Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Je Pleure/blessures (Nightwish Vs)

Poème - Sans Thème -
Publié le 14/10/2004 21:15

L'écrit contient 335 mots qui sont répartis dans 13 strophes.

Poete : Djedje Khiter

Je Pleure/blessures (Nightwish Vs)

Je pleure Blessure

1
Encore une chose qui ne va pas
Celà dure depuis des mois
Tu sais, je suis inquiet
De tes secrets
Tu repenses à des histoires
Qui te plongent dans le noir
Des fois tu me fais peur
De tout tes pleurs

2
J’écris à l’ancre rouge tous les cris de mon cœur
Je verse mes brulures, mes peines, mes douleurs
Qui s’acheminent, qui m’éliminent petit à petit
En cendre, poussières d’étoiles m’envoler à tout prix
Je trace en noirceur le parcours de ma vie
Brouillard qui règne, si floue est ma survie
Manipulée par un dédoublement de personalité
Qui suis je donc dans ce vaste monde détesté ?

1
Comme les blessures de l’épée
Qui viennent démoraliser
Des blessures très brèves
Te donneront la fievre
Que soignera tout mon amour
Par amour

« Outro »
Agnus dei
Qui tollis peccata mundi
Miserere nobis
Agnus dei
Qui tollis peccata mundi
Miserere nobis

1
C’est ton imagination
Qui te dicte des leçons
Il ne faut pas te laisser
Endoctriner
Mais dis moi là où tu pars
Eclaires moi de tous tes phares
Montre moi le chemin
De ton chagrin

2
Je dessine en couleurs mon tombeau, mon cimetière
J’entrouve une lueur, j’exauce mes prières
Au fond je crois que la vie n’est pas faite pour moi
Désarmée, sensible et fragile à chaque fois
Je peints à l’ancre de chine ma dernière volonté
Plume grisatre comme ma sombre destinée
Quelques mots désastreux, qui causent peine
« A jamais garder le sourire malgré tout Amen ! »

1
Comme les blessures de l’épée
Qui viennent démoraliser
Des blessures très brèves
Te donneront la fievre
Que soignera tout mon amour
Par amour

Tes blessures très brèves
Te donneront la fievre
Tu soigneras tout dans l’amour

2
Mes blessures s’achèvent
Quand vient la fin du glaive
Qui soigne mon manque d’amour

Par amour

1 Djedje Khiter
2 Nightwish

© Djedje Khiter (Avril 1993 - Octobre 2004)
© Nightwish (Octobre 2004)
 • Pieds Hyphénique: Je Pleure/blessures (Nightwish Vs)

  je=pleu=re=bles=su=re 6

  un 1
  en=coreune=cho=se=qui=ne=va=pas 8
  ce=là=dure=de=puis=des=mois 7
  tu=sais=je=suis=in=quiet 6
  de=tes=se=crets 4
  tu=re=penses=à=des=his=toires 7
  qui=te=plongent=dans=le=noir 6
  des=fois=tu=me=fais=peur 6
  de=tout=tes=pleurs 4

  deux 1
  jé=cris=à=lancre=rouge=tous=les=cris=de=mon=cœur 11
  je=verse=mes=bru=lures=mes=pei=nes=mes=dou=leurs 11
  qui=sache=mi=nent=qui=mé=li=mi=nent=pe=tit=à=pe=tit 14
  en=cendre=pous=siè=res=dé=toi=les=men=vo=ler=à=tout=prix 14
  je=traceen=noir=ceur=le=par=cours=de=ma=vie 10
  brouil=lard=qui=règne=si=floueest=ma=sur=vie 9
  ma=ni=pu=lée=par=un=dé=double=ment=de=per=so=na=li=té 15
  qui=suis=je=donc=dans=ce=vaste=monde=dé=tes=té 11

  un 1
  comme=les=bles=su=res=de=lé=pée 8
  qui=viennent=dé=mo=ra=li=ser 7
  des=bles=su=res=très=brèves 6
  te=don=ne=ront=la=fievre 6
  que=soigne=ra=tout=mon=a=mour 7
  par=a=mour 3

  ou=tro 3
  agnus=dei 2
  qui=tol=lis=pec=ca=ta=mun=di 8
  mi=se=re=re=no=bis 6
  agnus=dei 2
  qui=tol=lis=pec=ca=ta=mun=di 8
  mi=se=re=re=no=bis 6

  un 1
  cest=ton=i=ma=gi=na=tion 7
  qui=te=dic=te=des=le=çons 7
  il=ne=faut=pas=te=lais=ser 7
  en=doc=tri=ner 4
  mais=dis=moi=là=où=tu=pars 7
  eclaires=moi=de=tous=tes=phares 6
  mon=tre=moi=le=che=min 6
  de=ton=cha=grin 4

  deux 1
  je=des=sineen=cou=leurs=mon=tom=beau=mon=ci=me=tière 12
  jen=trouveune=lueur=jexau=ce=mes=pri=ères 8
  au=fond=je=crois=que=la=vie=nest=pas=faite=pour=moi 12
  désar=mée=sen=sibleet=fra=gi=le=à=cha=que=fois 11
  je=peints=à=lancre=de=chine=ma=der=niè=re=vo=lon=té 13
  plume=gri=sa=tre=comme=ma=som=bre=des=ti=née 11
  quel=ques=mots=dé=sas=treux=qui=causent=peine 9
  a=ja=mais=gar=der=le=sou=rire=mal=gré=tout=amen 13

  un 1
  comme=les=bles=su=res=de=lé=pée 8
  qui=viennent=dé=mo=ra=li=ser 7
  des=bles=su=res=très=brèves 6
  te=don=ne=ront=la=fievre 6
  que=soigne=ra=tout=mon=a=mour 7
  par=a=mour 3

  tes=bles=su=res=très=brèves 6
  te=don=ne=ront=la=fievre 6
  tu=soigne=ras=tout=dans=la=mour 7

  deux 1
  mes=bles=su=res=sa=chèvent 6
  quand=vient=la=fin=du=glaive 6
  qui=soigne=mon=man=que=da=mour 7

  par=a=mour 3

  un=d=jed=je=khi=ter 6
  deux=night=wish 3

  co=py=right=d=jed=je=khi=ter=a=vril=mille=neuf=cent=quatre=vingt=trei=zeoc=to=bre=deux=mil=le=quatre 23
  co=py=right=night=wi=sh=oc=tobre=deux=mille=quatre 11
 • Phonétique : Je Pleure/blessures (Nightwish Vs)

  ʒə plœʁə blesyʁə

  œ̃
  ɑ̃kɔʁə ynə ʃozə ki nə va pa
  səla dyʁə dəpɥi dε mwa
  ty sε, ʒə sɥiz- ɛ̃kjε
  də tε sεkʁε
  ty ʁəpɑ̃səz- a dεz- istwaʁə
  ki tə plɔ̃ʒe dɑ̃ lə nwaʁ
  dε fwa ty mə fε pœʁ
  də tu tε plœʁ


  ʒekʁiz- a lɑ̃kʁə ʁuʒə tus lε kʁi də mɔ̃ kœʁ
  ʒə vεʁsə mε bʁylyʁə, mε pεnə, mε dulœʁ
  ki saʃəmine, ki melimine pəti a pəti
  ɑ̃ sɑ̃dʁə, pusjεʁə detwalə mɑ̃vɔle a tu pʁi
  ʒə tʁasə ɑ̃ nwaʁsœʁ lə paʁkuʁ də ma vi
  bʁujaʁ ki ʁεɲə, si flu ε ma syʁvi
  manipyle paʁ œ̃ dedubləmɑ̃ də pεʁsɔnalite
  ki sɥi ʒə dɔ̃k dɑ̃ sə vastə mɔ̃də detεste ?

  œ̃
  kɔmə lε blesyʁə də lepe
  ki vjεne demɔʁalize
  dε blesyʁə tʁε bʁεvə
  tə dɔnəʁɔ̃ la fjεvʁə
  kə swaɲəʁa tu mɔ̃n- amuʁ
  paʁ amuʁ

  « utʁɔ »
  aɲys dε
  ki tɔli pεkata mœ̃di
  mizəʁəʁə nɔbi
  aɲys dε
  ki tɔli pεkata mœ̃di
  mizəʁəʁə nɔbi

  œ̃
  sε tɔ̃n- imaʒinasjɔ̃
  ki tə diktə dε ləsɔ̃
  il nə fo pa tə lεse
  ɑ̃dɔktʁine
  mε di mwa la u ty paʁ
  εklεʁə mwa də tus tε faʁə
  mɔ̃tʁə mwa lə ʃəmɛ̃
  də tɔ̃ ʃaɡʁɛ̃


  ʒə desinə ɑ̃ kulœʁ mɔ̃ tɔ̃bo, mɔ̃ simətjεʁə
  ʒɑ̃tʁuvə ynə lɥœʁ, ʒεɡzosə mε pʁjεʁə
  o fɔ̃ ʒə kʁwa kə la vi nε pa fεtə puʁ mwa
  dezaʁme, sɑ̃siblə e fʁaʒilə a ʃakə fwa
  ʒə pɛ̃z- a lɑ̃kʁə də ʃinə ma dεʁnjεʁə vɔlɔ̃te
  plymə ɡʁizatʁə kɔmə ma sɔ̃bʁə dεstine
  kεlk mo dezastʁø, ki koze pεnə
  « a ʒamε ɡaʁde lə suʁiʁə malɡʁe tut- amεn ! »

  œ̃
  kɔmə lε blesyʁə də lepe
  ki vjεne demɔʁalize
  dε blesyʁə tʁε bʁεvə
  tə dɔnəʁɔ̃ la fjεvʁə
  kə swaɲəʁa tu mɔ̃n- amuʁ
  paʁ amuʁ

  tε blesyʁə tʁε bʁεvə
  tə dɔnəʁɔ̃ la fjεvʁə
  ty swaɲəʁa tu dɑ̃ lamuʁ


  mε blesyʁə saʃεve
  kɑ̃ vjɛ̃ la fɛ̃ dy ɡlεvə
  ki swaɲə mɔ̃ mɑ̃kə damuʁ

  paʁ amuʁ

  œ̃ dʒεdʒə kite
  dø niɡtwiʃ

  kɔpiʁajt dʒεdʒə kitəʁ (avʁil milə nəf sɑ̃ katʁə vɛ̃- tʁεzə ɔktɔbʁə dø milə katʁə)
  kɔpiʁajt niɡtwiʃ (ɔktɔbʁə dø milə katʁə)
 • Pieds Phonétique : Je Pleure/blessures (Nightwish Vs)

  ʒə=plœ=ʁə=ble=sy=ʁə 6

  œ̃ 1
  ɑ̃=kɔʁəynə=ʃo=zə=ki=nə=va=pa 8
  sə=la=dy=ʁə=dəp=ɥi=dε=mwa 8
  ty=sε=ʒə=sɥi=zɛ̃=kj=ε 7
  də=tε=sε=kʁε 4
  ty=ʁə=pɑ̃=sə=za=dε=zis=twaʁə 8
  ki=tə=plɔ̃=ʒe=dɑ̃=lə=nwaʁ 7
  dε=fwa=ty=mə=fε=pœ=ʁə 7
  də=tu=tε=plœ=ʁə 5

  1
  ʒe=kʁi=za=lɑ̃kʁə=ʁuʒə=tus=lε=kʁi=də=mɔ̃=kœʁ 11
  ʒə=vεʁsə=mε=bʁy=lyʁə=mε=pε=nə=mε=du=lœʁ 11
  ki=saʃə=mi=ne=ki=me=li=mi=ne=pə=ti=a=pə=ti 14
  ɑ̃=sɑ̃dʁə=pu=sjε=ʁə=de=twa=lə=mɑ̃=vɔ=le=a=tu=pʁi 14
  ʒə=tʁasəɑ̃=nwaʁ=sœʁ=lə=paʁ=kuʁ=də=ma=vi 10
  bʁu=jaʁ=kiʁεɲə=si=flu=ε=ma=syʁ=vi 9
  ma=ni=py=le=paʁ=œ̃=de=dublə=mɑ̃=də=pεʁ=sɔ=na=li=te 15
  ki=sɥiʒə=dɔ̃k=dɑ̃=sə=vas=tə=mɔ̃=də=de=tεs=te 12

  œ̃ 1
  kɔmə=lε=ble=sy=ʁə=də=le=pe 8
  ki=vjε=ne=de=mɔ=ʁa=li=ze 8
  dε=ble=sy=ʁə=tʁε=bʁε=və 7
  tə=dɔ=nə=ʁɔ̃=la=fj=ε=vʁə 8
  kə=swa=ɲə=ʁa=tu=mɔ̃=na=muʁ 8
  paʁ=a=muʁ 3

  u=tʁɔ 3
  a=ɲys=dε 3
  ki=tɔ=li=pε=ka=ta=mœ̃=di 8
  mi=zə=ʁə=ʁə=nɔ=bi 6
  a=ɲys=dε 3
  ki=tɔ=li=pε=ka=ta=mœ̃=di 8
  mi=zə=ʁə=ʁə=nɔ=bi 6

  œ̃ 1
  sε=tɔ̃=ni=ma=ʒi=na=s=jɔ̃ 8
  ki=tə=dik=tə=dε=lə=sɔ̃ 7
  il=nə=fo=pa=tə=lε=se 7
  ɑ̃=dɔk=tʁi=ne 4
  mε=di=mwa=la=u=ty=paʁ 7
  ε=klε=ʁə=mwa=də=tus=tε=faʁə 8
  mɔ̃=tʁə=mwa=lə=ʃə=mɛ̃ 6
  də=tɔ̃=ʃa=ɡʁɛ̃ 4

  1
  ʒə=de=sinəɑ̃=ku=lœʁ=mɔ̃=tɔ̃=bo=mɔ̃=si=mə=tjεʁə 12
  ʒɑ̃=tʁuvəy=nə=lɥœʁ=ʒεɡ=zo=sə=mε=pʁi=jεʁ 10
  o=fɔ̃ʒə=kʁwa=kə=la=vi=nε=pa=fε=tə=puʁ=mwa 12
  de=zaʁ=me=sɑ̃=sibləe=fʁa=ʒi=lə=a=ʃa=kə=fwa 12
  ʒə=pɛ̃=za=lɑ̃kʁə=də=ʃinə=ma=dεʁ=njε=ʁə=vɔ=lɔ̃=te 13
  plymə=ɡʁi=za=tʁə=kɔmə=ma=sɔ̃=bʁə=dεs=ti=ne 11
  kεl=kə=mo=de=zas=tʁø=ki=ko=ze=pεnə 10
  a=ʒa=mε=ɡaʁ=de=lə=su=ʁiʁə=mal=ɡʁe=tu=ta=mεn 14

  œ̃ 1
  kɔmə=lε=ble=sy=ʁə=də=le=pe 8
  ki=vjε=ne=de=mɔ=ʁa=li=ze 8
  dε=ble=sy=ʁə=tʁε=bʁε=və 7
  tə=dɔ=nə=ʁɔ̃=la=fj=ε=vʁə 8
  kə=swa=ɲə=ʁa=tu=mɔ̃=na=muʁ 8
  paʁ=a=muʁ 3

  tε=ble=sy=ʁə=tʁε=bʁε=və 7
  tə=dɔ=nə=ʁɔ̃=la=fj=ε=vʁə 8
  ty=swa=ɲə=ʁa=tu=dɑ̃=la=muʁ 8

  1
  mε=ble=sy=ʁə=sa=ʃε=ve 7
  kɑ̃=vj=ɛ̃=la=fɛ̃=dy=ɡlε=və 8
  ki=swa=ɲə=mɔ̃=mɑ̃=kə=da=muʁ 8

  paʁ=a=muʁ 3

  œ̃=dʒεd=ʒə=ki=te 5
  dø=niɡ=twiʃ 3

  kɔ=pi=ʁajt=dʒεd=ʒə=ki=təʁ=a=vʁil=milə=nəf=sɑ̃=ka=tʁə=vɛ̃=tʁε=zəɔk=tɔ=bʁə=dø=mi=lə=katʁə 23
  kɔ=pi=ʁajt=niɡ=twiʃ=ɔk=tɔbʁə=dø=mi=lə=katʁə 11

PostScriptum

La fin elle défonce sa race. . . : -D
Bravo Nightwish. . .

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
14/10/2004 00:00Ange-Bleu

tres beau. . . .

Auteur de Poésie
14/10/2004 00:00Jjp

Genial bravo quel combat

Auteur de Poésie
15/10/2004 00:00Vige:p

manifique^^ je ne sais que dire, les larmes ont remplies mes ptits yeux et je ne c que dire devt ce poème merveilleux. en tt cas bravo a vous deux! la ptite vige qu’espère aller bientot mieux! 🙂