Poeme : Le Vieux Lion…

Le Vieux Lion…

Le vieux lion monta avec difficultés
Jusqu’ au sommet
D’ un mont de rochers
Qui dominait la forêt.

Si son aspect était encore sauvage,
Il accusait le poids de l’age,
Grisâtre était le pelage
Et sa crinière n’était pas sans dommages !

Mais ses yeux étaient resté brillants
Rendant son regard menaçant !
Il fallait un fort tempérament
Pour oser risquer l’ affrontement.

Mais depuis quelques années, ,
La maladie l’ avait rongé.
Il était maintenant fort diminué,
Ses jours étaient comptés…

Le plus âgé de ses enfants
Était un mâle puissant !
Il pensait que son père avait fait son temps
Et était venu le défier ouvertement !

Mais quand il avait vu les yeux de son vieux père
Bruler d’ une insondable colère
Prenant sa source au fond de l’ Enfer,
Il avait fait machine arrière.

Il fuyait maintenant
Vers le couchant
Et pour fêter cet événement
Le vieux lion poussa un effroyable rugissement.

Il avait gravi la montagne sacrée
Pour annoncer à tous ses sujets
Qu’ il restait le Roi incontesté
Des animaux de cette forêt.

Il avait cependant compris
Que ce n’était qu ’ un sursis.
Le prochain combat avec un ennemi
Pouvait lui coûter la vie.

Le monde animal est sans pitié.
Les animaux malades ou trop âgés
Sont impitoyablement éliminés.
Seuls les plus forts peuvent subsister.

Toi mon ami
Affaibli par la maladie,
Essaye de conserver ton autonomie,
Ta liberté est à ce prix.

Il y aura toujours un parent
Où un ami bienveillant
Qui cherchera à voler ton argent
En te faisant passer pour dément.

Ne te laisse pas enfermer
Contre ton gré
Sans résister !
Et surtout fais toi respecter.

Le vieux lion regarde son fils s’enfuir dans la plaine,
Il a vaincu sans haine.
Et même si cette victoire n’ est pas pérenne,
Il sait qu’ il lira le respect dans le regard de sa reine !

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Le Vieux Lion…

  le=vieux=lion=mon=ta=a=vec=dif=fi=cul=tés 11
  jus=quau=som=met 4
  dun=mont=de=ro=chers 5
  qui=do=mi=nait=la=fo=rêt 7

  si=son=as=pect=é=tait=en=core=sau=vage 10
  il=ac=cu=sait=le=poids=de=lage 8
  gri=sâ=tre=é=tait=le=pe=lage 8
  et=sa=cri=nière=né=tait=pas=sans=dom=mages 10

  mais=ses=yeux=é=taient=res=té=brillants 8
  ren=dant=son=re=gard=me=na=çant 8
  il=fal=lait=un=fort=tem=pé=rament 8
  pour=o=ser=ris=quer=laf=fronte=ment 8

  mais=de=puis=quel=ques=an=nées 7
  la=ma=la=die=la=vait=ron=gé 8
  il=é=tait=mainte=nant=fort=di=mi=nué 9
  ses=jours=é=taient=comp=tés 6

  le=plus=â=gé=de=ses=en=fants 8
  était=un=mâ=le=puis=sant 6
  il=pen=sait=que=son=pèrea=vait=fait=son=temps 10
  et=é=tait=ve=nu=le=dé=fier=ou=verte=ment 11

  mais=quand=il=a=vait=vu=les=yeux=de=son=vieux=père 12
  bru=ler=dunein=son=da=ble=co=lère 8
  pre=nant=sa=sourceau=fond=de=len=fer 8
  il=a=vait=fait=ma=chine=ar=rière 8

  il=fu=y=ait=main=te=nant 7
  vers=le=cou=chant 4
  et=pour=fê=ter=cet=é=véne=ment 8
  le=vieux=lion=pous=sa=un=ef=froyable=ru=gisse=ment 11

  il=a=vait=gra=vi=la=mon=tagne=sa=crée 10
  pour=an=non=cer=à=tous=ses=sujets 8
  quil=res=tait=le=roi=in=contes=té 8
  des=a=ni=maux=de=cette=fo=rêt 8

  il=a=vait=ce=pen=dant=com=pris 8
  que=ce=né=tait=quun=sur=sis 7
  le=pro=chain=com=bat=a=vec=un=enne=mi 10
  pou=vait=lui=coû=ter=la=vie 7

  le=mondea=ni=mal=est=sans=pi=tié 8
  les=a=ni=maux=ma=lades=ou=trop=â=gés 10
  sont=im=pi=toyable=ment=é=li=mi=nés 9
  seuls=les=plus=forts=peuvent=sub=sis=ter 8

  toi=mon=a=mi 4
  af=fai=bli=par=la=ma=la=die 8
  es=saye=de=con=ser=ver=ton=au=to=no=mie 11
  ta=li=ber=té=est=à=ce=prix 8

  il=y=au=ra=tou=jours=un=parent 8
  où=un=a=mi=bien=veillant 6
  qui=cherche=ra=à=vo=ler=ton=argent 8
  en=te=fai=sant=pas=ser=pour=dément 8

  ne=te=lais=se=pas=en=fer=mer 8
  con=tre=ton=gré 4
  sans=ré=sis=ter 4
  et=sur=tout=fais=toi=res=pec=ter 8

  le=vieux=lion=re=gar=de=son=fils=sen=fu=ir=dans=la=plaine 14
  il=a=vain=cu=sans=hai=ne 7
  et=même=si=cette=vic=toire=nest=pas=pé=renne 10
  il=sait=quil=li=ra=le=res=pect=dans=le=re=gard=de=sa=reine 15
 • Phonétique : Le Vieux Lion…

  lə vjø ljɔ̃ mɔ̃ta avεk difikylte
  ʒysko sɔmε
  dœ̃ mɔ̃ də ʁoʃe
  ki dɔminε la fɔʁε.

  si sɔ̃n- aspε etε ɑ̃kɔʁə sovaʒə,
  il akyzε lə pwa də laʒə,
  ɡʁizatʁə etε lə pəlaʒə
  e sa kʁinjεʁə netε pa sɑ̃ dɔmaʒə !

  mε sεz- iøz- etε ʁεste bʁijɑ̃
  ʁɑ̃dɑ̃ sɔ̃ ʁəɡaʁ mənasɑ̃ !
  il falε œ̃ fɔʁ tɑ̃peʁame
  puʁ oze ʁiske lafʁɔ̃təmɑ̃.

  mε dəpɥi kεlkz- ane,
  la maladi lavε ʁɔ̃ʒe.
  il etε mɛ̃tənɑ̃ fɔʁ diminye,
  sε ʒuʁz- etε kɔ̃te…

  lə plysz- aʒe də sεz- ɑ̃fɑ̃
  etε œ̃ malə pɥisɑ̃ !
  il pɑ̃sε kə sɔ̃ pεʁə avε fε sɔ̃ tɑ̃
  e etε vəny lə defje uvεʁtəmɑ̃ !

  mε kɑ̃t- il avε vy lεz- iø də sɔ̃ vjø pεʁə
  bʁyle dynə ɛ̃sɔ̃dablə kɔlεʁə
  pʁənɑ̃ sa suʁsə o fɔ̃ də lɑ̃fe,
  il avε fε maʃinə aʁjεʁə.

  il fyiε mɛ̃tənɑ̃
  vεʁ lə kuʃɑ̃
  e puʁ fεte sεt evenəmɑ̃
  lə vjø ljɔ̃ pusa œ̃n- efʁwajablə ʁyʒisəmɑ̃.

  il avε ɡʁavi la mɔ̃taɲə sakʁe
  puʁ anɔ̃se a tus sε syʒε
  kil ʁεstε lə ʁwa ɛ̃kɔ̃tεste
  dεz- animo də sεtə fɔʁε.

  il avε səpɑ̃dɑ̃ kɔ̃pʁi
  kə sə netε kœ̃ syʁsi.
  lə pʁoʃɛ̃ kɔ̃ba avεk œ̃n- εnəmi
  puvε lɥi kute la vi.

  lə mɔ̃də animal ε sɑ̃ pitje.
  lεz- animo maladəz- u tʁo aʒe
  sɔ̃t- ɛ̃pitwajabləmɑ̃ elimine.
  səl lε plys fɔʁ pəve sybziste.

  twa mɔ̃n- ami
  afεbli paʁ la maladi,
  esεj də kɔ̃sεʁve tɔ̃n- otonomi,
  ta libεʁte εt- a sə pʁi.

  il i oʁa tuʒuʁz- œ̃ paʁɑ̃
  u œ̃n- ami bjɛ̃vεjɑ̃
  ki ʃεʁʃəʁa a vɔle tɔ̃n- aʁʒe
  ɑ̃ tə fəzɑ̃ pase puʁ demɑ̃.

  nə tə lεsə pa ɑ̃fεʁme
  kɔ̃tʁə tɔ̃ ɡʁe
  sɑ̃ ʁeziste !
  e syʁtu fε twa ʁεspεkte.

  lə vjø ljɔ̃ ʁəɡaʁdə sɔ̃ fis sɑ̃fɥiʁ dɑ̃ la plεnə,
  il a vɛ̃ky sɑ̃-εnə.
  e mεmə si sεtə viktwaʁə nε pa peʁεnə,
  il sε kil liʁa lə ʁεspε dɑ̃ lə ʁəɡaʁ də sa ʁεnə !
 • Syllabes Phonétique : Le Vieux Lion…

  lə=vjø=ljɔ̃=mɔ̃=ta=a=vεk=di=fi=kyl=te 11
  ʒys=ko=sɔ=mε 4
  dœ̃=mɔ̃=də=ʁo=ʃe 5
  ki=dɔ=mi=nε=la=fɔ=ʁε 7

  si=sɔ̃=nas=pε=e=tε=ɑ̃kɔʁə=sovaʒə 8
  il=a=ky=zε=lə=pwa=də=laʒə 8
  ɡʁi=za=tʁə=e=tε=lə=pə=laʒə 8
  e=sa=kʁi=njεʁə=ne=tε=pa=sɑ̃dɔmaʒə 8

  mε=sε=ziø=ze=tε=ʁεs=te=bʁi=jɑ̃ 9
  ʁɑ̃=dɑ̃=sɔ̃=ʁə=ɡaʁ=mə=na=sɑ̃ 8
  il=fa=lε=œ̃=fɔʁ=tɑ̃=pe=ʁa=me 9
  puʁ=o=ze=ʁis=ke=la=fʁɔ̃tə=mɑ̃ 8

  mε=dəp=ɥi=kεl=kza=ne 6
  la=ma=la=di=la=vε=ʁɔ̃=ʒe 8
  il=e=tεmɛ̃tə=nɑ̃=fɔʁ=di=mi=ny=e 9
  sε=ʒuʁ=ze=tε=kɔ̃=te 6

  lə=plys=za=ʒe=də=sε=zɑ̃=fɑ̃ 8
  e=tε=œ̃=ma=lə=pɥi=sɑ̃ 7
  il=pɑ̃sεkə=sɔ̃=pε=ʁəa=vε=fε=sɔ̃=tɑ̃ 9
  e=e=tεvə=nylə=de=fje=u=vεʁtə=mɑ̃ 9

  mε=kɑ̃=til=a=vε=vy=lεziødə=sɔ̃=vjøpεʁə 9
  bʁy=le=dynə=ɛ̃=sɔ̃=da=blə=kɔlεʁə 8
  pʁə=nɑ̃=sa=suʁsəo=fɔ̃=də=lɑ̃=fe 8
  il=a=vε=fε=ma=ʃinə=a=ʁjεʁə 8

  il=fy=i=ε=mɛ̃=tə=nɑ̃ 7
  vεʁ=lə=ku=ʃɑ̃ 4
  e=puʁ=fε=te=sεt=e=ve=nə=mɑ̃ 9
  lə=vjø=ljɔ̃=pu=sa=œ̃=ne=fʁwa=jablə=ʁyʒisə=mɑ̃ 11

  il=a=vε=ɡʁa=vi=lamɔ̃taɲə=sa=kʁe 8
  puʁ=a=nɔ̃se=a=tus=sε=sy=ʒε 8
  kil=ʁεs=tεlə=ʁwa=ɛ̃=kɔ̃=tεs=te 8
  dε=za=ni=modə=sε=tə=fɔ=ʁε 8

  il=a=vε=sə=pɑ̃=dɑ̃=kɔ̃=pʁi 8
  kə=sə=ne=tε=kœ̃=syʁ=si 7
  lə=pʁo=ʃɛ̃=kɔ̃=ba=a=vεk=œ̃=nεnə=mi 10
  pu=vε=lɥi=ku=te=la=vi 7

  lə=mɔ̃dəa=ni=mal=ε=sɑ̃=pi=tje 8
  lε=za=ni=momaladə=zu=tʁo=a=ʒe 8
  sɔ̃=tɛ̃=pi=twa=jablə=mɑ̃=e=li=mi=ne 10
  səl=lε=plys=fɔʁpə=ve=syb=zis=te 8

  twa=mɔ̃=na=mi 4
  a=fε=bli=paʁ=la=ma=la=di 8
  e=sεj=də=kɔ̃=sεʁ=ve=tɔ̃=no=to=no=mi 11
  ta=li=bεʁ=te=ε=ta=sə=pʁi 8

  il=i=o=ʁa=tu=ʒuʁ=zœ̃=pa=ʁɑ̃ 9
  u=œ̃=na=mi=bj=ɛ̃=vε=jɑ̃ 8
  kiʃεʁʃə=ʁa=a=vɔ=le=tɔ̃=naʁ=ʒe 8
  ɑ̃tə=fə=zɑ̃=pa=se=puʁ=de=mɑ̃ 8

  nə=tə=lε=sə=pa=ɑ̃=fεʁ=me 8
  kɔ̃=tʁə=tɔ̃=ɡʁe 4
  sɑ̃=ʁe=zis=te 4
  e=syʁ=tu=fε=twa=ʁεs=pεk=te 8

  lə=vjø=ljɔ̃ʁə=ɡaʁdə=sɔ̃=fis=sɑ̃f=ɥiʁ=dɑ̃laplεnə 9
  il=a=vɛ̃=ky=sɑ̃-ε=nə 7
  e=mεmə=sisεtə=vik=twa=ʁə=nε=pa=pe=ʁεnə 10
  il=sε=kil=liʁalə=ʁεs=pε=dɑ̃lə=ʁə=ɡaʁ=də=saʁεnə 11

Récompense

2
1
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
26/07/2022 11:02Bo

Un texte bien tourné, agréable à lire qui nous invite

Auteur de Poésie
27/07/2022 12:42Kikicrie

Je n’ai qu’un mot à dire : SUPERBE.

Poème Maladie
Publié le 26/07/2022 09:47

L'écrit contient 312 mots qui sont répartis dans 14 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Eric Dunkerque

Texte des commentateurs