Poeme : Combat Inutile

A Propos du Poeme

Nota : il est évident que des noms féminins sont flatteurs et emplis de douceur,
comme il est évident que de vilains noms existent au masculin.
J’avais juste envie de me libérer d’une colère sur certains noms qui me gênent.
J’ai quand même calculé que 58% des noms de la langue française sont au masculin.

Combat Inutile

Un petit coup de colère, pour une évidence,
Qui vient d’éveiller mon bas instinct de guerrière,
Ce qui me laisse perplexe et aurait tendance.
À m’inciter à me muer en charretière.

Je vais donc, prendre le temps d’expliquer mon cas
Face à ma tardive prise de conscience
En aspirant à ne causer aucun tracas
À mes lecteurs de par mon efficience.

Dans notre riche et exquise langue française
Se côtoient des noms féminins et masculins,
Qui, soit nous troublent et nous mettent mal à l’aise,
Soit nous transportent vers des songes cristallins.

Les verbes, articles, noms, adjectifs, adverbes
Se mélangent et s’assemblent à l’infini,
Sans faire attention au fait qu’ils exacerbent
Notre essence même et ce qui nous définit.

Mais des noms féminins tels que imbécillité,
Tromperie, honte, idiotie, couardise,
Bêtise, accusation, infidélité,
Arme, guerre, mort et erreur me traumatisent.

Tandis que des noms infiniment plus humains
Tels que plaisir, avenir, attendrissement
Badinage, monde, enfant, compliment, demain,
Affichent leur masculinité fièrement.

Le mot sentiment, lui, se pose en masculin,
Entrouvrant avec charme l’accès au bonheur,
Cependant que l’émotion au féminin
Ouvre la voie frissonnante qui mène au cœur.

Mais quel vain combat que de vouloir l’amnistie
Entre elle et lui, qui depuis les origines
Se livrent une lutte de genre… sapristi
Qui va plus loin que ce que l’on imagine.

Alors… À l’heure où j’irai rejoindre les ombres
Et fuirai ce monde aussi radieux que sombre… .

Sur ma tombe, j’apprécierai une épitaphe,
Simplement rédigée et sobrement gravée
De préférence sans fautes d’orthographe,
Pour m’affranchir de ces mots qui m’ont entravé.

« Ci-gît une femme, qui adorait unir
Le féminin au masculin de par ses rimes,
Pour oser espérer un naïf avenir
Dénudé de tous combats, mensonges, et crimes. »
26/05/2019

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Combat Inutile

  un=pe=tit=coup=de=co=lère=pour=u=neé=vi=dence 12
  qui=vient=dé=veiller=mon=bas=ins=tinct=de=guer=riè=re 12
  ce=qui=me=lais=se=per=plexe=et=au=rait=ten=dance 12
  à=min=ci=ter=à=me=muer=en=char=re=tiè=re 12

  je=vais=donc=pren=dre=le=temps=dex=pli=quer=mon=cas 12
  fa=ce=à=ma=tar=di=ve=pri=se=de=cons=cience 12
  en=as=pi=rant=à=ne=cau=ser=au=cun=tra=cas 12
  à=mes=lec=teurs=de=par=mon=ef=fi=cien=ce 11

  dans=notre=ri=che=et=ex=qui=se=lan=gue=fran=çaise 12
  se=cô=toient=des=noms=fé=mi=nins=et=mas=cu=lins 12
  qui=soit=nous=trou=blent=et=nous=met=tent=mal=à=laise 12
  soit=nous=trans=por=tent=vers=des=son=ges=cris=tal=lins 12

  les=verbes=ar=ticles=nom=s=ad=jec=tif=s=ad=verbes 12
  se=mé=lan=gent=et=sas=sem=blent=à=lin=fi=ni 12
  sans=fai=re=at=ten=ti=on=au=fait=quils=exa=cerbent 12
  notrees=sen=ce=mê=me=et=ce=qui=nous=dé=fi=nit 12

  mais=des=noms=fé=mi=nins=tels=queim=bé=cil=li=té 12
  trom=pe=rie=hon=te=i=dio=tie=cou=ar=di=se 12
  bê=ti=se=ac=cu=sa=tion=in=fi=dé=li=té 12
  ar=me=guer=re=mort=et=er=reur=me=trau=ma=tisent 12

  tan=dis=que=des=noms=in=fi=ni=ment=plus=hu=mains 12
  tels=que=plai=sir=a=ve=nir=at=ten=dris=se=ment 12
  ba=di=nage=mon=de=en=fant=com=pli=ment=de=main 12
  af=fi=chent=leur=mas=cu=li=ni=té=fiè=re=ment 12

  le=mot=sen=timent=lui=se=po=se=en=mas=cu=lin 12
  en=trou=vrant=a=vec=char=me=lac=cès=au=bon=heur 12
  ce=pen=dant=que=lé=mo=ti=on=au=fé=mi=nin 12
  ou=vre=la=voie=fris=son=nante=qui=mè=ne=au=cœur 12

  mais=quel=vain=com=bat=que=de=vou=loir=lam=nis=tie 12
  entre=el=le=et=lui=qui=de=puis=les=o=ri=gines 12
  se=livrent=u=ne=lut=te=de=gen=re=sa=pris=ti 12
  qui=va=plus=loin=que=ce=que=lon=i=ma=gi=ne 12

  a=lors=à=lheure=où=ji=rai=re=join=dre=les=ombres 12
  et=fui=rai=ce=mon=de=aus=si=ra=dieux=que=sombre 12

  sur=ma=tombe=jap=pré=cie=rai=u=ne=é=pi=taphe 12
  sim=ple=ment=ré=di=gée=et=so=bre=ment=gra=vée 12
  de=pré=fé=ren=ce=sans=fau=tes=dor=tho=gra=phe 12
  pour=maf=fran=chir=de=ces=mots=qui=mont=en=tra=vé 12

  ci=gît=une=fem=me=qui=a=do=rait=u=nir 12
  le=fé=mi=nin=au=mas=cu=lin=de=par=ses=rimes 12
  pour=o=ser=es=pé=rer=un=naïf=a=ve=nir 11
  dé=nu=dé=de=tous=com=bats=men=son=ges=et=crimes 12
  vingt=six=s=la=sh=zé=ro=cinq=s=la=sh=deux=mille=dix=neuf 15
 • Phonétique : Combat Inutile

  œ̃ pəti ku də kɔlεʁə, puʁ ynə evidɑ̃sə,
  ki vjɛ̃ devεje mɔ̃ ba ɛ̃stɛ̃ də ɡeʁjεʁə,
  sə ki mə lεsə pεʁplεksə e oʁε tɑ̃dɑ̃sə.
  a mɛ̃site a mə mɥe ɑ̃ ʃaʁətjεʁə.

  ʒə vε dɔ̃k, pʁɑ̃dʁə lə tɑ̃ dεksplike mɔ̃ ka
  fasə a ma taʁdivə pʁizə də kɔ̃sjɑ̃sə
  ɑ̃n- aspiʁɑ̃ a nə koze okœ̃ tʁaka
  a mε lεktœʁ də paʁ mɔ̃n- efisjɑ̃sə.

  dɑ̃ nɔtʁə ʁiʃə e εkskizə lɑ̃ɡ fʁɑ̃sεzə
  sə kotwae dε nɔ̃ feminɛ̃z- e maskylɛ̃,
  ki, swa nu tʁuble e nu mεte mal a lεzə,
  swa nu tʁɑ̃spɔʁte vεʁ dε sɔ̃ʒə kʁistalɛ̃.

  lε vεʁbə, aʁtiklə, nɔ̃, adʒεktif, advεʁbə
  sə melɑ̃ʒe e sasɑ̃ble a lɛ̃fini,
  sɑ̃ fεʁə atɑ̃sjɔ̃ o fε kilz- εɡzasεʁbe
  nɔtʁə esɑ̃sə mεmə e sə ki nu defini.

  mε dε nɔ̃ feminɛ̃ tεl kə ɛ̃besijite,
  tʁɔ̃pəʁi, ɔ̃tə, idjɔti, kuaʁdizə,
  bεtizə, akyzasjɔ̃, ɛ̃fidelite,
  aʁmə, ɡeʁə, mɔʁ e eʁœʁ mə tʁomatize.

  tɑ̃di kə dε nɔ̃z- ɛ̃finime plysz- ymɛ̃
  tεl kə plεziʁ, avəniʁ, atɑ̃dʁisəmɑ̃
  badinaʒə, mɔ̃də, ɑ̃fɑ̃, kɔ̃plime, dəmɛ̃,
  afiʃe lœʁ maskylinite fjεʁəmɑ̃.

  lə mo sɑ̃timɑ̃, lɥi, sə pozə ɑ̃ maskylɛ̃,
  ɑ̃tʁuvʁɑ̃ avεk ʃaʁmə laksεz- o bɔnœʁ,
  səpɑ̃dɑ̃ kə lemɔsjɔ̃ o feminɛ̃
  uvʁə la vwa fʁisɔnɑ̃tə ki mεnə o kœʁ.

  mε kεl vɛ̃ kɔ̃ba kə də vulwaʁ lamnisti
  ɑ̃tʁə εllə e lɥi, ki dəpɥi lεz- ɔʁiʒinə
  sə livʁe ynə lytə də ʒɑ̃ʁə… sapʁisti
  ki va plys lwɛ̃ kə sə kə lɔ̃n- imaʒinə.

  alɔʁ… a lœʁ u ʒiʁε ʁəʒwɛ̃dʁə lεz- ɔ̃bʁə
  e fɥiʁε sə mɔ̃də osi ʁadjø kə sɔ̃bʁə…

  syʁ ma tɔ̃bə, ʒapʁesjəʁε ynə epitafə,
  sɛ̃pləmɑ̃ ʁediʒe e sɔbʁəmɑ̃ ɡʁave
  də pʁefeʁɑ̃sə sɑ̃ fotə dɔʁtɔɡʁafə,
  puʁ mafʁɑ̃ʃiʁ də sε mo ki mɔ̃ ɑ̃tʁave.

  « si ʒit ynə famə, ki adɔʁε yniʁ
  lə feminɛ̃ o maskylɛ̃ də paʁ sε ʁimə,
  puʁ oze εspeʁe œ̃ najf avəniʁ
  denyde də tus kɔ̃ba, mɑ̃sɔ̃ʒə, e kʁimə. »
  vɛ̃t- si- slaʃ zeʁo sɛ̃k slaʃ dø milə diz- nəf
 • Syllabes Phonétique : Combat Inutile

  œ̃=pə=ti=kudə=kɔ=lε=ʁə=puʁ=y=nə=e=vidɑ̃sə 12
  ki=vjɛ̃=de=vε=je=mɔ̃=ba=ɛ̃s=tɛ̃=də=ɡe=ʁjεʁə 12
  sə=kimə=lε=sə=pεʁ=plεk=sə=e=o=ʁε=tɑ̃=dɑ̃sə 12
  a=mɛ̃=si=te=a=mə=mɥe=ɑ̃=ʃa=ʁə=tjεʁ=ə 12

  ʒə=vε=dɔ̃k=pʁɑ̃=dʁə=lə=tɑ̃=dεk=spl=ke=mɔ̃=ka 12
  fa=sə=a=ma=taʁ=di=və=pʁi=zə=də=kɔ̃=sjɑ̃sə 12
  ɑ̃=nas=pi=ʁɑ̃=a=nə=ko=ze=o=kœ̃=tʁa=ka 12
  a=mε=lεk=tœʁ=də=paʁ=mɔ̃=ne=fi=sj=ɑ̃=sə 12

  dɑ̃=nɔ=tʁə=ʁi=ʃə=e=εk=ski=zə=lɑ̃ɡ=fʁɑ̃=sεzə 12
  sə=ko=twa=dε=nɔ̃=fe=mi=nɛ̃=ze=mas=ky=lɛ̃ 12
  ki=swa=nu=tʁu=ble=e=nu=mε=te=mal=a=lεzə 12
  swa=nu=tʁɑ̃s=pɔʁ=te=vεʁ=dε=sɔ̃=ʒə=kʁis=ta=lɛ̃ 12

  lε=vεʁ=bə=aʁ=ti=klə=nɔ̃=ad=ʒεk=tif=ad=vεʁbə 12
  sə=me=lɑ̃=ʒe=e=sa=sɑ̃=ble=a=lɛ̃=fi=ni 12
  sɑ̃=fεʁə=a=tɑ̃=sjɔ̃=o=fε=kil=zεɡ=za=sεʁ=be 12
  nɔtʁəe=sɑ̃=sə=mε=mə=e=sə=ki=nu=de=fi=ni 12

  mε=dε=nɔ̃=fe=mi=nɛ̃=tεl=kəɛ̃=be=si=ji=te 12
  tʁɔ̃=pə=ʁi=ɔ̃=tə=i=djɔ=ti=ku=aʁ=di=zə 12
  bε=ti=zə=a=ky=za=sjɔ̃=ɛ̃=fi=de=li=te 12
  aʁmə=ɡe=ʁə=mɔʁ=e=e=ʁœʁ=mə=tʁo=ma=ti=ze 12

  tɑ̃=di=kə=dε=nɔ̃=zɛ̃=fi=ni=me=plys=zy=mɛ̃ 12
  tεl=kə=plε=ziʁ=a=və=niʁ=a=tɑ̃=dʁi=sə=mɑ̃ 12
  ba=di=naʒə=mɔ̃=də=ɑ̃=fɑ̃=kɔ̃=pli=me=də=mɛ̃ 12
  a=fi=ʃe=lœʁ=mas=ky=li=ni=te=fjε=ʁə=mɑ̃ 12

  lə=mo=sɑ̃=ti=mɑ̃=lɥisə=po=zə=ɑ̃=mas=ky=lɛ̃ 12
  ɑ̃=tʁu=vʁɑ̃=a=vεk=ʃaʁ=mə=lak=sε=zo=bɔ=nœʁ 12
  sə=pɑ̃=dɑ̃=kə=le=mɔ=sj=ɔ̃=o=fe=mi=nɛ̃ 12
  uvʁə=la=vwa=fʁi=sɔ=nɑ̃=tə=ki=mε=nə=o=kœʁ 12

  mε=kεl=vɛ̃=kɔ̃=ba=kə=də=vu=lwaʁ=lam=nis=ti 12
  ɑ̃tʁə=εl=lə=e=lɥi=ki=dəp=ɥi=lε=zɔ=ʁi=ʒinə 12
  sə=li=vʁe=y=nə=lytə=də=ʒɑ̃=ʁə=sa=pʁis=ti 12
  ki=va=plys=lwɛ̃=kə=sə=kə=lɔ̃=ni=ma=ʒi=nə 12

  a=lɔʁ=a=lœʁ=u=ʒi=ʁε=ʁə=ʒwɛ̃=dʁə=lε=zɔ̃bʁə 12
  e=fɥi=ʁε=sə=mɔ̃=də=o=si=ʁa=djø=kə=sɔ̃bʁə 12

  syʁ=ma=tɔ̃bə=ʒa=pʁe=sjə=ʁε=y=nə=e=pi=tafə 12
  sɛ̃=plə=mɑ̃=ʁe=di=ʒe=e=sɔ=bʁə=mɑ̃=ɡʁa=ve 12
  də=pʁe=fe=ʁɑ̃=sə=sɑ̃=fo=tə=dɔʁ=tɔ=ɡʁa=fə 12
  puʁ=ma=fʁɑ̃=ʃiʁ=də=sε=mo=ki=mɔ̃=ɑ̃=tʁa=ve 12

  si=ʒit=y=nə=famə=ki=a=dɔ=ʁε=y=niʁ 12
  lə=fe=mi=nɛ̃=o=mas=ky=lɛ̃=də=paʁ=sε=ʁimə 12
  puʁ=o=ze=εs=pe=ʁe=œ̃=najf=a=və=niʁ 11
  de=ny=de=də=tus=kɔ̃=ba=mɑ̃=sɔ̃ʒə=e=kʁi=mə 12
  vɛ̃t=si=slaʃ=ze=ʁo=sɛ̃k=slaʃ=dø=mi=lə=diz=nəf 12

Historique des Modifications

26/05/2019 17:38
26/05/2019 17:19
26/05/2019 17:03

Récompense

1
1
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
26/09/2020 17:13Naturelle

Merci pour ce texte qui explique bien, que notre société pousse le masculin à se séparer du féminin, pour ne former plus qu’un, riche de tout ce qu’il a appris à ses côtés, pour vivre libre de toutes contraintes ! Les femmes doivent-elles se contenter de faire la même chose tout en sachant que c’est plus difficile pour elles, à moins qu’elles ne changent de genre... Elles aussi !!