Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : When ?

Poème - Sans Thème -
Publié le 15/01/2007 06:11

L'écrit contient 155 mots qui sont répartis dans 6 strophes.

Poete : Emma Lalonde

When ?

I fell in love with you years ago
Before I even got to meet you.
But now, should I forget about you ?
In my head and heart these thoughts tango…

I always thought we were meant to be.
You and me, us forever happy.
Today I wonder if you are the one
Because I am tired of asking when.

When will I finally be with you ?
When will I feel important to you ?
Will you ever be ready for me ?
Will you ever want to come to me ?

Right now I don’t like the way I feel.
I pray that my heart turns to steel
Before you padlock me out of yours.
Yet I wish to be forever yours.

How do we know when love is worth it ?
Do we ever get through all that pain ?
How do we pretend the sky is lit ?
When do we forgive and try again ?

1/14/07
 • Pieds Hyphénique: When ?

  i=fell=in=love=wi=th=you=years=a=go 10
  be=fo=re=i=e=ven=got=to=meet=you 10
  but=now=should=i=for=get=a=bout=you 9
  in=my=head=and=heart=the=se=thoughts=tan=go 10

  i=al=ways=thought=we=we=re=meant=to=be 10
  you=and=me=us=fo=re=ver=hap=py 9
  to=day=i=won=der=if=you=are=the=one 10
  be=cause=i=am=ti=red=of=as=king=w=hen 11

  when=will=i=fi=nal=ly=be=wi=th=you 10
  when=will=i=fe=el=im=por=tant=to=you 10
  will=you=e=ver=be=rea=dy=for=me 9
  will=you=e=ver=want=to=co=me=to=me 10

  right=now=i=dont=li=ke=the=way=i=feel 10
  i=pray=that=my=heart=turns=to=steel 8
  be=fore=you=pad=lo=ck=me=out=of=yours 10
  yet=i=wi=sh=to=be=fo=re=ver=yours 10

  how=do=we=k=now=w=hen=love=is=wor=th=it 12
  do=we=e=ver=get=through=all=that=pain 9
  how=do=we=pre=tend=the=s=ky=is=lit 10
  when=do=we=for=gi=ve=and=try=a=gain 10

  un=s=la=sh=qua=torze=s=la=sh=zé=ro=sept 12
 • Phonétique : When ?

  i fεll ɛ̃ lɔvə wit iu iəaʁz- aɡo
  bəfɔʁə i əvɛ̃ ɡo to mi iu.
  byt nɔw, ʃuld i fɔʁʒε abu iu ?
  ɛ̃ mi əad ɑ̃d əaʁ təzə tuɡt tɑ̃ɡo…

  i alwε tuɡt wə wəʁə məɑ̃ to bə.
  iu ɑ̃d mə, ys fɔʁəve-api.
  tɔdε i wɔ̃de if iu aʁə tə ɔnə
  bəkozə i am tiʁεd ɔf askiŋ wɛ̃.

  wɛ̃ wij i finali bə wit iu ?
  wɛ̃ wij i fil ɛ̃pɔʁtɑ̃ to iu ?
  wij iu əve bə ʁəadi fɔʁ mə ?
  wij iu əve wɑ̃ to kɔmə to mə ?

  ʁajt nɔw i dɔnte likə tə wε i fil.
  i pʁε ta mi əaʁ tyʁn to stil
  bəfɔʁə iu padlɔk mə u ɔf iuʁ.
  iε i wiʃ to bə fɔʁəve iuʁ.

  ɔw do wə knɔw wɛ̃ lɔvə is wɔʁt it ?
  do wə əve ʒεt tʁuɡ al ta pɛ̃ ?
  ɔw do wə pʁətɑ̃ tə ski is li ?
  wɛ̃ do wə fɔʁʒivə ɑ̃d tʁi aɡɛ̃ ?

  œ̃ slaʃ katɔʁzə slaʃ zeʁo sεt
 • Pieds Phonétique : When ?

  i=fεll=ɛ̃=lɔvə=wit=i=u=i=əaʁ=za=ɡo 11
  bə=fɔ=ʁə=iə=vɛ̃=ɡo=to=mi=i=u 10
  byt=nɔw=ʃuld=i=fɔʁ=ʒε=a=bu=i=u 10
  ɛ̃=miəad=ɑ̃d=ə=aʁ=tə=zə=tuɡt=tɑ̃=ɡo 10

  i=a=lwε=tuɡt=wə=wə=ʁə=mə=ɑ̃=tobə 10
  i=u=ɑ̃d=mə=ys=fɔ=ʁə=ve-a=pi 10
  tɔ=dε=i=wɔ̃=de=if=i=u=aʁə=təɔnə 10
  bə=kozə=i=am=ti=ʁεd=ɔf=as=kiŋ=wɛ̃ 10

  wɛ̃=wij=i=fi=na=li=bə=wit=i=u 10
  wɛ̃=wij=i=fil=ɛ̃=pɔʁ=tɑ̃=to=i=u 10
  wij=i=u=ə=ve=bə=ʁə=a=di=fɔʁmə 10
  wij=i=u=ə=ve=wɑ̃=to=kɔ=mə=tomə 10

  ʁajt=nɔw=i=dɔnə=te=li=kə=tə=wε=i=fil 11
  i=pʁε=ta=mi=ə=aʁ=tyʁn=to=stil 9
  bə=fɔʁə=i=u=pa=dlɔk=məu=ɔf=i=uʁ 10
  i=ε=i=wiʃ=tobə=fɔ=ʁə=ve=i=uʁ 10

  ɔw=do=wə=knɔw=wɛ̃=lɔ=və=is=wɔʁt=it 10
  do=wə=ə=ve=ʒεt=tʁuɡ=al=ta=pɛ̃ 9
  ɔw=do=wə=pʁə=tɑ̃=tə=ski=is=li 9
  wɛ̃=do=wə=fɔʁ=ʒi=və=ɑ̃d=tʁi=a=ɡɛ̃ 10

  œ̃=slaʃ=ka=tɔʁ=zə=slaʃ=ze=ʁo=sεt 9

Récompense

0
1
0

Texte des commentateurs

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
15/01/2007 09:48Vivian

Beautiful poem, so true are these questions;
Are there any answers or some mystical quotations.
When does one have to let go and start again?
May be, may be when one can control the pain.

Affection
(BF) (BF) (BF) (BF) (BF)

Auteur de Poésie
15/01/2007 12:29Amelia

jaiemrais bcp savoir écrire en anglis mais g encore bcp de boulot pour comrpendre et écrira langlais lol