Poeme : This Perfect Cycle

This Perfect Cycle

I went somewhere
I go where i want
It’s my somewhere
And i walk by the way
Like i so love to say
This is our ground
We step on our grass if we want
Enough manure for this part

The most beautiful bird in the world
It just hit the window
We will all cry for it
And salted water will form a river
Where the animals will live in peace
And then the time has come to freeze
We will breath a cold breeze
And drink our hot chocolate
Like we know we control our fate
But nothing is real
Our fate is sealed
The beautiful bird will feed the grass
This perfect cycle

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: This Perfect Cycle

  i=went=so=mew=here 5
  i=go=w=he=re=i=want 7
  its=my=so=mew=here 5
  and=i=walk=by=the=way 6
  like=i=so=lo=ve=to=say 7
  this=is=our=ground 4
  we=step=on=our=grass=if=we=want 8
  en=ough=ma=nure=for=this=part 7

  the=most=beau=ti=ful=bird=in=the=world 9
  it=just=hit=the=win=dow 6
  we=will=all=cry=for=it 6
  and=sal=ted=wa=ter=will=form=a=ri=ver 10
  whe=re=thea=ni=mals=will=live=in=peace 9
  and=then=the=time=has=co=me=to=freeze 9
  we=will=brea=th=a=cold=breeze 7
  and=drink=our=hot=cho=co=late 7
  like=we=k=now=we=con=trol=our=fate 9
  but=no=thing=is=real 5
  our=fa=te=is=sea=led 6
  the=beau=ti=ful=bird=will=feed=the=grass 9
  this=per=fect=cycle 4
 • Phonétique : This Perfect Cycle

  i wɑ̃ sɔmεwəʁə
  i ɡo wəʁə i wɑ̃
  itεs mi sɔmεwəʁə
  ɑ̃d i walk bi tə wε
  likə i so lɔvə to sε
  tiz- is uʁ ɡʁund
  wə stεp ɔ̃n- uʁ ɡʁasz- if wə wɑ̃
  ɑ̃nuɡ manyʁə fɔʁ ti paʁ

  tə mɔst botifyl biʁ ɛ̃ tə wɔʁld
  it ʒyst it tə wɛ̃dɔw
  wə wij al kʁi fɔʁ it
  ɑ̃d saltεd wate wij fɔʁm a ʁive
  wəʁə tə animal wij livə ɛ̃ pəasə
  ɑ̃d tɛ̃ tə timə-as kɔmə to fʁizə
  wə wij bʁəat a kɔld bʁizə
  ɑ̃d dʁɛ̃k uʁ o ʃɔkɔlatə
  likə wə knɔw wə kɔ̃tʁɔl uʁ fatə
  byt nɔtiŋ is ʁəal
  uʁ fatə is səalεd
  tə botifyl biʁ wij fid tə ɡʁas
  ti pεʁfεkt siklə
 • Syllabes Phonétique : This Perfect Cycle

  i=wɑ̃=sɔ=mε=wə=ʁə 6
  i=ɡo=wə=ʁə=i=wɑ̃ 6
  i=tεsə=mi=sɔ=mε=wəʁə 6
  ɑ̃d=i=walk=bi=tə=wε 6
  likə=i=so=lɔ=və=to=sε 7
  ti=zis=uʁ=ɡʁund 4
  wə=stεp=ɔ̃=nuʁ=ɡʁas=zif=wə=wɑ̃ 8
  ɑ̃=nuɡ=ma=nyʁə=fɔʁ=ti=paʁ 7

  tə=mɔst=bo=ti=fyl=biʁ=ɛ̃tə=wɔʁld 8
  it=ʒyst=it=tə=wɛ̃=dɔw 6
  wə=wij=al=kʁi=fɔʁ=it 6
  ɑ̃d=sal=tεd=wa=te=wij=fɔʁm=a=ʁi=ve 10
  wə=ʁə=təa=ni=mal=wij=livə=ɛ̃=pə=asə 10
  ɑ̃d=tɛ̃tə=ti=mə-as=kɔ=mə=to=fʁizə 9
  wə=wij=bʁəat=a=kɔld=bʁizə 6
  ɑ̃d=dʁɛ̃k=uʁ=o=ʃɔ=kɔ=latə 7
  likə=wə=knɔw=wə=kɔ̃=tʁɔl=uʁ=fatə 8
  byt=nɔ=tiŋ=is=ʁə=al 6
  uʁ=fatə=is=sə=a=lεd 6
  tə=bo=ti=fyl=biʁ=wij=fid=tə=ɡʁas 9
  ti=pεʁ=fεkt=si=klə 5

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
30/08/2005 23:34Lancu, Cooloost

Une belle vision utopique... effacée par la dure réalité. Tu te débrouilles très bien an anglais ( kind of bilingue right ? lol).
Merci de nous avoir partagé cet écrit.