Univers de poésie d'un auteur

Poème:Tas De Corbeaux Dans Ce Monde

Le Poème

Je me cherche sans cesse, au fond je ne c’est pas bien qui je suis.
Je le cherche aussi, j’ai des bribes de lui qui me reviennent en mémoire. Un jour j’avance et l’autre je perds pieds et je recule progressivement. Le vide n’est pas loin mais je tiens grâce à mes amies.
Les cons sont partout, ils nous entourent pour mieux nous valoriser. Je m’en suis bien rendue compte en allant dans ces lieux du vice où le sexe, la drogue et l’alcool règnent. Et dans ce petit royaume souillé par la bêtise humaine se mêlent et s’entrelacent des corps chauds et excités comme ma braise. Moi de même je me mélange dans ce tableau noire jusqu’à n’en plus pouvoir, jusqu’à mourrir de désespoir, tout cela ne servant à rien mais un peu plus chaque jour à me faire du mal.
Et pourtant j’espère toujours qu’il viendra le fameux prince charmant. Or il n’est nul part il semble mettre beaucoup de temps à se montrer. Je n’en peux plus d’attendre, je veux tout, tout de suite et c’est pour cela que je me souille un peu plus chaque jour, j’ai besoin de caresser un corps et d’être caressé en retour sans que le sexe prime dans cette relation.
Il m’a prise comme les autres pour me faire croire des choses. Les hommes sont des menteurs, des traitres et des hypocrites. Ils nous prennent pour des objets sexuels, pour des sexes sans cervelles en se moquant de nos sentiments. Nous ne sommes que de la viande fraiche au même rang que des vaches fermières. Triste époque que ces rangées de corbeaux dissimulent leur noirceur sous des ailes protectrices.
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Camillou

Poète Camillou

Camillou a publié sur le site 39 écrits. Camillou est membre du site depuis l'année 2008.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Tas De Corbeaux Dans Ce Mondeje=me=cher=che=sans=ces=se=au=fond=je=ne=cest=pas=bien=qui=je=suis 17
je=le=cher=che=aus=si=jai=des=bri=bes=de=lui=qui=me=re=vien=nent=en=mé=moire=un=jour=ja=van=ce=et=lau=tre=je=perds=pieds=et=je=re=cu=le=pro=gres=si=ve=ment=le=vi=de=nest=pas=loin=mais=je=tiens=grâ=ce=à=mes=a=mies 56
les=cons=sont=par=tout=ils=nous=en=tourent=pour=mieux=nous=va=lo=ri=ser=je=men=suis=bien=ren=due=comp=teen=al=lant=dans=ces=lieux=du=vi=ce=où=le=sexe=la=dro=gue=et=lal=cool=règnent=et=dans=ce=pe=tit=ro=yau=me=souillé=par=la=bê=ti=se=hu=mai=ne=se=mê=lent=et=sen=tre=la=cent=des=corps=chauds=et=ex=ci=tés=com=me=ma=braise=moi=de=mê=me=je=me=mé=lan=ge=dans=ce=ta=bleau=noi=re=jus=quà=nen=plus=pou=voir=jus=quà=mour=rir=de=dé=ses=poir=tout=ce=la=ne=ser=vant=à=rien=mais=un=peu=plus=cha=que=jour=à=me=fai=re=du=mal 128
et=pour=tant=jes=père=tou=jours=quil=vien=dra=le=fa=meux=prin=ce=char=mant=or=il=nest=nul=part=il=sem=ble=met=tre=beau=coup=de=temps=à=se=mon=trer=je=nen=peux=plus=dat=ten=dre=je=veux=tout=tout=de=sui=teet=cest=pour=ce=la=que=je=me=souille=un=peu=plus=cha=que=jour=jai=be=soin=de=ca=res=ser=un=corps=et=dê=tre=ca=res=sé=en=re=tour=sans=que=le=sexe=pri=me=dans=cet=te=re=la=tion 93
il=ma=prise=com=me=les=au=tres=pour=me=fai=re=croi=re=des=choses=les=hom=mes=sont=des=men=teurs=des=trai=tres=et=des=hy=po=crites=ils=nous=pren=nent=pour=des=ob=jets=sexuels=pour=des=sexes=sans=cer=vel=les=en=se=mo=quant=de=nos=sen=ti=ments=nous=ne=som=mes=que=de=la=vian=de=frai=cheau=mê=me=rang=que=des=va=ches=fer=mières=tris=te=é=po=que=que=ces=ran=gées=de=cor=beaux=dis=si=mu=lent=leur=noir=ceur=sous=des=ai=les=pro=tec=trices 102
Phonétique : Tas De Corbeaux Dans Ce Mondeʒə mə ʃεʁʃə sɑ̃ sεsə, o fɔ̃ ʒə nə sε pa bjɛ̃ ki ʒə sɥi.
ʒə lə ʃεʁʃə osi, ʒε dε bʁibə də lɥi ki mə ʁəvjεne ɑ̃ memwaʁə. œ̃ ʒuʁ ʒavɑ̃sə e lotʁə ʒə pεʁd pjez- e ʒə ʁəkylə pʁɔɡʁesivəmɑ̃. lə vidə nε pa lwɛ̃ mε ʒə tjɛ̃ ɡʁasə a mεz- ami.
lε kɔ̃ sɔ̃ paʁtu, il nuz- ɑ̃tuʁe puʁ mjø nu valɔʁize. ʒə mɑ̃ sɥi bjɛ̃ ʁɑ̃dɥ kɔ̃tə ɑ̃n- alɑ̃ dɑ̃ sε ljø dy visə u lə sεksə, la dʁɔɡ e lalkɔl ʁεɲe. e dɑ̃ sə pəti ʁwajomə suje paʁ la bεtizə ymεnə sə mεle e sɑ̃tʁəlase dε kɔʁ ʃoz- e εksite kɔmə ma bʁεzə. mwa də mεmə ʒə mə melɑ̃ʒə dɑ̃ sə tablo nwaʁə ʒyska nɑ̃ plys puvwaʁ, ʒyska muʁʁiʁ də dezεspwaʁ, tu səla nə sεʁvɑ̃ a ʁjɛ̃ mεz- œ̃ pø plys ʃakə ʒuʁ a mə fεʁə dy mal.
e puʁtɑ̃ ʒεspεʁə tuʒuʁ kil vjɛ̃dʁa lə famø pʁɛ̃sə ʃaʁmɑ̃. ɔʁ il nε nyl paʁ il sɑ̃blə mεtʁə boku də tɑ̃z- a sə mɔ̃tʁe. ʒə nɑ̃ pø plys datɑ̃dʁə, ʒə vø tu, tu də sɥitə e sε puʁ səla kə ʒə mə sujə œ̃ pø plys ʃakə ʒuʁ, ʒε bəzwɛ̃ də kaʁese œ̃ kɔʁz- e dεtʁə kaʁese ɑ̃ ʁətuʁ sɑ̃ kə lə sεksə pʁimə dɑ̃ sεtə ʁəlasjɔ̃.
il ma pʁizə kɔmə lεz- otʁə- puʁ mə fεʁə kʁwaʁə dε ʃozə. lεz- ɔmə sɔ̃ dε mɑ̃tœʁ, dε tʁεtʁəz- e dεz- ipɔkʁitə. il nu pʁεne puʁ dεz- ɔbʒε sεksɥεl, puʁ dε sεksə sɑ̃ sεʁvεlləz- ɑ̃ sə mɔkɑ̃ də no sɑ̃timɑ̃. nu nə sɔmə kə də la vjɑ̃də fʁεʃə o mεmə ʁɑ̃ kə dε vaʃə fεʁmjεʁə. tʁistə epɔkə kə sε ʁɑ̃ʒe də kɔʁbo disimyle lœʁ nwaʁsœʁ su dεz- εlə pʁɔtεktʁisə.
Syllabes Phonétique : Tas De Corbeaux Dans Ce Mondeʒə=mə=ʃεʁ=ʃə=sɑ̃=sε=sə=o=fɔ̃=ʒə=nə=sε=pa=bj=ɛ̃=ki=ʒə=sɥi 18
ʒə=lə=ʃεʁʃəo=si=ʒε=dε=bʁi=bə=də=lɥi=ki=mə=ʁə=vjε=ne=ɑ̃=me=mwa=ʁə=œ̃=ʒuʁ=ʒa=vɑ̃=sə=e=lo=tʁə=ʒə=pεʁd=pje=ze=ʒə=ʁə=ky=lə=pʁɔ=ɡʁe=si=və=mɑ̃=lə=vi=də=nε=pa=lwɛ̃=mε=ʒə=tjɛ̃=ɡʁa=sə=a=mε=za=mi 55
lε=kɔ̃=sɔ̃=paʁ=tu=il=nu=zɑ̃=tu=ʁe=puʁ=mjø=nu=va=lɔ=ʁi=ze=ʒə=mɑ̃=sɥi=bjɛ̃=ʁɑ̃dɥ=kɔ̃təɑ̃=na=lɑ̃=dɑ̃=sε=ljø=dy=vi=sə=u=lə=sεk=sə=la=dʁɔɡ=e=lal=kɔl=ʁε=ɲe=e=dɑ̃=sə=pə=ti=ʁwa=jo=mə=su=je=paʁ=la=bε=ti=zə=y=mε=nə=sə=mε=le=e=sɑ̃=tʁə=la=se=dε=kɔʁ=ʃo=ze=εk=si=te=kɔ=mə=ma=bʁε=zə=mwa=də=mε=mə=ʒə=mə=me=lɑ̃=ʒə=dɑ̃=sə=ta=blo=nwa=ʁə=ʒys=ka=nɑ̃=plys=pu=vwaʁ=ʒys=ka=muʁ=ʁiʁ=də=de=zεs=pwaʁ=tu=sə=la=nə=sεʁ=vɑ̃=a=ʁjɛ̃=mε=zœ̃=pø=plys=ʃa=kə=ʒuʁ=a=mə=fε=ʁə=dy=mal 130
e=puʁ=tɑ̃=ʒεs=pεʁə=tu=ʒuʁ=kil=vjɛ̃=dʁa=lə=fa=mø=pʁɛ̃=sə=ʃaʁ=mɑ̃=ɔʁ=il=nε=nyl=paʁ=il=sɑ̃=blə=mε=tʁə=bo=ku=də=tɑ̃=za=sə=mɔ̃=tʁe=ʒə=nɑ̃=pø=plys=da=tɑ̃=dʁə=ʒə=vø=tu=tu=də=sɥi=təe=sε=puʁ=sə=la=kə=ʒə=mə=su=jə=œ̃=pø=plys=ʃa=kə=ʒuʁ=ʒε=bə=zwɛ̃=də=ka=ʁe=se=œ̃=kɔʁ=ze=dε=tʁə=ka=ʁe=se=ɑ̃=ʁə=tuʁ=sɑ̃=kə=lə=sεk=sə=pʁi=mə=dɑ̃=sε=tə=ʁə=la=sjɔ̃ 95
il=ma=pʁizə=kɔ=mə=lε=zo=tʁə=puʁ=mə=fε=ʁə=kʁwa=ʁə=dε=ʃo=zə=lε=zɔ=mə=sɔ̃=dε=mɑ̃=tœʁ=dε=tʁε=tʁə=ze=dε=zi=pɔ=kʁi=tə=il=nu=pʁε=ne=puʁ=dε=zɔb=ʒε=sεk=sɥεl=puʁ=dε=sεk=sə=sɑ̃=sεʁ=vεllə=zɑ̃=sə=mɔ=kɑ̃=də=no=sɑ̃=ti=mɑ̃=nu=nə=sɔ=mə=kə=də=la=vjɑ̃=də=fʁε=ʃəo=mε=mə=ʁɑ̃=kə=dε=va=ʃə=fεʁ=mjε=ʁə=tʁis=tə=e=pɔ=kə=kə=sε=ʁɑ̃=ʒe=də=kɔʁ=bo=di=si=my=le=lœʁ=nwaʁ=sœʁ=su=dε=zε=lə=pʁɔ=tεk=tʁisə 106

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 1
J’aime pas: 0

Commentaire Sur La Poesie

Auteur de Poésie
25/11/2010 14:41Marcel42

Ne désespère pas, il y a des mecs bien, mais plus ton héroïne s’enfonce, plus elle aura du mal à en rencontrer un.

Poème Realité
Du 24/11/2010 17:32

L'écrit contient 298 mots qui sont répartis dans 1 strophes.