Univers de poésie d'un auteur

Poème:Rêve De Jeunesse…

Le Poème

Elle aimait les grands baraqués,
Le teint pâle, blonds et musclés,
Le genre viking en moins guerrier
Mais qui sait se faire respecter…

Elle n’ était pas d’ une beauté fracassante
Mais savait se montrer avenante
Et au lit, était plutôt ardente ?
Bref c ’était une excellente amante…

Lui était du sud de la méditerranée
Où les vikings n’ ont jamais mis les pieds.
Il était petit, sec et carrément étriqué,
L’ option « muscles », il l’avait oublié…

Ils s’ étaient rencontrés un soir d ’été
En dansant dans un bal du 14 juillet.
En un clin d’ œil, il l’ avait apprivoisée,
Séduite et proprement emballée…

C ’était un petit gars pratique et malin,
Il l’ installa en un tour de mains
Dans un meublé, impasse des moulins
Et dès le lendemain, il la mit au turbin…

C’ était un petit julot, un artisan,
Il n’ avait jamais vu les choses en grand,
4 ou 5 protégées suffisaient amplement
À le faire vivre discrètement…

Quelques années se passèrent
Dans une sereine atmosphère ;
Le calme c’ est bon pour les affaires
Et elles étaient prospères…

Mais un soir glacial d’ hiver,
Des géants ivres déboulèrent,
Une équipe de rugby d’ Angleterre
Venu de Londres ou de Manchester…

Ils étaient venus faire la fête
À l’ occasion d’ une cuisante défaite.
Elle craqua pour un des athlètes ;
Coup de foudre entre la belle et la bête…

Elle repartit avec le bus en goguette
Après avoir négocié son droit à la retraite
Grâce à son nouvel ami qui d’ un puissant coup de tête
Obligea le julot à accéder à sa requête…

Et c’ est maintenant au fin fond de l’ Angleterre
Que la Belle continue sa docte carrière.
Elle s’ est mise à son compte et loue sa chair
À des vieux lords près du Palais de Westminster

Elle a réalisé son rêve de jeunesse,
Être à son compte et ouvrir un commerce.
Et pour faire oublier qu’ elle ne vend que ses fesses,
Elle assiste tous les dimanches à la messe…
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Eric Dunkerque

Poète Eric Dunkerque

Eric Dunkerque a publié sur le site 870 écrits. Eric Dunkerque est membre du site depuis l'année 2020.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Rêve De Jeunesse…el=le=ai=mait=les=grands=ba=ra=qués 9
le=teint=pâ=le=blonds=et=mus=clés 8
le=gen=re=vi=king=en=moins=guer=ri=er 10
mais=qui=sait=se=fai=re=res=pec=ter 9

elle=né=tait=pas=dune=beau=té=fra=cas=sante 10
mais=sa=vait=se=mon=trer=a=ve=nan=te 10
et=au=lit=é=tait=plu=tôt=ar=den=te 10
bref=cé=tait=une=ex=cel=len=te=a=mante 10

lui=é=tait=du=sud=de=la=mé=di=ter=ra=née 12
où=les=vi=kings=nont=ja=mais=mis=les=pieds 10
il=é=tait=pe=tit=sec=et=car=rément=é=tri=qué 12
lop=tion=mus=cles=il=la=vait=ou=bli=é 10

ils=sé=taient=ren=con=trés=un=soir=dé=té 10
en=dan=sant=dans=un=bal=du=qua=torze=juillet 10
en=un=clin=dœil=il=la=vait=ap=pri=voi=sée 11
sé=dui=te=et=pro=pre=ment=em=bal=lée 10

cé=tait=un=pe=tit=gars=pra=ti=queet=ma=lin 11
il=lins=tal=la=en=un=tour=de=mains 9
dans=un=meu=blé=im=pas=se=des=mou=lins 10
et=dès=le=lende=main=il=la=mit=au=tur=bin 11

cé=tait=un=pe=tit=ju=lot=un=ar=ti=san 11
il=na=vait=ja=mais=vu=les=choses=en=grand 10
quatreou=cinq=pro=té=gées=suf=fi=saient=ample=ment 10
à=le=fai=re=vi=vre=dis=crè=te=ment 10

quel=ques=an=nées=se=pas=sèrent 7
dans=u=ne=se=rei=ne=at=mo=sphè=re 10
le=cal=me=cest=bon=pour=les=af=fai=res 10
et=el=les=é=taient=pros=pè=res 8

mais=un=soir=gla=cial=d=hi=ver 8
des=gé=ants=i=vres=dé=bou=lè=rent 9
u=ne=é=quipe=de=rug=by=dan=gle=terre 10
ve=nu=de=lon=dres=ou=de=man=ches=ter 10

ils=é=taient=ve=nus=fai=re=la=fê=te 10
à=loc=ca=sion=dune=cui=san=te=dé=faite 10
el=le=cra=qua=pour=un=des=ath=lè=tes 10
coup=de=foudreen=tre=la=bel=le=et=la=bête 10

elle=re=par=tit=a=vec=le=bus=en=go=guette 11
après=a=voir=né=go=cié=son=droit=à=la=re=traite 12
grâ=ceà=son=nou=vel=a=mi=qui=dun=puis=sant=coup=de=tête 14
obli=gea=le=ju=lot=à=ac=cé=der=à=sa=re=quête 13

et=cest=mainte=nant=au=fin=fond=de=langle=terre 10
que=la=bel=le=con=ti=nue=sa=doc=te=car=rière 12
elle=sest=miseà=son=comp=te=et=loue=sa=chair 10
à=des=vieux=lords=près=du=pa=lais=de=west=mins=ter 12

ellea=ré=a=li=sé=son=rêve=de=jeunes=se 10
êtreà=son=comp=te=et=ou=vrir=un=com=merce 10
et=pour=faireou=blier=quel=le=ne=vend=que=ses=fes=ses 12
elleas=siste=tous=les=di=manches=à=la=mes=se 10
Phonétique : Rêve De Jeunesse…εllə εmε lε ɡʁɑ̃ baʁake,
lə tɛ̃ palə, blɔ̃z- e myskle,
lə ʒɑ̃ʁə vikiŋ ɑ̃ mwɛ̃ ɡeʁje
mε ki sε sə fεʁə ʁεspεkte…

εllə netε pa dynə bote fʁakasɑ̃tə
mε savε sə mɔ̃tʁe avənɑ̃tə
e o li, etε plyto aʁdɑ̃tə ?
bʁεf setε ynə εksεllɑ̃tə amɑ̃tə…

lɥi etε dy syd də la mediteʁane
u lε vikiŋ nɔ̃ ʒamε mi lε pje.
il etε pəti, sεk e kaʁemɑ̃ etʁike,
lɔpsjɔn « myskləs », il lavε ublje…

il setε ʁɑ̃kɔ̃tʁez- œ̃ swaʁ dete
ɑ̃ dɑ̃sɑ̃ dɑ̃z- œ̃ bal dy katɔʁzə ʒɥjε.
ɑ̃n- œ̃ klɛ̃ dœj, il lavε apʁivwaze,
sedɥitə e pʁɔpʁəmɑ̃ ɑ̃bale…

setε œ̃ pəti ɡaʁ pʁatikə e malɛ̃,
il lɛ̃stala ɑ̃n- œ̃ tuʁ də mɛ̃
dɑ̃z- œ̃ məble, ɛ̃pasə dε mulɛ̃
e dε lə lɑ̃dəmɛ̃, il la mit o tyʁbɛ̃…

setε œ̃ pəti ʒylo, œ̃n- aʁtizɑ̃,
il navε ʒamε vy lε ʃozəz- ɑ̃ ɡʁɑ̃,
katʁə u sɛ̃k pʁɔteʒe syfizε ɑ̃pləmɑ̃
a lə fεʁə vivʁə diskʁεtəmɑ̃…

kεlkz- ane sə pasεʁe
dɑ̃z- ynə səʁεnə atmɔsfεʁə,
lə kalmə sε bɔ̃ puʁ lεz- afεʁə
e εlləz- etε pʁɔspεʁə…

mεz- œ̃ swaʁ ɡlasjal divεʁ,
dε ʒeɑ̃z- ivʁə- debulεʁe,
ynə ekipə də ʁyɡbi dɑ̃ɡləteʁə
vəny də lɔ̃dʁəz- u də mɑ̃ʃεste…

ilz- etε vənys fεʁə la fεtə
a lɔkazjɔ̃ dynə kɥizɑ̃tə defεtə.
εllə kʁaka puʁ œ̃ dεz- atlεtə,
ku də fudʁə ɑ̃tʁə la bεllə e la bεtə…

εllə ʁəpaʁti avεk lə bys ɑ̃ ɡɔɡεtə
apʁεz- avwaʁ neɡɔsje sɔ̃ dʁwa a la ʁətʁεtə
ɡʁasə a sɔ̃ nuvεl ami ki dœ̃ pɥisɑ̃ ku də tεtə
ɔbliʒa lə ʒylo a aksede a sa ʁəkεtə…

e sε mɛ̃tənɑ̃ o fɛ̃ fɔ̃ də lɑ̃ɡləteʁə
kə la bεllə kɔ̃tinɥ sa dɔktə kaʁjεʁə.
εllə sε mizə a sɔ̃ kɔ̃tə e lw sa ʃεʁ
a dε vjø lɔʁd pʁε dy palε də wεstmɛ̃ste

εllə a ʁealize sɔ̃ ʁεvə də ʒənεsə,
εtʁə a sɔ̃ kɔ̃tə e uvʁiʁ œ̃ kɔmεʁsə.
e puʁ fεʁə ublje kεllə nə vɑ̃ kə sε fesə,
εllə asistə tus lε dimɑ̃ʃəz- a la mεsə…
Syllabes Phonétique : Rêve De Jeunesse…εl=lə=ε=mε=lε=ɡʁɑ̃=ba=ʁa=ke 9
lə=tɛ̃=pa=lə=blɔ̃=ze=mys=kle 8
lə=ʒɑ̃=ʁə=vi=kiŋ=ɑ̃=mwɛ̃=ɡe=ʁj=e 10
mε=ki=sε=sə=fε=ʁə=ʁεs=pεk=te 9

εl=lə=ne=tε=pa=dynə=bo=te=fʁa=kasɑ̃tə 10
mε=sa=vε=sə=mɔ̃=tʁe=a=və=nɑ̃=tə 10
e=o=li=e=tε=ply=to=aʁ=dɑ̃=tə 10
bʁεf=se=tε=ynə=εk=sεl=lɑ̃=tə=a=mɑ̃tə 10

lɥi=e=tε=dy=syd=də=la=me=di=te=ʁa=ne 12
u=lε=vi=kiŋ=nɔ̃=ʒa=mε=mi=lε=pje 10
il=e=tεpə=ti=sεk=e=ka=ʁe=mɑ̃=e=tʁi=ke 12
lɔp=sjɔ=nə=mys=kləs=il=la=vε=u=blje 10

il=se=tε=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe=zœ̃=swaʁ=de=te 10
ɑ̃=dɑ̃=sɑ̃=dɑ̃=zœ̃=bal=dy=ka=tɔʁzə=ʒɥjε 10
ɑ̃=nœ̃=klɛ̃=dœj=il=la=vε=a=pʁi=vwa=ze 11
sed=ɥi=tə=e=pʁɔ=pʁə=mɑ̃=ɑ̃=ba=le 10

se=tε=œ̃=pə=ti=ɡaʁ=pʁa=tikəe=ma=lɛ̃ 10
il=lɛ̃s=ta=la=ɑ̃=nœ̃=tuʁ=də=mɛ̃ 9
dɑ̃=zœ̃=mə=ble=ɛ̃=pa=sə=dε=mu=lɛ̃ 10
e=dεlə=lɑ̃də=mɛ̃=il=la=mit=o=tyʁ=bɛ̃ 10

se=tε=œ̃=pə=ti=ʒy=lo=œ̃=naʁ=ti=zɑ̃ 11
il=na=vε=ʒa=mε=vy=lε=ʃozə=zɑ̃=ɡʁɑ̃ 10
katʁəu=sɛ̃k=pʁɔ=te=ʒe=sy=fi=zε=ɑ̃plə=mɑ̃ 10
a=lə=fε=ʁə=vi=vʁə=dis=kʁε=tə=mɑ̃ 10

kεl=kza=ne=sə=pa=sε=ʁe 7
dɑ̃=zy=nə=sə=ʁε=nə=at=mɔs=fε=ʁə 10
lə=kal=mə=sε=bɔ̃=puʁ=lε=za=fε=ʁə 10
e=εl=lə=ze=tε=pʁɔs=pε=ʁə 8

mε=zœ̃=swaʁ=ɡla=sjal=di=vεʁ 7
dε=ʒe=ɑ̃=zi=vʁə=de=bu=lε=ʁe 9
ynə=e=ki=pə=də=ʁyɡ=bi=dɑ̃=ɡlə=teʁə 10
və=ny=də=lɔ̃=dʁə=zu=də=mɑ̃=ʃεs=te 10

il=ze=tε=və=nys=fε=ʁə=la=fε=tə 10
a=lɔ=ka=zjɔ̃=dynə=kɥi=zɑ̃=tə=de=fεtə 10
εl=lə=kʁa=ka=puʁ=œ̃=dε=za=tlε=tə 10
kudə=fu=dʁə=ɑ̃=tʁə=la=bεl=lə=e=labεtə 10

εl=ləʁə=paʁ=ti=a=vεk=lə=bys=ɑ̃=ɡɔɡεtə 10
a=pʁε=za=vwaʁ=ne=ɡɔ=sje=sɔ̃=dʁwaalaʁə=tʁεtə 10
ɡʁasəa=sɔ̃=nu=vεl=a=mi=ki=dœ̃=pɥi=sɑ̃kudə=tεtə 11
ɔbliʒalə=ʒy=lo=a=ak=se=de=a=sa=ʁə=kεtə 11

e=sεmɛ̃tə=nɑ̃=o=fɛ̃=fɔ̃=də=lɑ̃=ɡlə=teʁə 10
kə=la=bεllə=kɔ̃=tinɥ=sa=dɔk=tə=ka=ʁjεʁə 10
εllə=sε=mizəa=sɔ̃=kɔ̃=tə=e=lw=sa=ʃεʁ 10
a=dε=vjø=lɔʁd=pʁε=dy=palεdə=wεs=tmɛ̃s=te 10

εlləa=ʁe=a=li=ze=sɔ̃=ʁεvə=də=ʒə=nεsə 10
εtʁə=a=sɔ̃=kɔ̃=tə=e=u=vʁiʁ=œ̃=kɔmεʁsə 10
e=puʁ=fεʁəu=blje=kεllə=nə=vɑ̃kə=sε=fe=sə 10
εlləa=sistə=tus=lε=di=mɑ̃=ʃə=za=la=mεsə 10

Historique des Modifications

24/05/2023 09:09
24/05/2023 09:07

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Poesie sans commentaire

Commentaire poème
24/05/2024Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Réussite
Du 24/05/2023 09:04

L'écrit contient 341 mots qui sont répartis dans 12 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.