ment=la=mer=de=quil=est=vé=ri=ta=ble=ment=au=bas=du=ca=ni=veau=cest=un=dia=ble=dé=gui=sé=en=an=ge=qui=ne=pen=se=quà=dé=trui=re=les=ê=tres=qui=sa=vent=ai=mer=con=trai=re=ment=à=lui 249
Phonétique : La Méchanceté Gratuiteynə sələ ami veʁitablə ki sakʁoʃə a vu.
vu ladɔʁe mε ʒuʁ apʁε ʒuʁ, εllə vu deswa…
vu pɑ̃se kεllə vuz- εmə mε paʁfwaz- εllə sɑ̃blə εtʁə ʒaluzə də vu.
puʁkwa mɛ̃poze sɔ̃n- ami ʃe mwa ?
sε mwa ki ɛ̃vitə pa εllə !
ʒε pase la ʒuʁne avεk εllə, ʒə lɛ̃vitə a ynə swaʁe e ɑ̃ plysz- εllə sə pεʁmε də mə tʁεte də pətitə fijə kapʁisjøzə paʁsə kə ʒə nə suεtə pa ɛ̃vite sa kɔpinə ?
se blesɑ̃, dɑ̃ la vi ʒə dɔnə mε paʁfwaz- ɔ̃n- ɑ̃ pʁɔfitə.
e bjɛ̃ sεtə fwa si ʒε di nɔ̃.
il fo apʁɑ̃dʁə a diʁə nɔ̃ puʁ sə pʁezεʁve. sɔ̃n- ami nε pa mɔ̃n- ami, ʒɛ̃vitə ki ʒə vø ! !

ʒə sɥiz- œʁøzə də savwaʁ sə kə kə ʒə vøz- e də savwaʁ mɛ̃tənɑ̃ diʁə nɔ̃ puʁ nə plys ʒamε mə fεʁə manipyle.
ʒə nə vwa plys sεt ɔʁdyʁə, sεt ɔmə ki ma fε tɑ̃ də mal e ki etε œ̃ pεʁve naʁsisikə. ʒə mɑ̃ sɥi ʁɑ̃dɥ kɔ̃tə ɡʁasə a sεtə ami ʒystəmɑ̃ e a mwa mεmə.
ʒε boku sufεʁ, boku kylpabilize a kozə də sə maladə ki mə pʁənε e mə ʒεtε kɔmə ynə ʃozə, kɔmə si ʒetεz- œ̃n- animal vwaʁə piʁə. il mə dizε dε ʃozə dy ʒɑ̃ʁə fus lə kɑ̃ salɔpə u alɔʁ dε paʁɔlə tɑ̃dʁə- kɔmə ty ε bεllə, puʁkwa ʒə tε plake siʁkɔ̃flεksə siʁkɔ̃flεksə kɔmə sil niavε kə la bote ki kɔ̃tə dɑ̃ la vi puʁ εme ynə famə…

ʒə fεz- œ̃ lɔ̃ tʁavaj avεk sεtə psikɔlɔɡ, ʒapʁɑ̃z- a mə pʁezεʁve, a mafiʁme, a oze diʁə sə kə ʒə pɑ̃sə kitə a blese sεʁtɛ̃. ʒə ʃεʁʃə a εtʁə kεlkœ̃. də sə veʁitablə kalvεʁə kə ʒε vekɥ ʒɑ̃ ʁəsɔʁ malɡʁe œ̃ vizaʒə fatiɡe plys fɔʁtə. lə pjano, lekʁityʁə, mε paʁɑ̃z- ɔ̃ ete ma plys bεllə ʁəsuʁsə. ma mεʁə sεtə famə fɔʁmidablə sə ba ʃakə ʒuʁ puʁ sεz- ɑ̃fɑ̃. sεt- εllə ki ma sove də sə buʁʁo. sεt- εllə mɔ̃n- ɑ̃ʒə ɡaʁdjɛ̃, ma mεjəʁə ami, ma kɔ̃fidɑ̃tə, ma mεʁə. ʒə pɑ̃sε kə setε œ̃n- ɔmə bɔ̃ mε blese də lɛ̃teʁjœʁ mεz- il ε kɔmə œ̃ fʁɥi ɡate, puʁʁi ki nə pɑ̃sə ka lɥi e ki ekʁazə tus lεz- otʁə- puʁ sə ʁasyʁe e sə diʁə kil nε pa vʁεmɑ̃ la mεʁdə kil ε veʁitabləmɑ̃, o ba dy kanivo, sεt- œ̃ djablə deɡize ɑ̃n- ɑ̃ʒə ki nə pɑ̃sə ka detʁɥiʁə lεz- εtʁə- ki save εme, kɔ̃tʁεʁəmɑ̃ a lɥi.
Syllabes Phonétique : La Méchanceté Gratuitey=nə=sə=lə=a=mi=ve=ʁi=ta=blə=ki=sa=kʁo=ʃə=a=vu 16
vu=la=dɔ=ʁe=mε=ʒuʁ=a=pʁε=ʒuʁ=εl=lə=vu=de=swa 14
vu=pɑ̃se=kεllə=vu=zε=mə=mε=paʁ=fwa=zεl=lə=sɑ̃=bləε=tʁə=ʒa=lu=zə=də=vu 19
puʁ=kwa=mɛ̃=po=ze=sɔ̃=na=mi=ʃe=mwa 10
sε=mwa=ki=ɛ̃=vi=tə=pa=εl=lə 9
ʒε=pase=la=ʒuʁ=ne=a=vεk=εllə=ʒə=lɛ̃=vi=təa=y=nə=swa=ʁe=e=ɑ̃=plys=zεl=lə=sə=pεʁ=mε=də=mə=tʁε=te=də=pə=ti=tə=fi=jə=ka=pʁi=sjø=zə=paʁ=sə=kə=ʒə=nə=su=ε=tə=pa=ɛ̃=vi=te=sa=kɔ=pinə 53
se=ble=sɑ̃=dɑ̃=la=vi=ʒə=dɔ=nə=mε=paʁ=fwa=zɔ̃=nɑ̃=pʁɔ=fitə 16
e=bj=ɛ̃=sε=tə=fwa=si=ʒε=di=nɔ̃ 10
il=fo=a=pʁɑ̃dʁəa=di=ʁə=nɔ̃=puʁ=sə=pʁe=zεʁ=ve=sɔ̃=na=mi=nε=pa=mɔ̃=na=mi=ʒɛ̃=vi=tə=ki=ʒə=vø 26

ʒə=sɥi=zœ=ʁøzə=də=sa=vwaʁ=sə=kə=kə=ʒə=vø=ze=də=sa=vwaʁ=mɛ̃=tə=nɑ̃=di=ʁə=nɔ̃=puʁ=nə=plys=ʒa=mε=mə=fε=ʁə=ma=ni=py=le 34
ʒə=nə=vwa=plys=sεt=ɔʁ=dyʁə=sεt=ɔ=mə=ki=ma=fε=tɑ̃=də=mal=e=ki=e=tε=œ̃=pεʁ=ve=naʁ=si=si=kə=ʒə=mɑ̃=sɥi=ʁɑ̃dɥ=kɔ̃=tə=ɡʁa=səa=sε=tə=a=mi=ʒys=tə=mɑ̃=e=a=mwa=mεmə 46
ʒε=bo=ku=su=fεʁ=bo=ku=kyl=pa=bi=li=ze=a=kozə=də=sə=ma=la=də=ki=mə=pʁə=nε=e=mə=ʒε=tε=kɔ=məy=nə=ʃo=zə=kɔ=mə=si=ʒe=tε=zœ̃=na=ni=mal=vwa=ʁə=pi=ʁə=il=mə=di=zε=dε=ʃo=zə=dy=ʒɑ̃=ʁə=fus=lə=kɑ̃=sa=lɔ=pə=u=a=lɔʁ=dε=pa=ʁɔ=lə=tɑ̃=dʁə=kɔ=mə=ty=ε=bεllə=puʁ=kwa=ʒə=tε=pla=ke=siʁ=kɔ̃=flεk=sə=siʁ=kɔ̃=flεk=sə=kɔ=mə=sil=ni=a=vε=kə=la=bo=te=ki=kɔ̃=tə=dɑ̃=la=vi=puʁ=ε=me=y=nə=famə 111

ʒə=fε=zœ̃=lɔ̃=tʁa=vaj=a=vεk=sεtə=psi=kɔ=lɔɡ=ʒa=pʁɑ̃=za=mə=pʁe=zεʁ=ve=a=ma=fiʁ=me=a=o=ze=di=ʁə=sə=kə=ʒə=pɑ̃=sə=ki=təa=ble=se=sεʁ=tɛ̃=ʒə=ʃεʁ=ʃə=a=ε=tʁə=kεl=kœ̃=də=sə=ve=ʁi=ta=blə=kal=vε=ʁə=kə=ʒε=vekɥ=ʒɑ̃=ʁə=sɔʁ=mal=ɡʁe=œ̃=vi=za=ʒə=fa=ti=ɡe=plys=fɔʁ=tə=lə=pja=no=le=kʁi=ty=ʁə=mε=pa=ʁɑ̃=zɔ̃=e=te=ma=plys=bεllə=ʁə=suʁ=sə=ma=mε=ʁə=sε=tə=fa=mə=fɔʁ=mi=da=blə=sə=ba=ʃa=kə=ʒuʁ=puʁ=sε=zɑ̃=fɑ̃=sε=tεl=lə=ki=ma=so=ve=də=sə=buʁ=ʁo=sε=tεl=lə=mɔ̃=nɑ̃=ʒə=ɡaʁ=djɛ̃=ma=mεjə=ʁə=a=mi=ma=kɔ̃=fi=dɑ̃=tə=ma=mε=ʁə=ʒə=pɑ̃=sε=kə=se=tε=œ̃=nɔ=mə=bɔ̃=mε=ble=se=də=lɛ̃=te=ʁjœʁ=mε=zil=ε=kɔ=mə=œ̃=fʁɥi=ɡa=te=puʁ=ʁi=ki=nə=pɑ̃=sə=ka=lɥi=e=ki=e=kʁa=zə=tus=lε=zo=tʁə=puʁ=sə=ʁa=sy=ʁe=e=sə=di=ʁə=kil=nε=pa=vʁε=mɑ̃=la=mεʁ=də=kil=ε=ve=ʁi=ta=blə=mɑ̃=o=ba=dy=ka=ni=vo=sε=tœ̃=dja=blə=de=ɡi=ze=ɑ̃=nɑ̃=ʒə=ki=nə=pɑ̃=sə=ka=det=ʁɥi=ʁə=lε=zε=tʁə=ki=sa=ve=ε=me=kɔ̃=tʁε=ʁə=mɑ̃=a=lɥi 250

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 1
J’aime pas: 0

Commentaires Sur La Poesie

Auteur de Poésie
03/07/2010 11:35Bodhi

Car il est plus facile de hair que d’aimer... ta petite bafouille est une leçon de combat , je t’encourage à ne te laisser jamais aller à être objet .. sois sujet avant tout!! 😉
bodhi

Auteur de Poésie
03/05/2011 18:09Indienne

oui c’est vrai, que c’est une bonne leçon à retenir, ne pas se laisser marcher sur les pieds courage!

Poème - Sans Thème -
Du 02/07/2010 00:00

L'écrit contient 426 mots qui sont répartis dans 3 strophes.