Poeme-France : Lecture Écrit Absurde

Poeme : Pinata

Poème Absurde
Publié le 25/07/2016 23:23

L'écrit contient 341 mots qui sont répartis dans 8 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Coburitc

Pinata

Si mes voisins avaient une corde pour me pendre
Il y a bien longtemps que pendu à une branche
J’égayerai leur après midi de Janvier à Décembre,
Un pendu à la place d’une pinata ça égaye les dimanches.

Leurs enfants, deux adorables marmots, armés de lourds batons
Me taperaient sur le dos, me trouant la besace avec vigueur
J’offrirai au deux gamins rieurs de merveilleux et gouteux bonbons,
Les sucreries auraient malheureusement un gout acre et sans douceur.

Je ne suis pas un mauvais homme mais il ne faut pas trop en demander,
Gigoter des heures sous un arbre ce n’est par un vrai métier,
Je rêve en ces moments de la jolie et tendre trêve des confiseurs,
Pour un instant éloigner de moi ces marmots sans cœur.

C’est à cause de cet arbre imposant qui me regarde de travers,
Comme si j’allais lui couper ses branches à ce pauvre pépère,
Même son ombre recouvre la mienne, mauvais centenaire,
J’aime pas les vieux grincheux et leurs épuisantes manières.

Faire le tour du quartier ce n’est pas une sinécure croyez moi,
Tous m’abordent pour m’avoir le mercredi ou le samedi,
Je suis plus célèbre que la Tour Eiffel, je suis l’incroyable pinata,
Tous rêvent de me trouer la paillasse pour la joie des petits.

Mon amie pour me changer les idées m’inscrit à une tombola,
Merveilleuse idée je gagne un beau voyage à Mexico,
Mais à peine descendu de l’avion que j’aperçois les Pinatas,
De toutes couleurs, brodées d’or, c ’en est fini pour toi coco.

Des squelettes rieurs m’attrapent par les manches,
Des mariachis jouent des airs entrainant pendant que l’on me pend,
Des bambins mexicains s’approchent en jouant des hanches,
Des batons lourds prêts à se briser à mes dépends.

« Tapes, tapes, tapes, que tes coups de bâton
Puissent être efficaces pour avoir les bonbons,
Et je compte jusqu’à un, jusqu’à deux, jusqu’à trois
Un autre prend ton tour. »
 • Pieds Hyphénique: Pinata

  si=mes=voi=sins=a=vaient=u=ne=cor=de=pour=me=pen=dre 14
  il=y=a=bien=long=temps=que=pen=du=à=u=ne=bran=che 14
  jé=gaye=rai=leur=a=près=mi=di=de=jan=vi=er=à=dé=cem=bre 16
  un=pen=du=à=la=place=du=ne=pi=na=ta=ça=é=gaye=les=di=manches 17

  leurs=en=fants=deux=a=do=ra=bles=mar=mots=ar=més=de=lourds=ba=tons 16
  me=tape=raient=sur=le=dos=me=trou=ant=la=be=sa=cea=vec=vi=gueur 16
  jof=fri=rai=au=deux=ga=mins=rieurs=de=mer=veilleux=et=gou=teux=bon=bons 16
  les=sucre=ries=au=raient=malheu=reu=se=ment=un=gout=a=creet=sans=dou=ceur 16

  je=ne=suis=pas=un=mau=vais=homme=mais=il=ne=faut=pas=trop=en=de=man=der 18
  gi=go=ter=des=heures=sous=un=ar=bre=ce=nest=par=un=vrai=mé=tier 16
  je=rêveen=ces=mo=ments=de=la=jo=lie=et=ten=dre=trê=ve=des=con=fi=seurs 18
  pour=un=ins=tant=é=loi=gner=de=moi=ces=mar=mots=sans=cœur 14

  cest=à=cause=de=cet=ar=breim=po=sant=qui=me=re=gar=de=de=tra=vers 17
  comme=si=jal=lais=lui=cou=per=ses=bran=ches=à=ce=pau=vre=pé=père 16
  mê=me=son=om=bre=re=cou=vre=la=mien=ne=mau=vais=cen=te=naire 16
  jai=me=pas=les=vieux=grin=cheux=et=leurs=é=pui=san=tes=ma=niè=res 16

  faire=le=tour=du=quar=tier=ce=nest=pas=u=ne=si=né=cu=re=croyez=moi 17
  tous=ma=bor=dent=pour=ma=voir=le=mer=cre=di=ou=le=sa=me=di 16
  je=suis=plus=cé=lèbre=que=la=tour=eif=fel=je=suis=lin=croya=ble=pi=na=ta 18
  tous=rê=vent=de=me=trou=er=la=paillas=se=pour=la=joie=des=pe=tits 16

  mon=a=mie=pour=me=chan=ger=les=i=dées=mins=crit=à=une=tom=bo=la 17
  mer=veilleu=se=i=dée=je=ga=gne=un=beau=voy=a=ge=à=mexi=co 16
  mais=à=peine=des=cen=du=de=la=vion=que=ja=per=çois=les=pi=na=tas 17
  de=tou=tes=cou=leurs=bro=dées=dor=cen=est=fi=ni=pour=toi=co=co 16

  des=s=que=let=tes=ri=eurs=mat=tra=pent=par=les=man=ches 14
  des=ma=ria=chis=jouent=des=airs=en=trai=nant=pen=dant=que=lon=me=pend 16
  des=bam=bins=mexi=cains=sap=pro=chent=en=jou=ant=des=han=ches 14
  des=ba=tons=lourds=prêts=à=se=bri=ser=à=mes=dé=pends 13

  ta=pes=ta=pes=ta=pes=que=tes=coups=de=bâ=ton 13
  puis=sent=ê=tre=ef=fi=ca=ces=pour=a=voir=les=bon=bons 14
  et=je=comp=te=jus=quà=un=jus=quà=deux=jus=quà=trois 13
  un=au=tre=prend=ton=tour 6
 • Phonétique : Pinata

  si mε vwazɛ̃z- avε ynə kɔʁdə puʁ mə pɑ̃dʁə
  il i a bjɛ̃ lɔ̃tɑ̃ kə pɑ̃dy a ynə bʁɑ̃ʃə
  ʒeɡεjəʁε lœʁ apʁε midi də ʒɑ̃vje a desɑ̃bʁə,
  œ̃ pɑ̃dy a la plasə dynə pinata sa eɡεj lε dimɑ̃ʃə.

  lœʁz- ɑ̃fɑ̃, døz- adɔʁablə maʁmo, aʁme də luʁd batɔ̃
  mə tapəʁε syʁ lə do, mə tʁuɑ̃ la bəzasə avεk viɡœʁ
  ʒɔfʁiʁε o dø ɡamɛ̃ ʁjœʁ də mεʁvεjøz- e ɡutø bɔ̃bɔ̃,
  lε sykʁəʁiz- oʁε maləʁøzəmɑ̃ œ̃ ɡu akʁə e sɑ̃ dusœʁ.

  ʒə nə sɥi pa œ̃ movεz- ɔmə mεz- il nə fo pa tʁo ɑ̃ dəmɑ̃de,
  ʒiɡɔte dεz- œʁ suz- œ̃n- aʁbʁə sə nε paʁ œ̃ vʁε metje,
  ʒə ʁεvə ɑ̃ sε mɔmɑ̃ də la ʒɔli e tɑ̃dʁə tʁεvə dε kɔ̃fizœʁ,
  puʁ œ̃n- ɛ̃stɑ̃ elwaɲe də mwa sε maʁmo sɑ̃ kœʁ.

  sεt- a kozə də sεt aʁbʁə ɛ̃pozɑ̃ ki mə ʁəɡaʁdə də tʁavεʁ,
  kɔmə si ʒalε lɥi kupe sε bʁɑ̃ʃəz- a sə povʁə pepεʁə,
  mεmə sɔ̃n- ɔ̃bʁə ʁəkuvʁə la mjεnə, movε sɑ̃tənεʁə,
  ʒεmə pa lε vjø ɡʁɛ̃ʃøz- e lœʁz- epɥizɑ̃tə manjεʁə.

  fεʁə lə tuʁ dy kaʁtje sə nε pa ynə sinekyʁə kʁwaje mwa,
  tus mabɔʁde puʁ mavwaʁ lə mεʁkʁədi u lə samədi,
  ʒə sɥi plys selεbʁə kə la tuʁ εfεl, ʒə sɥi lɛ̃kʁwajablə pinata,
  tus ʁεve də mə tʁue la pajasə puʁ la ʒwa dε pəti.

  mɔ̃n- ami puʁ mə ʃɑ̃ʒe lεz- ide mɛ̃skʁi a ynə tɔ̃bɔla,
  mεʁvεjøzə ide ʒə ɡaɲə œ̃ bo vwajaʒə a mεksiko,
  mεz- a pεnə desɑ̃dy də lavjɔ̃ kə ʒapεʁswa lε pinata,
  də tutə kulœʁ, bʁɔde dɔʁ, sɑ̃n- ε fini puʁ twa kɔko.

  dε skəlεtə ʁjœʁ matʁape paʁ lε mɑ̃ʃə,
  dε maʁjaʃi ʒue dεz- εʁz- ɑ̃tʁεnɑ̃ pɑ̃dɑ̃ kə lɔ̃ mə pɑ̃,
  dε bɑ̃bɛ̃ mεksikɛ̃ sapʁoʃe ɑ̃ ʒuɑ̃ dεz- ɑ̃ʃə,
  dε batɔ̃ luʁd pʁεz- a sə bʁize a mε depɑ̃.

  « tapə, tapə, tapə, kə tε ku də batɔ̃
  pɥise εtʁə efikasə puʁ avwaʁ lε bɔ̃bɔ̃,
  e ʒə kɔ̃tə ʒyska œ̃, ʒyska dø, ʒyska tʁwa
  œ̃n- otʁə pʁɑ̃ tɔ̃ tuʁ. »
 • Pieds Phonétique : Pinata

  si=mε=vwa=zɛ̃=za=vε=y=nə=kɔʁ=də=puʁ=mə=pɑ̃=dʁə 14
  il=i=a=bj=ɛ̃=lɔ̃=tɑ̃=kə=pɑ̃=dy=a=y=nə=bʁɑ̃=ʃə 15
  ʒe=ɡε=jə=ʁε=lœʁ=a=pʁε=mi=di=də=ʒɑ̃=vje=a=de=sɑ̃=bʁə 16
  œ̃=pɑ̃=dy=a=la=plasə=dy=nə=pi=na=ta=sa=e=ɡεj=lε=di=mɑ̃ʃə 17

  lœʁ=zɑ̃=fɑ̃=dø=za=dɔ=ʁa=blə=maʁ=mo=aʁ=me=də=luʁd=ba=tɔ̃ 16
  mə=tapə=ʁε=syʁ=lə=do=mə=tʁu=ɑ̃=la=bə=za=səa=vεk=vi=ɡœʁ 16
  ʒɔ=fʁi=ʁε=o=dø=ɡa=mɛ̃=ʁjœʁ=də=mεʁ=vε=jø=ze=ɡu=tø=bɔ̃=bɔ̃ 17
  lε=sykʁə=ʁi=zo=ʁε=ma=lə=ʁø=zə=mɑ̃=œ̃=ɡu=a=kʁəe=sɑ̃=du=sœʁ 17

  ʒə=nə=sɥi=pa=œ̃=mo=vε=zɔmə=mε=zil=nə=fo=pa=tʁo=ɑ̃=də=mɑ̃=de 18
  ʒi=ɡɔ=te=dε=zœʁ=su=zœ̃=naʁ=bʁə=sə=nε=paʁ=œ̃=vʁε=me=tje 16
  ʒə=ʁεvəɑ̃=sε=mɔ=mɑ̃=də=la=ʒɔ=li=e=tɑ̃=dʁə=tʁε=və=dε=kɔ̃=fi=zœʁ 18
  puʁ=œ̃=nɛ̃s=tɑ̃=e=lwa=ɲe=də=mwa=sε=maʁ=mo=sɑ̃=kœ=ʁə 15

  sε=ta=kozə=də=sεt=aʁ=bʁəɛ̃=po=zɑ̃=ki=mə=ʁə=ɡaʁ=də=də=tʁa=vεʁ 17
  kɔmə=si=ʒa=lε=lɥi=ku=pe=sε=bʁɑ̃=ʃə=za=sə=po=vʁə=pe=pεʁə 16
  mε=mə=sɔ̃=nɔ̃=bʁə=ʁə=ku=vʁə=la=mjε=nə=mo=vε=sɑ̃=tə=nεʁə 16
  ʒε=mə=pa=lε=vjø=ɡʁɛ̃=ʃø=ze=lœʁ=zep=ɥi=zɑ̃=tə=ma=njε=ʁə 16

  fεʁə=lə=tuʁ=dy=kaʁ=tje=sə=nε=pa=y=nə=si=ne=ky=ʁə=kʁwa=je=mwa 18
  tus=ma=bɔʁ=de=puʁ=ma=vwaʁ=lə=mεʁ=kʁə=di=u=lə=sa=mə=di 16
  ʒə=sɥi=plys=se=lεbʁə=kə=la=tuʁ=ε=fεl=ʒə=sɥi=lɛ̃=kʁwa=ja=blə=pi=na=ta 19
  tus=ʁε=ve=də=mə=tʁu=e=la=pa=jasə=puʁ=la=ʒwa=dε=pə=ti 16

  mɔ̃=na=mi=puʁmə=ʃɑ̃=ʒe=lε=zi=de=mɛ̃s=kʁi=a=y=nə=tɔ̃=bɔ=la 17
  mεʁ=vε=jøzə=i=de=ʒə=ɡa=ɲəœ̃=bo=vwa=ja=ʒə=a=mεk=si=ko 16
  mε=za=pεnə=de=sɑ̃=dy=də=la=vjɔ̃=kə=ʒa=pεʁ=swa=lε=pi=na=ta 17
  də=tu=tə=ku=lœʁ=bʁɔ=de=dɔʁ=sɑ̃=nε=fi=ni=puʁ=twa=kɔ=ko 16

  dε=skə=lε=tə=ʁjœ=ʁə=ma=tʁa=pe=paʁ=lε=mɑ̃=ʃə 13
  dε=ma=ʁja=ʃi=ʒu=e=dε=zεʁ=zɑ̃=tʁε=nɑ̃=pɑ̃=dɑ̃kə=lɔ̃=mə=pɑ̃ 16
  dε=bɑ̃=bɛ̃=mεk=si=kɛ̃=sa=pʁo=ʃe=ɑ̃=ʒu=ɑ̃=dε=zɑ̃=ʃə 15
  dε=ba=tɔ̃=luʁd=pʁε=za=sə=bʁi=ze=a=mε=de=pɑ̃ 13

  ta=pə=ta=pə=ta=pə=kə=tε=ku=də=ba=tɔ̃ 13
  pɥi=se=ε=tʁə=e=fi=ka=sə=puʁ=a=vwaʁ=lε=bɔ̃=bɔ̃ 14
  e=ʒə=kɔ̃=tə=ʒys=ka=œ̃=ʒys=ka=dø=ʒys=ka=tʁwa 13
  œ̃=no=tʁə=pʁɑ̃=tɔ̃=tuʁ 6

Récompense

0
2
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
26/07/2016 22:19Lisador

Très joli!!! Quelle vie déconvenue, qu’une vie de pinata!!! C’est pas facile tous les jours! 😉
On a fait "exploser" une pinata, à un baptême, impossible!!! Il a fallu sortir les grand moyens pour espère manger des bonbons, mais c’était marrant :-))
Amitié Jean-Pierre