Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Verité Cruelle

Poème - Sans Thème -
Publié le 16/01/2007 00:00

L'écrit contient 117 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : Emma Lalonde

Verité Cruelle

Mon cœur, mon corps vibre, je suis heureuse.
Mon âme enflammée d’amour véritable
Mon esprit subit l’amour éternal.
Bonheur incessant énergie enviable,
Fiole incandescente rendant joyeuse.

Chance inouïe d’un amour rarescent.
Amour pur établi sur le respect
Avec vie, rêve, et souhaits mutuels.
Deux êtres unis par les mêmes intérêts :
Savoir et aventure pour aventure.

Deux êtres s’aidant mutuellement
A traverser les tristesses et détresses.
Amour sans secrets, tout est partagé,
Laissant place à la liberté sans laisse.
Parfaite harmonie, bonheur épatant.

Ame sœur tant recherchée et si précieuse
Que vieillir ensemble est incontournable.
Amour inespéré enfin trouvé
Liant deux êtres à jamais inséparable.
Comprenez pourquoi je suis si heureuse.

11/26/06
 • Pieds Hyphénique: Verité Cruelle

  mon=cœur=mon=corps=vi=bre=je=suis=heu=reuse 10
  mon=â=meen=flam=mée=da=mour=vé=ri=table 10
  mon=es=prit=su=bit=la=mour=é=ter=nal 10
  bon=heur=in=ces=sant=éner=gie=en=via=ble 10
  fio=le=in=can=des=cen=te=ren=dant=joyeuse 10

  chan=ce=i=nouïe=dun=a=mour=ra=res=cent 10
  amour=pur=é=ta=bli=sur=le=res=pect 9
  a=vec=vie=rê=ve=et=sou=haits=mu=tuels 10
  deux=êtres=u=nis=par=les=mê=mes=in=té=rêts 11
  sa=voir=et=aven=tu=re=pour=a=ven=ture 10

  deux=ê=tres=sai=dant=mu=tuel=le=ment 9
  a=tra=ver=ser=les=tristes=ses=et=dé=tresses 10
  amour=sans=se=crets=tout=est=par=ta=gé 9
  lais=sant=place=à=la=li=ber=té=sans=laisse 10
  par=faite=har=mo=nie=bon=heur=é=pa=tant 10

  ame=sœur=tant=re=cher=chée=et=si=pré=cieuse 10
  que=vieillir=en=sem=ble=est=in=con=tour=nable 10
  amour=i=nes=pé=ré=en=fin=trou=vé 9
  liant=deux=êtres=à=ja=mais=in=sé=pa=rable 10
  com=pre=nez=pour=quoi=je=suis=si=heu=reuse 10

  onze=s=la=sh=vingt=six=s=la=sh=zé=ro=six 12
 • Phonétique : Verité Cruelle

  mɔ̃ kœʁ, mɔ̃ kɔʁ vibʁə, ʒə sɥiz- œʁøzə.
  mɔ̃n- amə ɑ̃flame damuʁ veʁitablə
  mɔ̃n- εspʁi sybi lamuʁ etεʁnal.
  bɔnœʁ ɛ̃sesɑ̃ enεʁʒi ɑ̃vjablə,
  fjɔlə ɛ̃kɑ̃desɑ̃tə ʁɑ̃dɑ̃ ʒwajøzə.

  ʃɑ̃sə inui dœ̃n- amuʁ ʁaʁesɑ̃.
  amuʁ pyʁ etabli syʁ lə ʁεspε
  avεk vi, ʁεvə, e suε mytɥεl.
  døz- εtʁəz- yni paʁ lε mεməz- ɛ̃teʁε :
  savwaʁ e avɑ̃tyʁə puʁ avɑ̃tyʁə.

  døz- εtʁə- sεdɑ̃ mytɥεllmɑ̃
  a tʁavεʁse lε tʁistesəz- e detʁesə.
  amuʁ sɑ̃ sεkʁε, tut- ε paʁtaʒe,
  lεsɑ̃ plasə a la libεʁte sɑ̃ lεsə.
  paʁfεtə-aʁmɔni, bɔnœʁ epatɑ̃.

  amə sœʁ tɑ̃ ʁəʃεʁʃe e si pʁesjøzə
  kə vjεjiʁ ɑ̃sɑ̃blə εt- ɛ̃kɔ̃tuʁnablə.
  amuʁ inεspeʁe ɑ̃fɛ̃ tʁuve
  ljɑ̃ døz- εtʁəz- a ʒamεz- ɛ̃sepaʁablə.
  kɔ̃pʁəne puʁkwa ʒə sɥi si œʁøzə.

  ɔ̃zə slaʃ vɛ̃t- si- slaʃ zeʁo sis
 • Pieds Phonétique : Verité Cruelle

  mɔ̃=kœ=ʁə=mɔ̃=kɔʁ=vi=bʁə=ʒə=sɥi=zœ=ʁø=zə 12
  mɔ̃=na=mə=ɑ̃=fla=me=da=muʁ=ve=ʁi=ta=blə 12
  mɔ̃=nεs=pʁi=sy=bi=la=muʁ=e=tεʁ=nal 10
  bɔ=nœʁ=ɛ̃=se=sɑ̃=e=nεʁ=ʒi=ɑ̃=vj=a=blə 12
  fjɔ=lə=ɛ̃=kɑ̃=de=sɑ̃=tə=ʁɑ̃=dɑ̃=ʒwa=jø=zə 12

  ʃɑ̃=sə=i=nu=i=dœ̃=na=muʁ=ʁa=ʁe=sɑ̃ 11
  a=muʁ=pyʁ=e=ta=bli=syʁ=lə=ʁεs=pε 10
  a=vεk=vi=ʁε=və=e=su=ε=myt=ɥεl 10
  dø=zε=tʁə=zy=ni=paʁ=lε=mε=mə=zɛ̃=te=ʁε 12
  sa=vwaʁ=e=a=vɑ̃=ty=ʁə=puʁ=a=vɑ̃=ty=ʁə 12

  dø=zε=tʁə=sε=dɑ̃=myt=ɥεl=lmɑ̃ 8
  a=tʁa=vεʁ=se=lε=tʁis=te=sə=ze=de=tʁe=sə 12
  a=muʁ=sɑ̃=sε=kʁε=tu=tε=paʁ=ta=ʒe 10
  lε=sɑ̃=pla=sə=a=la=li=bεʁ=te=sɑ̃=lε=sə 12
  paʁ=fε=tə-aʁ=mɔ=ni=bɔ=nœ=ʁə=e=pa=tɑ̃ 12

  a=mə=sœʁ=tɑ̃=ʁə=ʃεʁ=ʃe=e=si=pʁe=sjø=zə 12
  kə=vjε=jiʁ=ɑ̃=sɑ̃=blə=ε=tɛ̃=kɔ̃=tuʁ=na=blə 12
  a=muʁ=i=nεs=pe=ʁe=ɑ̃=fɛ̃=tʁu=ve 10
  ljɑ̃=dø=zε=tʁə=za=ʒa=mε=zɛ̃=se=pa=ʁa=blə 12
  kɔ̃=pʁə=ne=puʁ=kwa=ʒə=sɥi=si=œ=ʁø=zə 11

  ɔ̃=zə=slaʃ=vɛ̃t=si=slaʃ=ze=ʁo=sis 9

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
16/01/2007 00:47Hurt.Eagle

Très joli texte d’amour véritable(#)(f)

Auteur de Poésie
16/01/2007 16:03Lesage211

Très bien dit
Le vieux sage le comprend aussi

Amitié, Lesage211
(A) (OUI)