Poeme : L’aussitôt Inéluctable

L’aussitôt Inéluctable

Quel malheur m’a frappé
Je suis combler de toutes les peines du monde
Je ne peux plus respirer, j’étouffle
L’air est comme un poison que j’aspire
Je n’ai pas d’ailes pour voler
Les branches sont remplies dépines
Et la terre consume mes pieds
Ma salive séchée quand j’ai soif
Voiçi que l’amère et le vinaigre
Qui ne veulent pas de ma bouche,
Je regarde jusqu’à l’horizon
Pas le bruit d’une brise
La chaleur intense consume ma peau
Le feu de la désolation incinère mes espoirs
A pas de tortue mon cœur bats
Je sens naître ma mort
Déjà mes yuex sont fermés
Je suis l’impureté qu’ôte le vent
Juste au dessus des flammes
Le contre à rebours va terminer
L’aussitôt inéluctable frappe à ma porte
Hélas ! je quitte les fleurs, ma Mère, mes amis
Je quitte l’amour, je quitte la terre
Le temps que le peu de moi qui subsiste fait ses adieux
Soudain ! soudain ! soudain… Je sursaute
Violà ma bouche remplie de salive sucré
Une douce fraîcheur angélique trésaille ma peau
L’air aromatisé du plus pur des fragances,
Mes pieds comme sur du velours
Ah ! Dieu merci je suis au paradis
J’ouvre mes yeux et je suis au même endroit
Je vois ma peau qui carbonisait, muté saine,
Des fleurs de nul part poussent jusqu’à l’horizon
Ouvre leurs pétales pour saluer ce qui arrive ;
L’achèvement de mes tourments
Une espèce bénie de Dieu
Venue jusqu’à moi, toute fraîche
Comme une rose à l’aurore du jour,
En m’apportant l’agréable bonheur
Que seul un ange peut emporter
Et l’EXTASE de ce moment ne fut qu’une FEMME…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: L’aussitôt Inéluctable

  quel=mal=heur=ma=frap=pé 6
  je=suis=com=bler=de=toutes=les=pei=nes=du=monde 11
  je=ne=peux=plus=res=pi=rer=jé=tou=ffle 10
  lair=est=com=me=un=poi=son=que=jas=pire 10
  je=nai=pas=dai=les=pour=vo=ler 8
  les=bran=ches=sont=rem=plies=dé=pi=nes 9
  et=la=ter=re=con=su=me=mes=pieds 9
  ma=sa=li=ve=sé=chée=quand=jai=soif 9
  voi=çi=que=la=mè=re=et=le=vi=naigre 10
  qui=ne=veu=lent=pas=de=ma=bou=che 9
  je=re=gar=de=jus=quà=l=ho=ri=zon 10
  pas=le=bruit=du=ne=bri=se 7
  la=cha=leur=in=tense=con=su=me=ma=peau 10
  le=feu=de=la=dé=so=la=tion=in=ci=nère=mes=es=poirs 14
  a=pas=de=tor=tue=mon=cœur=bats 8
  je=sens=naî=tre=ma=mort 6
  dé=jà=mes=yuex=sont=fer=més 7
  je=suis=lim=pu=re=té=quô=te=le=vent 10
  jus=te=au=des=sus=des=flam=mes 8
  le=con=tre=à=re=bours=va=ter=mi=ner 10
  laus=si=tôt=i=né=luc=table=frap=peà=ma=porte 11
  hé=las=je=quit=te=les=fleurs=ma=mère=mes=a=mis 12
  je=quit=te=la=mour=je=quit=te=la=terre 10
  le=temps=que=le=peu=de=moi=qui=sub=siste=fait=ses=a=dieux 14
  sou=dain=sou=dain=sou=dain=je=sur=sau=te 10
  vio=là=ma=bouche=rem=plie=de=sa=li=ve=su=cré 12
  une=dou=ce=fraî=cheur=an=gé=li=que=tré=saille=ma=peau 13
  lair=a=ro=ma=ti=sé=du=plus=pur=des=fra=gances 12
  mes=pieds=com=me=sur=du=ve=lours 8
  ah=dieu=mer=ci=je=suis=au=pa=ra=dis 10
  jouvre=mes=yeux=et=je=suis=au=mê=meen=droit 10
  je=vois=ma=peau=qui=car=bo=ni=sait=mu=té=saine 12
  des=fleurs=de=nul=part=pous=sent=jus=quà=lho=ri=zon 12
  ouvre=leurs=pé=ta=les=pour=sa=luer=ce=qui=ar=rive 12
  la=chè=ve=ment=de=mes=tour=ments 8
  u=ne=es=pè=ce=bé=nie=de=dieu 9
  ve=nue=jus=quà=moi=tou=te=fraî=che 9
  commeu=ne=ro=se=à=lau=ro=re=du=jour 10
  en=map=por=tant=la=gré=a=ble=bon=heur 10
  que=seul=un=an=ge=peut=em=por=ter 9
  et=lex=tase=de=ce=mo=ment=ne=fut=quu=ne=fem=me 13
 • Phonétique : L’aussitôt Inéluctable

  kεl malœʁ ma fʁape
  ʒə sɥi kɔ̃ble də tutə lε pεnə dy mɔ̃də
  ʒə nə pø plys ʁεspiʁe, ʒetuflə
  lεʁ ε kɔmə œ̃ pwazɔ̃ kə ʒaspiʁə
  ʒə nε pa dεlə puʁ vɔle
  lε bʁɑ̃ʃə sɔ̃ ʁɑ̃pli depinə
  e la teʁə kɔ̃symə mε pje
  ma salivə seʃe kɑ̃ ʒε swaf
  vwasi kə lamεʁə e lə vinεɡʁə
  ki nə vəle pa də ma buʃə,
  ʒə ʁəɡaʁdə ʒyska lɔʁizɔ̃
  pa lə bʁɥi dynə bʁizə
  la ʃalœʁ ɛ̃tɑ̃sə kɔ̃symə ma po
  lə fø də la dezɔlasjɔ̃ ɛ̃sinεʁə mεz- εspwaʁ
  a pa də tɔʁtɥ mɔ̃ kœʁ ba
  ʒə sɑ̃s nεtʁə ma mɔʁ
  deʒa mεz- iɥεks sɔ̃ fεʁme
  ʒə sɥi lɛ̃pyʁəte kotə lə vɑ̃
  ʒystə o dəsy dε flamə
  lə kɔ̃tʁə a ʁəbuʁ va tεʁmine
  losito inelyktablə fʁapə a ma pɔʁtə
  ela ! ʒə kitə lε flœʁ, ma mεʁə, mεz- ami
  ʒə kitə lamuʁ, ʒə kitə la teʁə
  lə tɑ̃ kə lə pø də mwa ki sybzistə fε sεz- adjø
  sudɛ̃ ! sudɛ̃ ! sudɛ̃… ʒə syʁsotə
  vjɔla ma buʃə ʁɑ̃pli də salivə sykʁe
  ynə dusə fʁεʃœʁ ɑ̃ʒelikə tʁezajə ma po
  lεʁ aʁɔmatize dy plys pyʁ dε fʁaɡɑ̃sə,
  mε pje kɔmə syʁ dy vəluʁ
  a ! djø mεʁsi ʒə sɥiz- o paʁadi
  ʒuvʁə mεz- iøz- e ʒə sɥiz- o mεmə ɑ̃dʁwa
  ʒə vwa ma po ki kaʁbɔnizε, myte sεnə,
  dε flœʁ də nyl paʁ puse ʒyska lɔʁizɔ̃
  uvʁə lœʁ petalə puʁ salɥe sə ki aʁivə,
  laʃεvəmɑ̃ də mε tuʁmɑ̃
  ynə εspεsə beni də djø
  vənɥ ʒyska mwa, tutə fʁεʃə
  kɔmə ynə ʁozə a loʁɔʁə dy ʒuʁ,
  ɑ̃ mapɔʁtɑ̃ laɡʁeablə bɔnœʁ
  kə səl œ̃n- ɑ̃ʒə pø ɑ̃pɔʁte
  e lεkstazə də sə mɔmɑ̃ nə fy kynə famə…
 • Syllabes Phonétique : L’aussitôt Inéluctable

  kεl=ma=lœ=ʁə=ma=fʁa=pe 7
  ʒə=sɥi=kɔ̃=ble=də=tutə=lε=pε=nə=dymɔ̃də 10
  ʒə=nə=pø=plys=ʁεs=pi=ʁe=ʒe=tu=flə 10
  lεʁ=ε=kɔ=mə=œ̃=pwa=zɔ̃=kə=ʒas=piʁə 10
  ʒə=nε=pa=dε=lə=puʁ=vɔ=le 8
  lε=bʁɑ̃=ʃə=sɔ̃=ʁɑ̃=pli=de=pi=nə 9
  e=la=te=ʁə=kɔ̃=sy=mə=mε=pj=e 10
  ma=sa=li=və=se=ʃe=kɑ̃=ʒε=swaf 9
  vwa=si=kə=la=mε=ʁə=e=lə=vi=nεɡʁə 10
  ki=nə=və=le=pa=də=ma=bu=ʃə 9
  ʒə=ʁə=ɡaʁ=də=ʒys=ka=lɔ=ʁi=zɔ̃ 9
  pa=lə=bʁɥi=dy=nə=bʁi=zə 7
  la=ʃa=lœʁ=ɛ̃=tɑ̃sə=kɔ̃=sy=mə=ma=po 10
  lə=fødə=la=de=zɔ=la=sjɔ̃=ɛ̃=si=nε=ʁə=mε=zεs=pwaʁ 14
  a=pa=də=tɔʁ=tɥ=mɔ̃=kœ=ʁə=ba 9
  ʒə=sɑ̃s=nε=tʁə=ma=mɔʁ 6
  de=ʒa=mε=zi=ɥεks=sɔ̃=fεʁ=me 8
  ʒə=sɥi=lɛ̃=py=ʁə=te=ko=tə=lə=vɑ̃ 10
  ʒys=tə=o=də=sy=dε=fla=mə 8
  lə=kɔ̃=tʁə=a=ʁə=buʁ=va=tεʁ=mi=ne 10
  lo=si=to=i=ne=lyk=tablə=fʁa=pəa=ma=pɔʁtə 11
  e=la=ʒə=kitə=lε=flœʁ=ma=mε=ʁə=mε=za=mi 12
  ʒə=ki=tə=la=muʁʒə=ki=tə=la=te=ʁə 10
  lə=tɑ̃kə=lə=pø=də=mwa=ki=syb=zis=tə=fε=sε=za=djø 14
  su=dɛ̃=su=dɛ̃=su=dɛ̃=ʒə=syʁ=so=tə 10
  vjɔ=la=ma=buʃə=ʁɑ̃=pli=də=sa=li=və=sy=kʁe 12
  ynə=du=sə=fʁε=ʃœʁ=ɑ̃=ʒe=li=kə=tʁe=zajə=ma=po 13
  lεʁ=a=ʁɔ=ma=ti=ze=dy=plys=pyʁ=dεfʁaɡɑ̃sə 10
  mε=pj=e=kɔ=mə=syʁ=dy=və=luʁ 9
  a=djø=mεʁ=si=ʒə=sɥi=zo=pa=ʁa=di 10
  ʒuvʁə=mε=ziø=ze=ʒə=sɥi=zo=mε=məɑ̃=dʁwa 10
  ʒə=vwa=ma=po=ki=kaʁ=bɔ=ni=zε=my=te=sεnə 12
  dε=flœʁ=də=nyl=paʁ=puse=ʒys=ka=lɔ=ʁi=zɔ̃ 11
  uvʁə=lœʁ=pe=ta=lə=puʁ=sal=ɥe=sə=ki=a=ʁivə 12
  la=ʃε=və=mɑ̃=də=mε=tuʁ=mɑ̃ 8
  y=nə=εs=pεs=ə=be=ni=də=dj=ø 10
  vənɥ=ʒys=ka=mwa=tu=tə=fʁε=ʃə 8
  kɔməy=nə=ʁo=zə=a=lo=ʁɔ=ʁə=dy=ʒuʁ 10
  ɑ̃=ma=pɔʁ=tɑ̃=la=ɡʁe=a=blə=bɔ=nœʁ 10
  kə=səl=œ̃=nɑ̃=ʒə=pø=ɑ̃=pɔʁ=te 9
  e=lεk=stazə=də=sə=mɔ=mɑ̃=nə=fy=ky=nə=famə 12

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
10/10/2004 00:00Alexia

je viens de lire tous tes poèmes éclair, et pour faire un cours résumé, il n’y a qu’un
seul mot: MAGNIFIQUE!!! continue car ils ssont très touchants, bravo amitié

Auteur de Poésie
23/10/2004 00:00Alexia

depui le 10 octobre, je nai pa vu de nouvo poème de toi, et jen suis triste! jaimerè savoir quesce que tu deviens, j’ai besoin et envi de te parler!! alors si tu revien sur le site fai moi signe! tu nous manque!! tu es tellement un bone auteur!
amitié alexia

Auteur de Poésie
26/10/2004 00:00Alexia

jespère qe tu as récu mon a-mail!! mau esce que tu as msn?? répon moi vite jsui pa ché moi jusqà samedi après
amitié

Auteur de Poésie
27/10/2004 00:00Ange Des Temp Sombre

très beau bravo!
Roxycutie xxx