Poeme-France : Lecture Écrit Sexe

Poeme : Envie De Toi

Poème Sexe
Publié le 18/09/2005 22:12

L'écrit contient 356 mots qui sont répartis dans 9 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Dragontears

Envie De Toi

Nous voici réunis une fois encore
Dans ta chambre, isolés du dehors
On ne s’est pas beaucoup vus de la journée
Je te prends dans mes bras pour te montrer combien tu m’as manqué

Là, tu commences à m’embrasser tendrement
Je raffole de tes baisers, j’y réponds immédiatement
Je sens tes mains me serrer puis me caresser
Et je sens en moi le désir monter

Tu m’allonges sur ton lit, toujours en m’embrassant
Je peux voir que toi non plus, tu n’es pas indifférent
Tu es collé à moi, je sens ton corps bouger
Lentement tu entreprends de me déshabiller

Bientôt, il ne nous reste plus que nos sous-vêtements pour nous séparer
On soupire, on se caresse, on se couvre de baisers
D’une voix passionnée tu me murmures : « Je t’aime, j’ai envie de toi »
A ces mots, un feu s’embrase tout au fond de moi

La raison me dit que je suis allée suffisamment loin, il faut m’arrêter
Mais mon cœur et mon corps me supplient de continuer
J’ai envie de toi et je t’aime à en mourir
Mon unique souhait est de te donner du plaisir

Ta bouche contre la mienne, ton corps contre le mien
Nous nous sommes entraînés dans une danse sans fin
Impossible de résister, tes soupirs me mettent en transe
Je t’offre entièrement mon corps sans défense

Tes mains brûlantes me parcourent
Je n’ai plus qu’une envie, que tu me fasses l’amour
Tu me rassures, mais je n’ai pas peur dans tes bras
Alors doucement, je te sens pénétrer en moi

Le plaisir est si fort que je ne ressens aucune douleur
Enfin je te possède, toi l’être le plus cher à mon cœur
Je chuchote ton nom parmi les gémissements et les cris
J’aimerais prolonger ce moment magique à l’infini

L’extase passée, on se regarde dans les yeux
On se sourit, tu m’embrasses, on est heureux
Tu m’attires contre toi, et je m’endors dans ta chaleur
Submergée par une sensation intense de bonheur…
 • Pieds Hyphénique: Envie De Toi

  nous=voi=ci=ré=u=nis=u=ne=fois=en=co=re 12
  dans=ta=cham=bre=i=so=lés=du=de=hors 10
  on=ne=sest=pas=beau=coup=vus=de=la=jour=née 11
  je=te=prends=dans=mes=bras=pour=te=mon=trer=com=bien=tu=mas=man=qué 16

  là=tu=com=men=ces=à=mem=bras=ser=ten=dre=ment 12
  je=raf=fo=le=de=tes=bai=sers=jy=ré=ponds=im=mé=dia=te=ment 16
  je=sens=tes=mains=me=ser=rer=puis=me=ca=res=ser 12
  et=je=sens=en=moi=le=dé=sir=mon=ter 10

  tu=mal=lon=ges=sur=ton=lit=tou=jours=en=mem=bras=sant 13
  je=peux=voir=que=toi=non=plus=tu=nes=pas=in=dif=fé=rent 14
  tu=es=col=lé=à=moi=je=sens=ton=corps=bou=ger 12
  len=te=ment=tu=en=tre=prends=de=me=dé=sha=bil=ler 13

  bien=tôt=il=ne=nous=res=te=plus=que=nos=sous=vête=ments=pour=nous=sé=pa=rer 18
  on=sou=pi=re=on=se=ca=res=se=on=se=cou=vre=de=bai=sers 16
  dune=voix=pas=sion=née=tu=me=mur=mu=res=je=tai=me=jai=en=vie=de=toi 18
  a=ces=mots=un=feu=sem=bra=se=tout=au=fond=de=moi 13

  la=rai=son=me=dit=que=je=suis=al=lée=suf=fi=samment=loin=il=faut=mar=rê=ter 19
  mais=mon=cœur=et=mon=corps=me=sup=plient=de=con=ti=nuer 13
  jai=en=vie=de=toi=et=je=tai=me=à=en=mou=rir 13
  mon=u=ni=que=sou=hait=est=de=te=don=ner=du=plai=sir 14

  ta=bou=che=con=tre=la=mien=ne=ton=corps=con=tre=le=mien 14
  nous=nous=som=mes=en=traî=nés=dans=u=ne=dan=se=sans=fin 14
  im=pos=si=ble=de=ré=sis=ter=tes=sou=pirs=me=met=tent=en=transe 16
  je=tof=fre=en=ti=è=re=ment=mon=corps=sans=dé=fen=se 14

  tes=mains=brû=lan=tes=me=par=courent 8
  je=nai=plus=quu=ne=en=vie=que=tu=me=fas=ses=la=mour 14
  tu=me=ras=su=res=mais=je=nai=pas=peur=dans=tes=bras 13
  a=lors=dou=ce=ment=je=te=sens=pé=né=trer=en=moi 13

  le=plai=sir=est=si=fort=que=je=ne=res=sens=au=cu=ne=dou=leur 16
  en=fin=je=te=pos=sè=de=toi=lê=tre=le=plus=cher=à=mon=cœur 16
  je=chu=cho=te=ton=nom=par=mi=les=gé=mis=se=ments=et=les=cris 16
  jai=me=rais=pro=lon=ger=ce=mo=ment=ma=gi=que=à=lin=fi=ni 16

  lex=ta=se=pas=sée=on=se=re=gar=de=dans=les=y=eux 14
  on=se=sou=rit=tu=mem=bras=ses=on=est=heu=reux 12
  tu=mat=ti=res=con=tre=toi=et=je=men=dors=dans=ta=cha=leur 15
  sub=mer=gée=par=u=ne=sen=sa=ti=on=in=ten=se=de=bon=heur 16
 • Phonétique : Envie De Toi

  nu vwasi ʁeyniz- ynə fwaz- ɑ̃kɔʁə
  dɑ̃ ta ʃɑ̃bʁə, izɔle dy dəɔʁ
  ɔ̃ nə sε pa boku vy də la ʒuʁne
  ʒə tə pʁɑ̃ dɑ̃ mε bʁa puʁ tə mɔ̃tʁe kɔ̃bjɛ̃ ty ma mɑ̃ke

  la, ty kɔmɑ̃səz- a mɑ̃bʁase tɑ̃dʁəmɑ̃
  ʒə ʁafɔlə də tε bεze, ʒi ʁepɔ̃z- imedjatəmɑ̃
  ʒə sɑ̃s tε mɛ̃ mə seʁe pɥi mə kaʁese
  e ʒə sɑ̃sz- ɑ̃ mwa lə deziʁ mɔ̃te

  ty malɔ̃ʒə syʁ tɔ̃ li, tuʒuʁz- ɑ̃ mɑ̃bʁasɑ̃
  ʒə pø vwaʁ kə twa nɔ̃ plys, ty nε pa ɛ̃difeʁɑ̃
  ty ε kɔle a mwa, ʒə sɑ̃s tɔ̃ kɔʁ buʒe
  lɑ̃təmɑ̃ ty ɑ̃tʁəpʁɑ̃ də mə dezabije

  bjɛ̃to, il nə nu ʁεstə plys kə no su vεtəmɑ̃ puʁ nu sepaʁe
  ɔ̃ supiʁə, ɔ̃ sə kaʁεsə, ɔ̃ sə kuvʁə də bεze
  dynə vwa pasjɔne ty mə myʁmyʁə : « ʒə tεmə, ʒε ɑ̃vi də twa »
  a sε mo, œ̃ fø sɑ̃bʁazə tut- o fɔ̃ də mwa

  la ʁεzɔ̃ mə di kə ʒə sɥiz- ale syfizamɑ̃ lwɛ̃, il fo maʁεte
  mε mɔ̃ kœʁ e mɔ̃ kɔʁ mə syplje də kɔ̃tinɥe
  ʒε ɑ̃vi də twa e ʒə tεmə a ɑ̃ muʁiʁ
  mɔ̃n- ynikə suε ε də tə dɔne dy plεziʁ

  ta buʃə kɔ̃tʁə la mjεnə, tɔ̃ kɔʁ kɔ̃tʁə lə mjɛ̃
  nu nu sɔməz- ɑ̃tʁεne dɑ̃z- ynə dɑ̃sə sɑ̃ fɛ̃
  ɛ̃pɔsiblə də ʁeziste, tε supiʁ mə mεte ɑ̃ tʁɑ̃zə
  ʒə tɔfʁə ɑ̃tjεʁəmɑ̃ mɔ̃ kɔʁ sɑ̃ defɑ̃sə

  tε mɛ̃ bʁylɑ̃tə mə paʁkuʁe
  ʒə nε plys kynə ɑ̃vi, kə ty mə fasə lamuʁ
  ty mə ʁasyʁə, mε ʒə nε pa pœʁ dɑ̃ tε bʁa
  alɔʁ dusəmɑ̃, ʒə tə sɑ̃s penetʁe ɑ̃ mwa

  lə plεziʁ ε si fɔʁ kə ʒə nə ʁəsɛ̃z- okynə dulœʁ
  ɑ̃fɛ̃ ʒə tə pɔsεdə, twa lεtʁə lə plys ʃεʁ a mɔ̃ kœʁ
  ʒə ʃyʃɔtə tɔ̃ nɔ̃ paʁmi lε ʒemisəmɑ̃z- e lε kʁi
  ʒεməʁε pʁɔlɔ̃ʒe sə mɔmɑ̃ maʒikə a lɛ̃fini

  lεkstazə pase, ɔ̃ sə ʁəɡaʁdə dɑ̃ lεz- iø
  ɔ̃ sə suʁi, ty mɑ̃bʁasə, ɔ̃n- ε œʁø
  ty matiʁə kɔ̃tʁə twa, e ʒə mɑ̃dɔʁ dɑ̃ ta ʃalœʁ
  sybmεʁʒe paʁ ynə sɑ̃sasjɔ̃ ɛ̃tɑ̃sə də bɔnœʁ…
 • Pieds Phonétique : Envie De Toi

  nu=vwa=si=ʁe=y=ni=zy=nə=fwa=zɑ̃=kɔ=ʁə 12
  dɑ̃=ta=ʃɑ̃=bʁə=i=zɔ=le=dy=də=ɔʁ 10
  ɔ̃=nə=sε=pa=bo=ku=vy=də=la=ʒuʁ=ne 11
  ʒə=tə=pʁɑ̃=dɑ̃=mε=bʁa=puʁ=tə=mɔ̃=tʁe=kɔ̃=bjɛ̃=ty=ma=mɑ̃=ke 16

  la=ty=kɔ=mɑ̃=sə=za=mɑ̃=bʁa=se=tɑ̃=dʁə=mɑ̃ 12
  ʒə=ʁa=fɔ=lə=də=tε=bε=ze=ʒi=ʁe=pɔ̃=zi=me=dja=tə=mɑ̃ 16
  ʒə=sɑ̃s=tε=mɛ̃=mə=se=ʁe=pɥi=mə=ka=ʁe=se 12
  e=ʒə=sɑ̃s=zɑ̃=mwa=lə=de=ziʁ=mɔ̃=te 10

  ty=ma=lɔ̃=ʒə=syʁ=tɔ̃=li=tu=ʒuʁ=zɑ̃=mɑ̃=bʁa=sɑ̃ 13
  ʒə=pø=vwaʁ=kə=twa=nɔ̃=plys=ty=nε=pa=ɛ̃=di=fe=ʁɑ̃ 14
  ty=ε=kɔ=le=a=mwa=ʒə=sɑ̃s=tɔ̃=kɔʁ=bu=ʒe 12
  lɑ̃=tə=mɑ̃=ty=ɑ̃=tʁə=pʁɑ̃=də=mə=de=za=bi=j=e 14

  bjɛ̃=to=il=nə=nu=ʁεstə=plys=kə=no=su=vε=tə=mɑ̃=puʁ=nu=se=pa=ʁe 18
  ɔ̃=su=pi=ʁə=ɔ̃=sə=ka=ʁε=sə=ɔ̃=sə=ku=vʁə=də=bε=ze 16
  dynə=vwa=pa=sjɔ=ne=ty=mə=myʁ=my=ʁə=ʒə=tε=mə=ʒε=ɑ̃=vi=də=twa 18
  a=sε=mo=œ̃=fø=sɑ̃=bʁa=zə=tu=to=fɔ̃=də=mwa 13

  la=ʁε=zɔ̃mə=di=kə=ʒə=sɥi=za=le=sy=fi=za=mɑ̃=lwɛ̃=il=fo=ma=ʁε=te 19
  mε=mɔ̃=kœʁ=e=mɔ̃=kɔʁmə=sy=plje=də=kɔ̃=tin=ɥe 12
  ʒε=ɑ̃=vidə=twa=e=ʒə=tε=mə=a=ɑ̃=mu=ʁiʁ 12
  mɔ̃=ny=nikə=su=ε=ε=də=tə=dɔ=ne=dy=plε=ziʁ 13

  ta=buʃə=kɔ̃=tʁə=la=mjε=nə=tɔ̃=kɔʁ=kɔ̃=tʁə=lə=mjɛ̃ 13
  nu=nu=sɔmə=zɑ̃=tʁε=ne=dɑ̃=zy=nə=dɑ̃=sə=sɑ̃=fɛ̃ 13
  ɛ̃=pɔ=siblə=də=ʁe=zis=te=tε=su=piʁ=mə=mε=te=ɑ̃=tʁɑ̃zə 15
  ʒə=tɔ=fʁə=ɑ̃=tjε=ʁə=mɑ̃=mɔ̃=kɔʁ=sɑ̃=de=fɑ̃sə 12

  tε=mɛ̃=bʁy=lɑ̃=tə=mə=paʁ=ku=ʁe 9
  ʒə=nε=plys=kynəɑ̃=vi=kə=ty=mə=fa=sə=la=muʁ 12
  ty=mə=ʁa=sy=ʁə=mεʒə=nε=pa=pœʁ=dɑ̃=tε=bʁa 12
  a=lɔʁ=dusə=mɑ̃=ʒə=tə=sɑ̃s=pe=ne=tʁe=ɑ̃=mwa 12

  lə=plε=ziʁ=ε=si=fɔʁkə=ʒə=nə=ʁə=sɛ̃=zo=ky=nə=du=lœʁ 15
  ɑ̃=fɛ̃ʒə=tə=pɔ=sε=də=twa=lε=tʁə=lə=plys=ʃεʁ=a=mɔ̃=kœʁ 15
  ʒə=ʃy=ʃɔtə=tɔ̃=nɔ̃=paʁ=mi=lε=ʒe=mi=sə=mɑ̃=ze=lε=kʁi 15
  ʒεmə=ʁε=pʁɔ=lɔ̃=ʒe=sə=mɔ=mɑ̃=ma=ʒi=kəa=lɛ̃=fi=ni 14

  lεk=stazə=pa=se=ɔ̃=səʁə=ɡaʁ=də=dɑ̃=lε=zi=ø 12
  ɔ̃=sə=su=ʁi=ty=mɑ̃=bʁa=sə=ɔ̃=nε=œ=ʁø 12
  ty=ma=tiʁə=kɔ̃=tʁə=twa=e=ʒə=mɑ̃=dɔʁ=dɑ̃=ta=ʃa=lœʁ 14
  syb=mεʁ=ʒe=paʁ=ynə=sɑ̃=sa=sjɔ̃=ɛ̃=tɑ̃=sə=də=bɔ=nœʁ 14

PostScriptum

C’est pas trop mon genre d’écrire des poèmes comme ça mais là jai été inspirée… Dites moi ce que vous en pensez SVP

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
18/09/2005 23:32Mam'zelle

Magnifique! tu décris tellement, quon est capable dimaginer la scene, c’est vraiment réussi! meme si ce nest pas ton genre, jte félicite! Bravo!:D!
xox Mam’Zelle

Auteur de Poésie
17/10/2005 14:00Sadangel (F)

Bravo c’est un poème magnifique ou l’on comprend tes sentiments très descriptif . Parfait . Bravo

Auteur de Poésie
17/02/2006 19:31Princesse Déchainée

tellement beau!! C’est vraiment un de mes préféré. . . ah j’aime trop ce style d’écriture tu devrais l’employer plus souvent!!
bizou a toi amicalement -xxx- princesse déchainée

Auteur de Poésie
20/09/2018 13:29Clown Blanc

Plaisirs des sens !😉

Auteur de Poésie
08/02/2019 11:33Dsp

j’ai aimé,même si ce n’est pas ton genre préféré c’est bien écrit et plaisant à lire

Auteur de Poésie
08/02/2019 16:22Patjan

Magnifique moment de lecture, beaucoup de tendresse et de passion, c’est tellement beau. Les écrits nous font rêvés....