Poeme : Aie Confiance En Moi

Aie Confiance En Moi

Ferme les yeux et tu verras,
Que la vie n’est pas si laide que ça.
Ferme les yeux et tu comprendras,
Que l’amour n’est pas comme tu le crois.
Ferme les yeux et tu sentiras,
Le bonheur de croire en toi.

As-tu confiance en moi ?
As-tu en toi une grande foi ?
Tu sais qu’il y a de l’espoir,
Même dans ce qui te parrait noir…

Ferme les yeux et tu verras,
Que de nombreuses choses ne se voient pas,
Ferme les yeux et tu comprendras,
Que le temps n’est pas si important que ça.
Ferme les yeux et tu sentiras,
Un immense bien te tendre les bras.

Suis-moi, prend ma main,
Je serai encore là demain,
N’aie pas peur, j’irai avec toi,
Partout ou tu auras besoin de moi.

Ferme les yeux et laisse-moi te guider,
Ensemble on traversera monts et vallés,
On verra du pays, passeront des frontières,
Survoleront des fleuves et des mers,
Ne me lâche pas, aie confiance en la vie,
C’est elle qui t’as conduit jusqu’ici…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Aie Confiance En Moi

  fer=me=les=y=eux=et=tu=ver=ras 9
  que=la=vie=nest=pas=si=lai=de=que=ça 10
  fer=me=les=y=eux=et=tu=com=pren=dras 10
  que=la=mour=nest=pas=com=me=tu=le=crois 10
  fer=me=les=y=eux=et=tu=sen=ti=ras 10
  le=bon=heur=de=croi=re=en=toi 8

  as=tu=con=fi=an=ce=en=moi 8
  as=tu=en=toi=u=ne=gran=de=foi 9
  tu=sais=quil=y=a=de=les=poir 8
  mê=me=dans=ce=qui=te=par=rait=noir 9

  fer=me=les=y=eux=et=tu=ver=ras 9
  que=de=nom=breu=ses=choses=ne=se=voient=pas 10
  fer=me=les=y=eux=et=tu=com=pren=dras 10
  que=le=temps=nest=pas=si=im=por=tant=que=ça 11
  fer=me=les=y=eux=et=tu=sen=ti=ras 10
  un=im=men=se=bien=te=ten=dre=les=bras 10

  suis=moi=prend=ma=main 5
  je=se=rai=en=co=re=là=de=main 9
  naie=pas=peur=ji=rai=a=vec=toi 8
  par=tout=ou=tu=au=ras=be=soin=de=moi 10

  ferme=les=yeux=et=lais=se=moi=te=gui=der 10
  en=sem=bleon=tra=verse=ra=monts=et=val=lés 10
  on=ver=ra=du=pa=ys=passe=ront=des=fron=tières 11
  sur=vo=le=ront=des=fleu=ves=et=des=mers 10
  ne=me=lâ=che=pas=aie=con=fianceen=la=vie 10
  cest=el=le=qui=tas=con=duit=jus=qui=ci 10
 • Phonétique : Aie Confiance En Moi

  fεʁmə lεz- iøz- e ty veʁa,
  kə la vi nε pa si lεdə kə sa.
  fεʁmə lεz- iøz- e ty kɔ̃pʁɑ̃dʁa,
  kə lamuʁ nε pa kɔmə ty lə kʁwa.
  fεʁmə lεz- iøz- e ty sɑ̃tiʁa,
  lə bɔnœʁ də kʁwaʁə ɑ̃ twa.

  a ty kɔ̃fjɑ̃sə ɑ̃ mwa ?
  a ty ɑ̃ twa ynə ɡʁɑ̃də fwa ?
  ty sε kil i a də lεspwaʁ,
  mεmə dɑ̃ sə ki tə paʁε nwaʁ…

  fεʁmə lεz- iøz- e ty veʁa,
  kə də nɔ̃bʁøzə ʃozə nə sə vwae pa,
  fεʁmə lεz- iøz- e ty kɔ̃pʁɑ̃dʁa,
  kə lə tɑ̃ nε pa si ɛ̃pɔʁtɑ̃ kə sa.
  fεʁmə lεz- iøz- e ty sɑ̃tiʁa,
  œ̃n- imɑ̃sə bjɛ̃ tə tɑ̃dʁə lε bʁa.

  sɥi mwa, pʁɑ̃ ma mɛ̃,
  ʒə səʁε ɑ̃kɔʁə la dəmɛ̃,
  nε pa pœʁ, ʒiʁε avεk twa,
  paʁtu u ty oʁa bəzwɛ̃ də mwa.

  fεʁmə lεz- iøz- e lεsə mwa tə ɡide,
  ɑ̃sɑ̃blə ɔ̃ tʁavεʁsəʁa mɔ̃z- e vale,
  ɔ̃ veʁa dy pεi, pasəʁɔ̃ dε fʁɔ̃tjεʁə,
  syʁvɔləʁɔ̃ dε fləvəz- e dε mεʁ,
  nə mə laʃə pa, ε kɔ̃fjɑ̃sə ɑ̃ la vi,
  sεt- εllə ki ta kɔ̃dɥi ʒyskisi…
 • Syllabes Phonétique : Aie Confiance En Moi

  fεʁ=mə=lε=zi=ø=ze=ty=ve=ʁa 9
  kə=la=vi=nε=pa=si=lε=də=kə=sa 10
  fεʁ=mə=lε=zi=ø=ze=ty=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁa 10
  kə=la=muʁ=nε=pa=kɔ=mə=ty=lə=kʁwa 10
  fεʁ=mə=lε=zi=ø=ze=ty=sɑ̃=ti=ʁa 10
  lə=bɔ=nœ=ʁə=də=kʁwa=ʁə=ɑ̃=twa 9

  a=ty=kɔ̃=fj=ɑ̃=sə=ɑ̃=mwa 8
  a=ty=ɑ̃=twa=y=nə=ɡʁɑ̃=də=fwa 9
  ty=sε=kil=i=a=də=lεs=pwaʁ 8
  mε=mə=dɑ̃=sə=ki=tə=pa=ʁε=nwaʁ 9

  fεʁ=mə=lε=zi=ø=ze=ty=ve=ʁa 9
  kə=də=nɔ̃=bʁøzə=ʃo=zə=nə=sə=vwa=pa 10
  fεʁ=mə=lε=zi=ø=ze=ty=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁa 10
  kə=lə=tɑ̃=nε=pa=si=ɛ̃=pɔʁ=tɑ̃kə=sa 10
  fεʁ=mə=lε=zi=ø=ze=ty=sɑ̃=ti=ʁa 10
  œ̃=ni=mɑ̃=sə=bjɛ̃=tə=tɑ̃=dʁə=lε=bʁa 10

  sɥi=mwa=pʁɑ̃=ma=mɛ̃ 5
  ʒə=sə=ʁε=ɑ̃=kɔ=ʁə=la=də=mɛ̃ 9
  nε=pa=pœ=ʁə=ʒi=ʁε=a=vεk=twa 9
  paʁ=tu=u=ty=o=ʁa=bə=zwɛ̃=də=mwa 10

  fεʁmə=lε=ziø=ze=lε=sə=mwa=tə=ɡi=de 10
  ɑ̃=sɑ̃bləɔ̃=tʁa=vεʁ=sə=ʁa=mɔ̃=ze=va=le 10
  ɔ̃=ve=ʁa=dy=pε=i=pasə=ʁɔ̃=dε=fʁɔ̃=tjεʁə 11
  syʁ=vɔ=lə=ʁɔ̃=dε=flə=və=ze=dε=mεʁ 10
  nə=mə=laʃə=pa=ε=kɔ̃=fjɑ̃=səɑ̃=la=vi 10
  sε=tεl=lə=ki=ta=kɔ̃d=ɥi=ʒys=ki=si 10

PostScriptum

^^
daph à la rose
Voilà Angel, je crois que j’ai réussi un poème joyeux, non ?

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
04/01/2007 12:20Angel’s

Bonjour Daphnée,
Un poème plein d’espoir.Merci
(K).......Angie

Auteur de Poésie
04/01/2007 18:03Géraldine

sublime...^^
mes amitiés (F)(K)

Auteur de Poésie
08/02/2007 04:47Silently...Me

Ooo jaime trop ce poème la! uer vraiment beau

🙂

Jtaime fort
xxx
Cinthia