Poeme : Ma Patrie

Ma Patrie

Toi qui es toute merveille
Combien tu es sans pareil,
Douce grandeur majeustreuse
Qui me chasse des heurs douloureuse
Quands je me promène
Sur tes lisses rues ou tes plaines,
Là je n’ai qu’une pensée
Est -ce Canaan qu’on a tant parlé ?
Puisque en toi je m’énivre d’un miel laité,
Je vis un bonheur si parfait ;
Je te dévisage admirablement
Et j’ai vu comment tu es toute monument.
Heureux que je suis Homme
Pour Glorifier passionement ma patrie de FEMME.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Ma Patrie

  toi=qui=es=tou=te=mer=vei=lle 8
  com=bien=tu=es=sans=pa=reil 7
  dou=ce=gran=deur=ma=jeus=treu=se 8
  qui=me=chasse=des=heurs=dou=lou=reuse 8
  quands=je=me=pro=mè=ne 6
  sur=tes=lis=ses=rues=ou=tes=plaines 8
  là=je=nai=quu=ne=pen=sée 7
  est=ce=ca=naan=quon=a=tant=par=lé 9
  puis=queen=toi=je=mé=nivre=dun=miel=lai=té 10
  je=vis=un=bon=heur=si=par=fait 8
  je=te=dé=vi=sagead=mi=rable=ment 8
  et=jai=vu=comment=tu=es=tou=te=mo=nument 10
  heu=reux=que=je=suis=hom=me 7
  pour=glo=ri=fier=pas=sione=ment=ma=pa=trie=de=femme 12
 • Phonétique : Ma Patrie

  twa ki ε tutə mεʁvεjə
  kɔ̃bjɛ̃ ty ε sɑ̃ paʁεj,
  dusə ɡʁɑ̃dœʁ maʒøstʁøzə
  ki mə ʃasə dεz- œʁ duluʁøzə
  kɑ̃ ʒə mə pʁɔmεnə
  syʁ tε lisə ʁyz- u tε plεnə,
  la ʒə nε kynə pɑ̃se
  ε sə kanaɑ̃ kɔ̃n- a tɑ̃ paʁle ?
  pɥiskə ɑ̃ twa ʒə menivʁə dœ̃ mjεl lεte,
  ʒə vis œ̃ bɔnœʁ si paʁfε,
  ʒə tə devizaʒə admiʁabləmɑ̃
  e ʒε vy kɔmɑ̃ ty ε tutə mɔnyme.
  œʁø kə ʒə sɥiz- ɔmə
  puʁ ɡlɔʁifje pasjɔnəmɑ̃ ma patʁi də famə.
 • Syllabes Phonétique : Ma Patrie

  twa=ki=ε=tu=tə=mεʁ=vε=jə 8
  kɔ̃=bj=ɛ̃=ty=ε=sɑ̃=pa=ʁεj 8
  du=sə=ɡʁɑ̃=dœʁ=ma=ʒøs=tʁø=zə 8
  kimə=ʃa=sə=dε=zœʁ=du=lu=ʁøzə 8
  kɑ̃=ʒə=mə=pʁɔ=mε=nə 6
  syʁ=tε=li=sə=ʁy=zu=tε=plεnə 8
  la=ʒə=nε=ky=nə=pɑ̃=se 7
  εsə=ka=na=ɑ̃=kɔ̃=na=tɑ̃=paʁ=le 9
  pɥiskəɑ̃=twa=ʒə=me=ni=vʁə=dœ̃=mjεl=lε=te 10
  ʒə=vis=œ̃=bɔ=nœʁ=si=paʁ=fε 8
  ʒə=tə=de=vizaʒəad=mi=ʁa=blə=mɑ̃ 8
  e=ʒε=vy=kɔ=mɑ̃=ty=ε=tutə=mɔ=ny=me 11
  œ=ʁø=kə=ʒə=sɥi=zɔ=mə 7
  puʁ=ɡlɔ=ʁi=fje=pa=sjɔnə=mɑ̃=ma=pa=tʁidə=famə 11

PostScriptum

Avec sincérité.

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
23/10/2004 00:00Alexia

encore un poème sublime!!
amitié
alexia