Poeme : Avec Love, Giraudon… (Auto-Analyse 1)

Avec Love, Giraudon… (Auto-Analyse 1)

J’ai écrit ce poème de garçon
Trois, six poèmes en un
Nourri par le lac
L’envers de l’or des filles truculentes
Elles me faisaient bander, oui
Même si je mange au râtelier des vieilles fumeuses blanches
Au regard blanc, fumée blanche, cheveux blancs, sexe blanc
La jubilation de toute mémoire est blanche
À ce qu’on dit

Les tableaux se dérobent à nous
Et tout au fond de la salle très blanche
Les cuvettes annoncées dans la brochure du vestibule
Et l’absurde gros morceau de marbre qui mouille tes culottes
Le voilà, Regarde :
Ce n’est plus un monument
Dépose ton manteau
Avec sacrilège
On va boire, on va pisser
C’est ce qu’il voulait, Duchamp : qu’on salisse son œuvre
Liquides respectifs
Qu’on lui donne un peu de chair

Alors les filles d’à côté s’esclaffent comme des juments
Toutes vêtues d’un même tigre insolent
Cachées derrière leurs gros chapeaux tellement tombants
Paravents de geisha
Et moi
Humilié d’avoir tellement la grosse verge montante
Que dire à cette époque de pharmacie pulsionnelle, sinon :
J’ai envie d’être en toi comme Marcel dans ses vêtements tigrés
Leurs rires continuent

Maintenant, je dis, sur un mode giraudien
Avez-vous faim
Car toute cette eau me donne faim
J’ai seulement faim, croyez-moi
Je ne canalise rien.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Avec Love, Giraudon… (Auto-Analyse 1)

  jai=é=crit=ce=po=ème=de=gar=çon 9
  trois=six=po=èmes=en=un 6
  nour=ri=par=le=lac 5
  len=vers=de=lor=des=filles=tru=cu=lentes 9
  elles=me=fai=saient=ban=der=oui 7
  même=si=je=man=geau=râ=te=lier=des=vieilles=fu=meuses=blanches 13
  au=re=gard=blanc=fu=mée=blanche=che=veux=blancs=sexe=blanc 12
  la=ju=bi=la=tion=de=toute=mé=moi=reest=blanche 11
  à=ce=quon=dit 4

  les=ta=bleaux=se=dé=robent=à=nous 8
  et=tout=au=fond=de=la=sal=le=très=blanche 10
  les=cuvettes=an=non=cées=dans=la=bro=chure=du=ves=ti=bule 13
  et=lab=sur=de=gros=mor=ceau=de=mar=bre=qui=mouille=tes=cu=lottes 15
  le=voi=là=re=gar=de 6
  ce=nest=plus=un=mo=nument 6
  dé=po=se=ton=man=teau 6
  a=vec=sa=cri=lè=ge 6
  on=va=boire=on=va=pis=ser 7
  cest=ce=quil=vou=lait=du=champ=quon=sa=lisse=son=œuvre 12
  li=quides=res=pec=tif=s 6
  quon=lui=donneun=peu=de=chair 6

  a=lors=les=filles=dà=cô=té=ses=claf=fent=comme=des=juments 13
  toutes=vê=tues=dun=même=ti=grein=solent 8
  ca=chées=der=rière=leurs=gros=cha=peaux=tel=le=ment=tom=bants 13
  pa=ra=vents=de=gei=sha 6
  et=moi 2
  hu=mi=lié=da=voir=tel=le=ment=la=gros=se=verge=mon=tante 14
  que=direà=cetteé=po=que=de=phar=ma=cie=pul=sion=nel=le=si=non 15
  jai=en=vie=dêtreen=toi=comme=mar=cel=dans=ses=vête=ments=ti=grés 14
  leurs=ri=res=con=ti=nuent 6

  mainte=nant=je=dis=sur=un=mode=gi=rau=dien 10
  avez=vous=faim 3
  car=toute=cette=eau=me=donne=faim 7
  jai=seule=ment=faim=croyez=moi 6
  je=ne=ca=na=lise=rien 6
 • Phonétique : Avec Love, Giraudon… (Auto-Analyse 1)

  ʒε ekʁi sə pɔεmə də ɡaʁsɔ̃
  tʁwa, si- pɔεməz- ɑ̃n- œ̃
  nuʁʁi paʁ lə lak
  lɑ̃vεʁ də lɔʁ dε fijə tʁykylɑ̃tə
  εllə mə fəzε bɑ̃de, ui
  mεmə si ʒə mɑ̃ʒə o ʁatəlje dε vjεjə fymøzə blɑ̃ʃə
  o ʁəɡaʁ blɑ̃, fyme blɑ̃ʃə, ʃəvø blɑ̃, sεksə blɑ̃
  la ʒybilasjɔ̃ də tutə memwaʁə ε blɑ̃ʃə
  a sə kɔ̃ di

  lε tablo sə deʁɔbe a nu
  e tut- o fɔ̃ də la salə tʁε blɑ̃ʃə
  lε kyvεtəz- anɔ̃se dɑ̃ la bʁoʃyʁə dy vεstibylə
  e labsyʁdə ɡʁo mɔʁso də maʁbʁə ki mujə tε kylɔtə
  lə vwala, ʁəɡaʁdə :
  sə nε plysz- œ̃ mɔnyme
  depozə tɔ̃ mɑ̃to
  avεk sakʁilεʒə
  ɔ̃ va bwaʁə, ɔ̃ va pise
  sε sə kil vulε, dyʃɑ̃ : kɔ̃ salisə sɔ̃n- œvʁə
  likidə ʁεspεktif
  kɔ̃ lɥi dɔnə œ̃ pø də ʃεʁ

  alɔʁ lε fijə da kote sεsklafe kɔmə dε ʒymɑ̃
  tutə vεtɥ dœ̃ mεmə tiɡʁə ɛ̃sɔle
  kaʃe dəʁjεʁə lœʁ ɡʁo ʃapo tεllmɑ̃ tɔ̃bɑ̃
  paʁavɑ̃ də ʒεʃa
  e mwa
  ymilje davwaʁ tεllmɑ̃ la ɡʁɔsə vεʁʒə mɔ̃tɑ̃tə
  kə diʁə a sεtə epɔkə də faʁmasi pylsjɔnεllə, sinɔ̃ :
  ʒε ɑ̃vi dεtʁə ɑ̃ twa kɔmə maʁsεl dɑ̃ sε vεtəmɑ̃ tiɡʁe
  lœʁ ʁiʁə kɔ̃tinɥe

  mɛ̃tənɑ̃, ʒə di, syʁ œ̃ mɔdə ʒiʁodjɛ̃
  ave vu fɛ̃
  kaʁ tutə sεtə o mə dɔnə fɛ̃
  ʒε sələmɑ̃ fɛ̃, kʁwaje mwa
  ʒə nə kanalizə ʁjɛ̃.
 • Syllabes Phonétique : Avec Love, Giraudon… (Auto-Analyse 1)

  ʒε=e=kʁisə=pɔεmə=də=ɡaʁ=sɔ̃ 7
  tʁwa=si=pɔ=εmə=zɑ̃=nœ̃ 6
  nuʁ=ʁi=paʁ=lə=lak 5
  lɑ̃vεʁdə=lɔʁ=dε=fi=jə=tʁykylɑ̃tə 6
  εllə=mə=fə=zε=bɑ̃=de=ui 7
  mεmə=siʒə=mɑ̃=ʒəo=ʁatə=lje=dε=vjεjə=fy=mø=zə=blɑ̃ʃə 12
  oʁə=ɡaʁ=blɑ̃=fy=me=blɑ̃ʃə=ʃə=vø=blɑ̃=sεk=sə=blɑ̃ 12
  la=ʒy=bi=la=sjɔ̃də=tutə=me=mwaʁəεblɑ̃ʃə 8
  a=sə=kɔ̃=di 4

  lεtablosə=de=ʁɔ=be=a=nu 6
  e=tutofɔ̃də=la=sa=lə=tʁεblɑ̃ʃə 6
  lεkyvεtə=za=nɔ̃=se=dɑ̃=la=bʁo=ʃy=ʁə=dy=vεstibylə 11
  e=lab=syʁ=də=ɡʁomɔʁsodə=maʁ=bʁə=ki=mu=jə=tεkylɔtə 11
  lə=vwa=la=ʁə=ɡaʁ=də 6
  sə=nε=plys=zœ̃=mɔ=ny=me 7
  de=po=zə=tɔ̃=mɑ̃=to 6
  a=vεk=sa=kʁi=lε=ʒə 6
  ɔ̃=va=bwaʁə=ɔ̃=va=pise 6
  sεsə=kil=vu=lε=dy=ʃɑ̃=kɔ̃=salisə=sɔ̃=nœ=vʁə 11
  li=ki=də=ʁεs=pεk=tif 6
  kɔ̃=lɥi=dɔnəœ̃=pø=də=ʃεʁ 6

  a=lɔʁ=lε=fi=jə=da=ko=te=sεs=kla=fe=kɔmə=dε=ʒy=mɑ̃ 15
  tutə=vε=tɥ=dœ̃=mεmə=ti=ɡʁəɛ̃=sɔ=le 9
  ka=ʃe=də=ʁjεʁə=lœʁ=ɡʁo=ʃa=po=tεl=lmɑ̃=tɔ̃=bɑ̃ 12
  pa=ʁa=vɑ̃=də=ʒε=ʃa 6
  e=mwa 2
  y=mi=lje=da=vwaʁ=tεl=lmɑ̃laɡʁɔsə=vεʁ=ʒə=mɔ̃tɑ̃tə 10
  kə=diʁəa=sεtəe=pɔkə=də=faʁ=ma=si=pyl=sjɔ=nεllə=si=nɔ̃ 13
  ʒε=ɑ̃=vi=dεtʁəɑ̃=twakɔmə=maʁ=sεl=dɑ̃=sε=vε=tə=mɑ̃=ti=ɡʁe 14
  lœʁ=ʁi=ʁə=kɔ̃=tin=ɥe 6

  mɛ̃tə=nɑ̃=ʒə=di=syʁ=œ̃=mɔdə=ʒi=ʁo=djɛ̃ 10
  a=ve=vu=fɛ̃ 4
  kaʁtutə=sε=təomə=dɔ=nə=fɛ̃ 6
  ʒεsə=lə=mɑ̃=fɛ̃=kʁwa=je=mwa 7
  ʒə=nə=ka=na=lizə=ʁjɛ̃ 6

Historique des Modifications

31/05/2019 16:53
30/05/2019 14:56
30/05/2019 14:54
30/05/2019 14:53

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
01/12/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.