Poeme-France : Lecture Écrit Art

Poeme : L’Aquarelliste

Poème Art
Publié le 05/06/2015 14:02

L'écrit contient 255 mots qui sont répartis dans 8 strophes.

Poete : Coburitc

L’Aquarelliste

L’aquarelliste s’installe prés du bassin,
Pose son châssis, s’assoit sur son pliant,
De son coffret Bambou retire ses feuilles de dessin :
Papiers blancs chiffons qu’il agrafe immédiatement.

Il sort sa palette, regarde ses tubes de couleurs,
Se saisit de ses pinceaux en poils d’écureuils.
Avec une éponge humide frotte le torchon,
Humidifie avec précision la trame de coton.

D’abord du bleu, ciel, horizon se confondent,
Son pinceau descend vers la Terre, vers le bassin
Le ciel devient eau, Seine du canal Saint Martin
Transparence de l’eau, de l’azur en attente.

Le blanc des vagues apparaît sur les crêtes,
Le torchon joue son rôle dans la création,
Dans les creux, le courant qui s’inquiète
De ne pas suivre son cours vers sa destination.

L’aquarelliste quitte la Seine, se nourrit de la vie sur les quais,
D’un blanc crémeux apparaît les robes des demoiselles,
D’un rose tendre il fait naitre leurs membres altiers
D’une pointe de châtain les cheveux des jouvencelles.

Son pinceau devient orange, ce sont les rires des enfants,
Du rouge pour marquer les bleus des garnements,
Puis le bleu de l’eau devient vert d’eau, herbes vertes
Des jolies pelouses qui apparaissent à leurs pieds.

L’aquarelle se joue Univers ce tendre jour d’été,
Au soleil complice sèche la feuille de papier
Figeant le temps, les couleurs pour l’éternité.

L’aquarelliste remballe son matériel,
Jouit encore une dernière fois du ciel,
De la beauté du monde si irréelle…
 • Pieds Hyphénique: L’Aquarelliste

  la=qua=rel=lis=te=sins=tal=le=prés=du=bas=sin 12
  po=se=son=châs=sis=sas=soit=sur=son=pli=ant 11
  de=son=cof=fret=bam=bou=re=tire=ses=feu=illes=de=des=sin 14
  pa=piers=blancs=chif=fons=quil=a=grafeim=mé=dia=te=ment 12

  il=sort=sa=palet=te=re=gar=de=ses=tu=bes=de=cou=leurs 14
  se=sai=sit=de=ses=pin=ceaux=en=poils=dé=cu=reuils 12
  a=vec=uneé=pon=ge=hu=mi=de=frot=te=le=tor=chon 13
  hu=mi=di=fiea=vec=pré=ci=sion=la=trame=de=co=ton 13

  da=bord=du=bleu=ciel=ho=ri=zon=se=con=fon=dent 12
  son=pin=ceau=des=cend=vers=la=terre=vers=le=bas=sin 12
  le=ciel=de=vient=eau=seine=du=ca=nal=saint=mar=tin 12
  trans=pa=ren=ce=de=leau=de=la=zur=en=at=tente 12

  le=blanc=des=va=gues=ap=pa=raît=sur=les=crê=tes 12
  le=tor=chon=joue=son=rô=le=dans=la=cré=a=tion 12
  dans=les=creux=le=cou=rant=qui=sin=qui=è=te 11
  de=ne=pas=suivre=son=cours=vers=sa=des=ti=na=tion 12

  la=qua=rel=liste=quit=te=la=sei=ne=se=nour=rit=de=la=vie=sur=les=quais 18
  dun=blanc=cré=meux=ap=pa=raît=les=robes=des=de=moi=sel=les 14
  dun=rose=ten=dre=il=fait=nai=tre=leurs=mem=bres=al=tiers 13
  dune=poin=te=de=châ=tain=les=che=veux=des=jou=ven=celles 13

  son=pin=ceau=de=vient=o=range=ce=sont=les=ri=res=des=en=fants 15
  du=rou=ge=pour=mar=quer=les=bleus=des=gar=ne=ments 12
  puis=le=bleu=de=leau=de=vient=vert=deau=her=bes=vertes 12
  des=jo=lies=pe=louses=qui=ap=pa=rais=sent=à=leurs=pieds 13

  la=qua=rel=le=se=joueu=ni=vers=ce=tendre=jour=dé=té 13
  au=so=leil=com=plice=sè=che=la=feu=ille=de=pa=pier 13
  fi=geant=le=temps=les=cou=leurs=pour=lé=ter=ni=té 12

  la=qua=rel=lis=te=rem=bal=le=son=ma=té=riel 12
  jouit=en=co=re=u=ne=der=niè=re=fois=du=ciel 12
  de=la=beau=té=du=mon=de=si=ir=réel=le 11
 • Phonétique : L’Aquarelliste

  lakaʁεllistə sɛ̃stalə pʁe dy basɛ̃,
  pozə sɔ̃ ʃasi, saswa syʁ sɔ̃ pljɑ̃,
  də sɔ̃ kɔfʁε bɑ̃bu ʁətiʁə sε fœjə də desɛ̃ :
  papje blɑ̃ ʃifɔ̃ kil aɡʁafə imedjatəmɑ̃.

  il sɔʁ sa palεtə, ʁəɡaʁdə sε tybə də kulœʁ,
  sə sεzi də sε pɛ̃soz- ɑ̃ pwal dekyʁəj.
  avεk ynə epɔ̃ʒə ymidə fʁɔtə lə tɔʁʃɔ̃,
  ymidifi avεk pʁesizjɔ̃ la tʁamə də kɔtɔ̃.

  dabɔʁ dy blø, sjεl, ɔʁizɔ̃ sə kɔ̃fɔ̃de,
  sɔ̃ pɛ̃so desɑ̃ vεʁ la teʁə, vεʁ lə basɛ̃
  lə sjεl dəvjɛ̃ o, sεnə dy kanal sɛ̃ maʁtɛ̃
  tʁɑ̃spaʁɑ̃sə də lo, də lazyʁ ɑ̃n- atɑ̃tə.

  lə blɑ̃ dε vaɡz- apaʁε syʁ lε kʁεtə,
  lə tɔʁʃɔ̃ ʒu sɔ̃ ʁolə dɑ̃ la kʁeasjɔ̃,
  dɑ̃ lε kʁø, lə kuʁɑ̃ ki sɛ̃kjεtə
  də nə pa sɥivʁə sɔ̃ kuʁ vεʁ sa dεstinasjɔ̃.

  lakaʁεllistə kitə la sεnə, sə nuʁʁi də la vi syʁ lε kε,
  dœ̃ blɑ̃ kʁemøz- apaʁε lε ʁɔbə dε dəmwazεllə,
  dœ̃ ʁozə tɑ̃dʁə il fε nεtʁə lœʁ mɑ̃bʁəz- altje
  dynə pwɛ̃tə də ʃatɛ̃ lε ʃəvø dε ʒuvɑ̃sεllə.

  sɔ̃ pɛ̃so dəvjɛ̃ ɔʁɑ̃ʒə, sə sɔ̃ lε ʁiʁə dεz- ɑ̃fɑ̃,
  dy ʁuʒə puʁ maʁke lε bløs dε ɡaʁnəmɑ̃,
  pɥi lə blø də lo dəvjɛ̃ vεʁ do, εʁbə- vεʁtə
  dε ʒɔli pəluzə ki apaʁεse a lœʁ pje.

  lakaʁεllə sə ʒu ynive sə tɑ̃dʁə ʒuʁ dete,
  o sɔlεj kɔ̃plisə sεʃə la fœjə də papje
  fiʒɑ̃ lə tɑ̃, lε kulœʁ puʁ letεʁnite.

  lakaʁεllistə ʁɑ̃balə sɔ̃ mateʁjεl,
  ʒui ɑ̃kɔʁə ynə dεʁnjεʁə fwa dy sjεl,
  də la bote dy mɔ̃də si iʁeεllə…
 • Pieds Phonétique : L’Aquarelliste

  la=ka=ʁεl=lis=tə=sɛ̃s=ta=lə=pʁe=dy=ba=sɛ̃ 12
  po=zə=sɔ̃=ʃa=si=sa=swa=syʁ=sɔ̃=plj=ɑ̃ 11
  də=sɔ̃=kɔ=fʁε=bɑ̃=buʁə=ti=ʁə=sε=fœjə=də=de=sɛ̃ 13
  pa=pje=blɑ̃=ʃi=fɔ̃=kil=a=ɡʁafə=i=me=dja=tə=mɑ̃ 13

  il=sɔʁ=sa=pa=lεtə=ʁə=ɡaʁ=də=sε=ty=bə=də=ku=lœʁ 14
  sə=sε=zi=də=sε=pɛ̃=so=zɑ̃=pwal=de=ky=ʁəj 12
  a=vεk=ynəe=pɔ̃=ʒə=y=mi=də=fʁɔ=tə=lə=tɔʁ=ʃɔ̃ 13
  y=mi=di=fi=a=vεk=pʁe=si=zjɔ̃=la=tʁamə=də=kɔ=tɔ̃ 14

  da=bɔʁ=dy=blø=sjεl=ɔ=ʁi=zɔ̃=sə=kɔ̃=fɔ̃=de 12
  sɔ̃=pɛ̃=so=de=sɑ̃=vεʁ=la=te=ʁə=vεʁlə=ba=sɛ̃ 12
  lə=sjεl=də=vjɛ̃=o=sεnə=dy=ka=nal=sɛ̃=maʁ=tɛ̃ 12
  tʁɑ̃s=pa=ʁɑ̃=sə=də=lo=də=la=zyʁ=ɑ̃=na=tɑ̃tə 12

  lə=blɑ̃=dε=va=ɡə=za=pa=ʁε=syʁ=lε=kʁε=tə 12
  lə=tɔʁ=ʃɔ̃=ʒu=sɔ̃=ʁo=lə=dɑ̃=la=kʁe=a=sjɔ̃ 12
  dɑ̃=lε=kʁø=lə=ku=ʁɑ̃=ki=sɛ̃=kj=ε=tə 11
  də=nə=pa=sɥivʁə=sɔ̃=kuʁ=vεʁ=sa=dεs=ti=na=s=jɔ̃ 13

  la=ka=ʁεl=listə=ki=tə=la=sε=nə=sə=nuʁ=ʁi=də=la=vi=syʁ=lε=kε 18
  dœ̃=blɑ̃=kʁe=mø=za=pa=ʁε=lε=ʁɔbə=dε=də=mwa=zεllə 13
  dœ̃=ʁozə=tɑ̃=dʁə=il=fε=nε=tʁə=lœʁ=mɑ̃=bʁə=zal=tje 13
  dynə=pwɛ̃=tə=də=ʃa=tɛ̃=lε=ʃə=vø=dε=ʒu=vɑ̃=sεllə 13

  sɔ̃=pɛ̃=sodə=vjɛ̃=ɔ=ʁɑ̃=ʒə=sə=sɔ̃=lε=ʁi=ʁə=dε=zɑ̃=fɑ̃ 15
  dy=ʁu=ʒə=puʁ=maʁ=ke=lε=bløs=dε=ɡaʁ=nə=mɑ̃ 12
  pɥi=lə=blø=də=lo=də=vjɛ̃=vεʁ=do=εʁ=bə=vεʁtə 12
  dε=ʒɔ=lipə=lu=zə=ki=a=pa=ʁε=se=a=lœʁ=pje 13

  la=ka=ʁεllə=sə=ʒu=y=ni=veʁ=sə=tɑ̃dʁə=ʒuʁ=de=te 13
  o=sɔ=lεj=kɔ̃=plisə=sε=ʃə=la=fœjə=də=pa=pje 12
  fi=ʒɑ̃=lə=tɑ̃=lε=ku=lœʁ=puʁ=le=tεʁ=ni=te 12

  la=ka=ʁεl=lis=tə=ʁɑ̃=ba=lə=sɔ̃=ma=te=ʁjεl 12
  ʒui=ɑ̃=kɔ=ʁə=y=nə=dεʁ=njε=ʁə=fwa=dy=sjεl 12
  də=la=bo=te=dy=mɔ̃=də=si=i=ʁe=εl=lə 12

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
05/06/2015 19:16Lyse-Claire

Bonsoir,
Bravo ! Sublime ! Parfait ! On est près de Lui , et l’on vit pleinement, par tes Mots, son Chef d’Œuvre !
Et tu es Toujours, à chaque Lecture, , un bel Aquarelliste des Mots !
Au Plaisir,
Amitiés,
Lyse.

Auteur de Poésie
05/06/2015 22:30Coburitc

Merci de ton commentaire, de te retrouver sur le site après une longue absence.
Amicalement
Jean-Pierre