Poeme-France : Lecture Écrit Remerciement

Poeme : Mon Ange Gardien

Poème Remerciement
Publié le 24/02/2012 00:13

L'écrit contient 219 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : Camillou

Mon Ange Gardien

Besoin de temps
Il en faut du temps pour réapprendre à vivre, réapprendre à s’aimer chaque jours, laisser de côté vengeance, haine et toutes nos dépendances.
J’ai enfin laissé derrière moi ce fou qui me faisait tant de mal, cet homme violent et qui m’engloutissait avec lui, me happait jusqu’au fond du gouffre.

J’ai rencontré son opposé, qui ne fait pas de bruit mais m’aime en secret et patiente parce qu’il me respecte trop pour m’imposer une quelconque relation.

Même si je ne sais pas définir si je l’aime encore, je me sens bien dans ses bras et je sais qu’avec lui je ne souffrirai jamais.
Il a trop peur comme moi de tomber, c’est pour cela qu’on n’osai pas se dévoiler au grand jour cette attirance commune.

Il est mon ange gardien et mon cavalier de danse. Comme moi il est artiste, il aime, dessine, chante, joue du piano et danse.

Il m’a écrit une longue lettre d’amour dans un style splendide avec une écriture aussi fine que son esprit.
Je suis comblée même si je garde en moi des séquelles indélibiles. Il me fait virevolter sur un nuage poudré pour ne plus jamais retomber de l’autre côté, enfin je l’éspère : )
 • Pieds Hyphénique: Mon Ange Gardien

  be=soin=de=temps 4
  il=en=faut=du=temps=pour=ré=ap=pren=dre=à=vi=vre=ré=ap=pren=dre=à=sai=mer=cha=que=jours=lais=ser=de=cô=té=ven=gean=ce=hai=ne=et=tou=tes=nos=dé=pen=dances 40
  jai=en=fin=lais=sé=der=riè=re=moi=ce=fou=qui=me=fai=sait=tant=de=mal=cet=hom=me=vio=lent=et=qui=men=glou=tis=sait=a=vec=lui=me=hap=pait=jus=quau=fond=du=gouffre 40

  jai=ren=con=tré=son=op=po=sé=qui=ne=fait=pas=de=bruit=mais=maimeen=se=cret=et=pa=tien=te=par=ce=quil=me=res=pec=te=trop=pour=mim=po=ser=u=ne=quel=con=que=re=la=tion 42

  mê=me=si=je=ne=sais=pas=dé=fi=nir=si=je=lai=me=en=co=re=je=me=sens=bien=dans=ses=bras=et=je=sais=qua=vec=lui=je=ne=souf=fri=rai=ja=mais 37
  il=a=trop=peur=com=me=moi=de=tom=ber=cest=pour=ce=la=quon=no=sai=pas=se=dé=voi=ler=au=grand=jour=cet=te=at=ti=ran=ce=com=mu=ne 34

  il=est=mon=an=ge=gar=dien=et=mon=ca=va=li=er=de=dan=se=com=me=moi=il=est=ar=tis=te=il=ai=me=des=si=ne=chan=te=joue=du=pi=a=no=et=dan=se 40

  il=ma=é=crit=u=ne=lon=gue=let=tre=da=mour=dans=un=sty=le=splen=di=de=a=vec=u=ne=é=cri=tu=re=aus=si=fi=ne=que=son=es=prit 35
  je=suis=com=blée=même=si=je=gar=deen=moi=des=sé=quel=les=in=dé=li=biles=il=me=fait=vi=re=vol=ter=sur=un=nu=a=ge=pou=dré=pour=ne=plus=ja=mais=re=tom=ber=de=lau=tre=cô=té=en=fin=je=lés=pè=re 51
 • Phonétique : Mon Ange Gardien

  bəzwɛ̃ də tɑ̃
  il ɑ̃ fo dy tɑ̃ puʁ ʁeapʁɑ̃dʁə a vivʁə, ʁeapʁɑ̃dʁə a sεme ʃakə ʒuʁ, lεse də kote vɑ̃ʒɑ̃sə, εnə e tutə no depɑ̃dɑ̃sə.
  ʒε ɑ̃fɛ̃ lεse dəʁjεʁə mwa sə fu ki mə fəzε tɑ̃ də mal, sεt ɔmə vjɔle e ki mɑ̃ɡlutisε avεk lɥi, mə-apε ʒysko fɔ̃ dy ɡufʁə.

  ʒε ʁɑ̃kɔ̃tʁe sɔ̃n- ɔpoze, ki nə fε pa də bʁɥi mε mεmə ɑ̃ sεkʁε e pasjɑ̃tə paʁsə kil mə ʁεspεktə tʁo puʁ mɛ̃poze ynə kεlkɔ̃kə ʁəlasjɔ̃.

  mεmə si ʒə nə sε pa definiʁ si ʒə lεmə ɑ̃kɔʁə, ʒə mə sɑ̃s bjɛ̃ dɑ̃ sε bʁaz- e ʒə sε kavεk lɥi ʒə nə sufʁiʁε ʒamε.
  il a tʁo pœʁ kɔmə mwa də tɔ̃be, sε puʁ səla kɔ̃ nozε pa sə devwale o ɡʁɑ̃ ʒuʁ sεtə atiʁɑ̃sə kɔmynə.

  il ε mɔ̃n- ɑ̃ʒə ɡaʁdjɛ̃ e mɔ̃ kavalje də dɑ̃sə. kɔmə mwa il εt- aʁtistə, il εmə, desinə, ʃɑ̃tə, ʒu dy pjano e dɑ̃sə.

  il ma ekʁi ynə lɔ̃ɡ lεtʁə damuʁ dɑ̃z- œ̃ stilə splɑ̃didə avεk ynə ekʁityʁə osi finə kə sɔ̃n- εspʁi.
  ʒə sɥi kɔ̃ble mεmə si ʒə ɡaʁdə ɑ̃ mwa dε sekεlləz- ɛ̃delibilə. il mə fε viʁəvɔlte syʁ œ̃ nɥaʒə pudʁe puʁ nə plys ʒamε ʁətɔ̃be də lotʁə kote, ɑ̃fɛ̃ ʒə lespεʁə : )
 • Pieds Phonétique : Mon Ange Gardien

  bə=zwɛ̃=də=tɑ̃ 4
  il=ɑ̃=fo=dy=tɑ̃=puʁ=ʁe=a=pʁɑ̃dʁəa=vi=vʁə=ʁe=a=pʁɑ̃=dʁə=a=sε=me=ʃa=kə=ʒuʁ=lε=se=də=ko=te=vɑ̃=ʒɑ̃=sə=ε=nə=e=tu=tə=no=de=pɑ̃=dɑ̃sə 38
  ʒε=ɑ̃=fɛ̃=lεse=də=ʁjε=ʁə=mwa=sə=fu=ki=mə=fə=zε=tɑ̃=də=mal=sεt=ɔ=mə=vjɔ=le=e=ki=mɑ̃=ɡlu=ti=sε=a=vεk=lɥi=mə-a=pε=ʒys=ko=fɔ̃=dy=ɡufʁə 39

  ʒε=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe=sɔ̃=nɔ=po=ze=kinə=fε=pa=də=bʁɥi=mε=mε=məɑ̃=sε=kʁε=e=pa=sjɑ̃=tə=paʁ=sə=kil=mə=ʁεs=pεk=tə=tʁo=puʁ=mɛ̃=po=ze=y=nə=kεl=kɔ̃=kə=ʁə=la=sjɔ̃ 42

  mε=mə=si=ʒə=nə=sε=pa=de=fi=niʁ=si=ʒə=lε=mə=ɑ̃=kɔ=ʁə=ʒə=mə=sɑ̃s=bj=ɛ̃=dɑ̃=sε=bʁa=ze=ʒə=sε=ka=vεk=lɥi=ʒə=nə=su=fʁi=ʁε=ʒa=mε 38
  il=a=tʁo=pœ=ʁə=kɔ=mə=mwa=də=tɔ̃=be=sε=puʁ=sə=la=kɔ̃=no=zε=pa=sə=de=vwa=le=o=ɡʁɑ̃=ʒuʁ=sε=tə=a=ti=ʁɑ̃=sə=kɔ=my=nə 35

  il=ε=mɔ̃=nɑ̃=ʒə=ɡaʁ=djɛ̃=e=mɔ̃=ka=va=lje=də=dɑ̃=sə=kɔ=mə=mwa=il=ε=taʁ=tis=tə=il=ε=mə=de=si=nə=ʃɑ̃=tə=ʒu=dy=pja=no=e=dɑ̃=sə 38

  il=ma=e=kʁi=y=nə=lɔ̃ɡ=lε=tʁə=da=muʁ=dɑ̃=zœ̃=sti=lə=splɑ̃=di=də=a=vεk=y=nə=e=kʁi=ty=ʁə=o=si=fi=nə=kə=sɔ̃=nεs=pʁi 34
  ʒə=sɥi=kɔ̃=ble=mεmə=si=ʒə=ɡaʁ=dəɑ̃=mwa=dε=se=kεllə=zɛ̃=de=li=bi=lə=il=mə=fε=vi=ʁə=vɔl=te=syʁ=œ̃=nɥ=a=ʒə=pu=dʁe=puʁ=nə=plys=ʒa=mε=ʁə=tɔ̃=be=də=lo=tʁə=ko=te=ɑ̃=fɛ̃=ʒə=les=pε=ʁə 51

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
24/02/2012 00:41Skrame2014

Pour un remerciement sa mérite un gigantesque merci...Bravo
Amicalement
Skrame

Auteur de Poésie
24/02/2012 12:18Tulipe Noire

chez nous y’a un proverbe qui dit " les bons n’ont pas de la chance, les bons tombent sur un sort mauvais", j’ai beaucoup aimé votre écrit, bravoo