Poeme-France : Lecture Écrit Meurtre-Tuer

Poeme : La Comtesse Elisabeth Bâthory, Dame Sanglante

Poème Meurtre-Tuer
Publié le 16/05/2014 15:38

L'écrit contient 309 mots qui sont répartis dans 10 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Coburitc

La Comtesse Elisabeth Bâthory, Dame Sanglante

 • « Attention voila la troupe » hurlent les villageois,
  Tout la population du village est en effroi.
  Les chevaux écumant pénètrent dans le village, de sombres cavaliers
  Descendent de leurs lourds destriers.

  Dans les maisons effrayées, le père cache ses filles
  La mère prie Dieu et les Saints pour les sauver.
  Les portes à coup de bottes sont défoncées ;
  La troupe envahit les maisons riant des familles.

  Le père résiste, mais les coups tombent violent.
  La maison est bouleversée ; les filles trouvées.
  - « Prenons celles qui ont quinze ans » hurlent le capitaine
  - « La comtesse désire les jouvencelles. »

  Les jeunes filles se retrouvent dans les chariots,
  Les pleurs et les cris les accompagnent dans la nuit.
  Les cavaliers, riant, hurlant, vers le château
  Conduisent les jeunes filles avant minuit.

  Dans la cour du château, les serviteurs attendent le sinistre convoi.
  Des pages tenant des torches chantent une mélopée,
  La Comtesse descend dans la cour, sourit aux invitées,
  Les embrasse, les cajole. Elles ne sont plus aux abois.

  - « Venez mes douces enfants dans mes appartements
  Oubliez votre vie de misère, vos parents
  Moi Elisabeth Báthory, Comtesse, je vous aime.
  Maintenant je suis mère de vous toutes, oubliez vos problèmes. »

  Les sourires timides remplacent les pleurs
  La comtesse chuchote à leurs oreilles des mots doux,
  Dépose un baiser sur leurs joues
  - « Venez, jeunes filles, il faut être à l’heure. »

  On les conduit dans une grande salle de bains décorée,
  Des Demoiselles d’honneur se pressent de les dévêtir.
  Dans les couloirs, on entend leurs rires, leurs soupirs.
  Les voila nues, la Comtesse se laisse déshabiller. .

  La troupe surgit dans la salle, les rires s’éteignent.
  Les lances percent, tuent. Le sang coule.
  La comtesse rit, nue, dans le sang elle se baigne.
  Les gardes immobiles regardent la Goule.

  Il est juste Minuit
  Pour son bain de vie
  Une beauté éternelle
  Du sang des jouvencelles.
 • Pieds Hyphénique: La Comtesse Elisabeth Bâthory, Dame Sanglante

  at=ten=tion=voi=la=la=troupe=hur=lent=les=vil=la=geois 14
  tout=la=po=pu=la=tion=du=vil=lageest=en=ef=froi 12
  les=che=vaux=é=cu=mant=pé=nètrent=dans=le=vil=la=ge=de=som=bres=ca=va=liers 19
  des=cen=dent=de=leurs=lourds=des=tri=ers 9

  dans=les=mai=sons=ef=frayées=le=père=ca=che=ses=filles 12
  la=mè=re=prie=dieu=et=les=saints=pour=les=sau=ver 12
  les=por=tes=à=coup=de=bot=tes=sont=dé=fon=cées 12
  la=troupe=en=va=hit=les=mai=sons=riant=des=fa=milles 12

  le=pè=re=ré=sis=te=mais=les=coups=tom=bent=violent 12
  la=mai=son=est=bou=le=ver=sée=les=filles=trou=vées 12
  pre=nons=cel=les=qui=ont=quinzeans=hur=lent=le=ca=pi=taine 14
  la=com=tes=se=dé=si=re=les=jou=ven=celles 12

  les=jeu=nes=filles=se=re=trou=vent=dans=les=cha=riots 12
  les=pleurs=et=les=cris=les=ac=com=pagnent=dans=la=nuit 12
  les=ca=va=liers=ri=ant=hur=lant=vers=le=châ=teau 12
  condui=sent=les=jeu=nes=fi=lles=a=vant=mi=nuit 11

  dans=la=cour=du=châ=teau=les=ser=vi=teurs=at=tendent=le=si=nis=tre=con=voi 18
  des=pages=te=nant=des=tor=ches=chan=tent=u=ne=mé=lo=pée 14
  la=comtes=se=des=cend=dans=la=cour=sou=rit=aux=in=vi=tées 14
  les=em=brasse=les=ca=jole=el=les=ne=sont=plus=aux=a=bois 14

  ve=nez=mes=douces=en=fants=dans=mes=ap=par=te=ments 13
  ou=bliez=vo=tre=vie=de=mi=sè=re=vos=pa=rents 12
  moi=e=li=sabe=th=bá=tho=ry=com=tes=se=je=vous=aime 14
  mainte=nant=je=suis=mè=re=de=vous=tou=tes=ou=bliez=vos=pro=blèmes 15

  les=sou=ri=res=ti=mi=des=rem=pla=cent=les=pleurs 12
  la=comtes=se=chu=cho=teà=leurs=o=rei=lles=des=mots=doux 13
  dé=po=se=un=bai=ser=sur=leurs=joues 9
  ve=nez=jeunes=filles=il=faut=ê=tre=à=lheu=re 12

  on=les=con=duit=dans=une=gran=de=sal=le=de=bains=dé=co=rée 15
  des=de=moi=sel=les=dhon=neur=se=pres=sent=de=les=dé=vê=tir 15
  dans=les=cou=loirs=on=en=tend=leurs=rires=leurs=sou=pirs 12
  les=voi=la=nues=la=comtes=se=se=lais=se=dé=sha=biller 13

  la=troupe=sur=git=dans=la=sal=le=les=ri=res=sé=teignent 13
  les=lan=ces=per=cent=tuent=le=sang=cou=le 10
  la=comtes=se=rit=nue=dans=le=sang=el=le=se=baigne 12
  les=gar=des=im=mo=bi=les=re=gar=dent=la=goule 12

  il=est=jus=te=mi=nuit 6
  pour=son=bain=de=vie 5
  u=ne=beau=té=é=ter=nelle 7
  du=sang=des=jou=ven=celles 6
 • Phonétique : La Comtesse Elisabeth Bâthory, Dame Sanglante

  « atɑ̃sjɔ̃ vwala la tʁupə » yʁle lε vilaʒwa,
  tu la pɔpylasjɔ̃ dy vilaʒə εt- ɑ̃n- efʁwa.
  lε ʃəvoz- ekymɑ̃ penεtʁe dɑ̃ lə vilaʒə, də sɔ̃bʁə- kavalje
  desɑ̃de də lœʁ luʁd dεstʁje.

  dɑ̃ lε mεzɔ̃z- efʁεje, lə pεʁə kaʃə sε fijə
  la mεʁə pʁi djø e lε sɛ̃ puʁ lε sove.
  lε pɔʁtəz- a ku də bɔtə sɔ̃ defɔ̃se,
  la tʁupə ɑ̃vai lε mεzɔ̃ ʁjɑ̃ dε famijə.

  lə pεʁə ʁezistə, mε lε ku tɔ̃be vjɔle.
  la mεzɔ̃ ε buləvεʁse, lε fijə tʁuve.
  « pʁənɔ̃ sεllə ki ɔ̃ kɛ̃zə ɑ̃s » yʁle lə kapitεnə
  « la kɔmtεsə deziʁə lε ʒuvɑ̃sεllə. »

  lε ʒənə fijə sə ʁətʁuve dɑ̃ lε ʃaʁjo,
  lε plœʁz- e lε kʁi lεz- akɔ̃paɲe dɑ̃ la nɥi.
  lε kavalje, ʁjɑ̃, yʁlɑ̃, vεʁ lə ʃato
  kɔ̃dɥize lε ʒənə fijəz- avɑ̃ minɥi.

  dɑ̃ la kuʁ dy ʃato, lε sεʁvitœʁz- atɑ̃de lə sinistʁə kɔ̃vwa.
  dε paʒə tənɑ̃ dε tɔʁʃə ʃɑ̃te ynə melɔpe,
  la kɔmtεsə desɑ̃ dɑ̃ la kuʁ, suʁi oz- ɛ̃vite,
  lεz- ɑ̃bʁasə, lε kaʒɔlə. εllə nə sɔ̃ plysz- oz- abwa.

  « vəne mε dusəz- ɑ̃fɑ̃ dɑ̃ mεz- apaʁtəmɑ̃
  ublje vɔtʁə vi də mizεʁə, vo paʁɑ̃
  mwa əlizabεt batɔʁi, kɔmtεsə, ʒə vuz- εmə.
  mɛ̃tənɑ̃ ʒə sɥi mεʁə də vu tutə, ublje vo pʁɔblεmə. »

  lε suʁiʁə timidə ʁɑ̃plase lε plœʁ
  la kɔmtεsə ʃyʃɔtə a lœʁz- ɔʁεjə dε mo du,
  depozə œ̃ bεze syʁ lœʁ ʒu
  « vəne, ʒənə fijə, il fo εtʁə a lœʁ. »

  ɔ̃ lε kɔ̃dɥi dɑ̃z- ynə ɡʁɑ̃də salə də bɛ̃ dekɔʁe,
  dε dəmwazεllə dɔnœʁ sə pʁəse də lε devεtiʁ.
  dɑ̃ lε kulwaʁ, ɔ̃n- ɑ̃tɑ̃ lœʁ ʁiʁə, lœʁ supiʁ.
  lε vwala nɥ, la kɔmtεsə sə lεsə dezabije.

  la tʁupə syʁʒi dɑ̃ la salə, lε ʁiʁə setεɲe.
  lε lɑ̃sə pεʁse, tɥe. lə sɑ̃ kulə.
  la kɔmtεsə ʁit, nɥ, dɑ̃ lə sɑ̃ εllə sə bεɲə.
  lε ɡaʁdəz- imɔbilə ʁəɡaʁde la ɡulə.

  il ε ʒystə minɥi
  puʁ sɔ̃ bɛ̃ də vi
  ynə bote etεʁnεllə
  dy sɑ̃ dε ʒuvɑ̃sεllə.
 • Pieds Phonétique : La Comtesse Elisabeth Bâthory, Dame Sanglante

  a=tɑ̃=sjɔ̃=vwa=la=la=tʁupə=yʁ=le=lε=vi=la=ʒwa 14
  tu=la=pɔ=py=la=sjɔ̃=dy=vi=la=ʒə=ε=tɑ̃=ne=fʁwa 14
  lεʃə=vo=ze=ky=mɑ̃=pe=nε=tʁe=dɑ̃=lə=vi=la=ʒə=də=sɔ̃=bʁə=ka=va=lje 19
  de=sɑ̃=de=də=lœ=ʁə=luʁd=dεs=tʁj=e 10

  dɑ̃=lε=mε=zɔ̃=ze=fʁε=je=lə=pε=ʁə=ka=ʃə=sε=fijə 14
  la=mε=ʁə=pʁi=dj=ø=e=lε=sɛ̃=puʁ=lε=so=ve 13
  lε=pɔʁ=tə=za=ku=də=bɔ=tə=sɔ̃=de=fɔ̃=se 12
  la=tʁu=pə=ɑ̃=va=i=lε=mε=zɔ̃=ʁjɑ̃=dε=fa=mi=jə 14

  lə=pε=ʁə=ʁe=zis=tə=mε=lε=ku=tɔ̃=be=vj=ɔ=le 14
  la=mε=zɔ̃=ε=bu=lə=vεʁ=se=lε=fi=jə=tʁu=ve 13
  pʁə=nɔ̃=sεllə=ki=ɔ̃=kɛ̃zə=ɑ̃s=yʁ=le=lə=ka=pi=tεnə 14
  la=kɔm=tε=sə=de=zi=ʁə=lε=ʒu=vɑ̃=sεl=lə 13

  lε=ʒə=nə=fi=jə=sə=ʁə=tʁu=ve=dɑ̃=lε=ʃa=ʁj=o 14
  lε=plœ=ʁə=ze=lε=kʁi=lε=za=kɔ̃=pa=ɲe=dɑ̃=la=nɥi 14
  lε=ka=va=lj=e=ʁj=ɑ̃=yʁ=lɑ̃=vεʁ=lə=ʃa=to 13
  kɔ̃d=ɥi=ze=lε=ʒə=nə=fi=jə=za=vɑ̃=min=ɥi 12

  dɑ̃=la=kuʁ=dy=ʃa=to=lε=sεʁ=vi=tœʁ=za=tɑ̃=de=lə=si=nistʁə=kɔ̃=vwa 18
  dε=pa=ʒə=tə=nɑ̃=dε=tɔʁʃə=ʃɑ̃=te=y=nə=me=lɔ=pe 14
  la=kɔm=tεsə=de=sɑ̃=dɑ̃=la=kuʁ=su=ʁi=o=zɛ̃=vi=te 14
  lε=zɑ̃=bʁasə=lε=ka=ʒɔ=lə=εl=lə=nə=sɔ̃=plys=zo=za=bwa 15

  və=ne=mε=du=sə=zɑ̃=fɑ̃=dɑ̃=mε=za=paʁ=tə=mɑ̃ 14
  u=blj=e=vɔ=tʁə=vi=də=mi=zε=ʁə=vo=pa=ʁɑ̃ 13
  mwa=ə=li=za=bεt=ba=tɔ=ʁi=kɔm=tε=sə=ʒə=vu=zεmə 14
  mɛ̃tə=nɑ̃=ʒə=sɥi=mε=ʁə=də=vu=tu=tə=u=blje=vo=pʁɔ=blε=mə 16

  lε=su=ʁi=ʁə=ti=mi=də=ʁɑ̃=pla=se=lε=plœ=ʁə 13
  la=kɔm=tεsə=ʃy=ʃɔ=tə=a=lœʁ=zɔ=ʁε=jə=dε=mo=du 14
  de=po=zə=œ̃=bε=ze=syʁ=lœ=ʁə=ʒu 10
  və=ne=ʒə=nə=fi=jə=il=fo=ε=tʁə=a=lœ=ʁə 14

  ɔ̃=lε=kɔ̃d=ɥi=dɑ̃=zynə=ɡʁɑ̃=də=sa=lə=də=bɛ̃=de=kɔ=ʁe 15
  dεdə=mwa=zεl=lə=dɔ=nœʁ=sə=pʁə=se=də=lε=de=vε=tiʁ 14
  dɑ̃=lε=ku=lwaʁ=ɔ̃=nɑ̃=tɑ̃=lœ=ʁə=ʁi=ʁə=lœʁ=su=piʁ 14
  lε=vwa=la=nɥ=la=kɔm=tεsə=sə=lε=sə=de=za=bi=je 14

  la=tʁupə=syʁ=ʒi=dɑ̃=la=sa=lə=lε=ʁi=ʁə=se=tε=ɲe 14
  lε=lɑ̃=sə=pεʁ=se=tɥe=lə=sɑ̃=ku=lə 10
  la=kɔm=tε=sə=ʁit=nɥ=dɑ̃=lə=sɑ̃=εl=lə=sə=bε=ɲə 14
  lε=ɡaʁ=də=zi=mɔ=bi=lə=ʁə=ɡaʁ=de=la=ɡu=lə 13

  il=ε=ʒys=tə=min=ɥi 6
  puʁ=sɔ̃=bɛ̃=də=vi 5
  y=nə=bo=te=e=tεʁ=nεl=lə 8
  dy=sɑ̃=dε=ʒu=vɑ̃=sεl=lə 7

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
16/05/2014 20:47Lyse-Claire

Bonsoir,
Dis moi, tu lis ce genre de Biographie avant de t’endormir ? 🙂 Tu nous glaces le sang, là !! 🙂
Au moins on apprend des Choses très diverses par tes Ecritures ..
Je te préfère néanmoins dans tes Voyages !! 🙂
A plus ..
Lyse.

Auteur de Poésie
16/05/2014 22:41Coburitc

bonsoir Lyse,
Un petit entracte gothique, dans la lignée de Stoker ou Poe.
Amitié
Jean-Pierre

Auteur de Poésie
16/05/2014 23:04La Mouche

J’avoue, je suis pétrifiée avec cette lecture qui est fort bien écrite .. J’en reste pantois
Là j’avoue je reconnais un peu Stoker et son vampire ou Edgar Allan Poe dans type d’écrits, mais j’étais pas fan de leur façon de décrire. Alors là que pour le coup, c’est imagé, poétique et terrifiant...
Du coup, après 2 lectures, je ne sais plus quoi en penser.
Séduite d’un côté, et de l’autre terrorisée !

Amitiés

Auteur de Poésie
16/05/2014 23:12Coburitc

Elisabeth Báthory est un personnage réelle, une comtesse hongroise,.
Amitié à tous,
JP

Auteur de Poésie
17/05/2014 09:47Alanna

Le suspense est fort bien entretenu
J’ai beaucoup aimé cette scène si bien contée
Le bain de minuit nous laisse glacé
Merci
Marie.