Poeme : Je Ne Voulais Pas

Je Ne Voulais Pas

Juin 2004 :

Pourquoi la vie en a décider ainsi ?
Moi qui croyait que rien ni personne ne nous séparerai,
Voilà qu’un beau jour il arrive et réussi
Là où tant de personne ont tenté et échoué

Je ne voulais pas que ça fasse ça
Même si au plus profond de moi je le savais
Voilà pourquoi je retardai cet instant
Que je regrette tant présentement

Depuis si longtemps j’attendai ce moment
D’avoir une amie à qui me confier et qui me comprendrais
Quand je t’ai vue, j’ai tout de suite su
Que tu était celle-là

Je ne voulais pas que ça fasse ça
Je m’en veux d’avoir mis en péril
Ce qui était le plus cher à mes yeux
Ton amitié et la complicité qu’on avait

Il y a des jours où je me dit
C’était écrit, je n’y peux rien
Il y a des jours où je bouille de rage
De ne pouvoir rien faire d’autre
Que de te laisser t’éloigner de moi encore plus loin chaque jour

Je sais, j’ai couru après
J’aurais pas dû suivre la voix de mon cœur
Qui me disais que ça ferait mon bonheur
C’était sans compter que tu t’éloingnerai de moi

Je voudrais tellement revenir en arrière
Pour effacer mes erreurs
Je préfèrerais en finir
Que de subir
Cet éloignement
Qui, pour moi, me déchire de bords en bords
Et qui m’enlève tout mes moyens

Je suis sincèrement désolée
Je te demande pardon
Je comprendrais que tu ne veuilles plus de moi
Mais sache que moi je t’aime plus que tout
Malgré tout

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Je Ne Voulais Pas

  juin=deux=mil=le=qua=tre 6

  pour=quoi=la=vieen=a=dé=ci=der=ain=si 10
  moi=qui=cro=yait=que=rien=ni=per=sonne=ne=nous=sé=pa=re=rai 15
  voi=là=quun=beau=jour=il=ar=riveet=réus=si 10
  là=où=tant=de=per=sonneont=ten=té=et=é=choué 11

  je=ne=vou=lais=pas=que=ça=fas=se=ça 10
  même=si=au=plus=pro=fond=de=moi=je=le=sa=vais 12
  voi=là=pour=quoi=je=re=tar=dai=cet=ins=tant 11
  que=je=re=gret=te=tant=pré=sen=te=ment 10

  de=puis=si=long=temps=jat=ten=dai=ce=moment 10
  da=voir=unea=mie=à=qui=me=con=fier=et=qui=me=com=pren=drais 15
  quand=je=tai=vue=jai=tout=de=sui=te=su 10
  que=tu=é=tait=cel=le=là 7

  je=ne=vou=lais=pas=que=ça=fas=se=ça 10
  je=men=veux=da=voir=mis=en=pé=ril 9
  ce=qui=é=tait=le=plus=cher=à=mes=yeux 10
  ton=a=mi=tié=et=la=com=pli=ci=té=quon=a=vait 13

  il=y=a=des=jours=où=je=me=dit 9
  cé=tait=é=crit=je=ny=peux=rien 8
  il=y=a=des=jours=où=je=bouille=de=rage 10
  de=ne=pou=voir=rien=fai=re=dau=tre 9
  que=de=te=lais=ser=té=loi=gner=de=moi=en=core=plus=loin=cha=que=jour 17

  je=sais=jai=cou=ru=a=près 7
  jau=rais=pas=dû=suivre=la=voix=de=mon=cœur 10
  qui=me=di=sais=que=ça=fe=rait=mon=bon=heur 11
  cé=tait=sans=comp=ter=que=tu=té=loingne=rai=de=moi 12

  je=vou=drais=tel=le=ment=re=ve=nir=en=ar=rière 12
  pour=ef=fa=cer=mes=er=reurs 7
  je=pré=fè=re=rais=en=fi=nir 8
  que=de=su=bir 4
  cet=é=loi=gne=ment 5
  qui=pour=moi=me=dé=chire=de=bords=en=bords 10
  et=qui=men=lè=ve=tout=mes=moyens 8

  je=suis=sin=cè=re=ment=dé=so=lée 9
  je=te=de=man=de=par=don 7
  je=compren=drais=que=tu=ne=veuilles=plus=de=moi 10
  mais=sache=que=moi=je=tai=me=plus=que=tout 10
  mal=gré=tout 3
 • Phonétique : Je Ne Voulais Pas

  ʒɥɛ̃ dø milə katʁə :

  puʁkwa la vi ɑ̃n- a deside ɛ̃si ?
  mwa ki kʁwajε kə ʁjɛ̃ ni pεʁsɔnə nə nu sepaʁəʁε,
  vwala kœ̃ bo ʒuʁ il aʁivə e ʁeysi
  la u tɑ̃ də pεʁsɔnə ɔ̃ tɑ̃te e eʃue

  ʒə nə vulε pa kə sa fasə sa
  mεmə si o plys pʁɔfɔ̃ də mwa ʒə lə savε
  vwala puʁkwa ʒə ʁətaʁdε sεt ɛ̃stɑ̃
  kə ʒə ʁəɡʁεtə tɑ̃ pʁezɑ̃təmɑ̃

  dəpɥi si lɔ̃tɑ̃ ʒatɑ̃dε sə mɔmɑ̃
  davwaʁ ynə ami a ki mə kɔ̃fje e ki mə kɔ̃pʁɑ̃dʁε
  kɑ̃ ʒə tε vɥ, ʒε tu də sɥitə sy
  kə ty etε sεllə la

  ʒə nə vulε pa kə sa fasə sa
  ʒə mɑ̃ vø davwaʁ miz- ɑ̃ peʁil
  sə ki etε lə plys ʃεʁ a mεz- iø
  tɔ̃n- amitje e la kɔ̃plisite kɔ̃n- avε

  il i a dε ʒuʁz- u ʒə mə di
  setε ekʁi, ʒə ni pø ʁjɛ̃
  il i a dε ʒuʁz- u ʒə bujə də ʁaʒə
  də nə puvwaʁ ʁjɛ̃ fεʁə dotʁə
  kə də tə lεse telwaɲe də mwa ɑ̃kɔʁə plys lwɛ̃ ʃakə ʒuʁ

  ʒə sε, ʒε kuʁy apʁε
  ʒoʁε pa dy sɥivʁə la vwa də mɔ̃ kœʁ
  ki mə dizε kə sa fəʁε mɔ̃ bɔnœʁ
  setε sɑ̃ kɔ̃te kə ty teluɛ̃ɲəʁε də mwa

  ʒə vudʁε tεllmɑ̃ ʁəvəniʁ ɑ̃n- aʁjεʁə
  puʁ efase mεz- eʁœʁ
  ʒə pʁefεʁəʁεz- ɑ̃ finiʁ
  kə də sybiʁ
  sεt elwaɲəmɑ̃
  ki, puʁ mwa, mə deʃiʁə də bɔʁdz- ɑ̃ bɔʁd
  e ki mɑ̃lεvə tu mε mwajɛ̃

  ʒə sɥi sɛ̃sεʁəmɑ̃ dezɔle
  ʒə tə dəmɑ̃də paʁdɔ̃
  ʒə kɔ̃pʁɑ̃dʁε kə ty nə vœjə plys də mwa
  mε saʃə kə mwa ʒə tεmə plys kə tu
  malɡʁe tu
 • Syllabes Phonétique : Je Ne Voulais Pas

  ʒɥɛ̃=dø=mi=lə=ka=tʁə 6

  puʁ=kwa=la=vi=ɑ̃=na=de=si=de=ɛ̃=si 11
  mwa=ki=kʁwa=jεkə=ʁjɛ̃=ni=pεʁ=sɔ=nə=nə=nu=se=pa=ʁə=ʁε 15
  vwa=la=kœ̃=bo=ʒuʁ=il=a=ʁivəe=ʁe=y=si 11
  la=u=tɑ̃də=pεʁ=sɔ=nəɔ̃=tɑ̃=te=e=e=ʃu=e 12

  ʒə=nə=vu=lε=pa=kə=sa=fa=sə=sa 10
  mεmə=si=o=plys=pʁɔ=fɔ̃=də=mwa=ʒə=lə=sa=vε 12
  vwa=la=puʁ=kwaʒə=ʁə=taʁ=dε=sεt=ɛ̃s=tɑ̃ 10
  kə=ʒə=ʁə=ɡʁε=tə=tɑ̃=pʁe=zɑ̃=tə=mɑ̃ 10

  dəp=ɥi=si=lɔ̃=tɑ̃=ʒa=tɑ̃=dεsə=mɔ=mɑ̃ 10
  da=vwaʁ=ynəa=mi=a=ki=mə=kɔ̃=fje=e=ki=mə=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁε 15
  kɑ̃=ʒə=tε=vɥ=ʒε=tu=də=sɥi=tə=sy 10
  kə=ty=e=tε=sεl=lə=la 7

  ʒə=nə=vu=lε=pa=kə=sa=fa=sə=sa 10
  ʒə=mɑ̃=vø=da=vwaʁ=mi=zɑ̃=pe=ʁil 9
  sə=ki=e=tεlə=plys=ʃεʁ=a=mε=zi=ø 10
  tɔ̃=na=mi=tje=e=la=kɔ̃=pli=si=te=kɔ̃=na=vε 13

  il=i=a=dε=ʒuʁ=zu=ʒə=mə=di 9
  se=tε=e=kʁi=ʒə=ni=pø=ʁj=ɛ̃ 9
  il=i=a=dε=ʒuʁ=zuʒə=bu=jə=də=ʁaʒə 10
  də=nə=pu=vwaʁ=ʁj=ɛ̃=fε=ʁə=do=tʁə 10
  kə=də=tə=lεse=te=lwa=ɲe=də=mwa=ɑ̃=kɔ=ʁə=plys=lwɛ̃=ʃa=kə=ʒuʁ 17

  ʒə=sε=ʒε=ku=ʁy=a=pʁε 7
  ʒo=ʁε=pa=dy=sɥivʁə=la=vwa=də=mɔ̃=kœʁ 10
  ki=mə=di=zεkə=sa=fə=ʁε=mɔ̃=bɔ=nœʁ 10
  se=tε=sɑ̃=kɔ̃=te=kə=ty=te=lu=ɛ̃ɲə=ʁε=də=mwa 13

  ʒə=vu=dʁε=tεl=lmɑ̃ʁə=və=niʁ=ɑ̃=na=ʁjεʁə 10
  puʁ=e=fa=se=mε=ze=ʁœ=ʁə 8
  ʒə=pʁe=fε=ʁə=ʁε=zɑ̃=fi=niʁ 8
  kə=də=sy=biʁ 4
  sεt=e=lwa=ɲə=mɑ̃ 5
  ki=puʁ=mwa=mə=de=ʃiʁə=də=bɔʁ=dzɑ̃=bɔʁd 10
  e=ki=mɑ̃=lε=və=tu=mε=mwa=jɛ̃ 9

  ʒə=sɥi=sɛ̃=sεʁ=ə=mɑ̃=de=zɔ=le 9
  ʒə=tə=də=mɑ̃=də=paʁ=dɔ̃ 7
  ʒə=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁεkə=ty=nə=vœjə=plys=də=mwa 10
  mε=sa=ʃə=kə=mwaʒə=tε=mə=plys=kə=tu 10
  mal=ɡʁe=tu 3

PostScriptum

c’est ce qui s’est passé aik ma best kand jai décidé de sortir aik un
mek. . . mai sa cé réglé

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
08/11/2004 00:00Laurent

splendide. . . se que tu di es touchant, trop touchant. . merci de nous offrire c belle parole. . . courrage. . .