Poeme : J’y Ai Cru

J’y Ai Cru

En cette longue nuit ta fait chaviré mon cœur
Pendant quelques instants j’ai refusé
Mais allongé à coté de toi avec une fine lueur
J’ai perdu de vu Aurélien pour me retrouver
Dans tes bras… …

Tu sentais peu être un peu trop
L’alcool et le tabac
Mais l’odeur disparaissait derrière tes mots
Et tes baisers si doux… . .

Je n’ai jamais cru au coup de foudre
Enfin, avant cette nuit
Le temps passée et chaque minute
M’étais très précieuse
Il ne m’a pas fallu beaucoup temps
Pour tomber sous ton charme

Enfin, je me sentais bien dans ma peau
Tu n’es pas comme les autres mecs que j’ai connus
Même si nous deux on se connaît pas tout a fait
T’es plus proche plus doux plus sérieux
Que toutes mes autres proies

Malgré cette longue distance
J’ai cru a nous deux
A notre petite histoire

Je savais que je devais pas m’attaché a toi
Mais j’y suis arrivé
De peur que tu me fasses comme Aurélien
Je me suis accroché et j’y ai cru
Je ne sais pas si j ai des sentiments
Mais j ai eu le coup de foudre

Ai-je eu tort ou raison
Sa personne le saura
J’ai bien reçus ton texto
Et malgré ce que je peut dire
J’ai eu un pincement au cœur
Quand je l’ai lu

J’y ai cru mais je ne suis pas aveyronnaise
Et les kilomètres sont trop nombreux
Nos années sont trop éloignées
T’as vu avec le temps je me fais des raisons
De ton texto

Au fond de moi j’en garde un bon souvenir
De toi ton visage ta voix
De Cette fameuse nuit
De nos baisers
… .

J’y ai cru
Et j’en suis fière
C’est la première fois
Qu’avec un mec je suis sincère

J’espère que je ne t’ai pas fais du mal
Je t’adore

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: J’y Ai Cru

  en=cette=lon=gue=nuit=ta=fait=cha=vi=ré=mon=cœur 12
  pen=dant=quel=ques=ins=tants=jai=re=fu=sé 10
  mais=al=lon=gé=à=co=té=de=toi=a=vec=une=fi=ne=lueur 15
  jai=per=du=de=vu=au=ré=lien=pour=me=re=trou=ver 13
  dans=tes=bras 3

  tu=sen=tais=peu=être=un=peu=trop 8
  lal=cool=et=le=ta=bac 6
  mais=lo=deur=dis=pa=rais=sait=der=rière=tes=mots 11
  et=tes=bai=sers=si=doux 6

  je=nai=ja=mais=cru=au=coup=de=foudre 9
  en=fin=a=vant=cet=te=nuit 7
  le=temps=pas=sée=et=cha=que=mi=nute 9
  mé=tais=très=pré=cieu=se 6
  il=ne=ma=pas=fal=lu=beau=coup=temps 9
  pour=tom=ber=sous=ton=cha=rme 7

  en=fin=je=me=sen=tais=bien=dans=ma=peau 10
  tu=nes=pas=comme=les=au=tres=mecs=que=jai=con=nus 12
  même=si=nous=deux=on=se=con=naît=pas=tout=a=fait 12
  tes=plus=proche=plus=doux=plus=sé=rieux 8
  que=tou=tes=mes=au=tres=proies 7

  mal=gré=cet=te=lon=gue=dis=tance 8
  jai=cru=a=nous=deux 5
  a=no=tre=pe=ti=te=his=toire 8

  je=sa=vais=que=je=de=vais=pas=mat=ta=ché=a=toi 13
  mais=jy=suis=ar=ri=vé 6
  de=peur=que=tu=me=fasses=com=meau=ré=lien 10
  je=me=suis=ac=cro=ché=et=jy=ai=cru 10
  je=ne=sais=pas=si=j=ai=des=sen=timents 10
  mais=j=ai=eu=le=coup=de=foudre 8

  ai=je=eu=tort=ou=rai=son 7
  sa=per=son=ne=le=sau=ra 7
  jai=bien=re=çus=ton=tex=to 7
  et=mal=gré=ce=que=je=peut=dire 8
  jai=eu=un=pin=ce=ment=au=cœur 8
  quand=je=lai=lu 4

  jy=ai=cru=mais=je=ne=suis=pas=a=vey=ron=naise 12
  et=les=ki=lo=mètres=sont=trop=nom=breux 9
  nos=an=nées=sont=trop=é=loi=gnées 8
  tas=vu=a=vec=le=temps=je=me=fais=des=rai=sons 12
  de=ton=tex=to 4

  au=fond=de=moi=jen=gar=deun=bon=souve=nir 10
  de=toi=ton=vi=sa=ge=ta=voix 8
  de=cet=te=fa=meu=se=nuit 7
  de=nos=bai=sers 4
  1

  jy=ai=cru 3
  et=jen=suis=fi=è=re 6
  cest=la=pre=mi=è=re=fois 7
  qua=vec=un=mec=je=suis=sin=cère 8

  jes=père=que=je=ne=tai=pas=fais=du=mal 10
  je=ta=do=re 4
 • Phonétique : J’y Ai Cru

  ɑ̃ sεtə lɔ̃ɡ nɥi ta fε ʃaviʁe mɔ̃ kœʁ
  pɑ̃dɑ̃ kεlkz- ɛ̃stɑ̃ ʒε ʁəfyze
  mεz- alɔ̃ʒe a kɔte də twa avεk ynə finə lɥœʁ
  ʒε pεʁdy də vy oʁeljɛ̃ puʁ mə ʁətʁuve
  dɑ̃ tε bʁa…

  ty sɑ̃tε pø εtʁə œ̃ pø tʁo
  lalkɔl e lə taba
  mε lɔdœʁ dispaʁεsε dəʁjεʁə tε mo
  e tε bεze si du…

  ʒə nε ʒamε kʁy o ku də fudʁə
  ɑ̃fɛ̃, avɑ̃ sεtə nɥi
  lə tɑ̃ pase e ʃakə minytə
  metε tʁε pʁesjøzə
  il nə ma pa faly boku tɑ̃
  puʁ tɔ̃be su tɔ̃ ʃaʁmə

  ɑ̃fɛ̃, ʒə mə sɑ̃tε bjɛ̃ dɑ̃ ma po
  ty nε pa kɔmə lεz- otʁə- mεk kə ʒε kɔnys
  mεmə si nu døz- ɔ̃ sə kɔnε pa tut- a fε
  tε plys pʁoʃə plys du plys seʁjø
  kə tutə mεz- otʁə- pʁwa

  malɡʁe sεtə lɔ̃ɡ distɑ̃sə
  ʒε kʁy a nu dø
  a nɔtʁə pətitə istwaʁə

  ʒə savε kə ʒə dəvε pa mataʃe a twa
  mε ʒi sɥiz- aʁive
  də pœʁ kə ty mə fasə kɔmə oʁeljɛ̃
  ʒə mə sɥiz- akʁoʃe e ʒi ε kʁy
  ʒə nə sε pa si ʒi ε dε sɑ̃timɑ̃
  mε ʒi ε y lə ku də fudʁə

  ε ʒə y tɔʁ u ʁεzɔ̃
  sa pεʁsɔnə lə soʁa
  ʒε bjɛ̃ ʁəsys tɔ̃ tεksto
  e malɡʁe sə kə ʒə pø diʁə
  ʒε y œ̃ pɛ̃səmɑ̃ o kœʁ
  kɑ̃ ʒə lε ly

  ʒi ε kʁy mε ʒə nə sɥi pa aveʁɔnεzə
  e lε kilɔmεtʁə- sɔ̃ tʁo nɔ̃bʁø
  noz- ane sɔ̃ tʁo elwaɲe
  ta vy avεk lə tɑ̃ ʒə mə fε dε ʁεzɔ̃
  də tɔ̃ tεksto

  o fɔ̃ də mwa ʒɑ̃ ɡaʁdə œ̃ bɔ̃ suvəniʁ
  də twa tɔ̃ vizaʒə ta vwa
  də sεtə famøzə nɥi
  də no bεze


  ʒi ε kʁy
  e ʒɑ̃ sɥi fjεʁə
  sε la pʁəmjεʁə fwa
  kavεk œ̃ mεk ʒə sɥi sɛ̃sεʁə

  ʒεspεʁə kə ʒə nə tε pa fε dy mal
  ʒə tadɔʁə
 • Syllabes Phonétique : J’y Ai Cru

  ɑ̃=sε=tə=lɔ̃ɡ=nɥi=ta=fε=ʃa=vi=ʁe=mɔ̃=kœʁ 12
  pɑ̃=dɑ̃=kεl=kzɛ̃s=tɑ̃=ʒε=ʁə=fy=ze 9
  mε=za=lɔ̃=ʒe=a=kɔ=te=də=twa=a=vεk=ynə=fi=nə=lɥœʁ 15
  ʒε=pεʁ=dydə=vy=o=ʁe=ljɛ̃=puʁ=mə=ʁə=tʁu=ve 12
  dɑ̃=tε=bʁa 3

  ty=sɑ̃=tε=pø=ε=tʁə=œ̃=pø=tʁo 9
  lal=kɔl=e=lə=ta=ba 6
  mε=lɔ=dœʁ=dis=pa=ʁε=sε=də=ʁjε=ʁə=tε=mo 12
  e=tε=bε=ze=si=du 6

  ʒə=nε=ʒa=mε=kʁy=o=ku=də=fu=dʁə 10
  ɑ̃=fɛ̃=a=vɑ̃=sε=tə=nɥi 7
  lə=tɑ̃=pa=se=e=ʃa=kə=mi=ny=tə 10
  me=tε=tʁε=pʁe=sj=ø=zə 7
  il=nə=ma=pa=fa=ly=bo=ku=tɑ̃ 9
  puʁ=tɔ̃=be=su=tɔ̃=ʃaʁ=mə 7

  ɑ̃=fɛ̃=ʒə=mə=sɑ̃=tε=bj=ɛ̃=dɑ̃=ma=po 11
  ty=nε=pa=kɔmə=lε=zo=tʁə=mεk=kə=ʒε=kɔ=nys 12
  mε=mə=si=nu=dø=zɔ̃sə=kɔ=nε=pa=tu=ta=fε 12
  tε=plys=pʁo=ʃə=plys=du=plys=se=ʁj=ø 10
  kə=tu=tə=mε=zo=tʁə=pʁwa 7

  mal=ɡʁe=sε=tə=lɔ̃ɡ=dis=tɑ̃=sə 8
  ʒε=kʁy=a=nu=dø 5
  a=nɔ=tʁə=pə=ti=tə=is=twa=ʁə 9

  ʒə=sa=vεkə=ʒə=də=vε=pa=ma=ta=ʃe=a=twa 12
  mε=ʒi=sɥi=za=ʁi=ve 6
  də=pœʁ=kə=ty=mə=fa=sə=kɔ=mə=o=ʁe=ljɛ̃ 12
  ʒə=mə=sɥi=za=kʁo=ʃe=e=ʒi=ε=kʁy 10
  ʒə=nə=sε=pa=si=ʒi=ε=dε=sɑ̃=ti=mɑ̃ 11
  mε=ʒi=ε=y=lə=ku=də=fu=dʁə 9

  ε=ʒə=y=tɔʁ=u=ʁε=zɔ̃ 7
  sa=pεʁ=sɔ=nə=lə=so=ʁa 7
  ʒε=bj=ɛ̃=ʁə=sys=tɔ̃=tεk=sto 8
  e=mal=ɡʁe=sə=kə=ʒə=pø=di=ʁə 9
  ʒε=y=œ̃=pɛ̃=sə=mɑ̃=o=kœ=ʁə 9
  kɑ̃=ʒə=lε=ly 4

  ʒi=ε=kʁy=mε=ʒə=nə=sɥi=pa=a=ve=ʁɔ=nεzə 12
  e=lε=ki=lɔ=mε=tʁə=sɔ̃=tʁo=nɔ̃=bʁø 10
  no=za=ne=sɔ̃=tʁo=e=lwa=ɲe 8
  ta=vy=a=vεk=lə=tɑ̃=ʒə=mə=fε=dε=ʁε=zɔ̃ 12
  də=tɔ̃=tεk=sto 4

  o=fɔ̃=də=mwa=ʒɑ̃=ɡaʁ=də=œ̃=bɔ̃=su=və=niʁ 12
  də=twa=tɔ̃=vi=za=ʒə=ta=vwa 8
  də=sε=tə=fa=mø=zə=nɥi 7
  də=no=bε=ze 4
  1

  ʒi=ε=kʁy 3
  e=ʒɑ̃=sɥi=fj=ε=ʁə 6
  sε=la=pʁə=mj=ε=ʁə=fwa 7
  ka=vεk=œ̃=mεk=ʒə=sɥi=sɛ̃=sεʁ=ə 9

  ʒεs=pε=ʁə=kə=ʒə=nə=tε=pa=fε=dy=mal 11
  ʒə=ta=dɔ=ʁə 4

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
08/12/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.