Poeme-France : Lecture Écrit Temps

Poeme : Saisons Après Seize Ans

Poème Temps
Publié le 03/01/2019 21:47

L'écrit contient 304 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Luma

Saisons Après Seize Ans

Mon existence arrive à l’automne, celui du temps qui frissonne,
Des feuilles rouges qui viennent s’éteindre délicatement sur le sol.
J’observe s’évanouir les seize ans des délires et de la déconne,
La fin m’effraie, je suis un homme sans Dieu, ni imper, ni parasol.

Je me remémore la saveur de la saison ardente des désirs ;
Je me remémore le printemps de tes sourires, l’été de nos caresses,
Les baisers bercés des éclats de rire, les baisers soufflés dans un soupir.
La mémoire se blesse à piétiner ces réminiscences de jeunesse.

J’ai le tournis de voir les mois qui s’épuisent dans le calendrier,
J’ai le tournis de voir ces noms anonymes hanter mon répertoire désuet,
De voir les aspirations mortes ensevelies sous les grains du sablier.
Mes rides se creusent, au passage des larmes qui font leur cabaret.

Il reste la tourmente de l’hiver, celui des souvenirs qui dépérissent.
Celui du crachin de mes yeux, quand le passé n’est plus que cicatrices,
Que le présent est englouti à chaque instant, et que le futur s’amenuise.
Le temps était à portée, ni parfait, ni simple, la conjugaison ironise.

À courir dans le brouillard, difficile de suivre le phare dans la nuit,
Je n’ai pas su garder le cap, à trop vouloir échapper à l’ennui.
Je m’indigne des projets qui ont pris la poussière de vivre sans magie,
De mes ambitions maintenant moins brûlantes et vives que mes bougies.

Le bilan des années révolues se dresse à huis clos dans nos têtes,
À l’aune de nos remords, à l’aube de chaque nouvelle décennie,
Et le jugement nous rend toujours coupables de ces rêves bannis.
La saison des pluies éternelles s’abat sur l’âge des espoirs obsolètes.

26/12/2018
 • Pieds Hyphénique: Saisons Après Seize Ans

  mon=exis=ten=ce=ar=ri=ve=à=lau=tom=ne=ce=lui=du=temps=qui=fris=son=ne 19
  des=feu=i=lles=rou=ges=qui=vien=nent=sé=tein=dre=dé=li=ca=te=ment=sur=le=sol 20
  job=ser=ve=sé=va=nouir=les=sei=ze=ans=des=dé=li=res=et=de=la=dé=con=ne 20
  la=fin=mef=fraie=je=suis=un=hom=me=sans=dieu=ni=im=per=ni=pa=ra=sol 18

  je=me=re=mé=mo=re=la=sa=veur=de=la=sai=son=ar=den=te=des=dé=sirs 19
  je=me=re=mé=more=le=prin=temps=de=tes=sou=ri=res=lé=té=de=nos=ca=res=ses 20
  les=bai=sers=ber=cés=des=é=clats=de=ri=re=les=bai=sers=souf=flés=dans=un=sou=pir 20
  la=mé=moire=se=bles=se=à=pi=é=ti=ner=ces=ré=mi=nis=cen=ces=de=jeu=nesse 20

  jai=le=tour=nis=de=voir=les=mois=qui=sé=pui=sent=dans=le=ca=len=dri=er 18
  jai=le=tour=nis=de=voir=ces=noms=a=no=ny=mes=han=ter=mon=ré=per=toire=dé=suet 20
  de=voir=les=as=pi=ra=ti=ons=mor=tes=en=se=ve=lies=sous=les=grains=du=sa=blier 20
  mes=ri=des=se=creu=sent=au=pas=sa=ge=des=lar=mes=qui=font=leur=ca=ba=ret 19

  il=res=te=la=tourmen=te=de=l=hi=ver=ce=lui=des=sou=ve=nirs=qui=dé=pé=rissent 20
  ce=lui=du=cra=chin=de=mes=y=eux=quand=le=pas=sé=nest=plus=que=ci=ca=tri=ces 20
  que=le=présent=est=en=glou=ti=à=cha=que=ins=tant=et=que=le=fu=tur=sa=me=nuise 20
  le=temps=é=tait=à=por=tée=ni=par=fait=ni=simple=la=con=ju=gai=son=i=ro=nise 20

  à=cou=rir=dans=le=brouil=lard=dif=fi=ci=le=de=sui=vre=le=pha=re=dans=la=nuit 20
  je=nai=pas=su=gar=der=le=cap=à=trop=vou=loir=é=chap=per=à=len=nui 18
  je=min=di=gne=des=pro=jets=qui=ont=pris=la=pous=siè=re=de=vi=vre=sans=ma=gie 20
  de=mes=am=bi=ti=ons=main=te=nant=moins=brû=lan=tes=et=vi=ves=que=mes=bou=gies 20

  le=bi=lan=des=an=nées=ré=vo=lues=se=dres=se=à=huis=clos=dans=nos=tê=tes 19
  à=lau=ne=de=nos=re=mords=à=lau=be=de=cha=que=nou=vel=le=dé=cen=nie 19
  et=le=ju=ge=ment=nous=rend=tou=jours=cou=pa=bles=de=ces=rê=ves=ban=nis 18
  la=sai=son=des=pluies=é=ter=nel=les=sa=bat=sur=lâ=ge=des=es=poirs=ob=so=lètes 20

  vingt=six=s=la=sh=dou=ze=s=la=sh=deux=mil=le=dix=hu=it 16
 • Phonétique : Saisons Après Seize Ans

  mɔ̃n- εɡzistɑ̃sə aʁivə a lotɔmnə, səlɥi dy tɑ̃ ki fʁisɔnə,
  dε fœjə ʁuʒə ki vjεne setɛ̃dʁə delikatəmɑ̃ syʁ lə sɔl.
  ʒɔpsεʁvə sevanuiʁ lε sεzə ɑ̃ dε deliʁəz- e də la dekɔnə,
  la fɛ̃ mefʁε, ʒə sɥiz- œ̃n- ɔmə sɑ̃ djø, ni ɛ̃pe, ni paʁazɔl.

  ʒə mə ʁəmemɔʁə la savœʁ də la sεzɔ̃ aʁdɑ̃tə dε deziʁ,
  ʒə mə ʁəmemɔʁə lə pʁɛ̃tɑ̃ də tε suʁiʁə, lete də no kaʁesə,
  lε bεze bεʁse dεz- ekla də ʁiʁə, lε bεze sufle dɑ̃z- œ̃ supiʁ.
  la memwaʁə sə blεsə a pjetine sε ʁeminisɑ̃sə də ʒənεsə.

  ʒε lə tuʁni də vwaʁ lε mwa ki sepɥize dɑ̃ lə kalɑ̃dʁje,
  ʒε lə tuʁni də vwaʁ sε nɔ̃z- anɔnimə-ɑ̃te mɔ̃ ʁepεʁtwaʁə dezɥε,
  də vwaʁ lεz- aspiʁasjɔ̃ mɔʁtəz- ɑ̃səvəli su lε ɡʁɛ̃ dy sablje.
  mε ʁidə sə kʁøze, o pasaʒə dε laʁmə- ki fɔ̃ lœʁ kabaʁε.

  il ʁεstə la tuʁmɑ̃tə də livεʁ, səlɥi dε suvəniʁ ki depeʁise.
  səlɥi dy kʁaʃɛ̃ də mεz- iø, kɑ̃ lə pase nε plys kə sikatʁisə,
  kə lə pʁezɑ̃ εt- ɑ̃ɡluti a ʃakə ɛ̃stɑ̃, e kə lə fytyʁ samənɥizə.
  lə tɑ̃z- etε a pɔʁte, ni paʁfε, ni sɛ̃plə, la kɔ̃ʒyɡεzɔ̃ iʁɔnizə.

  a kuʁiʁ dɑ̃ lə bʁujaʁ, difisilə də sɥivʁə lə faʁə dɑ̃ la nɥi,
  ʒə nε pa sy ɡaʁde lə kap, a tʁo vulwaʁ eʃape a lɑ̃nɥi.
  ʒə mɛ̃diɲə dε pʁɔʒε ki ɔ̃ pʁi la pusjεʁə də vivʁə sɑ̃ maʒi,
  də mεz- ɑ̃bisjɔ̃ mɛ̃tənɑ̃ mwɛ̃ bʁylɑ̃təz- e vivə kə mε buʒi.

  lə bilɑ̃ dεz- ane ʁevɔlɥ sə dʁεsə a ɥi klo dɑ̃ no tεtə,
  a lonə də no ʁəmɔʁd, a lobə də ʃakə nuvεllə desεni,
  e lə ʒyʒəmɑ̃ nu ʁɑ̃ tuʒuʁ kupablə də sε ʁεvə bani.
  la sεzɔ̃ dε plɥiz- etεʁnεllə saba syʁ laʒə dεz- εspwaʁz- ɔpsɔlεtə.

  vɛ̃t- si- slaʃ duzə slaʃ dø milə diz- ɥit
 • Pieds Phonétique : Saisons Après Seize Ans

  mɔ̃=nεɡ=zis=tɑ̃=sə=a=ʁi=və=a=lo=tɔm=nə=səl=ɥi=dy=tɑ̃=ki=fʁi=sɔ=nə 20
  dε=fœ=jə=ʁu=ʒə=ki=vj=ε=ne=se=tɛ̃=dʁə=de=li=ka=tə=mɑ̃=syʁ=lə=sɔl 20
  ʒɔp=sεʁ=və=se=va=nu=iʁ=lε=sε=zə=ɑ̃=dε=de=li=ʁə=ze=də=la=de=kɔnə 20
  la=fɛ̃=me=fʁε=ʒə=sɥi=zœ̃=nɔ=mə=sɑ̃=dj=ø=ni=ɛ̃=pe=ni=pa=ʁa=zɔl 19

  ʒə=mə=ʁə=me=mɔ=ʁə=la=sa=vœ=ʁə=də=la=sε=zɔ̃=aʁ=dɑ̃=tə=dε=de=ziʁ 20
  ʒə=mə=ʁə=me=mɔʁə=lə=pʁɛ̃=tɑ̃=də=tε=su=ʁi=ʁə=le=te=də=no=ka=ʁe=sə 20
  lε=bε=ze=bεʁ=se=dε=ze=kla=də=ʁi=ʁə=lε=bε=ze=su=fle=dɑ̃=zœ̃=su=piʁ 20
  la=me=mwa=ʁə=sə=blε=sə=a=pje=ti=ne=sε=ʁe=mi=ni=sɑ̃=sə=də=ʒə=nεsə 20

  ʒε=lə=tuʁ=ni=də=vwaʁ=lε=mwa=ki=sep=ɥi=ze=dɑ̃=lə=ka=lɑ̃=dʁj=e 18
  ʒεlə=tuʁ=ni=də=vwaʁ=sε=nɔ̃=za=nɔ=ni=mə-ɑ̃=te=mɔ̃=ʁe=pεʁ=twa=ʁə=dez=ɥε 20
  də=vwaʁ=lε=zas=pi=ʁa=sjɔ̃=mɔʁ=tə=zɑ̃=sə=və=li=su=lε=ɡʁɛ̃=dy=sa=blj=e 20
  mε=ʁi=də=sə=kʁø=ze=o=pa=sa=ʒə=dε=laʁ=mə=ki=fɔ̃=lœ=ʁə=ka=ba=ʁε 20

  il=ʁεs=tə=la=tuʁ=mɑ̃=tə=də=li=vεʁ=səl=ɥi=dε=su=və=niʁ=ki=de=pe=ʁise 20
  səl=ɥi=dy=kʁa=ʃɛ̃=də=mε=zi=ø=kɑ̃=lə=pa=se=nε=plys=kə=si=ka=tʁi=sə 20
  kə=lə=pʁe=zɑ̃=ε=tɑ̃=ɡlu=ti=a=ʃakə=ɛ̃s=tɑ̃=e=kə=lə=fy=tyʁ=sa=mən=ɥizə 20
  lə=tɑ̃=ze=tε=a=pɔʁ=te=ni=paʁ=fε=ni=sɛ̃plə=la=kɔ̃=ʒy=ɡε=zɔ̃=i=ʁɔ=nizə 20

  a=ku=ʁiʁ=dɑ̃=lə=bʁu=jaʁ=di=fi=si=lə=də=sɥi=vʁə=lə=fa=ʁə=dɑ̃=la=nɥi 20
  ʒə=nε=pa=sy=ɡaʁ=de=lə=kap=a=tʁo=vu=lwaʁ=e=ʃa=pe=a=lɑ̃n=ɥi 18
  ʒə=mɛ̃=di=ɲə=dε=pʁɔ=ʒε=ki=ɔ̃=pʁi=la=pu=sjε=ʁə=də=vi=vʁə=sɑ̃=ma=ʒi 20
  də=mε=zɑ̃=bi=sj=ɔ̃=mɛ̃=tə=nɑ̃=mwɛ̃=bʁy=lɑ̃=tə=ze=vi=və=kə=mε=bu=ʒi 20

  lə=bi=lɑ̃=dε=za=ne=ʁe=vɔlɥ=sə=dʁε=sə=a=ɥi=klo=dɑ̃=no=tε=tə 18
  a=lo=nə=də=no=ʁə=mɔʁd=a=lo=bə=də=ʃa=kə=nu=vεl=lə=de=sε=ni 19
  e=lə=ʒy=ʒə=mɑ̃=nu=ʁɑ̃=tu=ʒuʁ=ku=pa=blə=də=sε=ʁε=və=ba=ni 18
  la=sε=zɔ̃=dε=plɥi=ze=tεʁ=nεl=lə=sa=ba=syʁ=la=ʒə=dε=zεs=pwaʁ=zɔp=sɔ=lεtə 20

  vɛ̃t=si=slaʃ=du=zə=slaʃ=dø=mi=lə=diz=ɥ=it 12

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
03/01/2019 23:07Nadette

Tellement bien exprimé.

Auteur de Poésie
04/01/2019 06:37Mikie95

magnifique tout simplement

Auteur de Poésie
07/04/2019 19:23Nicckki

Un texte beau magnifico belle nostalgie

Auteur de Poésie
24/04/2019 09:57El Papangue

Métaphore terriblement bien scandée. j’aime ELPP