Poeme-France : Lecture Écrit Amour-Amitié

Poeme : Femme

Poème Amour-Amitié
Publié le 18/09/2004 00:00

L'écrit contient 201 mots qui sont répartis dans 3 strophes.

Poete : Eclair

Femme

Au-delà de leurs hallucinations de bonheur
Je cris haut et fort, ton Nom, sans peur
Toi, qui es le chef-d’oeuvre de la création,
Puisque, dépasse mon champ d’imagination
Je m’incline tel un sublterne en dévotion
Pour t’avouer la genèse de mes avoeux en aspiration.

Bien qu’avec tenacité, malgré moi
Ce que j’ai pu voir de toi
N’est qu’un pâle reflet de ta beauté
Si pure, mes yeux impures ne pouront trop regarder ;
Et loin de moi, de servir d’une façon poétique
Pour manifesté mon exaltation à ta louable beauté magique
Puisque l’épanouissement de ton allure d’art sacré
N’est qu’une contemplation mystérieuse d’une poésie enchantée.

J’écris pour toi, FEMME, mon testament sur poème-france
Dans l’attente qu’un jour j’aurai la chance
Que tu trouveras la peau de mon cœur
Emeraudée de ton zéphyr qui m’énivre de bonheur ;
Du cœur jusqu’aux lèvres je t’acclame
Car j’ai besoin pour chassé mon obscurité, ta flame ;
Ma Désse du temps, comme on aime d’amour je t’aime
Et à jamais, dans ma vie tu es comme sur ma tête un Diadème.
 • Pieds Hyphénique: Femme

  au=de=là=de=leurs=hal=lu=ci=na=tions=de=bon=heur 13
  je=cris=haut=et=fort=ton=nom=sans=peur 9
  toi=qui=es=le=chef=doeuvre=de=la=cré=a=tion 11
  puis=que=dé=passe=mon=champ=di=ma=gi=na=tion 11
  je=min=cli=ne=tel=un=su=bl=ter=ne=en=dé=vo=tion 14
  pour=ta=vouer=la=ge=nèse=de=mes=a=voeux=en=as=pi=ra=tion 15

  bien=qua=vec=te=na=ci=té=mal=gré=moi 10
  ce=que=jai=pu=voir=de=toi 7
  nest=quun=pâ=le=re=flet=de=ta=beau=té 10
  si=pure=mes=yeux=im=pu=res=ne=pou=ront=trop=re=gar=der 14
  et=loin=de=moi=de=ser=vir=du=ne=fa=çon=po=é=tique 14
  pour=ma=nifes=té=mon=exal=ta=tion=à=ta=lou=a=ble=beau=té=ma=gique 17
  puis=que=lé=pa=nouisse=ment=de=ton=al=lu=re=dart=sa=cré 14
  nest=quune=con=tem=pla=tion=mys=té=rieu=se=du=ne=poé=sieen=chan=tée 16

  jé=cris=pour=toi=fem=me=mon=tes=tament=sur=po=è=me=france 14
  dans=lat=ten=te=quun=jour=jau=rai=la=chan=ce 11
  que=tu=trou=ve=ras=la=peau=de=mon=cœur 10
  eme=rau=dée=de=ton=zé=phyr=qui=mé=ni=vre=de=bon=heur 14
  du=cœur=jus=quaux=lè=vres=je=tac=cla=me 10
  car=jai=be=soin=pour=chas=sé=mon=obs=cu=ri=té=ta=flame 14
  ma=dés=se=du=temps=com=me=on=ai=me=da=mour=je=taime 14
  et=à=ja=mais=dans=ma=vie=tu=es=comme=sur=ma=tê=teun=dia=dème 16
 • Phonétique : Femme

  o dəla də lœʁ-alysinasjɔ̃ də bɔnœʁ
  ʒə kʁi-o e fɔʁ, tɔ̃ nɔ̃, sɑ̃ pœʁ
  twa, ki ε lə ʃεf dœvʁə də la kʁeasjɔ̃,
  pɥiskə, depasə mɔ̃ ʃɑ̃ dimaʒinasjɔ̃
  ʒə mɛ̃klinə tεl œ̃ sybltεʁnə ɑ̃ devɔsjɔ̃
  puʁ tavue la ʒənεzə də mεz- avøz- ɑ̃n- aspiʁasjɔ̃.

  bjɛ̃ kavεk tənasite, malɡʁe mwa
  sə kə ʒε py vwaʁ də twa
  nε kœ̃ palə ʁəflε də ta bote
  si pyʁə, mεz- iøz- ɛ̃pyʁə nə puʁɔ̃ tʁo ʁəɡaʁde,
  e lwɛ̃ də mwa, də sεʁviʁ dynə fasɔ̃ pɔetikə
  puʁ manifεste mɔ̃n- εɡzaltasjɔ̃ a ta lwablə bote maʒikə
  pɥiskə lepanuisəmɑ̃ də tɔ̃n- alyʁə daʁ sakʁe
  nε kynə kɔ̃tɑ̃plasjɔ̃ misteʁjøzə dynə pɔezi ɑ̃ʃɑ̃te.

  ʒekʁi puʁ twa, famə, mɔ̃ tεstame syʁ pɔεmə fʁɑ̃sə
  dɑ̃ latɑ̃tə kœ̃ ʒuʁ ʒoʁε la ʃɑ̃sə
  kə ty tʁuvəʁa la po də mɔ̃ kœʁ
  əməʁode də tɔ̃ zefiʁ ki menivʁə də bɔnœʁ,
  dy kœʁ ʒysko lεvʁə- ʒə taklamə
  kaʁ ʒε bəzwɛ̃ puʁ ʃase mɔ̃n- ɔpskyʁite, ta flamə,
  ma desə dy tɑ̃, kɔmə ɔ̃n- εmə damuʁ ʒə tεmə
  e a ʒamε, dɑ̃ ma vi ty ε kɔmə syʁ ma tεtə œ̃ djadεmə.
 • Pieds Phonétique : Femme

  odə=la=də=lœʁ-a=ly=si=na=sjɔ̃=də=bɔ=nœʁ 12
  ʒə=kʁi-o=e=fɔʁ=tɔ̃=nɔ̃=sɑ̃=pœ=ʁə 10
  twa=ki=εlə=ʃεf=dœ=vʁə=də=la=kʁe=a=sjɔ̃ 11
  pɥiskə=de=pa=sə=mɔ̃=ʃɑ̃=di=ma=ʒi=na=sjɔ̃ 11
  ʒə=mɛ̃=klinə=tεl=œ̃=sybl=tεʁ=nəɑ̃=de=vɔ=s=jɔ̃ 12
  puʁ=ta=vu=e=laʒə=nε=zə=də=mε=za=vø=zɑ̃=nas=pi=ʁa=sjɔ̃ 16

  bjɛ̃=ka=vεk=tə=na=si=te=mal=ɡʁe=mwa 10
  sə=kə=ʒε=py=vwaʁ=də=twa 7
  nε=kœ̃=pa=lə=ʁə=flε=də=ta=bo=te 10
  si=pyʁə=mε=ziø=zɛ̃=py=ʁə=nə=pu=ʁɔ̃=tʁo=ʁə=ɡaʁ=de 14
  e=lwɛ̃də=mwa=də=sεʁ=viʁ=dy=nə=fa=sɔ̃=pɔ=e=tikə 13
  puʁ=ma=ni=fεs=te=mɔ̃=nεɡ=zal=ta=sjɔ̃=a=ta=lwablə=bo=te=ma=ʒikə 17
  pɥiskə=le=pa=nui=sə=mɑ̃=də=tɔ̃=na=ly=ʁə=daʁ=sa=kʁe 14
  nε=kynə=kɔ̃=tɑ̃=pla=sjɔ̃=mis=te=ʁjø=zə=dy=nə=pɔ=e=zi=ɑ̃=ʃɑ̃=te 18

  ʒe=kʁi=puʁ=twa=famə=mɔ̃=tεs=ta=me=syʁ=pɔ=ε=mə=fʁɑ̃sə 14
  dɑ̃=la=tɑ̃=tə=kœ̃=ʒuʁ=ʒo=ʁε=la=ʃɑ̃sə 10
  kə=ty=tʁu=və=ʁa=la=po=də=mɔ̃=kœʁ 10
  ə=mə=ʁo=de=də=tɔ̃=ze=fiʁ=ki=me=nivʁə=də=bɔ=nœʁ 14
  dy=kœʁ=ʒys=ko=lε=vʁə=ʒə=ta=kla=mə 10
  kaʁ=ʒεbə=zwɛ̃=puʁ=ʃa=se=mɔ̃=nɔp=sky=ʁi=te=taflamə 12
  ma=de=sə=dy=tɑ̃=kɔməɔ̃=nε=mə=da=muʁ=ʒə=tεmə 12
  e=a=ʒa=mε=dɑ̃=ma=vi=ty=ε=kɔmə=syʁ=ma=tε=təœ̃=dja=dεmə 16

PostScriptum

A ma Maman, à la votre, et à toute les Femmes dont je m’abreuve à corps perdu dans leurs eaux de vie.

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
28/10/2004 00:00Eclair

Je dédie cette poème à alexia.
(BF)